Protokół Nr 156/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 stycznia 2018

Protokół Nr 156/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 20 grudnia 2017 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.156.2017

 Protokół Nr 156/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 20 grudnia 2017 roku

 

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Krzysztof Gajek
 4. Robert Gwóźdź
 5. Wiesław Marzec

 oraz

 •  Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
 • Grzegorz Lasak - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
 • Zbigniew Pietraszewski - Główny Księgowy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
 • Artur Polniak - Skarbnik Powiatu
 • Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SOZ
 • Urszula Kustra - Naczelnik Wydziału OR
 • Henryk Krzyżański - Naczelnik Wydziału GKN
 • Andrzej Lasak - Naczelnik Wydziału RLO
 • Mariola Kornicka - Inspektor w Wydziale EK

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej”
  (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 7. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju (Dyr. ZOZ
  w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 8. Zapoznanie się z pismem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju dotyczącym przekazywania informacji nt. wyników finansowych za ostatni kwartał 2017 r. (Dyr. ZOZ w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 9. Zapoznanie się z pismami: Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Wojewody Świętokrzyskiego oraz Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju dotyczącymi utworzenia SOR-u w Busku - Zdroju (Dyr. ZOZ w Busku - Zdroju,
  Nacz. Wydz. SOZ).
 10. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/240/2009 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dodatków, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Buski (Nacz. Wydz. EK).
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody
  dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem na czas nieokreślony (Nacz. Wydz. GKN, Nacz. Wydz. OR).
 12. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem na czas nieokreślony
  (Nacz. Wydz. GKN, Nacz. Wydz. OR).
 13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
  w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięcia środków finansowych (Skarbnik Powiatu).
 14. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r. (Skarbnik Powiatu).
 15. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 rok (Skarbnik Powiatu).
 16. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień w planie finansowym wydatków w/w jednostki (Skarbnik Powiatu).
 17. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć środków finansowych
  w planach wydatków budżetowych na 2017 rok (Skarbnik Powiatu).
 18. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2017 rok (Skarbnik Powiatu).
 19. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień środków finansowych pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej (Skarbnik Powiatu).
 20. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
  w Broninie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym na 2017 rok (Skarbnik Powiatu).
 21. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
  dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody
  na dokonanie zmian między paragrafami w planie wydatków na 2017 r. (Skarbnik Powiatu).
 22. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
  dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody
  na dokonanie zmian między rozdziałami w planie wydatków na 2017 r. (Skarbnik Powiatu).
 23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawiezmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2017 (Skarbnik Powiatu).
 24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku (Skarbnik Powiatu).
 25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku (Skarbnik Powiatu).
 26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawiezmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku (Skarbnik Powiatu).
 27. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawiezmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).
 28. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017 roku (Skarbnik Powiatu).
 29. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku (Skarbnik Powiatu).
 30. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XXV/235/2017 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017 - 2030 (Skarbnik Powiatu).
 31. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XXX/314/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2017 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju (Skarbnik Powiatu).
 32. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
  za 2017 i 2018 rok (Skarbnik Powiatu).
 33. Sprawy różne (Nacz. Wydz. RLO).
 34. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 800 otworzył 156 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (Członek Zarządu Robert Gwóźdź uczestniczył w posiedzeniu Zarządu od godz. 815), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Protokół Nr 155/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 5

Wicestarosta Buski, Przewodniczący Komisji Konkursowej Stanisław Klimczak oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński zapoznali Zarząd Powiatu z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Wicestarosta Buski Stanisław Klimczak oraz Dyrektor PCPR w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński poinformowali, że uchwałą Nr 830/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku, Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju ogłosił otwarty konkurs ofert
na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, całodobowej socjalizacyjnej”. Na w/w zadanie została złożona jedna oferta. Komisja Konkursowa powołana uchwałą Nr 847/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 listopada 2017 r. dokonała oceny w/w oferty. W wyniku zastosowania procedury konkursowej na zadanie „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej” wybrano ofertę Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia ul. Szpitalna 10, 31 – 024 Kraków polegającą na prowadzeniu na terenie Powiatu Buskiego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej
w Pacanowie.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy protokół został zaakceptowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Następnie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej”.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 861/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej” stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

O godz. 815 do posiedzenia Zarządu dołączył Członek Zarządu Robert Gwóźdź.

