Protokół Nr 151/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 grudnia 2017

Protokół Nr 151/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 22 listopada 2017 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.151.2017

Protokół Nr 151/2017

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 22 listopada 2017 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Krzysztof Gajek
 4. Robert Gwóźdź
 5. Wiesław Marzec

oraz

 • Krzysztof Tułak - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
 • Tomasz Galant - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
 • Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
 • Helena Bebel - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
 • Marian Szostak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju
 • Stanisław Kozioł - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
 • Tomasz Łukawski - Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
 • Jolanta Mrugała - Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju
 • Artur Polniak - Skarbnik Powiatu
 • Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
 • Urszula Kustra - Naczelnik Wydziału OR
 • Barbara Jasonek - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN
 • Aneta Piasecka - Inspektor w Wydziale SOZ
 • Marta Roter - Inspektor w Wydziale SOZ

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu: Nr 149/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku oraz 150/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku.
 5. Rozpatrzenie wniosku Uzdrowiska Solec - Zdrój M. Cz. Sztuk sp. j. w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację kabla elektroenergetycznego w pasach drogowych dróg powiatowych Nr 0091T, 0097T, 0101T, 0103T, 0104T (Dyr. PZD w Busku - Zdroju).
 6. Ponowne rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń w internacie
  (Dyr. I LO w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. EK).
 7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zdemontowanych kotłów c.o. (Dyr. I LO w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).
 8. Ponowne rozpatrzenie wniosków o przyznanie nagród Starosty Buskiego w dziedzinie kultury fizycznej (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).
 9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia wysokości stypendium za wyniki w nauce (Nacz. Wydz. EK).
 10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne udostępnienie stołówki (Nacz. Wydz. EK).
 11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista
  ds. rejestracji
  (Dyr. PUP w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 12. Zatwierdzenie preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju na 2018 rok (Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego TPD w Busku - Zdroju, Kier. WTZ przy TPD w Busku - Zdroju,
  Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 13. Zatwierdzenie preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej
  przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie na 2018 rok (Dyr. DPS w Gnojnie, Kier. WTZ przy DPS w Gnojnie, Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 14. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie stażu lub prac interwencyjnych dla 2 osób na stanowisku opiekuna lub opiekuna i pracownika socjalnego, a także wyrażenia zgody
  na wprowadzenie zmiany do regulaminu lokali aktywizujących (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Dyr. DPS w Zborowie, Nacz. Wydz. SOZ).
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań profilaktyczno - edukacyjnych w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w środowiskach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2017 - 2020 (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 16. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju z realizacji projektu „Nowy Start - Nowe Życie” za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Buskiego (Nacz. Wydz. GKN).
 18. Rozpatrzenie wniosku pełnomocnika ds. dokumentacji projektowej i wykonawstwa sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej - woj. świętokrzyskie o uzgodnienie lokalizacji szafy dostępowej wraz z trasą przyłącza światłowodowego (Nacz. Wydz. GKN).
 19. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian planu wydatków budżetowych na 2017 rok (Skarbnik Powiatu).
 20. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć środków finansowych w planach wydatków budżetowych na 2017 rok (Skarbnik Powiatu).
 21. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
  w Broninie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym na 2017 rok (Skarbnik Powiatu).
 22. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
  w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w budżecie na 2017 rok (Skarbnik Powiatu).
 23. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju o przekwalifikowanie wydatków w planie budżetu na 2017 rok (Skarbnik Powiatu).
 24. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień środków finansowych pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej (Skarbnik Powiatu).
 25. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Finansowo - Budżetowego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego (Skarbnik Powiatu).
 26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawiezmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2017 (Skarbnik Powiatu).
 27. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku (Skarbnik Powiatu).
 28. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku (Skarbnik Powiatu).
 29. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawiezmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku (Skarbnik Powiatu).
 30. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawiezmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).
 31. Sprawy różne (Nacz. Wydz. OR).
 32. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 800 otworzył 151 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu: Nr 149/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku oraz
Nr 150/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku zostały przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 5

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Uzdrowiska Solec - Zdrój M. Cz. Sztuk sp. j. w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację kabla elektroenergetycznego w pasach drogowych n/w dróg powiatowych:

-       Nr 0091T Dobrowoda - Piasek Mały - Solec - Zdrój,

-       Nr 0097T Solec - Zdrój - Zagórzany - Ostrowce,

-       Nr 0101T Podlasek - Suchowola - Wójcza,

-       Nr 0103T Stopnica - Solec - Zdrój - Zielonki - Ludwinów - Błotnowola,

-       Nr 0104T Stopnica - Borek, na odcinku Solec - Zdrój - Stopnica - załącznik nr 3
do niniejszego protokołu.

