Protokół Nr XL/2018 z Sesji Rady Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 października 2018

Protokół Nr XL/2018 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju, która odbyła się w dniu 13 września 2018 r. roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju [ PDF]

 Znak: BR. 0002.2.XL.2018

Protokół Nr XL / 2018
z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju
która odbyła się w dniu 13 września 2018 roku
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Busku - Zdroju

w posiedzeniu udział wzięli:

 • Radni Powiatu w Busku - Zdroju
 • Naczelnicy Wydziałów Starostwa

zaproszone osoby:

 1. Andrzej Bętkowski - Wicewojewoda Świętokrzyski
 2. Jacek Sułek - Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
 3. Maciej Gawin - Z-ca Dyrektora KRUS w Kielcach
 4. Artur Brachowicz - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju
 5. Renata Fornalska - Specjalista WIORiN Kielce - Oddział w Busku - Zdroju
 6. Helena Bebel - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
 7. Jolanta Czyrny - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju
 8. Anna Kosela - Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju
 9. Justyna Kwiatkowska - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju
 10. Ewelina Szymczyk - Krzemińska - Z-ca Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
 11. Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
 12. Andrzej Bilewski - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju
 13. Sylwester Pałka - Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju
 14. Wiesław Waga - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie
 15. Grzegorz Wojciechowski - Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju
 16. Marian Szostak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju
 17. Krzysztof Socha - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku - Zdroju
 18. Stanisław Kozioł - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
 19. Tomasz Łukawski - Kierownik WTZ przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
 20. Grzegorz Lasak - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju

oraz

 • Reprezentacje szkół w Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Buskiego o tytuł „Najlepsi w sporcie” w roku szkolnym 2017/2018
 • Mieszkańcy Powiatu Buskiego
 • Przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XXXVIII i XXXIX Sesji Rady Powiatu.
 5. Wręczenie nagród w Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Buskiego o tytuł „Najlepsi w sporcie” w roku szkolnym 2017/2018.
 6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2018 roku.
  2. przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku.
  3. zmiany uchwały nr XXXIV/350/2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018 - 2030.
  4. zmiany uchwały Nr XXXV/359/2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2018 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.
  5. zmiany uchwały Nr XXVIII/270/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów.
  6. udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów na przebudowę rowu przy drodze powiatowej 0120T nr ewid grunt 411/2 w miejscowości Zborówek, długości 940 mb.
  7. zmiany uchwały Nr XXIII/222/2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. „Inwestycja w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.
  8. ustalenia regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
  9. wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni użytkowej znajdującej się w budynku głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.
 9. Informacja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa o realizacji zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Buskiego za rok 2017.
 10. Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za I półrocze 2018 roku.
 11. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2018 roku.
 12. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w Powiecie Buskim w I półroczu 2018 roku.
 13. Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju dotycząca planu z zakresu modernizacji i remontów dróg powiatowych w 2018 roku.
 14. Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2017 rok przez Radnych Rady Powiatu w Busku - Zdroju.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Sprawy różne i wolne wnioski.
 17. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

 

Ad. 1

Obradom przewodniczył Andrzej Gądek - Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał zebranych i o godz. 10.00otworzył XL Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, poinformował, iż administratorem danych jest Starosta Buski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju. Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju jest jawna, a obecność w czasie Sesji jest dobrowolna, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, adres i wizerunek. Przewodniczący Rady poinformował, iż Klauzula Informacyjna - zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016 r.) dalej zwane jako RODO, w pełnej wersji została wywieszona, celem zapoznania się przez osoby uczestniczące w Sesji na drzwiach sali konferencyjnej.

