Protokół Nr XXIV/2016 z Sesji Rady Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 stycznia 2017

Protokół Nr XXIV/2016 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju która odbyła się w dniu  23 grudnia 2016r. roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju [ PDF ]

Znak: BR. 0002.2.XXIV.2016

Protokół Nr XXIV / 2016

z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju

która odbyła się w dniu 23 grudnia 2016 roku

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

w Busku - Zdroju

w posiedzeniu udział wzięli:

 • Radni Powiatu w Busku - Zdroju
 • Skarbnik Powiatu - Artur Polniak
 • Sekretarz Powiatu - Jerzy Służalski
 • Naczelnicy Wydziałów Starostwa

zaproszone osoby:

 1. Jakub Kosiń - Komendant Powiatowy Policji w Busku - Zdroju
 2. Helena Bebel - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
 3. Ewa Tomala - Kierownik Specjalnego Zespołu Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych w Zespole Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju
 4. Paulina Lasak - Nauczyciel/Pedagog w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju
 5. Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
 6. Andrzej Bilewski - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju
 7. Sylwester Pałka - Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju
 8. Wiesław Waga - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie
 9. Grzegorz Wojciechowski - Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju
 10. Krzysztof Tułak - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
 11. Krzysztof Socha - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku - Zdroju
 12. Piotr Zeljaś - Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach
 13. Grzegorz Lasak - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju

oraz

- Mieszkańcy Powiatu Buskiego

- Przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu.

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

a) zmiany uchwały nr XXIII/241/2012 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych w 2012 roku.

b) zmiany uchwały nr XXX/311/2013 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku.

c) zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2016 roku.

d) zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2016 roku.

e) przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku.

f) zmiany uchwały nr XV/132/2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2016-2030,

g) wydatków budżetu Powiatu Buskiego, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

h) wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Sprawy różne i wolne wnioski.

10. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

Ad. 1

Obradom przewodniczył Andrzej Gądek - Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał zebranych i o godz. 9.00 otworzył XXIV Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 18 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz decyzji - listy obecności radnych oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 3

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, porządek obrad został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu stosunkiem głosów - na 18 Radnych obecnych na sali:

za – 18

przeciw – 0

wstrzymał się – 0

Ad. 4

Protokół Nr XXIII/ 2016 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 grudnia 2016 roku został przyjęty przez Radę Powiatu bez uwag, w głosowaniu stosunkiem głosów - na 18 Radnych obecnych na sali:

za – 18

przeciw – 0

wstrzymał się – 0

Ad. 5

Sprawozdanie Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny tj. od dnia 2 grudnia 2016 roku do 23 grudnia 2016 roku, przedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz. W okresie tym Zarząd odbył 3 posiedzenia.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Radni nie wnosili uwag do w/w sprawozdania.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek podziękował za przedstawione sprawozdanie.

Ad. 6

Interpelacje i zapytania Radnych:

1. Radny Piotr Wąsowicz - zgłosił n/w interpelacje i zapytania:

1.1. Radny złożył podziękowanie za zamontowanie bariery ochronnej na łuku drogi w m. Łagiewniki.

1.2. W sprawach dotyczących Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, Radny Piotr Wąsowicz zgłosił n/w zapytania:

- Radny zwrócił się z pytaniem odnoście terminu rozpoczęcia działalności Pracowni Rezonansu Magnetycznego w ZOZ w Busku - Zdroju? Na ostatniej Sesji Dyrektor ZOZ informował, iż otwarcie planowane jest po 15 grudnia 2016 roku i Radni Rady Powiatu będą poinformowani
i zaproszeni na w/w otwarcie.

- Radny zwrócił się z pytaniem jaka jest na dzień dzisiejszy sytuacja finansowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju?

2. Radny Jerzy Kordos zwrócił się z pytaniem dotyczącym realizacji przez Powiat Buski założeń ustawy o publicznym transporcie zbiorowym?

3. Radny Jacek Wach złożył podziękowanie za wycinkę zarośli przy poboczach dróg w m. Skorzów - Słabkowice - Borzykowa. Radny zwrócił jednak uwagę, iż w/w wycinka nie została ukończona a wycięte drzewo zalega na poboczach.

4. Radny Kamil Kasperczyk oraz Radny Ludomir Leszczyński zgłosili n/w interpelację:

8.1. Radni wnioskują o wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 0015T na odcinku m. Klępie Dolne.

W/w interpelacja w formie pisemnej - stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu

5. Radny Kamil Kasperczyk oraz Radny Ludomir Leszczyński zgłosili n/w interpelację:

9.1. Radni wnioskują o wystąpienie do GDDKiA w Kielcach w sprawie wykonania remontu drogi krajowej Nr 73 w miejscowości Mietel.

W/w interpelacja w formie pisemnej - stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu

Ad. 7

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek odczytał projekty Uchwał Rady Powiatu, poddając je pod głosowanie:

a) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały
nr XXIII/241/2012 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych w 2012 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak omówili w/w projekt uchwały.

