Protokół Nr XLI/2018 z Sesji Rady Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 października 2018

Protokół Nr XLI/2018 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju, która odbyła się w dniu 15 października 2018 r. roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju [ PDF]

Znak: BR. 0002.2.XLI.2018

Protokół Nr XLI / 2018
z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju
która odbyła się w dniu 15 października 2018 roku
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Busku - Zdroju

w posiedzeniu udział wzięli:

 • Radni Powiatu w Busku - Zdroju
 • Naczelnicy Wydziałów Starostwa
 • Skarbnik Powiatu - Artur Polniak
 • Sekretarz Powiatu - Jerzy Służalski

zaproszone osoby:

 1. Jakub Kosiń - Komendant Powiatowy Policji w Busku - Zdroju
 2. Tomasz Majcher - Kierownik Sekcji ds. organizacyjno - kadrowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju
 3. Helena Bebel - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
 4. Jolanta Maślicha - Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju
 5. Jolanta Czyrny - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju
 6. Lucyna Wojnowska - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
  w Busku - Zdroju
 7. Justyna Kwiatkowska - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju
 8. Jolanta Żurek - Z-ca Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
  w Broninie
 9. Tomasz Galant - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
 10. Andrzej Bilewski - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju
 11. Sylwester Pałka - Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju
 12. Grzegorz Wojciechowski - Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju
 13. Waldemar Wójcik - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
 14. Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
 15. Krzysztof Tułak - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
 16. Marian Szostak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju
 17. Krzysztof Socha - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku - Zdroju
 18. Tomasz Łukawski - Kierownik WTZ przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
 19. Grzegorz Lasak - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju

oraz

 • Mieszkańcy Powiatu Buskiego
 • Przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2018 roku.
  2. przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku.
  3. zmiany uchwały nr XXXIV/350/2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018 - 2030.
  4. zmiany uchwały Nr XXXV/359/2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2018 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.
  5. wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.
  6. wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.
  7. zmiany Statutu Powiatu Buskiego.
 1. Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2017 rok przez osoby zobowiązane do ich składania na podstawie art. 25 c ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.
 4. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

 

 

Ad. 1

Obradom przewodniczył Andrzej Gądek - Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał zebranych i o godz. 10.00otworzył XLI Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, poinformował, iż administratorem danych jest Starosta Buski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju. Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju jest jawna, a obecność w czasie Sesji jest dobrowolna, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, adres i wizerunek. Przewodniczący Rady poinformował, iż Klauzula Informacyjna - zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016 r.) dalej zwane jako RODO, w pełnej wersji została wywieszona, celem zapoznania się przez osoby uczestniczące w Sesji na drzwiach sali konferencyjnej.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 19 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz decyzji - listy obecności radnych oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 3

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
po pkt 8, pkt 9 w brzmieniu:

 

9. Informacja o realizacji zadań oświatowych przez jednostki oświatowe prowadzone przez Powiat Buski w roku szkolnym 2017/2018.

 

Pozostałe punkty pozostają bez zmian z zachowaniem ciągłości numeracji;

dotychczasowy pkt 9 otrzyma numerację 10

dotychczasowy pkt 10 otrzyma numerację 11

dotychczasowy pkt 11 otrzyma numerację 12

 

Innych propozycji zmian porządku obrad nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał pod głosowanie powyższy wniosek
dotyczący zmiany w porządku obrad, w przytoczonym wyżej brzmieniu.

 

Powyższy wniosek dotyczący zmiany w porządku obrad, został przyjęty przez Radę Powiatu
w głosowaniu - stosunkiem głosów - na 19 Radnych obecnych na sali:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, porządek obrad wraz
z przyjętą powyżej zmianą, został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu stosunkiem głosów - na 19 Radnych obecnych na sali:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Ad. 4

Protokół Nr XL/ 2018 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2018 roku został przyjęty przez Radę Powiatu bez uwag, w głosowaniu stosunkiem głosów - na 19 Radnych obecnych na sali:

 

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Ad. 5

Sprawozdanie Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny tj. od dnia 13 września 2018 roku do 15 października 2018 roku, przedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz. W okresie tym Zarząd odbył 4 posiedzenia.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Radni nie wnosili uwag do w/w sprawozdania.