 

Ad. 2

Przewodniczący Rady Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 18 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz decyzji - listy obecności radnych oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Poza porządkiem obrad, za zgodą Przewodniczącego Rady Powiatu głos zabierali:

- Andrzej Bętkowski - Wicewojewoda Świętokrzyski oraz Jacek Sułek - Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, którzy poinformowali o wysokości przyznanych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji środków finansowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem na remont
11 odcinków dróg powiatowych na łączną kwotę ponad 2 mln zł. Ponadto, Powiat Buski otrzymał z rezerwy MSWiA promesę na kwotę 744 tys. zł na 3 dodatkowe odcinki dróg. Wicewojewoda poinformował również o przekazaniu przez Wojewodę Świętokrzyskiego kwoty 50 tys. zł
z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno - Rehabilitacyjnego „Górka” w Busku - Zdroju. Wicewojewoda docenił starania Powiatu Buskiego w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań własnych powiatu oraz złożył życzenia dalszych sukcesów w budowaniu silnej samorządności powiatowej.

- Maciej Gawin - Z-ca Dyrektora KRUS w Kielcach, który dziękując za możliwość uczestniczenia w dzisiejszej Sesji, w imieniu własnym oraz Posła na Sejm RP Michała Cieślaka złożył gratulacje mieszkańcom Powiatu Buskiego w związku z otrzymanymi dotacjami oraz złożył życzenia dalszych sukcesów.

- Jerzy Kolarz - Starosta Buski podziękował za otrzymane środki finansowe, które będą służyć dalszemu rozwojowi Powiatu Buskiego.

Broszura podsumowująca 20-lecie Powiatu Buskiego zawiera dokładne zestawienie otrzymywanych środków finansowych na inwestycje drogowe w poszczególnych latach.

 

Ad. 3

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
w pkt 8 po literze „i” liter „j”, „k” , „l” , „m”, „n” w brzmieniu:

 

8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

j” wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2019 r. projektu pn. „Przebudowa dróg powiatowych o dł. 11850m: Nr 0024T Chmielnik - Stopnica od km 15+830 do 20+000 i od km 21+000 do km 25+680 dł. 8850m, Nr 0059T Zwierzyniec-Kotki-Janina od km 6+835 do km 8+500 dł. 1665m,  Nr 0052T Widuchowa-Ruczynów-Skrobaczów od km 7+265 do km 8+600 długości 1335m” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

k” wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2019 r. projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Piasek Wielki - Zagajów - Chinków- Strażnik - Solec - Zdrój od km 0+010 do km 7+000 długości 6 990 m” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

l” wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2019 r. projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0119T Pacanów - do drogi krajowej 79 od km 0+012 do km 1+215 długości
1 203 m” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

m” wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2019 r. projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0023T Chmielnik - Zrecze - Maciejowice - Ruda od km 5+010 do km 5+990
dł. 980 m” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju do złożenia wniosku
o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

n” wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości
w najem.

 

Innych propozycji zmian porządku obrad nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał pod głosowanie poszczególne wnioski
dotyczące zmiany w porządku obrad, w przytoczonym wyżej brzmieniu.

 

W/w poszczególne wnioski dotyczące zmiany w porządku obrad, zostały przyjęte przez Radę Powiatu w odrębnych głosowaniach - stosunkiem głosów - na 18 Radnych obecnych na sali:

 za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, porządek obrad wraz
z przyjętymi powyżej zmianami, został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu stosunkiem głosów - na 18 Radnych obecnych na sali:

 za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Ad. 4

Protokół Nr XXXVIII/ 2018 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 czerwca 2018 roku został przyjęty przez Radę Powiatu bez uwag, w głosowaniu stosunkiem głosów - na 18 Radnych obecnych na sali:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Protokół Nr XXXIX/ 2018 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 22 czerwca 2018 roku został przyjęty przez Radę Powiatu bez uwag, w głosowaniu stosunkiem głosów - na 18 Radnych obecnych na sali:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Ad. 5

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek oraz Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz w imieniu Rady i Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju wręczyli Nagrody w Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Buskiego o tytuł „Najlepsi w sporcie” w roku szkolnym 2017/2018.

Lista szkół nagrodzonych - stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Nastąpiły gratulacje.