 

Ad. 6

Wicestarosta Buski, Przewodniczący Komisji Konkursowej Stanisław Klimczak oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński zapoznali Zarząd Powiatu z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań
z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej
o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Wicestarosta Buski Stanisław Klimczak  oraz Dyrektor PCPR w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński poinformowali,
że uchwałą Nr 831/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku, Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą:

 1. Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku.
 2. Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych.

Na w/w zadania zostały złożone dwie oferty. Komisja Konkursowa powołana uchwałą
Nr 848/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 listopada 2017 r. dokonała oceny w/w ofert. W wyniku zastosowania procedury konkursowej na zadanie „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku” wybrano ofertę Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Jana Pawła II 3, 25 – 013 Kielce polegającą na prowadzeniu
na terenie Powiatu Buskiego domu pomocy społecznej w Ratajach Słupskich przeznaczonego dla osób w podeszłym wieku. Na zadanie „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” wybrano ofertę Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim: Dom Zakonny w Słupi 91, 28 - 133 Pacanów polegającą na prowadzeniu na terenie Powiatu Buskiego domu pomocy społecznej w Słupi przeznaczonego dla kobiet przewlekle psychicznie chorych.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy protokół został zaakceptowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Następnie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych”.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 862/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób
w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 7

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak oraz Główny Księgowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Zbigniew Pietraszewski zapoznali Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia stanowiska
w przedmiocie Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu, w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się, wyraził pozytywne stanowisko w przedmiocie Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju. Członek Zarządu Robert Gwóźdź nie był obecny w trakcie głosowania.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się. Członek Zarządu Robert Gwóźdź nie był obecny w trakcie głosowania.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się. Członek Zarządu Robert Gwóźdź nie był obecny w trakcie głosowania.

Ad. 8

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak oraz Główny Księgowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Zbigniew Pietraszewski poinformowali, że po zmianie zasad finansowania szpitali (ryczałt) rzetelne wyniki finansowe za ostatni kwartał 2017 r. - zgodnie z kwotami ryczałtowymi wynikającymi z umów zawartych ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach -
są możliwe do przekazania do 25 stycznia 2018 r. - załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazywanie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju powyższych rozliczeń w okresach kwartalnych. Powyższa decyzja obowiązuje
do odwołania.

 

Ad. 9

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z:

-       pismem Wojewody Świętokrzyskiego informującym o udzieleniu poparcia dla ponownego złożenia fiszki projektu pn. „Poprawa dostępu do usług medycznych poprzez utworzenie
i wyposażenie SOR wraz z budową lądowiska dla helikopterów w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju” - załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

-       pismem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia informującym o zgłoszeniu przez Wojewodę Świętokrzyskiego do dofinansowania w ramach naboru pozakonkursowego
ze środków IX Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 projektu dotyczącego utworzenia nowego szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) w SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach, zamiast projektu utworzenia SOR w SPZOZ w Busku - Zdroju - załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

-       pismem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju skierowanym
do Wojewody Świętokrzyskiego z prośbą o merytoryczne uzasadnienie zmiany decyzji
w przedmiotowej sprawie - załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

 

Ad. 10

Inspektor w Wydziale EK Mariola Kornicka zapoznała Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/240/2009 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dodatków, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Buski – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 11