Radny Jarosław Jaworski złożył podziękowanie Radzie Powiatu i Zarządowi Powiatu za podejmowane inicjatywy dotyczące organizacji przyznawania nagród w dziedzinie kultury fizycznej.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek podziękował za przedstawione sprawozdanie.

 

Ad. 6

Interpelacje i zapytania Radnych:

1. Radny Jerzy Kordos zwrócił się do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju z pytaniem o kondycję finansową Szpitala, bowiem jak stwierdził, na ulotkach jednego z komitetów wyborczych znajdują się postulaty ratowania bankrutującego buskiego szpitala. Radny, jako członek Rady Społecznej działającej przy ZOZ w Busku - Zdroju, jest zdziwiony takim postulatem.

 

2. Radny Piotr Wąsowicz - zgłosił n/w zapytania:

- Jakie są relacje między Pogotowiem Ratunkowym, a Szpitalem w Busku - Zdroju w kwestii przyjmowania pacjentów w sytuacjach nagłych?

- Jaki jest stan karetek i innych samochodów w ZOZ w Busku - Zdroju? Jaki mają przebieg, ile lat już służą i czy ZOZ posiada nowe samochody?

- Jak przedstawia się sytuacja finansowa w ZOZ w Busku - Zdroju oraz jak przedstawia się sprawa wynagrodzeń oraz ewentualnych podwyżek dla pracowników Szpitala.

- Jaki jest obecnie stan Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc w ZOZ w Busku - Zdroju oraz jak została wyjaśniona sprawa związana z firmą, która wcześniej obsługiwała ten Oddział w zakresie wykonywania specjalistycznych badań?

- Co w ocenie Dyrektora ZOZ w Busku - Zdroju należy zmienić w funkcjonowaniu Szpitala, by podnieść jego prestiż i sprostać potrzebom społecznym?

- Zdaniem Radnego, wysokość podwyżek dla pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek podległych, przyznanych w kadencji 2014-2018 jest dla pracowników nieodczuwalna, biorąc pod uwagę wzrost kosztów utrzymania, wzrost cen i usług. Pracownicy wykonują bardzo ważne zadania i znacząca podwyżka pracownikom się należy. Radny wyraził nadzieję i zawnioskował do Zarządu Powiatu o znaczące, regularne i coroczne podwyżki płac.

- Radny złożył podziękowanie Dyrektorowi PZD w Busku - Zdroju za wszystkie wykonane inwestycje drogowe w Gminie Busko - Zdrój, a szczególnie w sołectwie Łagiewniki, w tym za rozwiązanie trudnego problemu studni, który załatwiony został z korzyścią dla mieszkańców
i użytkowników ruchu drogowego.

 

3. Radny Roman Duda zwrócił się z pytaniem jak przedstawia się funkcjonowanie Podstawowej Opieki Zdrowotnej utworzonej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju?

Jako Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Radny Roman Duda złożył podziękowanie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju za podejmowane inicjatywy oraz za współpracę.

 

4. Radny Kamil Kasperczyk złożył interpelację w formie pisemnej, dotyczącą wystąpienia do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach w sprawie zmiany organizacji ruchu na drodze krajowej Nr 73 w miejscowości Smogorzów.

W/w interpelacja w formie pisemnej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

5. Radny Kamil Kasperczyk złożył interpelację w formie pisemnej, dotyczącą drogi powiatowej w miejscowości Szklanów gm. Stopnica w zakresie rozbieżności przebiegu tej drogi na mapie ewidencyjnej a użytkowaniem w terenie.