 

Ad. 6

Sprawozdanie Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny tj. od dnia 14 czerwca 2018 roku do 13 września 2018 roku, przedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz. W okresie tym Zarząd odbył 12 posiedzeń.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym, stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Radni nie wnosili uwag do w/w sprawozdania.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek podziękował za przedstawione sprawozdanie.

 

Ad. 7

Interpelacje i zapytania Radnych:

1. Radny Jarosław Jaworski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym funkcjonowania Oddziału Ginekologiczno - Położniczego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, w kontekście niskiej ilości urodzeń oraz okresowych przesunięć personelu do pracy na inne oddziały.

2. Radny Grzegorz Jankowski - zgłosił n/w zapytania:

- Radny odniósł się do niepokojących sygnałów odnośnie zmiany warunków pracy - zmniejszenia do ½ etatu - personelu Oddziału Rehabilitacji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

- Radny odniósł się do ilości miejsc w internatach. Mimo wcześniejszych zapewnień Starosty, że jest wystarczająca ilość miejsc w internatach dla młodzieży szkół średnich, teraz PINB musi zmienić siedzibę, by zwolnieć pokoje w Internacie I LO w Busku - Zdroju.

3. Radny Piotr Wąsowicz - zgłosił n/w zapytania:

- Jak Starosta Buski ocenia kondycję Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, którym od ponad dwóch lat kieruje Dyrektor Grzegorz Lasak? Czy decyzje przez Niego podjęte, takie jak np. utworzenie POZ, utworzenie nocnej i świątecznej opieki, utworzenie poradni onkologicznej, czy pozyskanie rezonansu, wpłynęły na kondycję szpitala i poprawę świadczonych usług?

- Radny poprosił o informację jak został lub jak zostanie rozwiązany problem rehabilitacji ambulatoryjnej w związku ze zmniejszeniem przez NFZ środków finansowych? Jakie są tego konsekwencje dla pracowników i dla pacjentów?

- Radny zwrócił się z pytaniem jaka jest na dzień dzisiejszy sytuacja na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym? Jaka jest perspektywa funkcjonowania tego Oddziału w przyszłości, biorąc pod uwagę, że oddziały te w małych szpitalach i w małych miastach są zwykle deficytowe?

- Radny zwrócił się z pytaniem jak wygląda sprawa wynagrodzeń kadry lekarskiej i pozostałych pracowników w ZOZ w Busku - Zdroju? Słyszy się w środowisku, że pielęgniarki specjalistki zarabiają ponad 3 tys. zł netto. Czy Dyrektor ZOZ może potwierdzić tę informację?

- Radny przypomniał, iż wielokrotnie podczas kadencji występował o regulację płac. Radny zwrócił się z pytaniem jakie były podwyżki płac pracowników w Starostwie Powiatowym i jednostkach podległych w kadencji 2014-2018 w rozbiciu na lata. Czy podwyżki były wypłacane od m-ca stycznia przez cały rok, czy w innych okresach?

- Radny zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji po sprzedaży budynku przy ul. 1 Maja
w Busku - Zdroju. Jaką wartość osiągnął grunt z budynkiem przy tej ulicy? Na jaką wartość został wyceniony budynek przy I LO w Busku - Zdroju? Jaka kwota wpłynęła do budżetu Powiatu Buskiego? W jaki sposób zostanie zagospodarowany budynek przy I LO? Wcześniej była mowa
o budowie nowego łącznika i stworzeniu czterech dodatkowych sal, dziś słyszy się o budowie nowego piętra. Radny zwrócił się z prośbą o przedstawienie koncepcji w tym zakresie oraz
o informację w jaki sposób nastąpi poprawa warunków pracy I LO na następne lata.

- W jaki sposób Starosta Buski przygotowuje podległe szkoły na 2019 rok, gdy będą funkcjonować 2 roczniki i zwiększy się zdecydowanie liczba uczniów? Czy nie ma zagrożenia, że uczniowie Powiatu Buskiego będą dojeżdżać do Pińczowa, czy Chmielnika? Według obserwacji Radnego buskie szkoły średnie nie pomieszczą uczniów ubiegających się do szkół w 2019 roku. Ile jest miejsc w dwóch internatach, które pozostały, bowiem już dwa zostały zamknięte? Ile rezerwuje się miejsc dla tych uczniów, którzy przyjdą do internatu w m-cu listopadzie?

