Protokół Nr 157/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 stycznia 2018

Protokół Nr 157/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 29 grudnia 2017 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.157.2017

Protokół Nr 157/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 29 grudnia 2017 roku

 

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Krzysztof Gajek
 4. Wiesław Marzec

oraz

 • Sylwester Pałka - Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju
 • Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
 • Artur Polniak - Skarbnik Powiatu
 • Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
 • Henryk Krzyżański - Naczelnik Wydziału GKN
 • Aneta Piasecka - Inspektor w Wydziale SOZ

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.     Otwarcie posiedzenia.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku posiedzenia.

4.     Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

5.     Zapoznanie się z protokołem z kontroli przeprowadzonej w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Kier. WTZ w Piasku Wielkim, Nacz. Wydz. SOZ).

6.     Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych oraz mienia ruchomego (Dyr. ZST-I w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. EK).

7.     Zatwierdzenie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018 (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu).

8.     Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem (Nacz. Wydz. GKN).

9.     Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem (Nacz. Wydz. GKN).

10.  Rozpatrzenie wniosku Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim prowadzonego przez Caritas Diecezji Kieleckiej w sprawie dokonania przesunięć między pozycjami preliminarza (Skarbnik Powiatu).

11.  Rozpatrzenie wniosku Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawie dokonania przesunięć między pozycjami preliminarza (Skarbnik Powiatu).

12.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Broninie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym na 2017 rok (Skarbnik Powiatu).

13.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięcia środków finansowych
w planach wydatków budżetowych na 2017 rok (Skarbnik Powiatu).

14.  Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017 roku (Skarbnik Powiatu).

15.  Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku (Skarbnik Powiatu).

16.  Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały
nr XXV/235/2017 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017 - 2030 (Skarbnik Powiatu).

 

Po Sesji:

17.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku (Skarbnik Powiatu).

18.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku (Skarbnik Powiatu).

19.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku (Skarbnik Powiatu).

20.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju  w sprawie zmian planu dochodów
i wydatków w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).

21.  Sprawy różne.

22.  Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 800 otworzył 157 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (1 nieobecny usprawiedliwiony), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Protokół Nr 156/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 5

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński zapoznał Członków Zarządu Powiatu z protokołem z kontroli przeprowadzonej przez pracowników PCPR w Busku - Zdroju w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim prowadzonym przez Caritas Diecezji Kieleckiej oraz wydanymi zaleceniami pokontrolnymi - załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

                                                                                                    

Ad. 6

Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju Sylwester Pałka oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznali Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych oraz mienia ruchomego znajdującego się na wyposażeniu Warsztatów Szkolnych oraz Internatu zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 7

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018 - w brzmieniu stanowiącym załącznik
nr 5
do niniejszego protokołu.

 

Naczelnik Wydziału EK poinformowała, że dotychczas środki na powyższy cel były przekazywane do budżetów poszczególnych jednostek oświatowych, natomiast w związku
z informacją uzyskaną z innych Starostw Powiatowych odnośnie zaleceń NIK dotyczących gospodarowania przedmiotowymi środkami, w 2018 roku zostaną one zabezpieczone
w budżecie Powiatu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018 został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 

Ad. 8

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański poinformował, że Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody
na zawarcie pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju,
a Firmą Handlowo - Usługową AMIGO s.c. - systemy vendingowe w Kielcach, umowy najmu na dalszy okres 3 lat tj. od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2021 r. powierzchni użytkowej
0,36 m2 z przeznaczeniem pod ustawienie automatu do sprzedaży napojów gorących, znajdującej się na drugim piętrze w budynku szkolnym w Busku - Zdroju przy ulicy Mickiewicza 6, usytuowanym na działce nr 208 o powierzchni 0,2922 ha, stanowiącej własność Powiatu Buskiego w trwałym zarządzie ZSP Nr 1 w Busku - Zdroju - załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Następnie, Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 870/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 grudnia 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 9

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 10

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim prowadzonego przez Caritas Diecezji Kieleckiej w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć między pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej na 2017 rok
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 

 

Ad. 11

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć między pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej na 2017 rok - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 12

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie z dnia 28.12.2017 r. Znak:
SOSW-3011-19/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym na 2017 rok - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 13

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju z dnia 21.12.2017 r. Znak: ZSP.0722.60.2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć środków finansowych w planach wydatków budżetowych na 2017 rok - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 14

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 15

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 16

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XXV/235/2017 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017 - 2030 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

O godz. 900 Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz ogłosił przerwę w obradach Zarządu
do czasu zakończenia Sesji Rady Powiatu.