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański poinformował, że Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody
na zawarcie pomiędzy Zespołem Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju,
a Powiatem Buskim z siedzibą w Busku - Zdroju, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, umowy najmu na czas nieokreślony lokalu o pow. 63 m2 oraz lokalu o pow. 14 m2 dla potrzeb archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju, usytuowanych
w podziemiach budynku internatu Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju, znajdującego się na działkach o numerach 122/1, 122/2, 122/3 o łącznej
pow. 1,9050 ha, stanowiących własność Powiatu Buskiego w trwałym zarządzie ZST-I
w Busku - Zdroju - załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

Następnie, Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem na czas nieokreślony.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 863/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem na czas nieokreślony stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 12

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem na czas nieokreślony – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 13

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju z dnia 15.12.2017 r. Znak: ZSTiO.3010.1446.2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć środków finansowych - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 14

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju z dnia 15.12.2017 r. Znak: ZSS:321.11.2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 rok
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 15

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcących w Busku - Zdroju z dnia 15.12.2017 r. Znak: ILO.321.75.2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 16

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju z dnia 12.12.2017 r. Znak: PPP.034.21.2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień w planie finansowym wydatków
w/w jednostki - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 17

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju z dnia 15.12.2017 r. Znak: ZSP.0722.56.2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięcia środków finansowych w planach wydatków budżetowych na 2017 rok - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 18

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju z dnia 15.12.2017 r.
Znak: ZST-I 075.73.626.2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2017 rok - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 19

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju z dnia 15.12.2017 r. Znak:
ZST-I 075.74.627.2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień środków finansowych pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 20

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie z dnia 15.12.2017 r. Znak:
SOSW - 3011-17/017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym na 2017 rok - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 21

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
z dnia 15.12.2017 r. Znak: SOSW.3011.66.2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian między paragrafami w planie wydatków na 2017 r. - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 22

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
z dnia 15.12.2017 r. Znak: SOSW.3011.67.2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian między rozdziałami w planie wydatków na 2017 r. - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 23

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2017.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 864/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2017stanowi załącznik nr 26
do niniejszego protokołu.

 

Ad. 24

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 865/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 rokustanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 25

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 866/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 rokustanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 26

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 867/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku stanowi załącznik 29 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 27

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 868/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowychstanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 28

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 29

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 30

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XXV/235/2017 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017 - 2030 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 31

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XXX/314/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2017 rok
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 32

Skarbnik Powiatu Artur Polniak poinformował, że Rada Powiatu w Busku - Zdroju w uchwale nr XXX/314/2017 z dnia 13 września 2017 roku upoważniła Zarząd Powiatu
do przeprowadzenia postępowania mającego na celu wyłonienie biegłego rewidenta
do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za 2017 i 2018 rok. Zgodnie z § 2 w/w uchwały dokonany wybór biegłego rewidenta podlega zatwierdzeniu przez Radę Powiatu. W nawiązaniu do powyższego Zarząd zwrócił się z prośbą do 11 podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego o udzielenie informacji cenowej określającej całkowity koszt przeprowadzenia w/w zadania. Jednocześnie zapytanie o udzielenie informacji cenowej umieszczone zostało na stronie internetowej tj. BIP Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. W postępowaniu oferty cenowe złożyło 5 podmiotów.

 

Zarząd Powiatu dokonał wyboru podmiotu do przeprowadzenia przedmiotowego badania. Spośród złożonych ofert, kierując się kryterium ceny, Zarząd Powiatu, wybrał do w/w badania podmiot: Bilans - Rewid - Standard Biegli Rewidenci i Doradcy Finansowi ul. Opinogórska 4/35, 04 - 039 Warszawa za cenę 11 070 zł brutto, w tym: za 2017 rok: 5 535 zł brutto, za 2018 rok: 5 535 zł.

 

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

 

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za 2017 i 2018 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 33

 

W sprawach różnych:

1. Naczelnik Wydziału RLO Andrzej Lasak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2025 r.”.      

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 869/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2025 r.” stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 34

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 930 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

 

Protokół sporządziła:

Barbara Nowocień

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2018-01-08
Data publikacji:2018-01-08
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:1735