Protokół Nr XXXVIII/2018 z Sesji Rady Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 lipca 2018

Protokół Nr XXXVIII/2018 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju, która odbyła się w dniu 14 czerwca 2018 r. roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju [ PDF]

Znak: BR. 0002.2.XXXVIII.2018

Protokół Nr XXXVIII / 2018

z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju

która odbyła się w dniu 14 czerwca 2018 roku

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

w Busku - Zdroju

 

w posiedzeniu udział wzięli:

 • Radni Powiatu w Busku - Zdroju
 • Skarbnik Powiatu - Artur Polniak
 • Naczelnicy Wydziałów Starostwa

 

zaproszone osoby:

 1. Jakub Kosiń - Komendant Powiatowy Policji w Busku - Zdroju
 2. Artur Brachowicz - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju
 3. Helena Bebel - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
 4. Jolanta Maślicha - Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju
 5. Justyna Kwiatkowska - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju
 6. Lucyna Wojnowska - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
  w Busku - Zdroju
 7. Ewelina Szymczyk - Krzemińska - Z-ca Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
 8. Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
 9. Andrzej Bilewski - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju
 10. Wiesław Waga - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie
 11. Sylwester Pałka - Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju
 12. Grzegorz Wojciechowski - Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju
 13. Waldemar Wójcik - p. o. Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
 14. Marian Szostak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku – Zdroju
 15. Krzysztof Tułak - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
 16. Krzysztof Socha - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku - Zdroju
 17. Stanisław Kozioł - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
 18. Tomasz Łukawski - Kierownik WTZ przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
 19. Grzegorz Lasak - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju

 

oraz

 • Mieszkańcy Powiatu Buskiego
 • Przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Powiatu.

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Informacja o stanie mienia Powiatu Buskiego za 2017 rok.

8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za rok 2017.

9. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.

b) absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2017 rokoraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego za ten okres.

d) wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu.

e) zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2018 roku.

f) przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku.

g) zmiany uchwały nr XXXIV/350/2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018 - 2030.

h) zmiany Uchwały Nr I/6/2014 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Buskiego.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Sprawy różne i wolne wnioski.

12. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

 

Ad 1

Obradom przewodniczył Andrzej Gądek - Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał zebranych i o godz. 10.00otworzył XXXVIII Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

 

Ad 2

Przewodniczący Rady Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności
w posiedzeniu uczestniczy 17 Radnych (1 Radny uczestniczył od godz.10.30), co wobec składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz decyzji - listy obecności radnych oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, poinformował, iż administratorem danych jest Starosta Buski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju. Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju jest jawna, a obecność w czasie Sesji jest dobrowolna, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, adres i wizerunek. Przewodniczący Rady poinformował, iż Klauzula Informacyjna - zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016 r.) dalej zwane jako RODO, w pełnej wersji została wywieszona, celem zapoznania się przez osoby uczestniczące w Sesji na drzwiach sali konferencyjnej - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

 

Ad 3

Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz, uzasadniając, zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 9, po literze „h” litery „i”, „j” w brzmieniu:

 

9. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

 

i) udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z dostarczaniem żywności dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

j) oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

 

oraz wprowadzenie po pkt 9 nowego punktu 10 w brzmieniu:

 

10. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku.

 

Pozostałe punkty pozostają bez zmian z zachowaniem zmiany ciągłości numeracji:

dotychczasowy pkt 10 otrzyma numer 11

dotychczasowy pkt 11 otrzyma numer 12

dotychczasowy pkt 12 otrzyma numer 13

 

Jednocześnie Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował o autopoprawkach wprowadzonych do projektów uchwał w punkcie 9 „e”, „f”, „g” , „h”, które zostały szczegółowo omówione na posiedzeniach Komisji Rady Powiatu.

 

Innych propozycji zmian porządku obrad nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał pod głosowanie poszczególne powyższe wnioski dotyczące zmiany porządku obrad, w przytoczonym wyżej brzmieniu.

 

Poszczególne wnioski dotyczące zmian w porządku obrad, zostały przyjęte przez Radę Powiatu
w odrębnych głosowaniach - stosunkiem głosów - na 16 Radnych obecnych na sali:

 

 

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, porządek obrad wraz
z przyjętymi powyżej zmianami, został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu stosunkiem głosów - na 16 Radnych obecnych na sali:

 

 

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Ad 4

Protokół Nr XXXVII / 2018 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 11 maja 2018 roku został przyjęty przez Radę Powiatu bez uwag, w głosowaniu stosunkiem głosów - na 16 Radnych obecnych na sali:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad 5

Sprawozdanie Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny tj. od dnia 11 maja 2018 roku do 14 czerwca 2018 roku, przedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz. W okresie tym Zarząd odbył 7 posiedzeń.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym, stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek podziękował za przedstawione sprawozdanie.

 

Ad 6

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji i zapytań.

Na salę obrad przybył Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Zioło.

 

Ad 7

Informację o stanie mienia Powiatu Buskiego za 2017 rok oraz jej korekta - w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 5 i nr 6 do niniejszego protokołu - zostały przyjęte przez Radę Powiatu w głosowaniu stosunkiem głosów - na 17 Radnych obecnych na sali:

 

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad 8

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za rok 2017 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu - zostało przyjęte przez Radę Powiatu w głosowaniu stosunkiem głosów - na 17 Radnych obecnych na sali:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad 9

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek odczytał projekty Uchwał Rady Powiatu, poddając je pod głosowanie:

 

a) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu buskiego za 2017 rok - stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie.

 

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 1

 

Uchwała Nr XXXVIII / 395 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2017 rok - stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

 

b) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kamil Kasperczyk odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Busku - Zdroju za 2017 rok z tytułu wykonania budżetu.

