Protokół Nr I/2018 z Sesji Rady Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 grudnia 2018

Protokół Nr I/2018 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju, która odbyła się w dniu 20 listopada 2018 r. roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju [ PDF]

Znak: BR.0002.2.I.2018

Protokół Nr I / 2018
z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju
która odbyła się
w dniu 20 listopada 2018 roku
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Busku - Zdroju

 W posiedzeniu udział wzięli:

 • Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej Pan Paweł Derlatka
 • Przewodniczący Rady Powiatu V Kadencji Pan Andrzej Gądek
 • Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju V Kadencji ze Starostą Buskim Jerzym Kolarzem
 • Radni Rady Powiatu w Busku - Zdroju VI Kadencji
 • Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz służb, inspekcji i straży
 • Mieszkańcy Powiatu Buskiego
 • Przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

 

Porządek obrad I Sesji:

 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju.
 2. Wręczenie przez Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Powiatu w Busku - Zdroju.
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
 5. Wybór sekretarza Sesji.
 6. Przedstawienie porządku obrad.
 7. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu w Busku - Zdroju.
 8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Busku - Zdroju prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
 9. Wybór Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Busku - Zdroju.
 10. Zakończenie obrad I sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

 

 

Porządek obrad ustalony został Postanowieniem Komisarza Wyborczego
w Kielcach II z dnia z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zwołania I sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Powiatu w Busku - Zdroju wybranych w wyborach do rad powiatów, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku - w/w Postanowienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 1

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym prowadzenie obrad Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu, przypada radnemu najstarszemu wiekiem, obecnemu na Sesji.

 

Radny Senior Roman Duda, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, poinformował, iż administratorem danych jest Starosta Buski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju. Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju jest jawna, obrady rady powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Obowiązek informacyjny
w pozostałym zakresie został zrealizowany poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Administratora.

W/w informacja w pełnej wersji została wywieszona, celem zapoznania się przez osoby uczestniczące w obradach sesji na drzwiach sali konferencyjnej.

 

Radny Senior Roman Duda, powitał zebranych i o godz. 1000 otworzył I sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju VI Kadencji 2018 - 2023.

 

 

 

Ad. 2

Po wysłuchaniu hymnu, Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej Pan Paweł Derlatka wręczył zaświadczenia stwierdzające wybór na Radnych Rady Powiatu w Busku - Zdroju VI Kadencji 2018 – 2023, n/W Radnym:

 

1. Bartosik Jan

2. Duda Roman

3. Eliasz Krzysztof

4. Gądek Andrzej

5. Jankowski Grzegorz

6. Jewiarz Tadeusz

7. Klimczak Stanisław

8. Kolarz Jerzy

9. Kordos Jerzy

10. Krupska Teresa

11. Krzak Stanisław

12. Leszczyński Ludomir

13. Lolo Stanisław

14. Majcherczak Bogusława

15. Marzec Wiesław

16. Mierzwa Tomasz

17. Wąsowicz Piotr

18. Wojtaś Krzysztof

19. Zioło Zbigniew

 

Ad. 3

Radny Senior Roman Duda, poinformował zebranych, iż Radni przed objęciem mandatu składają ślubowanie.

 

Rota Ślubowania:

 

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”

 

Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania:

 

„Tak mi dopomóż Bóg”

 

Radny Senior Roman Duda odebrał od radnych ślubowanie:

- wyczytywani w kolejności alfabetycznej n/W radni, stojąc wypowiadali Rotę Ślubowania:

 

1. Bartosik Jan

2. Duda Roman

3. Eliasz Krzysztof

4. Gądek Andrzej

5. Jankowski Grzegorz

6. Jewiarz Tadeusz

7. Klimczak Stanisław

8. Kolarz Jerzy

9. Kordos Jerzy

10. Krupska Teresa

11. Krzak Stanisław

12. Leszczyński Ludomir

13. Lolo Stanisław

14. Majcherczak Bogusława

15. Marzec Wiesław

16. Mierzwa Tomasz

17. Wąsowicz Piotr

18. Wojtaś Krzysztof

19. Zioło Zbigniew

 

Radny Senior Roman Duda stwierdził, iż Radni, którzy złożyli ślubowanie objęli mandat radnego Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

 

 

Ad. 4

Radny Senior Roman Duda oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 19 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego
19 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz decyzji - listy obecności radnych oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszego protokołu.