Analizując w/w wniosek Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora PZD w Busku - Zdroju do:

-       przygotowania wniosku do Radcy Prawnego o sporządzenie opinii czy przepisy prawne dopuszczają możliwość umieszczania w pasie drogowym urządzeń, które nie są związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

-       przeanalizowania przedłożonej dokumentacji, parametrów przedmiotowych dróg
i przedstawienia propozycji odnośnie miejsca (w poboczu lub przeciwskarpie rowu)
i warunków umieszczenia w/w kabla tak aby jego przebieg nie utrudniał Powiatowi prowadzenia robót inwestycyjnych w przyszłości.

Zarząd Powiatu powróci do procedowania powyższego wniosku na jednym z kolejnych posiedzeń.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 6

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju Tomasz Galant oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznali Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń znajdujących się w internacie I LO z przeznaczeniem na siedzibę Stowarzyszenia „Dobra Mediacja” - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Dyrektor I LO w Busku - Zdroju poinformował, że w internacie I LO istnieje możliwość wygospodarowania pomieszczeń niezbędnych dla realizacji rządowego programu „Za życiem” oraz dla w/w Stowarzyszenia.

Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału EK do sprawdzenia czy działalność statutowa prowadzona przez w/w Stowarzyszenie ma charakter niezarobkowy.

Członek Zarządu Robert Gwóźdź zwrócił uwagę, że do wniosków przedstawianych
na posiedzeniu Zarządu powinna być dołączona pisemna opinia Naczelnika Wydziału.

Zarząd Powiatu powróci do procedowania powyższego wniosku na kolejnym posiedzeniu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 7

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju Tomasz Galant zwrócił się
do Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż złomu
tj. zdemontowanych z kotłowni szkoły kotłów c.o. - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Jednocześnie Dyrektor I LO w Busku - Zdroju poinformował,
że uzyskane ze sprzedaży środki chciałby przekazać na Radę Rodziców w celu pokrycia kosztów związanych z organizacją obchodów 100-lecia Szkoły.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się. Jednocześnie Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zaznaczył, że uzyskane ze sprzedaży środki muszą być odprowadzone do budżetu Powiatu, a następnie za zgodą Zarządu i Rady Powiatu mogą być przeznaczone na potrzeby I LO.

 

Ad. 8

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień ponownie przedłożyła wykaz wniosków
o przyznanie Nagrody Starosty Buskiego w dziedzinie kultury fizycznej.

Zarząd Powiatu upoważnił Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zarządu wraz
z Naczelnikiem Wydziału EK do ustalenia wysokości przedmiotowych nagród.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 9

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia kwoty stypendium motywacyjnego za drugie półrocze roku szkolnego 2016/2017
– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK przekazała, że zaproponowana kwota stypendium w Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku – Zdroju wynosi 236 zł dla ucznia. Stypendia przyznano 28 uczniom.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zatwierdził w/w kwotę stypendium motywacyjnego
za drugie półrocze roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku – Zdroju.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 10

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne udostępnienie stołówki w internacie dla Polskiego Czerwonego Krzyża - Oddział Rejonowy w Busku - Zdroju w dniu 24.11.2017 r. w celu zorganizowania spotkania Honorowych Dawców Krwi - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 11

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju Marian Szostak zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. rejestracji, w związku z przejściem na emeryturę z dniem 27.12.2017 r. pracownicy zatrudnionej na tym stanowisku - załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Dyrektor PUP w Busku - Zdroju poinformował, że utrzymanie w/w stanowiska pracy jest niezbędne dla funkcjonowania Urzędu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 12

Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju Jolanta Mrugała zapoznała Członków Zarządu Powiatu z preliminarzem kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju na 2018 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Dyrektor PCPR w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu oraz Inspektor w Wydziale SOZ nie wnieśli zastrzeżeń do w/w preliminarza.

Po analizie, powyższy preliminarz został przyjęty przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz nadmienił, że w związku z wdrażaniem reformy oświaty oraz planami likwidacji jednego z gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Busko - Zdrój, pojawi się możliwość przeniesienia siedziby WTZ do obiektu po zlikwidowanej szkole.

 

Ad. 13

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Stanisław Kozioł oraz Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Tomasz Łukawski zapoznali Członków Zarządu Powiatu z preliminarzem kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie na 2018 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Dyrektor PCPR w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu oraz Inspektor w Wydziale SOZ nie wnieśli zastrzeżeń do w/w preliminarza.

