Protokół Nr 200/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 grudnia 2018

Protokół Nr 200/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 19 listopada 2018 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.200.2018

 

Protokół Nr 200/2018

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 19 listopada 2018 roku

 

 

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

1.      Jerzy Kolarz

2.      Stanisław Klimczak

3.      Krzysztof Gajek

4.      Robert Gwóźdź

5.      Wiesław Marzec

 

oraz

Artur Polniak - Skarbnik Powiatu

Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku posiedzenia.

4.      Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2018 rok (Skarbnik Powiatu).

5.      Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie o kwotę 15 000 zł planu dochodów i wydatków nimi finansowanych w związku z dochodami i wydatkami związanymi z wpływami z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za media (Skarbnik Powiatu).

6.      Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian między paragrafami w planie wydatków na 2018 rok (Skarbnik Powiatu).

7.      Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian między działami w planie wydatków na 2018 rok (Skarbnik Powiatu).

8.      Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięcia środków finansowych
w planach wydatków budżetowych na 2018 rok (Skarbnik Powiatu).

9.      Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie środków do planu finansowego na rok 2018 (Skarbnik Powiatu).

10.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie środków do planu finansowego na rok 2018 (Skarbnik Powiatu).

11.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Busku - Zdroju o zwiększenie środków do planu finansowego na rok 2018 rok (Skarbnik Powiatu).

12.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju o zwiększenie środków finansowych w planach wydatków budżetowych na 2018 rok (Skarbnik Powiatu).

13.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zwiększenia limitu wydatków w 2018 roku (Skarbnik Powiatu).

14.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie środków finansowych w kwocie 84 000 zł z zadań
pn. „zakup pługa jednostronnego” i „zakup piaskarki” na zakup samochodu osobowego przeznaczonego do użytku przez inspektora nadzoru (Skarbnik Powiatu).

15.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie środków finansowych z zadania inwestycyjnego z działu 600 rozdziału 60014 pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0058T Borzykowa - Skorzów od km 6+288 do km 6+738, dł. 450 m” w kwocie 167 487 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0056T Busko - Zdrój - Zbrodzice - Podgaje od km 1+383 do km 2+383, dł. 1000 m (Skarbnik Powiatu).

16.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej
Nr 0073T Mozgawa - Koniecmosty - Stary Korczyn w miejscowości Stary Korczyn od km 23+407 do km 23+888, dł. 176 m (Skarbnik Powiatu).

17.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
o zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 75 000 zł na realizację zadania
pn. „Przebudowa drogi będąca własnością Powiatu Buskiego na działce o Nr ewidencyjnym gruntu 195 dł. 109 m w m. Tuczępy” (Skarbnik Powiatu).

18.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
o zabezpieczenie brakujących w budżecie środków finansowych w 2018 roku (Skarbnik Powiatu).

19.  Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawiezmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2018 roku (Skarbnik Powiatu).

20.  Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawieprzeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku (Skarbnik Powiatu).

21.  Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/350/2018 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018 - 2030 (Skarbnik Powiatu).

22.  Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie określenia wysokości diety dla radnych Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

23.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego (Nacz. Wydz. EK).

24.  Sprawy różne.

25.  Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 1300 otworzył 200 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 4

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju z dnia 15.11.2018 r. Znak: ZST-I 075.77.572.2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2018 rok- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 5

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju z dnia 14.11.2018 r. Znak: PMOS.3200.07.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie, o kwotę 15 000 zł planu dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w związku z dochodami i wydatkami związanymi z wpływami z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za media- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 6

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
z dnia 15.11.2018 r. Znak: SOSW.3011.85.2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian między paragrafami w planie wydatków na 2018 r. - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 7

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
z dnia 15.11.2018 r. Znak: SOSW.3011.86.2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian między działami w planie wydatków na 2018 r. - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 8

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju z dnia 15.11.2018 r. Znak: ZSP.0722.55.2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięcia środków finansowych w planach wydatków budżetowych na 2018 rok - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 9

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju z dnia 14.11.2018 r. Znak: ZSTiO.3010.1461.2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięcia środków do planu finansowego na rok 2018 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 10

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju z dnia 14.11.2018 r. Znak: ZSTiO.3010.1462.2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięcia środków do planu finansowego na rok 2018 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 11

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju z dnia 16.11.2018 r. Znak: ZSTiO.3010.1477.2018 o zwiększenie środków do planu finansowego na 2018 rok o kwotę 197 160 zł - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu, w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się, postanowił zwiększyć budżet w/w jednostki o kwotę 122 773 zł.