 

 

Ad. 5

Radny Senior Roman Duda zaproponował kandydaturę Radnego Krzysztofa Eliasza w wyborze na Sekretarza Sesji.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

 

Radny Krzysztof Eliasz wyraził zgodę.

 

Radny Senior Roman Duda poddał pod głosowanie kandydaturę Radnego Krzysztofa Eliasza na Sekretarza Sesji.

 

W/w kandydatura została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

 

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 1

 

Radny Krzysztof Eliasz został wybrany Sekretarzem Sesji.

 

 

 

Ad. 6

Przedstawienie porządku obrad.

 

Do przedstawionego porządku obrad I Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju Radny Jerzy Kolarz zgłosił następujące zmiany:

 

Zaproponował zmianę treści pkt 9 proponowanego porządku obrad na: „Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Busku - Zdroju”. Wynika to z faktu, że zgodnie z zapisami Statutu Powiatu Buskiego, Rada wybiera dwóch Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.

 

Następnie wniósł o poszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwał w sprawie:

- wyboru Starosty Buskiego - wnioskując, aby ten punkt został oznaczony jako punkt 10 porządku obrad,

- wyboru Wicestarosty Buskiego - wnioskując, aby ten punkt został oznaczony jako punkt 11 porządku obrad,

- wyboru Członków Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju - wnioskując, aby ten punkt został oznaczony jako punkt 12 porządku obrad,

- ustalenia wynagrodzenia Starosty Buskiego - wnioskując, aby ten punkt został oznaczony jako punkt 13 porządku obrad,

- zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2018 roku - wnioskując, aby ten punkt został oznaczony jako punkt 14 porządku obrad,

- przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku - wnioskując, aby ten punkt został oznaczony jako punkt 15 porządku obrad,

- zmiany uchwały nr XXXIV/350/2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018-2030 - wnioskując, aby ten punkt został oznaczony jako punkt 16 porządku obrad,

- określenia wysokości diety dla radnych Rady Powiatu w Busku - Zdroju - wnioskując, aby ten punkt został oznaczony jako punkt 17 porządku obrad.

 

Jednocześnie wniósł, aby dotychczasowy punkt 10 tj. Zakończenie obrad I Sesji Rady Powiatu
w Busku - Zdroju został oznaczony jako punkt 18.

 

Innych propozycji zmian porządku obrad nie zgłoszono.

 

 

Radny Stanisław Krzak oraz Radna Teresa Krupska zabierając głos wyrazili zdanie, iż projekty uchwał dotyczące zmian w budżecie nie powinny być podejmowane na dzisiejszej sesji, z uwagi na brak możliwości zapoznania się z materiałami.

 

Radny Jerzy Kolarz uzasadnił potrzebę podjęcia w/w uchwał.

 

Radny Senior Roman Duda poddał pod głosowanie poszczególne wnioski dotyczące zmian przedstawionego porządku obrad:

 

- zmianę treści pkt 9 proponowanego porządku obrad na: „Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Busku - Zdroju”.

W/w wniosek został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

 

za - 18

przeciw - 1

wstrzymał się - 0

Poszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwał w sprawie:

- wyboru Starosty Buskiego - wnioskując, aby ten punkt został oznaczony jako punkt 10 porządku obrad,

W/w wniosek został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

 

za - 16

przeciw - 1

wstrzymał się - 2

- wyboru Wicestarosty Buskiego - wnioskując, aby ten punkt został oznaczony jako punkt 11 porządku obrad,

W/w wniosek został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

 

za - 15

przeciw - 2

wstrzymał się - 2

- wyboru Członków Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju - wnioskując, aby ten punkt został oznaczony jako punkt 12 porządku obrad,

 

W/w wniosek został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

 

za - 11

przeciw - 1

wstrzymał się - 7

- ustalenia wynagrodzenia Starosty Buskiego - wnioskując, aby ten punkt został oznaczony jako punkt 13 porządku obrad,

W/w wniosek został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

 

za - 16

przeciw - 1

wstrzymał się - 2

- zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2018 roku - wnioskując, aby ten punkt został oznaczony jako punkt 14 porządku obrad,