- Radny zwrócił się z pytaniem na jakim etapie są przygotowania do rozbudowy SOS-W
w Broninie? Co zostało już wykonane i z jakich instytucji pozyskano lub pozyska się środki na realizację w/w inwestycji?

 

4. Przewodniczący Rady Andrzej Gądek zwrócił się z pytaniem czy są podejmowane działania
i na jakim są etapie - w zakresie geodezyjnego wyznaczania pasów drogowych? Brak wyznaczonych pasów drogowych opóźnia remonty i budowę dróg, tak jak to jest w przypadku np. drogi Magierów - Piestrzec.

 

5. Radny Jacek Wach złożył zapytania w formie pisemnej, dotyczące:

- Ile jest obecnie wolnych miejsc w internatach i czy znajdzie się miejsce dla wszystkich chętnych uczniów?

- Czy istnieje możliwość dofinansowania (lub innej formy pomocy) dla przewoźników chcących uruchomić nowe linie komunikacyjne?

W/w zapytania w formie pisemnej stanowią załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

6. Radny Ludomir Leszczyński złożył interpelację w formie pisemnej, dotyczącą wystąpienia do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach w sprawie prawidłowego oznakowania skrzyżowania drogi krajowej Nr 73 z drogą powiatową w kierunku Solca - Zdroju.

W/w interpelacja w formie pisemnej stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

7. Radny Kamil Kasperczyk złożył interpelację w formie pisemnej, dotyczącą wystąpienia do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach w sprawie zmiany organizacji ruchu na drodze krajowej Nr 73 w miejscowości Smogorzów.

W/w interpelacja w formie pisemnej stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

8. Radny Kamil Kasperczyk złożył interpelację w formie pisemnej, dotyczącą wystąpienia do Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica w sprawie zamontowania lustra drogowego w miejscowości Mietel na skrzyżowaniu dróg gminnych.

W/w interpelacja w formie pisemnej stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

9. Radny Kamil Kasperczyk złożył interpelację w formie pisemnej, dotyczącą modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Powiecie Buskim.

W/w interpelacja w formie pisemnej stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

10. Radny Kamil Kasperczyk złożył interpelację w formie pisemnej, dotyczącą wystąpienia do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach w sprawie remontu dróg wojewódzkich Nr 756 i Nr 757.

W/w interpelacja w formie pisemnej stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady Andrzej Gądek ogłosił 5-minutową przerwę, a po wznowieniu obrad przystąpiono do realizacji punktu 8.

 

Ad. 8

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek odczytał projekty Uchwał Rady Powiatu, poddając je pod głosowanie:

 

a) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian
w budżecie Powiatu Buskiego w 2018 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XL / 405 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2018 roku - stanowi załącznik
nr 11
do niniejszego protokołu.

b) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XL / 406 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2018 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku - stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

c) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/350/2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
26 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018 - 2030.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XL / 407 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/350/2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018 - 2030 - stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

d) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/359/2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2018 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XL / 408 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/359/2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju
z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2018 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim - stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

 

e) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/270/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XL / 409 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/270/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów - stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

 

f) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów na przebudowę rowu przy drodze powiatowej 0120T nr ewid grunt 411/2 w miejscowości Zborówek, długości 940 mb.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XL / 410 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów na przebudowę rowu przy drodze powiatowej 0120T nr ewid grunt 411/2 w miejscowości Zborówek, długości 940 mb - stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

g) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/222/2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu
pn. „Inwestycja w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XL / 411 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/222/2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. „Inwestycja w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 - stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

 

h) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XL / 412 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

i) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni użytkowej znajdującej się w budynku głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XL / 413 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni użytkowej znajdującej się w budynku głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju - stanowi załącznik
nr 19
do niniejszego protokołu.

