Protokół Nr 154/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 grudnia 2017

Protokół Nr 154/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 grudnia 2017 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.154.2017

Protokół Nr 154/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 8 grudnia 2017 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Krzysztof Gajek
 4. Wiesław Marzec

oraz

 • Artur Polniak - Skarbnik Powiatu
 • Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SOZ

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Wdrożenie uchwał Rady Powiatu z XXXII Sesji Rady Powiatu z dnia 8 grudnia 2017 roku.
 5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
  dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju o przekazanie samochodu marki Volkswagen Transporter (Nacz. Wydz. SOZ).
 6. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju o przekwalifikowanie wydatków w planie budżetu na 2017 rok (Skarbnik Powiatu).
 7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju o dokonanie przesunięcia środków finansowych w planach wydatków budżetowych na 2017 rok (Skarbnik Powiatu).
 8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2017 (Skarbnik Powiatu).
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawiezmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2017 (Skarbnik Powiatu).
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku (Skarbnik Powiatu).
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawiezmian planu dochodów
  i wydatków w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 1330 otworzył 154 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (1 nieobecny), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Wdrożenie uchwał Rady Powiatu z XXXII Sesji Rady Powiatu z dnia 8 grudnia 2017 roku - załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Uchwała Nr XXXII / 330 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017 roku.

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

-       Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

-       Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - Zespół Zamiejscowy
w Sandomierzu.

-       Wojewody Świętokrzyskiego, celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XXXII / 331 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku.

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

-       Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

-       Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - Zespół Zamiejscowy
w Sandomierzu.

-       Wojewody Świętokrzyskiego, celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XXXII / 332 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXV/235/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
27 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017-2030.

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

-       Skarbnik Powiatu Artur Polniak zobowiązany jest do przesłania powyższej uchwały
w formie elektronicznej w programie BESTIA do:

-       Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - Zespół Zamiejscowy
w Sandomierzu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XXXII / 333 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI / 246 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
3 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2017 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju Marian Szostak, Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach.

-        Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

-       Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XXXII / 334 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Buskiego.

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialni są: Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański, Skarbnik Powiatu Artur Polniak, Dyrektor ZSTiO w Busku - Zdroju Lucyna Wojnowska oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień.

-       Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

-       Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XXXII / 335 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju.

-       Wykonanie uchwały Rada Powiatu powierzyła Przewodniczącemu Rady Powiatu.

-       Uchwałę otrzymują:                       oraz Nacz. Wydz. OR Urszula Kustra.

-       Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

-       Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XXXII / 336 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju na wydzierżawienie części nieruchomości i mienia ruchomego na okres kolejnych trzech lat.

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak, Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach, Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański.

-       Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

-       Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XXXII / 337 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju Grzegorz Wojciechowski, Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień.

-       Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

-       Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XXXII / 338 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju Tomasz Galant, Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień.

-       Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

-       Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 5

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach zapoznał Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem p.o. Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju o przekazanie samochodu marki Volkswagen Transporter Typ T5 Kombi, nr rejestracyjny TBU 39FP, znajdującego się na wyposażeniu Domu Pomocy Społecznej w Zborowie - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 6

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju z dnia 05.12.2017 r. Znak: PF.0760.9.2017 o przekwalifikowanie wydatków w planie budżetu na 2017 rok - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 7

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju z dnia 28.11.2017 r. Znak: ZSP.0722.50.2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięcia środków finansowych w planach wydatków budżetowych na 2017 rok - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 8

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie z dnia 06.12.2017 r. Znak: DPS-3110/53/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian między paragrafami w planie wydatków budżetowych na rok 2017 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 9

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2017.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 854/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 8 grudnia 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2017stanowi załącznik nr 8
do niniejszego protokołu.

 

Ad. 10

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 855/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 8 grudnia 2017 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 rokustanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 11

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 856/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 8 grudnia 2017 roku
w sprawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 12

W sprawach różnych nie zgłoszono żadnych wniosków.

 

Ad. 13

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1350 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

 

Protokół sporządziła:

Barbara Nowocień

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2017-12-18
Data publikacji:2017-12-18
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:1516