 

O godz. 1130 obrady Zarządu Powiatu zostały wznowione.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 17 porządku obrad.

 

Ad. 17

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 871/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 grudnia 2017 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 rokustanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 18

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 872/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 grudnia 2017 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 rokustanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 19

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 873/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 grudnia 2017 roku
w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku stanowi załącznik 18 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 20

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 874/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 grudnia 2017 roku
w sprawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowychstanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie zmiany uchwały nr XXV/235/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017 - 2030.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 875/2017 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 grudnia 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XXV/235/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
27 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017 - 2030stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 21

W sprawach różnych:

1.     Wdrożenie Uchwał Rady Powiatu z XXXIII Sesji Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2017 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 

Uchwała Nr XXXIII / 339 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017 roku.

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

-       Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

-       Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach – Zespół Zamiejscowy
w Sandomierzu.

-       Wojewody Świętokrzyskiego, celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XXXIII / 340 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku.

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

-       Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

-       Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - Zespół Zamiejscowy
w Sandomierzu.

-       Wojewody Świętokrzyskiego, celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XXXIII / 341 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXV/235/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017 - 2030.

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

-       Skarbnik Powiatu Artur Polniak zobowiązany jest do przesłania powyższej uchwały
w formie elektronicznej w programie BESTIA do:

-       Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - Zespół Zamiejscowy
w Sandomierzu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XXXIII / 342 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak, Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

-       Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

-       Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XXXIII / 343 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXX/314/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 r w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2017 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak oraz Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach.

-       Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

-       Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XXXIII / 344 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za 2017 i 2018 rok.

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak oraz Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach.

-       Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

-       Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XXXIII / 345 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji projektu  
pn. „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do kariery” w ramach programu Erasmus+.

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju Sylwester Pałka oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień.

-       Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

-       Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XXXIII / 346 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/240/2009 Rady Powiatu w Busku - Zdroju
z dnia 21 kwietnia 2009 r w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dodatków, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Buski.

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialni są: Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień
- w tym do przekazania uchwały zainteresowanym dyrektorom szkół - oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

-       Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

-       Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

-       Wojewody Świętokrzyskiego, celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XXXIII / 347 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem na czas nieokreślony.

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju Sylwester Pałka, Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański, Naczelnik Wydziału OR Urszula Kustra oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień.

-       Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

-       Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XXXIII / 348 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju Andrzej Bilewski, Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień.

-       Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

-       Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 2.     Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju na interpelację Radnego Krzysztofa Wojtasia w sprawie wykonania nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 0128T Piasek Wielki – Rzegocin – Górnowola – Pawłów na odcinku Piasek Wielki do działki będącej w użytkowaniu Lasów Państwowych dł. ok. 1,00 km - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

 3.     Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju na interpelację Radnego Jacka Wacha w sprawie wykonania robót na drogach powiatowych Nr 0056T i Nr 0060T - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

 4.     Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju na interpelację Radnego Jacka Wacha w sprawie wykonania robót z zakresu bieżącego utrzymania przy drodze powiatowej Nr 0019T Chwałowice - Szaniec - Zwierzyniec w miejscowości Zwierzyniec - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

 5.     Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju na interpelację Radnego Jarosława Jaworskiego w sprawie uzupełnienia znaków drogowych D-42 i D-43 przy drodze powiatowej Nr 0070T Pasturka - Skorocice - Łatanice w miejscowości Łatanice - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

 6.     Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju na interpelację Radnego Ludomira Leszczyńskiego w sprawie wykonania robót odwodnieniowych przy drodze powiatowej Nr 0105T Stopnica – Oleśnica – Połaniec - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 22

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1150 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

 

Protokół sporządziła:

Barbara Nowocień

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2018-01-17
Data publikacji:2018-01-17
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:926