W/w wniosek został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

 

za - 11

przeciw - 3

wstrzymał się - 5

- przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku - wnioskując, aby ten punkt został oznaczony jako punkt 15 porządku obrad,

W/w wniosek został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

 

za - 11

przeciw - 4

wstrzymał się - 4

- zmiany uchwały nr XXXIV/350/2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018-2030 - wnioskując, aby ten punkt został oznaczony jako punkt 16 porządku obrad,

 

W/w wniosek został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

 

za - 14

przeciw - 2

wstrzymał się - 3

- określenia wysokości diety dla radnych Rady Powiatu w Busku - Zdroju- wnioskując, aby ten punkt został oznaczony jako punkt 17 porządku obrad,

W/w wniosek został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

 

za - 13

przeciw - 1

wstrzymał się - 5

Z uwagi na błąd techniczny, polegający na tym, iż Prowadzący obrady poddał pod głosowanie inny wniosek niż ten, który wyświetlił się na ekranie (prowadzący poddał pod głosowanie wniosek
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia wysokości diety dla radnych Rady Powiatu w Busku - Zdroju - wnioskując, aby ten punkt został oznaczony jako punkt 17 porządku obrad,
a na ekraniewyświetlił się wniosek, aby dotychczasowy punkt 10 tj. Zakończenie obrad I Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju został oznaczony jako punkt 17) przeprowadzono reasumpcję głosowania:

 

Radny Senior Roman Duda ponownie poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia wysokości diety dla radnych Rady Powiatu w Busku - Zdroju - wnioskując, aby ten punkt został oznaczony jako punkt 17 porządku obrad:

 

W/w wniosek został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

 

za - 13

przeciw - 1

wstrzymał się - 5

 

- aby dotychczasowy punkt 10 tj. Zakończenie obrad I Sesji Rady Powiatu
w Busku - Zdroju został oznaczony jako punkt 18.

 

W/w wniosek został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

 

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 1

 

 

 

 

Na wniosek Radnego Seniora Romana Dudy, porządek obrad wraz z przyjętymi powyżej zmianami, został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

 

 

za - 16

przeciw - 2

wstrzymał się - 1

 

Ad. 7

Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu.

 

Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów.

 

Radny Senior Roman Duda poinformował, iż zgodnie ze Statutem Powiatu Buskiego Komisja Skrutacyjna liczy 3 osoby. Członek Komisji Skrutacyjnej nie może kandydować w danych wyborach.

 

W dalszej kolejności Radny Roman Duda, zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Skrutacyjnej.

 

- Radny Jerzy Kolarz zaproponował kandydaturę Radnej Bogusławy Majcherczak na Członka Komisji Skrutacyjnej.

 

Radna Bogusława Majcherczak wyraziła zgodę na udział w pracach Komisji Skrutacyjnej.

 

- Radny Jan Bartosik zaproponował kandydaturę Radnego Stanisława Lolo na Członka Komisji Skrutacyjnej.

Radny Stanisław Lolo wyraził zgodę na udział w pracach Komisji Skrutacyjnej.

 

- Radny Stanisław Krzak zaproponował kandydaturę Radnego Ludomira Leszczyńskiego na Członka Komisji Skrutacyjnej.

Radny Ludomir Leszczyński wyraził zgodę na udział w pracach Komisji Skrutacyjnej.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Radny Roman Duda poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie listy kandydatur.

Powyższy wniosek został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

 

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Radny Roman Duda poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej.

Powyższy wniosek został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

 

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Radny Roman Duda ogłosił 5 minutową przerwę, celem ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej i opracowania Regulaminu Wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu.

 

Po wznowieniu obrad, Radna Bogusława Majcherczak poinformowała, iż Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się następująco:

 

Radna Bogusława Majcherczak - przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej

Radny Stanisław Lolo - sekretarz Komisji Skrutacyjnej

Radny Ludomir Leszczyński - członek Komisji Skrutacyjnej

 

zgodnie z pismem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Bogusława Majcherczak odczytała Regulamin Wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

 

Powyższy Regulamin - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

 

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Radny Roman Duda zwrócił się do Rady Powiatu z prośbą o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

 

Radna Teresa Krupska zgłosiła kandydaturę Radnego Jana Bartosika.