W/w interpelacja w formie pisemnej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 7

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek odczytał projekty Uchwał Rady Powiatu, poddając je pod głosowanie:

 

a) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian
w budżecie Powiatu Buskiego w 2018 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 19 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr XLI / 419 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2018 roku - stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

b) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił wprowadzone do w/w projektu zmiany.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 19 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr XLI / 420 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 15 października 2018 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku - stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

c) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/350/2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
26 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018 - 2030.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 19 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr XLI / 421 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/350/2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju
z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018 - 2030 - stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

d) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/359/2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2018 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 19 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr XLI / 422 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/359/2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2018 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim - stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

e) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 19 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr XLI / 423 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 15 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem - stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

f) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 19 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr XLI / 424 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 15 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem - stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

g) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany Statutu Powiatu Buskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 19 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr XLI / 425 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Buskiego - stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 8

Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2017 rok przez osoby zobowiązane do ich składania na podstawie art. 25 c ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego protokołu została przyjęta przez Radę Powiatu bez uwag, do wiadomości.

 

Ad. 9

Informacja o realizacji zadań oświatowych przez jednostki oświatowe prowadzone przez Powiat Buski w roku szkolnym 2017/2018 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszego protokołu została przyjęta przez Radę Powiatu bez uwag, do wiadomości.

 

Ad. 10

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych:

 

Ad. 1. Odnosząc się do zapytania Radnego Jerzego Kordosa o kondycję finansową Szpitala,
w kontekście zamieszczonych na ulotkach wyborczych postulatów ratowania bankrutującego buskiego szpitala, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak poinformował, iż są to informacje nieprawdziwe. Nie ma krytycznej sytuacji finansowej szpitala,
a wręcz przeciwnie nastąpiła poprawa i jest to wspólny sukces również z udziałem Rady Powiatu w Busku - Zdroju. Powyższe potwierdzają stosowne dokumenty. Zdaniem Dyrektora ZOZ należy wezwać dany komitet wyborczy do sprostowania informacji. Kampania wyborcza prowadzona
w taki sposób jest nieelegancka.

 

Ad. 2. Odnosząc się do zapytania Radnego Piotra Wąsowicza jakie są relacje między Pogotowiem Ratunkowym, a Szpitalem w Busku - Zdroju w kwestii przyjmowania pacjentów w sytuacjach nagłych, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej Grzegorz Lasakokreślił te relacje jako szorstkie
i trudne. Wyjaśnił, iż zespoły pogotowia ratunkowego, biorąc pod uwagę deficyt lekarzy, zatrudniają w dużej mierze tylko ratowników medycznych. Do Szpitala w Busku - Zdroju przywożeni są pacjenci, którzy nie powinni tu trafiać. Dyrektor ZOZ podał kilka przykładów, które miały ostatnio miejsce. Są to pacjenci, którzy wymagają specjalistycznego leczenia i powinni trafiać od razu do takich placówek. Powyższe generuje koszty ZOZ w Busku - Zdroju. Ponieważ sytuacje te powtarzają się nagminnie, Dyrektor ZOZ zwrócił się ze stosownym pismem do Wojewody Świętokrzyskiego. Zdaniem Dyrektora ZOZ, nie wystarczy zabezpieczyć karetek pogotowia tylko ratownikami medycznymi, bowiem w wielu przypadkach potrzebny jest lekarz. Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak wyraził nadzieję na poprawę w przyszłości relacji ZOZ
w Busku - Zdroju z Pogotowiem Ratunkowym.