Ad. 12

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju z dnia 19.11.2018 r. Znak: ZSP.0722.56.2018 o zwiększenie środków finansowych w planach wydatków budżetowych na 2018 rok o kwotę 28 000 zł - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu, w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się, postanowił zwiększyć budżet w/w jednostki o kwotę 15 000 zł.

Ad. 13

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju z dnia 10.10.2018 r. Znak: PCPR.ZAF.3011.8.2018 o dokonanie zwiększenia limitu wydatków w bieżącym roku w rozdziale 85218 na poczet wypłaty wynagrodzeń - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu, w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się, postanowił zwiększyć budżet w/w jednostki o kwotę 60 000 zł.

Ad. 14

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju z dnia 16.11.2018 r. Znak: PZD.S2.3110.32.2018 w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie środków finansowych w kwocie 84 000 zł z zadań pn. „zakup pługa jednostronnego” i „zakup piaskarki” na zakup samochodu osobowego przeznaczonego do użytku przez inspektora nadzoru - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu, w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się, wyraził zgodę na przesunięcie w/w środków finansowych i zakup samochodu osobowego przeznaczonego do użytku przez inspektora nadzoru za kwotę nie większą niż 45 000 zł.

Ad. 15

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju z dnia 16.11.2018 r. Znak: PZD.S2.3110.33.2018 w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie środków finansowych z zadania inwestycyjnego z działu 600 rozdziału 60014 pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0058T Borzykowa - Skorzów od km 6+288 do km 6+738, dł. 450 m” w kwocie 167 487 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0056T Busko - Zdrój - Zbrodzice - Podgaje od km 1+383 do km 2+383, dł. 1000 m  - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 16

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju z dnia 16.11.2018 r. Znak: PZD.S2.3110.34.2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 0073T Mozgawa - Koniecmosty - Stary Korczyn w miejscowości Stary Korczyn od km 23+407 do km 23+888, dł. 176 m - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 17

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju z dnia 25.10.2018 r. Znak: PZD-S3.420.6.2018 o zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 75 000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi będąca własnością Powiatu Buskiego na działce o Nr ewidencyjnym gruntu 195 dł. 109 m w m. Tuczępy”, w tym: przesunięcie środków w wysokości 40 000 zł z zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0099T Zborów - Włosnowice - Świniary - Trzebica od km 4+518 do km 4+702 dł. 184 m” oraz 35 000 zł z budżetu Powiatu  - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu, w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się, postanowił zabezpieczyć na realizację powyższego zadania środki w kwocie 54 696 zł.

Ad. 18

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju z dnia 19.11.2018 r. Znak: ILO.321.85.2018 o zabezpieczenie brakujących w budżecie środków finansowych w 2018 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu, w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się, postanowił zwiększyć budżet w/w jednostki o kwotę 110 000 zł.

Ponadto, w celu zabezpieczenia braków, Skarbnik Powiatu Artur Polniak zaproponował, aby zwiększyć limit wydatków w następujących jednostkach:

-        Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju o kwotę 5 000 zł,

-        Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju o kwotę 10 000 zł,

-        Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie o kwotę 10 000 zł,

-        Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju o kwotę 20 000 zł,

-        Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju o kwotę 10 000 zł,

-        Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju o kwotę 40 000 zł.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak poinformował, że złożone do tut. Starostwa przez dyrektorów jednostek wnioski opiewają na kwoty znacznie wyższe niż proponowane zwiększenie, jednakże w chwili obecnej można zabezpieczyć jedynie najpilniejsze potrzeby.

Ad. 19

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2018 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że zgłosi wniosek o wprowadzenie powyższej inicjatywy do porządku obrad I Sesji Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 r.

Ad. 20

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że zgłosi wniosek o wprowadzenie powyższej inicjatywy do porządku obrad I Sesji Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 r.

Ad. 21

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/350/2018 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018 - 2030 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że zgłosi wniosek o wprowadzenie powyższej inicjatywy do porządku obrad I Sesji Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 r.

Ad. 22

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie określenia wysokości diety dla radnych Rady Powiatu w Busku - Zdroju – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że zgłosi wniosek o wprowadzenie powyższej autopoprawki do porządku obrad I Sesji Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 r.

Ad. 23

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 1091/2018 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Ad. 24

W sprawach różnych nie zgłoszono żadnych wniosków.

Ad. 25

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1400 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

 

Protokół sporządziła:

Barbara Nowocień

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2018-12-03
Data publikacji:2018-12-03
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Cira
Liczba odwiedzin:1119