 

Radny Jan Bartosik wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Rady Powiatu.

 

 

Radny Jerzy Kolarz zgłosił kandydaturę Radnego Andrzeja Gądka.

 

Radny Andrzej Gądek wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Rady Powiatu.

 

Innych kandydatur nie zgłoszono.

 

Radny Roman Duda poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie listy kandydatur.

 

Powyższy wniosek został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Radny Roman Duda ogłosił 5 minutową przerwę, celem przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania na Przewodniczącego Rady Powiatu w Busku - Zdroju z zaproponowanymi wyżej kandydaturami.

 

Po wznowieniu obrad, Radni Rady Powiatu odczytywani z listy obecności otrzymywali karty do głosowania. Po komisyjnym sprawdzeniu czy urna do głosowania jest pusta odbyło się głosowanie tajne.

 

Po zakończeniu głosowania, w przerwie obrad Komisja Skrutacyjna po przeliczeniu głosów sporządziła stosowny protokół.

 

Po wznowieniu porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Bogusława Majcherczak odczytała Protokół z przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Busku - Zdroju, stwierdzając, iż w wyniku głosowania Radny Andrzej Gądek został wybrany Przewodniczącym Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Zapieczętowana koperta z kartami do głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Busku - Zdroju - stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Busku - Zdroju - stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Radny Roman Duda odczytał Uchwałę Nr I / 1 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju
z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Busku - Zdroju - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8do niniejszego protokołu.

Radny Roman Duda poinformował, iż Uchwała Nr I / 1 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Busku - Zdroju jest usankcjonowaniem wyboru dokonanego przez radnych w głosowaniu tajnym.

Powyższej uchwały w sprawie wyboru nie poddaje się pod głosowanie, gdyż już sam akt wyboru jest potwierdzeniem woli radnych w tej sprawie.

Radny Jan Bartosik pogratulował Radnemu Andrzejowi Gądkowi wyboru na Przewodniczącego Rady Powiatu, deklarując chęć współpracy.

 

Nastąpiły gratulacje i podziękowania.

Ad. 8

Dalsze prowadzenie obrad przejął od Radnego Seniora Romana Dudy - Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek, który złożył serdeczne podziękowania za udzielone zaufanie
i wybór na Przewodniczącego Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

 

 

Ad. 9

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad tj. wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek zaproponował pozostawienie składu wybranej już Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia kolejnych wyborów tj.:

- wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

 

Poszczególni Członkowie Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę na udział w dalszych pracach związanych z przeprowadzeniem w/w wyborów.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał pod głosowanie wniosek o pozostawienie składu dotychczasowej Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia kolejnych wyborów tj.:

- wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

 

Powyższy wniosek został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek ogłosił 5 minutową przerwę, celem opracowania przez Komisję Skrutacyjną Regulaminu Wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Bogusława Majcherczak odczytała Regulamin Wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

 

Powyższy Regulamin, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

 

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Zgodnie z w/w Regulaminem, wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu dokonuje się oddzielnie.

Przewodniczący Rady Andrzej Gądek zwrócił się do Rady Powiatu z prośbą o zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

 

Radny Stanisław Klimczak zgłosił kandydaturę Radnego Krzysztofa Eliasza.

 

Radny Krzysztof Eliasz wyraził zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Andrzej Gądek poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie listy kandydatur.

 

Powyższy wniosek został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Przewodniczący Rady Andrzej Gądek ogłosił 5 minutową przerwę, celem przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
w Busku - Zdroju z zaproponowaną wyżej kandydaturą.

 

Po wznowieniu obrad, Radni Rady Powiatu odczytywani z listy obecności otrzymywali karty do głosowania. Po komisyjnym sprawdzeniu czy urna do głosowania jest pusta odbyło się głosowanie tajne.

 

Po zakończeniu głosowania, w przerwie obrad Komisja Skrutacyjna po przeliczeniu głosów sporządziła stosowny protokół.