 

 

j) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2019 r. projektu pn. „Przebudowa dróg powiatowych o dł. 11850m: Nr 0024T Chmielnik - Stopnica od km 15+830 do 20+000 i od km 21+000 do km 25+680 dł. 8850m, Nr 0059T Zwierzyniec-Kotki-Janina od km 6+835 do km 8+500 dł. 1665m,  Nr 0052T Widuchowa-Ruczynów-Skrobaczów od km 7+265 do km 8+600 długości 1335m” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała  Nr   XL / 414 / 2018   Rady  Powiatu  w  Busku  -   Zdroju   z  dnia  13  września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2019 r. projektu pn. „Przebudowa dróg powiatowych o dł. 11850m: Nr 0024T Chmielnik - Stopnica od km 15+830 do 20+000 i od km 21+000 do km 25+680 dł. 8850m, Nr 0059T Zwierzyniec-Kotki-Janina od km 6+835 do km 8+500 dł. 1665m,  Nr 0052T Widuchowa-Ruczynów-Skrobaczów od km 7+265 do km 8+600 długości 1335m” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - stanowi  załącznik

nr   20  do  niniejszego  protokołu.

 

 

k) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2019 r. projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Piasek Wielki - Zagajów - Chinków- Strażnik - Solec - Zdrój od km 0+010 do km 7+000 długości 6 990 m” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr XL / 415 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2019 r. projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Piasek Wielki - Zagajów - Chinków- Strażnik - Solec - Zdrój od km 0+010 do km 7+000 długości 6 990 m” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” - stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

l) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2019 r. projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0119T Pacanów - do drogi krajowej 79 od km 0+012 do km 1+215 długości 1 203 m” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019".

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr XL / 416 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2018 roku w sprawiewyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2019 r. projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0119T Pacanów - do drogi krajowej 79 od km 0+012 do km 1+215 długości 1 203 m” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"- stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

m) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2019 r projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0023 T Chmielnik - Zrecze - Maciejowice - Ruda od km 5+010 do km 5+990 dł. 980 m” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego
pn. ”Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019” .

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XL / 417 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2019 r projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0023 T Chmielnik - Zrecze - Maciejowice - Ruda od km 5+010 do km 5+990 dł. 980 m” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ”Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” - stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

n) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości
w najem.

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr XL / 418 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem - stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Ad. 9

Informacja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa
o realizacji zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Buskiego za rok 2017 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 25 do niniejszego protokołu została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 10

Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju za I półrocze 2018 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 26 do niniejszego protokołu została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 11

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2018 roku -
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 27 do niniejszego protokołu została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 12

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w Powiecie Buskim
w I półroczu 2018 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 28 do niniejszego protokołu została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 13

Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju dotycząca planu
z zakresu modernizacji i remontów dróg powiatowych w 2018 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 29 do niniejszego protokołu została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 14

Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2017 rok przez Radnych Rady Powiatu w Busku - Zdroju - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 30 do niniejszego protokołu została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 15

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych:

Ad. 1 Odpowiadając na zapytaniaRadnego Jarosława Jaworskiego oraz Radnego Piotra Wąsowicza dotyczące Oddziału Ginekologiczno - Położniczego w Zespole Opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju, w kontekście niskiej ilości urodzeń oraz okresowych przesunięć personelu do pracy na inne oddziały, a także perspektywy funkcjonowania tego Oddziału w przyszłości, Dyrektor Grzegorz Lasak poinformował, iż jestto problem wszystkich małych szpitali powiatowych.Dyrektor ma nadzieję naprzekroczenie liczby 400 urodzeń w roku, bo wówczas można będzie specjalizować nowych lekarzy.Faktycznie,w okresie urlopowym, gdy było to możliwe z uwagi na małą liczbę urodzeń,miały miejsce przypadki przesunięć pielęgniarek Oddziału Ginekologiczno - Położniczego do pracy naOIOM. Jak zapewnił Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak, Oddział Ginekologiczno - Położniczy jest bardzo dobrze zaopatrzony, pacjentki tego Oddziału mają bardzo dobrą opieką medyczną, co daje nadzieję na jego dalsze funkcjonowanie.

