Protokół Nr 155/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 grudnia 2017

Protokół Nr 155/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 13 grudnia 2017 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.155.2017

Protokół Nr 155/2017

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 13 grudnia 2017 roku

 

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Krzysztof Gajek
 4. Robert Gwóźdź
 5. Wiesław Marzec

oraz

 • Mariola Kornicka – Inspektor w Wydziale EK
 • Tadeusz Sempioł – Kierownik Referatu IP
 • Joanna Kowalska – Inspektor w Wydziale OR
 • Artur Polniak – Skarbnik Powiatu

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu: Nr 153/2017 z dnia 7 grudnia 2017 roku oraz Nr 154/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku.
 5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na likwidację majątku ruchomego (Nacz. Wydz. EK).
 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem końcowym z likwidacji internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju (Nacz. Wydz. EK).
 7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju z realizacji projektu edukacyjnego pn. „Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy” (Nacz. Wydz. EK).
 8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju z realizacji projektu edukacyjnego pn. „Myślenie ponad granicami” (Nacz. Wydz. EK).
 9. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju z realizacji projektu edukacyjnego pn. „Education And Sustainability for the Young” (Nacz. Wydz. EK).
 10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju z realizacji projektu edukacyjnego pn. „EUROFUTURE Changing Places” (Nacz. Wydz. EK).
 11. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji projektu pn. „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do kariery” w ramach programu Erasmus+ (Nacz. Wydz. EK).
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki oświatowej prowadzonej przez Powiat Buski do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do kariery” w ramach programu Erasmus+ (Nacz. Wydz. EK).
 13. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia „Razem Dzieciom” w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Buskiego w materiałach związanych z XV Balem Dobroczynnym (Kier. Ref. IP).
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Buski porozumienia z gminami z terenu Powiatu Buskiego, w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę gazu ziemnego (Nacz. Wydz. OR).
 15. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przesunięć między pozycjami preliminarza Warsztatów Terapii Zajęciowej (Skarbnik Powiatu).
 16. Rozpatrzenie wniosku Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawie dokonania przesunięć między pozycjami preliminarza (Skarbnik Powiatu).
 17. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych w planach wydatków budżetowych na 2017 rok (Skarbnik Powiatu).
 18. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w sprawie dokonania zmian między rozdziałami w planie wydatków budżetowych na 2017 rok (Skarbnik Powiatu).
 19. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju z dn. 08.12.2017r. Znak: ILO.321.66.2017 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 rok (Skarbnik Powiatu).
 20. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju z dn. 08.12.2017r. Znak: ILO.321.67.2017 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 rok (Skarbnik Powiatu).
 21. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju w sprawie przekwalifikowania wydatków w planie budżetu na 2017 rok (Skarbnik Powiatu).
 22. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Finansowo – Budżetowego w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju (Skarbnik Powiatu).
 23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku (Skarbnik Powiatu).
 24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku (Skarbnik Powiatu).
 25. Wręczenie nagród Starosty Buskiego w dziedzinie kultury fizycznej (Nacz. Wydz. EK).
 26. Sprawy różne.
 27. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 800 otworzył 155 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (Członek Zarządu Krzysztof Gajek dołączył do posiedzenia Zarządu o godz. 810), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu: Nr 153/2017 z dnia 7 grudnia 2017 roku oraz Nr 154/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku zostały przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Do posiedzenia Zarządu dołączył Członek Zarządu Krzysztof Gajek.

 

Ad. 5

Inspektor w Wydziale EK Mariola Kornicka przedstawiła wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na likwidację majątku ruchomego – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się, jednocześnie zobowiązując do przygotowania stosownych dokumentów z przeprowadzenia procedury likwidacji.