 

Po wznowieniu porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Bogusława Majcherczak odczytała Protokół z przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Busku - Zdroju, stwierdzając, iż w wyniku głosowania Radny Krzysztof Eliasz został wybrany Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Zapieczętowana koperta z kartami do głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Busku - Zdroju Krzysztofa Eliasza - stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Busku - Zdroju Krzysztofa Eliasza - stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

 

Następnie, Przewodniczący Rady Andrzej Gądek zwrócił się do Rady Powiatu z prośbą o zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

 

Radny Krzysztof Wojtaś zgłosił kandydaturę Radnego Zbigniewa Zioło.

 

Radny Zbigniew Zioło wyraził zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Andrzej Gądek poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie listy kandydatur.

 

Powyższy wniosek został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Przewodniczący Rady Andrzej Gądek ogłosił 5 minutową przerwę, celem przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
w Busku - Zdroju z zaproponowaną wyżej kandydaturą.

 

Po wznowieniu obrad, Radni Rady Powiatu odczytywani z listy obecności otrzymywali karty do głosowania. Po komisyjnym sprawdzeniu czy urna do głosowania jest pusta odbyło się głosowanie tajne.

 

Po zakończeniu głosowania, w przerwie obrad Komisja Skrutacyjna po przeliczeniu głosów sporządziła stosowny protokół.

 

Po wznowieniu porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Bogusława Majcherczak odczytała Protokół z przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Busku - Zdroju, stwierdzając, iż w wyniku głosowania Radny Zbigniew Zioło został wybrany Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Zapieczętowana koperta z kartami do głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Busku - Zdroju Zbigniewa Zioło - stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Busku - Zdroju Zbigniewa Zioło - stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Gądek odczytał Uchwałę Nr I / 2 / 2018 Rady Powiatu
w Busku - Zdroju z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Busku - Zdroju - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 14do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poinformował, iż Uchwała Nr I / 2 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Busku - Zdroju jest usankcjonowaniem wyboru dokonanego przez radnych w głosowaniu tajnym.

Powyższej uchwały w sprawie wyboru nie poddaje się pod głosowanie, gdyż już sam akt wyboru jest potwierdzeniem woli radnych w tej sprawie.

 

Nastąpiły gratulacje i podziękowania.

 

 

Ad. 10

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad tj. wyboru Starosty Buskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek zaproponował pozostawienie składu wybranej już Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia kolejnych wyborów tj.:

 

- wyboru Starosty Buskiego

- wyboru Wicestarosty Buskiego

- wyboru Członków Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju.

 

Poszczególni Członkowie Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę na udział w dalszych pracach związanych z przeprowadzeniem w/w wyborów.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał pod głosowanie wniosek o pozostawienie składu dotychczasowej Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia kolejnych wyborów tj.:

 

- wyboru Starosty Buskiego

- wyboru Wicestarosty Buskiego

- wyboru Członków Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju.

 

Powyższy wniosek został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

 

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek ogłosił 10 minutową przerwę, celem opracowania przez Komisję Skrutacyjną:

- Regulaminu Wyboru Starosty Buskiego

- Regulaminu Wyboru Wicestarosty Buskiego

 

- Regulaminu Wyboru członków Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju.

 

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Bogusława Majcherczak odczytała Regulamin Wyboru Starosty Buskiego.

 

Powyższy Regulamin, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego protokołu został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

 

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Radny Ludomir Leszczyński - obecny - niegłosujący.

 

Przewodniczący Rady Andrzej Gądek zwrócił się do Rady Powiatu z prośbą o zgłaszanie kandydatur na Starostę Buskiego.

 

Radny Jerzy Kordos zgłosił kandydaturę Radnego Jerzego Kolarza.

 

Radny Jerzy Kolarz wyraził zgodę na kandydowanie na Starostę Buskiego.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Andrzej Gądek poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie listy kandydatur.

 

Powyższy wniosek został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Przewodniczący Rady Andrzej Gądek ogłosił 5 minutową przerwę, celem przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania na Starostę Buskiego z zaproponowaną wyżej kandydaturą.

 

Po wznowieniu obrad, Radni Rady Powiatu odczytywani z listy obecności otrzymywali karty do głosowania. Po komisyjnym sprawdzeniu czy urna do głosowania jest pusta odbyło się głosowanie tajne.

 

 

Po zakończeniu głosowania, w przerwie obrad Komisja Skrutacyjna po przeliczeniu głosów sporządziła stosowny protokół.