Po analizie, powyższy preliminarz został przyjęty przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 14

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Helena Bebel zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na:

-       zorganizowanie stażu lub prac interwencyjnych dla 2 osób na stanowisku opiekuna lub opiekuna i pracownika socjalnego,

-       wprowadzenie zmiany do regulaminu lokali aktywizujących - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się. Jednocześnie Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora DPS w Zborowie do przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Zborowie.

 

Ad. 15

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński oraz Inspektor w Wydziale SOZ Aneta Piasecka przedstawili projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań profilaktyczno - edukacyjnych w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych
w środowiskach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2017 - 2020.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 834/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 22 listopada 2017 roku
w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań profilaktyczno - edukacyjnych w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w środowiskach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2017 - 2020  stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 16

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński zapoznał Członków Zarządu Powiatu ze sprawozdaniem z realizacji projektu „Nowy Start - Nowe Życie” za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

 

Ad. 17

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN Barbara Jasonek przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Buskiego.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 835/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 22 listopada 2017 roku
w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Buskiegostanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 18

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN Barbara Jasonek zapoznała Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem pełnomocnika ds. dokumentacji projektowej i wykonawstwa sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej - woj. świętokrzyskie o uzgodnienie lokalizacji szafy dostępowej wraz z trasą przyłącza światłowodowego w związku z realizacją zadania: budowa sieci w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 - załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN Barbara Jasonek poinformowała, że szafę zaprojektowano na działce nr 89/2, położonej w Busku - Zdroju przy ulicy Mickiewicza 21, stanowiącej własność Powiatu Buskiego, w trwałym zarządzie I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju (internat) a trasa przyłącza biegnie przez w/w działkę oraz działkę nr 89/1 stanowiącą własność Powiatu Buskiego w trwałym zarządzie Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na lokalizację szafy dostępowej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą na w/w działkach pod warunkiem poniesienia przez Wnioskodawcę opłaty za posadowienie przedmiotowego urządzenia oraz pokrycia kosztów wykonania operatu szacunkowego.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 19

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju z dnia 09.11.2017 r. Znak: ZSS:323.8.2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 rok
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 20

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju z dnia 17.11.2017 r. Znak: ZSP.0722.48.2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć środków finansowych w planach wydatków budżetowych na 2017 rok - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 21

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie z dnia 13.11.2017 r. Znak:
SOSW-3011-12/017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym
na 2017 rok - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 22

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju z dnia 14.11.2017 r. Znak: PMOS.3200.04.2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w budżecie na 2017 rok - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 23

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju z dnia 10.11.2017 r. Znak: PF.0760.7.2017 o przekwalifikowanie wydatków w planie budżetu na 2017 rok - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 24

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju z dnia 10.11.2017 r. Znak:
ZST-I 075.58.576.2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień środków finansowych - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 25

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Wydziału Finansowo - Budżetowego tut. Starostwa Powiatowego z dnia 20.11.2017 r. Znak: FN.3021.150.2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 26

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2017.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 836/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 22 listopada 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2017stanowi załącznik nr 23
do niniejszego protokołu.

 

Ad. 27

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 837/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 22 listopada 2017 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 rokustanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 28

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 838/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 22 listopada 2017 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 rokustanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 29

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 839/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 22 listopada 2017 roku
w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 rokustanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 30

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 840/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 22 listopada 2017 roku
w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 31

W sprawach różnych:

 1. Naczelnik Wydziału OR Urszula Kustra zapoznała Członków Zarządu Powiatu z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju dotyczącym sfinalizowania umowy najmu pomieszczeń pod potrzeby archiwum zakładowego
  dla tut. Starostwa Powiatowego - załącznik nr 28 do niniejszego protokołu. Dyrektor
  ZST-I w Busku - Zdroju proponuje wprowadzenie poprawek do złożonego projektu umowy. Dokonując ponownej analizy Uchwały Nr 280/2009 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu
  z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Buskiego, Dyrektor ZST-I w Busku - Zdroju proponuje czynsz w wysokości 3,50 zł brutto za m2, gdyż wskazane pod wynajem pomieszczenie usytuowane jest w piwnicy budynku.
  W związku z powyższym minimalna stawka może zostać obniżona o 50%. Ogólny koszt najmu wyniesie 269,50 zł brutto.

 

Zarząd Powiatu zaakceptował stanowisko zawarte w w/w piśmie.

 

Protokół sporządziła:

Barbara Nowocień

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2017-12-04
Data publikacji:2017-12-04
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:1733