 

- Odnosząc się do zapytania o stan karetek i innych samochodów w ZOZ w Busku - Zdroju, Dyrektor Grzegorz Lasak poinformował, iż ostatnio z dotacji rządowej zakupiona została
1 karetka za kwotę ok. 100 tys zł. Zakupiono też nowego 9 osobowego busa. Dzięki ogromnej pomocy Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju zakupiono sprzęt i utworzono miejsca pracy dla osób z grupą niepełnosprawności oraz złożony został kolejny wniosek na samochód. ZOZ dysponuje dwoma samochodami pewnymi, którymi codziennie przewożeni są pacjenci również
z kilku powiatów ościennych na stacje dializ. Samochody te mają po 900 i więcej km przebiegu. W ZOZ w Busku - Zdroju sukcesywnie tabor jest wymieniany i następuje w tym zakresie poprawa.

 

- Odpowiadając na pytanie jak przedstawia się sytuacja w ZOZ w Busku - Zdroju, Dyrektor Grzegorz Lasak poinformował, iż tutaj również dzięki dobrej współpracy z Radą Powiatu, Szpital w Busku - Zdroju przeszedł ochronną ręką przez wszystkie zawirowania związane
z wprowadzaniem reformy ochrony zdrowia. W ZOZ w Busku - Zdroju obyło się bez strajków
tak jak to miało miejsce w innych szpitalach. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej Grzegorz Lasak poinformował również o wprowadzonej w ZOZ w Busku - Zdroju regulacji płac
i podejmowanych działaniach w zakresie podwyżek dla pielęgniarek i lekarzy.

 

- Odnosząc się do pytania jaki jest obecnie stan Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc w ZOZ w Busku - Zdroju oraz jak została wyjaśniona sprawa związana z firmą, która wcześniej obsługiwała ten Oddział w zakresie wykonywania specjalistycznych badań, Dyrektor ZOZ poinformował, iż Oddział, który wcześniej przynosił ogromne straty, teraz przynosi zyski. Wszystkie patologiczne sytuacje zostały wyeliminowane. Pacjenci są leczeni profesjonalnie. Oddział funkcjonuje dobrze.

Dyrektor poinformował też, iż Prokuratura umorzyła postępowanie w zgłoszonej przez firmę sprawie. Natomiast wniosek złożony przez Dyrektora ZOZ o zbadanie pomówień, od m-ca kwietnia br. nie doczekał się jeszcze rozpatrzenia.

 

- W odniesieniu do pytania - co należy zmienić w funkcjonowaniu Szpitala, by podnieść jego prestiż i sprostać potrzebom społecznym, Dyrektor ZOZ stwierdził, iż wiele należałoby zmienić, ale niewiele można zmienić, biorąc pod uwagę system centralnego reglamentowania mapy potrzeb zdrowotnych i sieć szpitali. Obecnie to Narodowy Fundusz Zdrowia określa cel i wysokość kontraktu. Co należałoby zrobić w ZOZ w Busku - Zdroju? Zdaniem Dyrektora opłacalnym byłoby wykonywanie jak największej ilości świadczeń we własnym zakresie (tomograf, rezonans, świadczenia endoskopowe i inne). Należy również rozwijać te świadczenia, które już są i dbać, aby funkcjonowały one jak najlepiej.

 

- Odpowiadając na uwagę Radnego Piotra Wąsowicza w zakresie nieodczuwalnej wysokości podwyżek dla pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek podległych, przyznanych
w kadencji 2014-2018, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż przyznane zostały takie podwyżki oraz nagrody na jakie Powiat było stać. Do wskaźników budżetu na rok 2019 również został przyjęty wzrost funduszu płac. Na dziś kondycja finansowa Powiatu Buskiego jest dobra, co wynika ze sprawozdań, jednak Powiat musi zabezpieczać środki finansowe na zadania obligatoryjne wynikające z ustaw, w tym na zadania z zakresu oświaty.

Radny Piotr Wąsowicz odnosząc się do informacji, iż kondycja finansowa Powiatu Buskiego jest dobra, zawnioskował o ustalenie jako priorytetu - stałej i znaczącej podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Starostwa i jednostek podległych.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż o powyższym decydować będzie nowa Rada Powiatu.