 

Po wznowieniu porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Bogusława Majcherczak odczytała Protokół z przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru Starosty Buskiego, stwierdzając, iż w wyniku głosowania Radny Jerzy Kolarz został wybrany Starostą Buskim.

Zapieczętowana koperta z kartami do głosowania w sprawie wyboru Starosty Buskiego - stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru Starosty Buskiego Jerzego Kolarza - stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady Andrzej Gądek odczytał Uchwałę Nr I / 3 / 2018 Rady Powiatu
w Busku - Zdroju z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Starosty Buskiego - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poinformował, iż Uchwała Nr I / 3 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Starosty Buskiego jest usankcjonowaniem wyboru dokonanego przez radnych w głosowaniu tajnym.

Powyższej uchwały w sprawie wyboru nie poddaje się pod głosowanie, gdyż już sam akt wyboru jest potwierdzeniem woli radnych w tej sprawie.

 

Nastąpiły gratulacje i podziękowania.

 

Ad. 11

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad tj. wyboru Wicestarosty Buskiego.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Bogusława Majcherczak odczytała Regulamin Wyboru Wicestarosty Buskiego.

 

Powyższy Regulamin, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszego protokołu został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

 

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Przewodniczący Rady Andrzej Gądek poinformował, iż zgodnie ze Statutem Powiatu Buskiego, Zarząd Powiatu liczy 5 osób w tym Starosta, Wicestarosta i trzech członków Zarządu Powiatu.

 

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym i Statutem Powiatu Buskiego - Rada Powiatu wybiera Wicestarostę i pozostałych Członów Zarządu na wniosek Starosty w głosowaniu tajnym.

 

Przewodniczący Rady Andrzej Gądek zwrócił się do Starosty Buskiego Jerzego Kolarza
o zgłoszenie kandydatury na Wicestarostę Buskiego.

 

Starosta Jerzy Kolarz zaproponował kandydaturę Radnego Stanisława Klimczaka.

Radny Stanisław Klimczak wyraził zgodę na kandydowanie na Wicestarostę Buskiego.

 

Przewodniczący Rady Andrzej Gądek ogłosił 5 minutową przerwę, celem przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania na Wicestarostę Buskiego z zaproponowaną wyżej kandydaturą.

 

Po wznowieniu obrad, Radni Rady Powiatu odczytywani z listy obecności otrzymywali karty do głosowania. Po komisyjnym sprawdzeniu czy urna do głosowania jest pusta odbyło się głosowanie tajne.

 

Po zakończeniu głosowania, w przerwie obrad Komisja Skrutacyjna po przeliczeniu głosów sporządziła stosowny protokół.

 

Po wznowieniu porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Bogusława Majcherczak odczytała Protokół z przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru Wicestarosty Buskiego, stwierdzając, iż w wyniku głosowania Radny Stanisław Klimczak został wybrany Wicestarostą Buskim.

Zapieczętowana koperta z kartami do głosowania w sprawie wyboru Wicestarosty Buskiego Stanisława Klimczaka - stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru Wicestarosty Buskiego - stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady Andrzej Gądek odczytał Uchwałę Nr I / 4 / 2018 Rady Powiatu
w Busku - Zdroju z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wicestarosty Buskiego - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 22do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poinformował, iż Uchwała Nr I / 4 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wicestarosty Buskiego jest usankcjonowaniem wyboru dokonanego przez radnych w głosowaniu tajnym.

Powyższej uchwały w sprawie wyboru nie poddaje się pod głosowanie, gdyż już sam akt wyboru jest potwierdzeniem woli radnych w tej sprawie.

 

Nastąpiły gratulacje i podziękowania.

 

Ad. 12

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad tj. wyboru członków Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Bogusława Majcherczak odczytała Regulamin Wyboru członków Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju.

Powyższy Regulamin, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 23 do niniejszego protokołu został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

 

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Przewodniczący Rady Andrzej Gądek zwrócił się do Starosty Buskiego Jerzego Kolarza
o zgłoszenie kandydatur na członków Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju.

 

Starosta Jerzy Kolarz zaproponował n/W kandydatury:

 

- Radnego Tomasza Mierzwy

Radny Tomasz Mierzwa wyraził zgodę na kandydowanie na Członka Zarządu Powiatu.