 

Ad. 6

Inspektor w Wydziale EK Mariola Kornicka zapoznała Członków Zarządu ze sprawozdaniem końcowym z likwidacji internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 7

Inspektor w Wydziale EK Mariola Kornicka zapoznała Członków Zarządu ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju z realizacji projektu edukacyjnego pn. „Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy” za okres od września do listopada br. – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 8

Inspektor w Wydziale EK Mariola Kornicka zapoznała Członków Zarządu ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju z realizacji projektu edukacyjnego pn. „Myślenie ponad granicami” za okres od września do listopada br. – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 9

Inspektor w Wydziale EK Mariola Kornicka zapoznała Członków Zarządu ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju z realizacji projektu edukacyjnego pn. „Education And Sustainability for the Young” za okres od września do listopada br. – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 10

Inspektor w Wydziale EK Mariola Kornicka zapoznała Członków Zarządu ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju z realizacji projektu edukacyjnego pn. „EUROFUTURE Changing Places” w ramach programu Erasmus + za okres od września do listopada br. – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 11

Inspektor w Wydziale EK Mariola Kornicka zapoznała Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji projektu pn. „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do kariery” w ramach programu Erasmus+ – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 12

Inspektor w Wydziale EK Mariola Kornicka przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki oświatowej prowadzonej przez Powiat Buski do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do kariery” w ramach programu Erasmus+.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 857/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki oświatowej prowadzonej przez Powiat Buski do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do kariery” w ramach programu Erasmus+ stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 13

Kierownik Referatu IP Tadeusz Sempioł zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Stowarzyszenia „Razem Dzieciom” w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Buskiego w materiałach związanych z XV Balem Dobroczynnym – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 14

Inspektor w Wydziale OR Joanna Kowalska przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Buski porozumienia z gminami z terenu Powiatu Buskiego, w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę gazu ziemnego.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 858/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Buski porozumienia z gminami z terenu Powiatu Buskiego, w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę gazu ziemnego stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 15

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Zarządu Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przesunięć między pozycjami preliminarza Warsztatów Terapii Zajęciowej – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 16

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Członków Zarządu z wnioskiem Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawie dokonania przesunięć między pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania WTZ w 2017 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Opinia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w w/w sprawie stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 17

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Członków Zarządu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju z dn. 07.12.2017r. Znak: ZSP.0722.53.2017 w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych w planach wydatków budżetowych na 2017 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 18

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Członków Zarządu z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie z dn. 06.12.2017r. Znak: DPS-3110/56/2017 w sprawie dokonania zmian między rozdziałami w planie wydatków budżetowych na 2017 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 19

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Członków Zarządu z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju z dn. 08.12.2017r. Znak: ILO.321.66.2017 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 rok– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 20

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Członków Zarządu z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju z dn. 08.12.2017r. Znak: ILO.321.67.2017 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 21

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Członków Zarządu z wnioskiem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju z dn. 11.12.2017r. Znak: PF.0760.10.2017 w sprawie przekwalifikowania wydatków w planie budżetu na 2017 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 22

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Członków Zarządu z wnioskiem Wydziału Finansowo – Budżetowego w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 23

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 859/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 24

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 860/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

 

Z uwagi na mające się odbyć podczas dzisiejszego posiedzenia Zarządu uroczyste wręczenie Nagród Starosty Buskiego w dziedzinie kultury fizycznej przystąpiono do omawiania pkt 26.

 

Ad. 26

W sprawach różnych:

 1.     Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju na wniosek Radnego Rady Powiatu Krzysztofa Eliasza w sprawie montażu barier drogowych przy drodze Nr 0726T w m. Grabowica – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

 2.     W nawiązaniu do wniosku Członka Zarządu Roberta Gwoździa, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju do wystąpienia, w trybie pilnym, do Wójta Gminy Pacanów o tymczasowe zabezpieczenie pobocza drogi powiatowej na zakręcie w m. Zborówek gm. Pacanów w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz o godz. 855  ogłosił 5-minutową przerwę.

O godz. 900 wznowiono obrady.

 

Ad. 25

Podczas dzisiejszego posiedzenia Zarządu, Członkowie Zarządu wręczyli Nagrody Starosty Buskiego w dziedzinie kultury fizycznej.

 

Nastąpiły gratulacje.

 

Listy nagrodzonych osób stanowią załączniki nr 25 i 26 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 27

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1030 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

 

 

Protokół sporządziła:

Wioleta Waga

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2017-12-28
Data publikacji:2017-12-28
Osoba sporządzająca dokument:Wioleta Waga
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:1688