Odpowiadając na pytanie Radnego Piotra Wąsowicza, Skarbnik Powiatu poinformował, iż podjęcie w/w uchwały pozwoli na utrzymanie wskaźników w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz pozwoli na realizację zadań statutowych Powiatu Buskiego.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 14

przeciw - 0

wstrzymał się - 4

Uchwała Nr XXIV / 226 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/241/2012 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
6 grudnia 2012 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych w 2012 roku - stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

b) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały
nr XXX/311/2013 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 września 2013 roku w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz omówił w/w projekt uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 14

przeciw - 0

wstrzymał się - 4

Uchwała Nr XXIV / 227 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXX/311/2013 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku - stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

c) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2016 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz omówił w/w projekt uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXIV / 228 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2016 roku - stanowi załącznik
nr
8 do niniejszego protokołu.

d) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2016 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz omówił w/w projekt uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXIV / 229 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2016 roku - stanowi załącznik
nr
9 do niniejszego protokołu.

c) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień
w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz omówił w/w projekt uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXIV / 230 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku - stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

f) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały
nr XV/132/2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 stycznia 2016 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2016 - 2030
.

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz omówił w/w projekt uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 14

przeciw 0

wstrzymał się - 4

Uchwała Nr XXIV / 231 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/132/2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2016-2030 - stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

g) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz omówił w/w projekt uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXIV / 232 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, które w 2016 roku nie wygasają
z upływem roku budżetowego - stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

h) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz omówił w/w projekt uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXIV / 233 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem - stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 8

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych:

Ad. 1.2. Odpowiadając na zapytanie Radnego Piotra Wąsowicza, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak poinformował, iż otwarcie Pracowni Rezonansu Magnetycznego w ZOZ w Busku - Zdroju odbyło się w dniu 16 grudnia 2016 roku. Organizatorem otwarcia był dzierżawca - Firma Affidea. W w/w wydarzeniu udział wzięli z ramienia Rady Powiatu - Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju, Starosta i Wicestarosta Buski oraz Radni - Członkowie Rady Społecznej działającej przy ZOZ w Buku - Zdroju. Być może względy organizacyjno - kosztowe nie pozwoliły organizatorom zaprosić wszystkich Radnych. Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak dodał, iż Pracownia Rezonansu Magnetycznego z dniem 2 stycznia 2017 roku rozpoczyna swą działalność.

Odnosząc się do kolejnego zapytania Radnego Piotra Wąsowicza, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak określił, iż sytuacja finansowa ZOZ stabilizuje się. Zaciągnięty przez ZOZ w Busku - Zdroju kredyt znacząco poprawił płynność finansową. Dyrektor zaznaczył, iż również bardzo mocno liczy na odzyskanie środków finansowych z NFZ za tzw. nadwykonania.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak złożył podziękowanie wszystkim pracownikom Szpitala za zrozumienie, zaangażowanie i wkład pracy. Do podziękowań tych dołączyli się również Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek oraz Starosta Buski Jerzy Kolarz.

Ad. 2. Odpowiadając na zapytanie Radnego Jerzego Kordosa, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż przesunięty został termin wejścia w życie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym do 31 grudnia 2017 roku. Zapowiadane są też dalsze zmiany tej ustawy.

Ad. 3. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na zapytanie Radnego Jacka Wacha w sprawie wycinki i uprzątnięcia zarośli, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

Ad. 4. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na wspólną interpelację Radnego Kamila Kasperczyka oraz Radnego Ludomira Leszczyńskiego w sprawie dotyczącej wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 0015T na odcinku m. Klępie Dolne, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

Ad. 5. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż wspólna interpelacja Radnego Kamila Kasperczyka oraz Radnego Ludomira Leszczyńskiego dotycząca wystąpienia do GDDKiA w Kielcach w sprawie wykonania remontu drogi krajowej Nr 73 w miejscowości Mietel, przekazana zostanie zgodnie z właściwością.

Ad. 9

W sprawach różnych i wolnych wnioskach:

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz złożył podziękowanie Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofowi Tułakowi za szybką
i pozytywną realizację wniosków zgłaszanych w 2016 roku z terenu Gminy Pacanów.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz odnosząc się do Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju poprosił o zwrócenie większej uwagi w zakresie kierowania ruchem po zdarzeniach drogowych. Kierowanie objazdów na drogi nie dostosowane do transportu ciężkiego powoduje ich zniszczenie. Takie zdarzenie miało ostatnio miejsce na terenie Gminy Pacanów.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek oraz Starosta Buski Jerzy Kolarz złożyli wszystkim zebranym najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2017 Roku.

Ad. 10

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek dziękując wszystkim obecnym za udział o godz. 10.30 zamknął XXIV Sesję Rady w Busku - Zdroju.

 

Protokół sporządziła:
Barbara Banaś

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Gądek

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2017-01-02
Data publikacji:2017-01-02
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:1519