Protokół Nr 152/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 grudnia 2017

Protokół Nr 152/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 29 listopada 2017 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.152.2017

Protokół Nr 152/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 29 listopada 2017 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Krzysztof Gajek
 4. Robert Gwóźdź
 5. Wiesław Marzec

oraz

 • Krzysztof Tułak – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju
 • Andrzej Smulczyński – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju
 • Grzegorz Lasak – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju
 • Renata Krzemień – Naczelnik Wydziału EK
 • Krzysztof Zapiórkowski – Naczelnik Wydziału KT
 • Sławomir Dalach – Naczelnik Wydziału SOZ
 • Artur Polniak – Skarbnik Powiatu

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych w planach wydatków budżetowych na 2017 rok (Skarbnik Powiatu).
 6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju w sprawie dokonania zmian między rozdziałami w planie wydatków na 2017 rok (Skarbnik Powiatu).
 7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju w sprawie dokonania zmian między działami w planie wydatków na 2017 rok (Skarbnik Powiatu).
 8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju w sprawie dokonania zmian między paragrafami w planie wydatków na 2017 rok (Skarbnik Powiatu).
 9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w sprawie przesunięcia środków finansowych (Skarbnik Powiatu).
 10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na 2017 rok (Skarbnik Powiatu).
 11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 rok (Skarbnik Powiatu).
 12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym wydatków (Skarbnik Powiatu).
 13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym wydatków (Skarbnik Powiatu).
 14. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach w sprawie dokonania przesunięć między paragrafami (Skarbnik Powiatu).
 15. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju w sprawie dokonania zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2017 rok (Skarbnik Powiatu).
 16. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych (Skarbnik Powiatu).
 17. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przeniesień środków finansowych pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej (Skarbnik Powiatu).
 18. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym (Skarbnik Powiatu).
 19. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przeniesień finansowych w celu wyodrębnienia środków pochodzących z Budżetu Państwa w ramach realizowanego projektu pn. „Nowy Start – Nowe Życie”(Skarbnik Powiatu).
 20. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju w sprawie przekwalifikowania wydatków w planie budżetu na 2017 rok (Skarbnik Powiatu).
 21. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przeniesień finansowych (Skarbnik Powiatu).
 22. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju w sprawie dokonania zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 rok (Skarbnik Powiatu).
 23. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w sprawie zwiększenia limitu wydatków (Skarbnik Powiatu).
 24. Rozpatrzenie wniosku Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim w sprawie dokonania przesunięć między pozycjami preliminarza (Skarbnik Powiatu).
 25. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/246/2017 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2017 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 26. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych (Nacz. Wydz. KT, Skarbnik Powiatu).
 27. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju w sprawie zabezpieczenia brakujących środków na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 0116T Pacanów-Sroczków-Oleśnica-Brody Duże-Grobla od km 0+000 do km 1+000 długości 1000m” (Dyr. PZD w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu).
 28. Zapoznanie się z informacją o wyniku postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego w sezonie zimowym 2017/2018”(Dyr. PZD w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu).
 29. Podjęcie uchwałyZarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2017 (Skarbnik Powiatu).
 30. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku – podział rezerwy celowej przeznaczonej na zadania inwestycyjne drogowe związane z przebudową dróg zniszczonych w wyniku nawalnych deszczy (Skarbnik Powiatu).
 31. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku – podział rezerwy ogólnej z  przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych (Skarbnik Powiatu).
 32. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku (Skarbnik Powiatu).
 33. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku (Skarbnik Powiatu).
 34. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).
 35. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017 roku (Skarbnik Powiatu).
 36. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku (Skarbnik Powiatu).
 37. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XXV/235/2017 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017 - 2030 (Skarbnik Powiatu).
 38. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w sprawie dofinansowania z budżetu Powiatu Buskiego zadania pn. „Zakup i dostawa aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju – III” kwotą pozostałą z rozliczenia zakupów i inwestycji (Dyr. ZOZ w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 39. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczących powierzenia realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej” w 2018 roku (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 40. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” w 2018 roku (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 41. Zapoznanie się z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku przez organizacje pozarządowe (Nacz. Wydz. SOZ).
 42. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku przez organizacje pozarządowe (Nacz. Wydz. SOZ).
 43. Ponowne rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń w internacie (Nacz. Wydz. EK).
 44. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju (Nacz. Wydz. EK).
 45. Sprawy różne.
 46. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 800 otworzył 152 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Protokół Nr 151/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 5

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju z dn. 27.11.2017r. Znak: ZSP.0722.49.2017 w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych w planach wydatków budżetowych na 2017 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 6

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju z dn. 20.11.2017r. Znak: SOSW.3011.57.2017 w sprawie dokonania zmian między rozdziałami w planie wydatków na 2017 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 7

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju z dn. 20.11.2017r. Znak: SOSW.3011.58.2017 w sprawie dokonania zmian między działami w planie wydatków na 2017 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 8

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju z dn. 20.11.2017r. Znak: SOSW.3011.56.2017 w sprawie dokonania zmian między paragrafami w planie wydatków na 2017 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 9

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju z dn. 27.11.2017r. Znak: ZSTiO.3010.1358.2017 w sprawie przesunięcia środków finansowych – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 10

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie z dn. 24.11.2017r. Znak: SOSW-3011-15/017 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na 2017 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 11

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju z dn. 24.11.2017r. Znak: ILO.321.60.2017 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 12