 

- Radnego Wiesława Marca

Radny Wiesław Marzec wyraził zgodę na kandydowanie na Członka Zarządu Powiatu.

 

- Radnego Jerzego Kordosa

Radny Jerzy Kordos wyraził zgodę na kandydowanie na Członka Zarządu Powiatu.

 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Gądek ogłosił 5 minutową przerwę, celem przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania na Wybór członków Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju
z zaproponowanymi wyżej kandydaturami.

 

Po wznowieniu obrad, Radni Rady Powiatu odczytywani z listy obecności otrzymywali karty do głosowania. Po komisyjnym sprawdzeniu czy urna do głosowania jest pusta odbyło się głosowanie tajne.

 

Po zakończeniu głosowania, w przerwie obrad Komisja Skrutacyjna po przeliczeniu głosów sporządziła stosowny protokół.

 

Po wznowieniu porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Bogusława Majcherczak odczytała Protokół z przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju, stwierdzając, iż w wyniku głosowania Radni: Tomasz Mierzwa, Wiesław Marzec i Jerzy Kordos zostali wybrani na członków Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju.

Zapieczętowane koperty z kartami do głosowania w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju Radnych: Tomasz Mierzwa, Wiesław Marzec i Jerzy Kordos - stanowią odpowiednio załączniki nr 24, 25 i 26 do niniejszego protokołu.

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju - stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Andrzej Gądek odczytał Uchwałę Nr I / 5 / 2018 Rady Powiatu
w Busku - Zdroju z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 28do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poinformował, iż Uchwała Nr I / 5 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju jest usankcjonowaniem wyboru dokonanego przez radnych
w głosowaniu tajnym.

Powyższej uchwały w sprawie wyboru nie poddaje się pod głosowanie, gdyż już sam akt wyboru jest potwierdzeniem woli radnych w tej sprawie.

 

Nastąpiły gratulacje i podziękowania.

 

Ad. 13

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Buskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Naczelnik Wydziału OR Krzysztof Welenc omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Buskiego.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 2

Uchwała Nr I / 6 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Buskiego - stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

 

 

Ad. 14

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2018 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Starosta Buski Jerzy Kolarz oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak omówili w/w projekt uchwały.

Radny Stanisław Krzak podtrzymał swoją uwagę, iż w/w projekty uchwał z uwagi na brak możliwości wnikliwego zapoznania się, nie powinny być na dzisiejszej sesji procedowane.

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 13

przeciw - 2

wstrzymał się - 4

Uchwała Nr I / 7 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2018 roku - stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

 

 

Ad. 15

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak omówił w/w projekt uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 4

Uchwała Nr I / 8 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku - stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 16

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały
nr XXXIV/350/2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018 - 2030.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak omówił w/w projekt uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 4

Uchwała Nr I / 9 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/350/2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018 - 2030 - stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

 

 

Ad. 17

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie określenia wysokości diety dla radnych Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Starosta Buski Jerzy Kolarz omówił w/w projekt uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 14

przeciw - 1

wstrzymał się - 4

Uchwała Nr I / 10 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości diety dla radnych Rady Powiatu w Busku - Zdroju - stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

 

Wyniki z przeprowadzonych głosowań z I Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 listopada 2018 roku - stanowią załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 18

Radna Teresa Krupska zabierając głos pogratulowała Przewodniczącemu, Wiceprzewodniczącym, Staroście, Wicestaroście i Członkom Zarządu Powiatu wyboru na w/w funkcje, z uwagą, iż Ich zaproszenie do współpracy wydaje się wątpliwe, biorąc pod uwagę nie uwzględnienie żadnych zgłoszonych z opozycji kandydatur. Kolejne lata pokażą jak ta współpraca będzie się kształtować. Radna ze swej strony zapewniła o pracy na rzecz rozwoju Powiatu Buskiego.

 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek dziękując wszystkim obecnym za udział, o godz. 15.20zamknął I Sesję Rady Powiatu Kadencji 2018 - 2023.

 

Protokół sporządziła: Barbara Banaś

Sekretarz Sesji: Krzysztof Eliasz

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Gądek

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2018-12-14
Data publikacji:2018-12-14
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:455