 

Ad. 3. Odpowiadając na pytanie Radnego Romana Dudy - jak przedstawia się funkcjonowanie Podstawowej Opieki Zdrowotnej utworzonej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, Dyrektor poinformował, iż POZ funkcjonuje bardzo dobrze. Zarejestrowanych jest ok. 2440 pacjentów i liczba ta rośnie. Pacjenci w POZ mają lepszy dostęp do specjalistów. Zmniejszyły się też kolejki w Przychodni przy ul. Sądowej.

 

Radny Grzegorz Jankowski zwrócił się do Dyrektora ZOZ z pytaniem dotyczącym funkcjonowania Oddziału Ginekologiczno - Położniczego oraz ilości porodów. Radny poinformował również, że niektóre powiaty otrzymały dofinansowanie na utworzenie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.

Odnosząc się do zapytania dotyczącego funkcjonowania Oddziału Ginekologiczno - Położniczego, Dyrektor ZOZ poinformował o przeprowadzonych w tym zakresie procedurach przetargowych. Dyrektor dodał, iż średnio w roku odbyło się 380-400 porodów. Po przekroczeniu liczby 400 porodów w roku ZOZ będzie mógł ubiegać się o akredytację i kształcić nowych lekarzy ginekologów.

Odnosząc się do informacji, iż niektóre powiaty otrzymały dofinansowanie na utworzenie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że nie były to środki na utworzenie, lecz na dofinansowanie istniejących SOR-ów. Dyrektor ZOZ poinformował, iż zwrócił się do NFZ o naliczenie prawnego algorytmu, według którego Szpitalne Oddziały Ratunkowe otrzymują środki finansowe. Z otrzymanych wyliczeń wynika, iż ZOZ
w Busku - Zdroju otrzymałby niewiele więcej środków niż obecnie otrzymuje na Izbę Przyjęć. SOR-y są niedofinansowane. Dyrektor ZOZ dodał, iż w ZOZ w Busku - Zdroju Izba Przyjęć zabezpiecza pacjentów tak jak robiłby to Szpitalny Oddział Ratunkowy. Dokumentacja na SOR jest ważna 3 lata i będzie do wykorzystania gdy pojawią się środki unijne.

 

Ad. 4. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarzpoinformował, iżinterpelacja Radnego Kamila Kasperczyka dotycząca wystąpienia do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach w sprawie zmiany organizacji ruchu na drodze krajowej Nr 73 w miejscowości Smogorzów, zostanie przekazana zgodnie z wolą Wnioskodawcy.

Ad. 5. Do udzielenia odpowiedzi w formie pisemnej na zapytanie Radnego Kamila Kasperczyka w sprawie dotyczącej drogi powiatowej w miejscowości Szklanów gm. Stopnica w zakresie rozbieżności przebiegu tej drogi na mapie ewidencyjnej a użytkowaniem w terenie, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarzzobowiązał Naczelnika Wydziału GKN Starostwa Powiatowego.

 

Ad. 11

W sprawach różnych i wolnych wnioskach:

1. Radni Rady Powiatu otrzymali do wiadomości Uchwałę Nr 128/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 października 2018 roku w sprawie opinii
o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2018 roku
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

2. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek, Starosta Buski Jerzy Kolarz, Radny Jarosław Jaworski, Radny Stanisław Moskal oraz Radny Robert Gwóźdź, zabierając głos złożyli podziękowania Radnym, Naczelnikom i Kierownikom Wydziałów Starostwa oraz Dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu Buskiego za współpracę w kadencji 2014-2018.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek oraz Starosta Buski Jerzy Kolarz na zakończenie kadencji 2014-2018, wręczyli Radnym Rady Powiatu okolicznościowe upominki.

 

Ad. 12

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek dziękując wszystkim obecnym za udział o godz. 12.15zamknął XLI Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządziła:

Barbara Banaś

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2018-10-30
Data publikacji:2018-10-30
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:534