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju z dn. 24.11.2017r. Znak: PPP.034.16.2017 w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym wydatków – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 13

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie z dn. 24.11.2017r. Znak: DPS.II.312.9.2017 w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym wydatków – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 14

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach z dn. 27.11.2017r. Znak: POW.302.2017 w sprawie dokonania przesunięć między paragrafami – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 15

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju z dn. 24.11.2017r. Znak: ZST-I 075.62.590.2017 w sprawie dokonania zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2017 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 16

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju z dn. 27.11.2017r. Znak: ZSTiO.3010.1357.2017 w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 17

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju z dn. 24.11.2017r. Znak: ZST-I 075.63.591.2017 w sprawie dokonania przeniesień środków finansowych pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 18

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Busku – Zdroju z dn. 23.11.2017r. Znak: PINB.3124.11.2017 w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 19

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju z dn. 22.11.2017r. Znak: PCPR.ZAF.3011.8.2017 w sprawie dokonania przeniesień finansowych w celu wyodrębnienia środków pochodzących z Budżetu Państwa w ramach realizowanego projektu pn. „Nowy Start – Nowe Życie” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 20

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju z dn. 23.11.2017r. Znak: PF.0760.8.2017 w sprawie przekwalifikowania wydatków w planie budżetu na 2017 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 21

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju z dn. 24.11.2017r. Znak: PCPR.ZAF.3011.9.2017 w sprawie dokonania przeniesień finansowych – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 22

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju z dn. 23.11.2017r. Znak: ZSS:323.10.2017 w sprawie dokonania zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 23

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju z dn. 22.11.2017r. Znak: PCPR.ZAF.3011.7.2017 w sprawie zwiększenia limitu wydatków w związku z realizacją ponadnarodowego projektu partnerskiego „Nowe kompetencje, nowe możliwości – Młodzieżowy animator społeczno – kulturowy osób starszych” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 24

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim w sprawie dokonania przesunięć między pozycjami preliminarza – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Opinia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w w/w sprawie stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 25

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/246/2017 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2017 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa inicjatywa została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 26

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 27

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem z dn. 24.11.2017r. Znak: PZD-S2.3110.28.2017 w sprawie zabezpieczenia brakujących środków na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 0116T Pacanów-Sroczków-Oleśnica-Brody Duże-Grobla od km 0+000 do km 1+000 długości 1000m” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 28

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Członków Zarządu o wyniku postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego w sezonie zimowym 2017/2018” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 29

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2017.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 841/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2017 stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 30

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku – podział rezerwy celowej przeznaczonej na zadania inwestycyjne drogowe związane z przebudową dróg zniszczonych w wyniku nawalnych deszczy.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 842/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku – podział rezerwy celowej przeznaczonej na zadania inwestycyjne drogowe związane z przebudową dróg zniszczonych w wyniku nawalnych deszczy stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 31

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku – podział rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 843/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku – podział rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 32

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 844/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 33

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 845/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 34

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 846/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 35

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa inicjatywa została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 36

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa inicjatywa została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 37

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XXV/235/2017 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017 – 2030 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa inicjatywa została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 38

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w sprawie dofinansowania z budżetu Powiatu Buskiego zadania pn.: „Zakup i dostawa aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju – III” kwotą pozostałą z rozliczenia zakupów i inwestycji – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach pozytywnie zarekomendował powyższy wniosek.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 39

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczących powierzenia realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej” w 2018 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 847/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczących powierzenia realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej” w 2018 roku stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 40

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” w 2018 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 848/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” w 2018 roku stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 41

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku przez organizacje pozarządowe – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 42

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku przez organizacje pozarządowe.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 849/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku przez organizacje pozarządowe stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 43

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień ponownie przedstawiła wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń znajdujących się w internacie I LO z przeznaczeniem na siedzibę Stowarzyszenia „Dobra Mediacja” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.

Członek Zarządu Robert Gwóźdź zgłosił wątpliwości, co do zasadności funkcjonowania w/w Stowarzyszenia w jednostce podlegającej Powiatowi Buskiemu.

Zgodnie z zobowiązaniem z poprzedniego posiedzenia Zarządu Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień poinformowała, że zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach, stowarzyszenie zwykłe, jakim jest Stowarzyszenie „Dobra Mediacja”, nie może m.in. prowadzić działalności gospodarczej, ani prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego. Ponadto wiceprezes oraz członek Stowarzyszenia „Dobra Mediacja” złożyły pisemne oświadczenia, że nie będą prowadziły w udostępnionych pomieszczeniach internatu I LO działalności przynoszącej dochód – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 1 głosie –wstrzymał się wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń w internacie I LO w Busku – Zdroju na okres do 31 grudnia 2018 roku. Jednocześnie prosząc Stowarzyszenie o przekazywanie, co kwartał informacji w zakresie, kiedy zostanie złożony wniosek, jak jest on procedowany i kiedy Stowarzyszenie przystąpi do przeprowadzenia generalnego remontu.

 

Ad. 44

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 850/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału EK, aby podczas prowadzonych kontroli zwracać uwagę na przestrzeganie ustalonego czasu pracy przez Dyrektorów podległych jednostek.

 

Ad. 45

W sprawach różnych nie zgłoszono żadnych wniosków.

 

Ad. 46

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 930 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

 

Protokół sporządziła:

Wioleta Waga

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2017-12-18
Data publikacji:2017-12-18
Osoba sporządzająca dokument:Wioleta Waga
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:1730