Protokół Nr XXXIX/2018 z uroczystej Sesji Rady Powiatu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 lipca 2018

Protokół Nr XXXIX/2018 z uroczystej Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2018 roku w Buskim Samorządowym Centrum Kultury  w  Busku-Zdroju [ PDF]

Protokół Nr XXXIX/ 2018
z uroczystej Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju
która odbyła się w dniu 22 czerwca 2018 roku
w Buskim Samorządowym Centrum Kultury
w Busku - Zdroju

 

W Uroczystej Sesji udział wzięli, zgodnie z załączonymi listami obecności stanowiącymi załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu:

- Radni Rady Powiatu w Busku - Zdroju I, II, III, IV i obecnej - V kadencji

- Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Radny Rady Powiatu I kadencji - Adam Jarubas

- Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - Grzegorz Gałuszka

- Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach - Arkadiusz Piecyk

- Sekretarz Województwa - Bernard Antos

- Dyrektor Departamentu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego - Karol Kliś

- Burmistrzowie i Wójtowie z terenu Powiatu Buskiego oraz Zastępcy Burmistrzów i Wójtów

- Przewodniczący Rad Miejskich oraz Przewodniczący Rad Gmin z terenu Powiatu Buskiego

- Prezes Uzdrowiska Busko - Zdrój SA - Wojciech Legawiec

- Honorowi Obywatele Powiatu Buskiego w osobach:

Zofia Grzebisz Nowicka

Stefan Rachwalski

Kazimierz Kucharski

- Dziekan Dekanatu Buskiego, Proboszcz Parafii św. Brata Alberta w Busku - Zdroju - ks. Prałat Marek Podyma

- Proboszcz Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Busku - Zdroju, Kapelan Samorządowców - ks. Tadeusz Szlachta

- Proboszcz Parafii Bożego Ciała w Busku - Zdroju - ks. Marian Janik

- Dyrektorzy oraz pracownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz służb inspekcji i straży obecni
oraz byli

- Pracownicy Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju obecni oraz renciści i emeryci

- Mieszkańcy powiatu buskiego

- Przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie uroczystej Sesji Rady Powiatu
  2. Wystąpienie Starosty Buskiego Jerzego Kolarza
  3. Prezentacja „20 lat Powiatu Buskiego”
  4. Okolicznościowe przemówienia
  5. Zamknięcie uroczystej Sesji Rady Powiatu

 

 

Ad 1

Obradom uroczystej Sesji przewodniczył Andrzej Gądek - Przewodniczący Rady Powiatu, który o godz. 13.00otworzył XXXIX Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju. Jest to 204 Sesja Rady Powiatu od początku powstania Powiatu Buskiego.

Przewodniczący Rady poprosił wszystkich o powstanie, a następnie zwrócił się do Pocztu Sztandarowego o wprowadzenie sztandaru Rady Powiatu i wydał komendę: Do hymnu.

Następnie Przewodniczący Rady Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 18 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz decyzji.

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, porządek obrad uroczystej Sesji, został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu stosunkiem głosów - na 18 Radnych obecnych na sali:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Następnie, Przewodniczący Rady powitał kolejno wszystkich obecnych na uroczystej Sesji, zwołanej z okazji 20-lecia samorządu powiatowego. Przewodniczący Rady podkreślił, iż rok 2018 jest rokiem szczególnym w najnowszej historii Polski, bowiem w tym roku odchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Treść powitania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Obecni na Sesji uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych Radnych Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

 

Ad 2

W dalszej części głos zabrał Starosta Buski Jerzy Kolarz, który w swym wystąpieniu odniósł się do 100 - lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz do jubileuszu 20 - lecia samorządu powiatowego, nakreślając rys historyczny zmian ustrojowych w Polsce. Okres 20 lat jest okazją do dokonania podsumowania i nakreślenia planów na najbliższą przyszłość. Starosta Jerzy Kolarz złożył podziękowanie tym wszystkim osobom, którzy wykazali się troską i przyczynili się czynnie do rozwoju Powiatu Buskiego i którzy obecnie działają na rzecz jej pomyślnej przyszłości.

Treść wystąpienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Ad 3

Prezentację „20 lat Powiatu Buskiego” w formie multimedialnej przedstawił Kierownik Referatu Inwestycji i Promocji Starostwa Powiatowego.

Prezentacja powyższa stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Ad 4

Przewodniczący Rady Andrzej Gądek odczytał list okolicznościowy skierowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego - Panią Agatę Wojtyszek - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Podczas uroczystej Sesji głos zabierali zaproszeni goście w następującej kolejności:

Pan Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Pani Zofia Grzebisz - Nowicka - Honorowy Obywatel Powiatu Buskiego

Pan Stefan Rachwalski - Honorowy Obywatel Powiatu Buskiego, Prezes Fundacji Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej w Krakowie

Pan Grzegorz Gałuszka - Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Pan Arkadiusz Piecyk - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach

Pan Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju.

Pan Waldemar Sikora - Burmistrz Miasta i Gminy Busko - Zdrój

Pani Justyna Nurek - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Busku - Zdroju

Pani Helena Bebel - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie

Pan Kazimierz Kucharski - Honorowy Obywatel Powiatu Buskiego

Nastąpiły gratulacje, podziękowania i wręczenie okolicznościowych upominków.

 

Ad. 5

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek wydał komendę do odprowadzenia Sztandaru Rady Powiatu.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu, dziękując wszystkim obecnym za udział, o godz. 15.35zamknął XXXIX Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

 

Po zamknięciu Sesji odbyła się część artystyczna w wykonaniu młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju.

 

Protokół sporządziła:

Barbara Banaś

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2018-07-11
Data publikacji:2018-07-11
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:980