 

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 24 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Busku - Zdroju za 2017 rok z tytułu wykonania budżetu oraz wyciąg z protokołu Komisji - stanowią załącznik nr 10 i nr 11 do niniejszego protokołu.

 

Uchwała Nr 89/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 5 czerwca 2018 roku pozytywnie opiniująca wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Busku - Zdroju za 2017 rok z tytułu wykonania budżetu - stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Finansowo - Budżetowej Ludomir Leszczyński - zabierając głos
w imieniu Klubu Radnych PSL zarekomendował wszystkim Radnym udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok. Poinformował, iż miniony rok 2017 nie należał do łatwych, bo już na etapie planowania budżetu były problemy
z zapewnieniem środków na wszystkie wnioskowane zadania. Z wielu trzeba było zrezygnować, niektóre rozłożyć na dłuższy okres realizacji. Przyznał, że obecna sytuacja nie jest komfortowa dla samorządów, coraz częściej brakuje środków na realizację przypisanych zadań. Plan dochodów budżetowych, po dokonaniu ostatecznych zmian zamknął się kwotą 88 277 169 zł, jego wykonanie zaś wyniosło 88 817 735 zł, co oznacza, że dochody zostały wykonane w 101%. Planowane wydatki wynosiły 92 595 573 zł, natomiast ich wykonanie 89 681 259 zł, co stanowi 97% planowanych wydatków. W sprawozdaniu z wykonania budżetu zostały przedstawione
i opisane wszystkie wydatki, a na posiedzeniach komisji zostały one szczegółowo omówione.

Niewątpliwie największą pozycją w budżecie jest oświata, na którą wydatkowano w roku ubiegłym ponad 38 015 074 zł, co stanowi 42% wykonania wydatków budżetowych. W poszczególnych rozdziałach ujęte zostały wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych wchodzących
w skład jednostek organizacyjnych powiatu. Dotyczą one wynagrodzeń i pochodnych, obligatoryjnych składek i opłat, remontów, dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakupów i wydatków inwestycyjnych. Kolejną istotną pozycję stanowią zadania z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej, gdzie wydatkowano 14 480 838 zł, co stanowi 16% wykonania wydatków budżetowych. Wydatkowane środki w ramach tego zadania zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, rodzin zastępczych oraz Domów Pomocy Społecznej znajdujących się na terenie Powiatu Buskiego. Mimo trudnej sytuacji finansowej znaczną część bo ponad 13 466 206,01 zł, co stanowi 14% wykonania wydatków budżetowych przeznaczone zostało na utrzymanie dróg powiatowych, gdzie jak co roku realizowano zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Nie można również zapomnieć o wydatkach związanych z ochroną zdrowia na którą w roku ubiegłym przeznaczono 1 842 284,77 zł. W ramach tej pozycji budżetowej przeznaczono środki w kwocie 695 404,29 zł na pokrycie szeregu inwestycji, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego dla ZOZ w Busku-Zdroju.

W trakcie roku Radni mieli czasem odmienne poglądy na niektóre tematy, podczas dyskusji padały słowa krytyki, ale w większości spraw Radni dochodzili do porozumienia. Radni w tej kadencji mają jeszcze razem sporo do zrobienia. Radny podziękował też kierownikom wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu, kierownikom referatów oraz wszystkim pracownikom za dobrą współpracę, życzliwe i kompetentne podejście do spraw powiatu i mieszkańców.

Przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok, Regionalna Izba Obrachunkowa
w Kielcach oceniła pozytywnie, co świadczy, że podejmowane działania znajdują potwierdzenie również w organach władzy państwowej.

 

Zamykając dyskusję, Przewodniczący Rady poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.

 

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 1

 

Uchwała Nr XXXVIII / 396 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok - stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz w imieniu Zarządu Powiatu podziękował Radnym za udzielenie absolutorium.

 

c) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju przy
ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2017 rokoraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego za ten okres.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż również w roku bieżącym, dzięki dobremu zarządzaniu Dyrektora oraz oddanej pracy wszystkich pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju, organ założycielski nie musi pokrywać straty finansowej.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr XXXVIII / 397 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2017 rokoraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego za ten okres - stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

 

d) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXXVIII / 398 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu - stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

e) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian
w budżecie Powiatu Buskiego w 2018 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

 

Uchwała Nr XXXVIII / 399 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2018 roku - stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

f) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr XXXVIII / 400 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku- stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

 

g) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/350/2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018 - 2030.

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr XXXVIII / 401 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/350/2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju
z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018 - 2030 - stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

h) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany Uchwały Nr I/6/2014 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Buskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr XXXVIII / 402 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr I/6/2014 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Buskiego - stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 

 

i) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z dostarczaniem żywności dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr XXXVIII / 403 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawieudzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z dostarczaniem żywności dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym- stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

j) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie oceny sytuacji
ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 1

Uchwała Nr XXXVIII / 404 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju- stanowi załącznik nr 21do niniejszego protokołu.

 

Ad 10

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 22 do niniejszego protokołu zostało przyjęte przez Radę Powiatu bez uwag do wiadomości.

 

Ad 11

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji i zapytań.

 

Ad 12

Sprawy różne i wolne wnioski:

1. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek zaprosił do udziału w uroczystej Sesji Rady Powiatu w dniu 22 czerwca 2018 roku o godz. 13.00, która odbędzie się w Buskim Samorządowym Centrum Kultury w Busku - Zdroju z okazji 20 lat Powiatu Buskiego.

 

Ad 13

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek dziękując wszystkim obecnym za udział o godz. 11.10zamknął XXXVIII Sesję Rady Powiatu
w Busku - Zdroju.

 

 

Protokół sporządziła:

Barbara Banaś

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2018-07-05
Data publikacji:2018-07-05
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:622