Ad. 2 Odpowiadając na zapytaniaRadnego Grzegorza Jankowskiego oraz Radnego Piotra Wąsowicza dotyczące funkcjonowania Oddziału Rehabilitacji w Zespole Opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju w związku ze zmniejszeniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia środków finansowych i związanymi z tym konsekwencjami, Dyrektor Grzegorz Lasak poinformował, iż NFZ obciął środki finansowe na rehabilitację w całej Polsce.Szpital w Busku - Zdroju stracił finansowo bardzo dużo.Brak jest środków na zbilansowanie się Oddziału. Dyrektor ZOZ poinformował, iż odbyły się spotkania i rozmowy z personelem Oddziału Rehabilitacji, podczas których wypracowano zaakceptowane przez obie strony stanowisko. Dyrektor poinformował ponadto, iż wprowadzono dla pacjentów odpłatne zabiegi rehabilitacyjne w cenach konkurencyjnych.

Ad. 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnego Piotra Wąsowicza:

- Odpowiadając na zapytanie Radnego Piotra Wąsowicza w sprawie oceny kondycji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, którym od ponad dwóch lat kieruje Dyrektor Grzegorz Lasak, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż wszystkie podejmowane decyzje,
o których wspomniał Radny takie jak np. utworzenie POZ, utworzenie nocnej i świątecznej opieki, utworzenie poradni onkologicznej, czy pozyskanie rezonansu, wpłynęły pozytywnie na kondycję szpitala i poprawę świadczonych usług. Inicjatywy te były wspierane i dofinansowywane z budżetu Powiatu Powiatu.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak poinformował, iż w Jego ocenie sytuacja ZOZ w Busku - Zdroju w stosunku do szpitali ościennych jest niezła.

- Odpowiadając na zapytanie Radnego Piotra Wąsowicza jak wygląda sprawa wynagrodzeń kadry lekarskiej i pozostałych pracowników w ZOZ w Busku - Zdroju i czy to prawda, że pielęgniarki specjalistki zarabiają ponad 3 tys. zł netto, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej Grzegorz Lasak potwierdził powyższą informację. Dyrektor poinformował również o wprowadzonej w ZOZ
w Busku - Zdroju regulacji płac.

- Odpowiadając na zapytanie Radnego Piotra Wąsowicza w sprawie regulacji płac pracowników w Starostwie Powiatowym i jednostkach podległych w kadencji 2014-2018, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż w 2015 roku nie było podwyżek, natomiast były wypłacone jednorazowe nagrody roczne. W roku 2016 były podwyżki od stycznia średnio po 125 zł brutto oraz jednorazowe nagrody roczne. W 2017 roku podwyżki były od miesiąca września średnio po 125 zł brutto oraz jednorazowe nagrody roczne. W roku 2018 wypłacono podwyżki średnio po 150 zł brutto z wyrównaniem od 1 stycznia oraz jednorazowe nagrody roczne. Tak więc w kadencji
2014-2018 wypłacono podwyżki średnio po 300 zł brutto oraz jednorazowe nagrody roczne.

- Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz odnosząc się do zapytań Radnego Piotra Wąsowicza
w sprawie przedstawienia informacji po sprzedaży budynku przy ul. 1 Maja w Busku - Zdroju,
w tym - Jaką wartość osiągnął grunt z budynkiem przy tej ulicy? Na jaką wartość został wyceniony budynek przy I LO w Busku - Zdroju? Jaka kwota wpłynęła do budżetu Powiatu Buskiego? W jaki sposób zostanie zagospodarowany budynek przy I LO? - Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż przed 30 sierpnia br. do budżetu Powiatu Buskiego wpłynęła kwota prawie 3 mln zł - jako różnica między wyceną obu budynków.

Zlecono ekspertyzę budynku przy I LO w Busku - Zdroju w kontekście wykonania nadbudowy piętra i utworzenia dodatkowego zaplecza do celów dydaktycznych. Podejmowane są działania
w zakresie przeniesień jednostek organizacyjnych, w celu optymalnego wykorzystania zasobów lokalowych.

- Odpowiadając na zapytanie Radnego Piotra Wąsowicza w jaki sposób przygotowane są szkoły na 2019 rok, gdy zwiększy się zdecydowanie liczba uczniów, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz wyraził nadzieję, że uda się sprostać założeniom reformy i pomieścić 2 roczniki uczniów. Są i będą podejmowane takie działania i tak wykorzystywane zaplecze lokalowe, by zabezpieczyć wystarczającą ilość miejsc dla uczniów.

- Odpowiadając na zapytanie Radnego Piotra Wąsowicza na jakim etapie są przygotowania do rozbudowy SOS-W w Broninie, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż Zarząd Powiatu szukając wszelkich możliwych źródeł dofinansowania w ramach RPO, PFRON i Ministerstwa Sportu, złożył odpowiednie wnioski i czeka na rozstrzygnięcie. Bez udziału środków zewnętrznych Powiat sam nie udźwignie realizacji powyższego zadania.

Ad. 4. Odpowiadając na zapytanie Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka czy są podejmowane działania i na jakim są etapie - w zakresie geodezyjnego wyznaczania pasów drogowych, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż prace te są wykonywane sukcesywnie. Przed przystąpieniem do inwestycji drogowych zlecane jest uregulowanie stanu prawnego pasa drogowego.

Ad. 5. Odpowiadając na zapytanie Radnego Jacka Wacha w sprawie możliwości dofinansowania (lub innej formy pomocy) dla przewoźników chcących uruchomić nowe linie komunikacyjne, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż na dziś nie ma takiej możliwości prawnej.

Ad. 6. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarzpoinformował, iżinterpelacja Radnego Ludomira Leszczyńskiego dotycząca wystąpienia do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach w sprawie prawidłowego oznakowania skrzyżowania drogi krajowej Nr 73
z drogą powiatową w kierunku Solca - Zdroju, zostanie przekazana zgodnie z wolą Wnioskodawcy.

Ad. 7. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarzpoinformował, iżinterpelacja Radnego Kamila Kasperczyka dotycząca wystąpienia do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach w sprawie zmiany organizacji ruchu na drodze krajowej Nr 73 w miejscowości Smogorzów, zostanie przekazana zgodnie z wolą Wnioskodawcy.

Ad. 8. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarzpoinformował, iżinterpelacja Radnego Kamila Kasperczyka dotycząca wystąpienia do Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica w sprawie zamontowania lustra drogowego w miejscowości Mietel na skrzyżowaniu dróg gminnych, zostanie przekazana zgodnie z wolą Wnioskodawcy.

Ad. 9. Do udzielenia odpowiedzi w formie pisemnej na zapytanie Radnego Kamila Kasperczyka w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Powiecie Buskim, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarzzobowiązał Naczelnika Wydziału GKN Starostwa Powiatowego.

Ad. 10. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarzpoinformował, iżinterpelacja Radnego Kamila Kasperczyka dotycząca wystąpienia do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Kielcach w sprawie remontu dróg wojewódzkich Nr 756 i Nr 757, zostanie przekazana zgodnie z wolą Wnioskodawcy.

 

Ad. 16

W sprawach różnych i wolnych wnioskach:

1. Radny Grzegorz Jankowski zwrócił uwagę na wciąż nie załatwioną sprawę klimatyzacji na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego oraz braku herbu Gminy Gnojno.

2. Odpowiadając na zapytanie Radnego Romana Dudy dotyczące budynków po ZSTiO w Busku - Zdroju, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż jeden z budynków planowany jest do sprzedaży w drugim zaś planowane jest utworzenie Oddziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Zawodowej.

 

Ad. 17

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek dziękując wszystkim obecnym za udział o godz. 13.00zamknął XL Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Protokół sporządziła:

Barbara Banaś

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2018-10-10
Data publikacji:2018-10-10
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:620