Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 grudnia 2018

Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 28 listopada 2018 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.1.2018

Protokół Nr 1/2018

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 28 listopada 2018 roku

 

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Jerzy Kordos
 4. Wiesław Marzec
 5. Tomasz Mierzwa

oraz

 • Wiesław Waga - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie
 • Sylwester Pałka - Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju
 • Arleta Stępień - nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Broninie
 • Marzena Sadowska - nauczyciel w Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju
 • Marian Szostak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju
 • Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
 • Grzegorz Lasak - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
 • Artur Polniak - Skarbnik Powiatu
 • Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
 • Barbara Jasonek - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN
 • Tadeusz Sempioł - Kierownik Referatu IP

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu: Nr 199/2018 z dn. 15 listopada 2018 r. oraz Nr 200/2018 z dn. 19 listopada 2018 r.
 5. Wdrożenie uchwał Rady Powiatu z I Sesji Rady Powiatu z dnia 20 listopada 2018 roku.
 6. Wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego oraz ślubowanie nauczycieli (Nacz. Wydz. EK)
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmiany uchwały nr 961/2018 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu likwidacji Internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku – Zdroju (Nacz. Wydz. EK)
 8. Zapoznanie się z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Busku – Zdroju programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi (Dyr. PUP w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w sprawie zabezpieczenia przez Powiat w budżecie Centrum na 2019 r. środków na utrzymanie Hostelu dla osób, będących w sytuacjach kryzysowych (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć między pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii  Zajęciowej w 2018 r. (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 11. Zapoznanie się z programem naprawczym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju (Dyr. ZOZ w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe (Nacz. Wydz. SOZ).
 13. Zapoznanie się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w sprawie ogrzewania byłych budynków szkolnych przy ul. Boh. W – wy 106 i ul. Boh. W – wy 120 w Busku – Zdroju (Nacz. Wydz. GKN).
 14. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej dodatkowego najmu pomieszczeń w podziemiach internatu ZST-I z przeznaczeniem na składnicę akt (Nacz. Wydz. GKN).
 15. Rozpatrzenie wniosku Referatu IP w sprawie zabezpieczenia środków własnych oraz kosztów realizacji zadania pn. „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie o budynek do rehabilitacji zawodowej i społecznej wraz z salą gimnastyczną, przebudowa boiska ogólnodostępnego wraz z budową ścieżki rehabilitacyjnej na potrzeby szkoły podstawowej” w wysokości nieobjętej dofinansowaniem (Kier. Ref. IP, Skarbnik Powiatu).
 16. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przesunięć środków do planu finansowego na rok 2018 (Skarbnik Powiatu).
 17. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przesunięcia środków finansowych w ramach programu Erasmus+ (Skarbnik Powiatu).
 18. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przesunięcia środków finansowych w związku z realizacją projektu „Nauczanie bez granic” (Skarbnik Powiatu).
 19. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przeniesień finansowych (Skarbnik Powiatu).
 20. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przeniesień finansowych (Skarbnik Powiatu).
 21. Rozpatrzenie wniosku DyrektoraI Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych w 2018 roku (Skarbnik Powiatu).
 22. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdrojuw sprawie dokonania zmiany wydatków budżetowych na 2018rok (Skarbnik Powiatu).
 23. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przesunięcia środków do planu finansowego na rok 2018 (Skarbnik Powiatu).
 24. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Busku – Zdroju
  w sprawie dokonania przesunięcia środków finansowych w planach wydatków budżetowych na 2018 rok (Skarbnik Powiatu).
 25. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Busku – Zdroju
  w sprawie dokonania przesunięcia środków finansowych w planach wydatków budżetowych na 2018 rok (Skarbnik Powiatu).
 26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian planu dochodów i  wydatków w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).
 27. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku (Skarbnik Powiatu).
 28. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku (Skarbnik Powiatu).
 29. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku (Skarbnik Powiatu).
 30. Sprawy różne.
 31. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 800 otworzył 1 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu: Nr 199/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku oraz
Nr 200/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku zostały przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 5

Wdrożenie uchwał Rady Powiatu z I Sesji Rady Powiatu z dnia 20 listopada 2018 roku - załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Uchwała Nr I / 1 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 listopada 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

-       Uchwałę przekazuje się do:

-       Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

-       Uchwałę otrzymuje Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek, Kierownik BR Barbara Banaś, Naczelnik Wydziału OR Krzysztof Welenc i Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr I / 2 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 listopada 2018 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

-       Uchwałę przekazuje się do:

-       Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

-       Uchwałę otrzymuje Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Zioło, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz, Kierownik BR Barbara Banaś, Naczelnik Wydziału OR Krzysztof Welenc i Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr I / 3 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 listopada 2018 roku
w sprawie wyboru Starosty Buskiego.

-       Uchwałę przekazuje się do:

-       Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

-       Uchwałę otrzymuje Starosta Buski Jerzy Kolarz, Kierownik BR Barbara Banaś,
Naczelnik Wydziału OR Krzysztof Welenc i Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr I / 4 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 listopada 2018 roku
w sprawie wyboru Wicestarosty Buskiego.

-       Uchwałę przekazuje się do:

-       Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

-       Uchwałę otrzymuje Wicestarosta Buski Stanisław Klimczak, Kierownik BR Barbara Banaś, Naczelnik Wydziału OR Krzysztof Welenc i Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr I / 5 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 listopada 2018 roku
w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju.

-       Uchwałę przekazuje się do:

-       Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

-       Uchwałę otrzymuje Członek Zarządu Wiesław Marzec, Członek Zarządu Tomasz Mierzwa, Członek Zarządu Jerzy Kordos, Kierownik BR Barbara Banaś, Naczelnik Wydziału OR Krzysztof Welenc i Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr I / 6 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 listopada 2018 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Buskiego.

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału OR Krzysztof Welenc
i Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

-       Uchwałę przekazuje się do:

-       Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr I / 7 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 listopada 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2018 roku.

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

-       Uchwałę przekazuje się do:

-       Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - Zespół Zamiejscowy
w Sandomierzu.

-       Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr I / 8 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 listopada 2018 roku
w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku.

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

-       Uchwałę przekazuje się do:

-       Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - Zespół Zamiejscowy
w Sandomierzu.

-       Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr I / 9 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 listopada 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/350/2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018 - 2030.

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

-       Skarbnik Powiatu Artur Polniak zobowiązany jest do przesłania powyższej uchwały
w formie elektronicznej w programie BESTIA do:

-       Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - Zespół Zamiejscowy
w Sandomierzu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr I / 10 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 listopada 2018 roku
w sprawie określenia wysokości diety dla radnych Rady Powiatu w Busku – Zdroju.

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Kierownik BR Barbara Banaś.

-       Uchwałę przekazuje się do:

-       Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 6

Nauczyciel kontraktowy z Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju Pani Marzena Sadowska oraz nauczyciel kontraktowy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie Pani Arleta Stępień zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju.

 

W dniu dzisiejszym w/w osoby w obecności Członków Zarządu Powiatu, Dyrektorów placówek oświatowych, w których są zatrudnieni oraz Naczelnika Wydziału EK, złożyły uroczyste ślubowanie.

 

Następnie, Członkowie Zarządu wręczyli w/w nauczycielom Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – załączniki nr 4 – 5 do niniejszego protokołu.

 

Nastąpiły gratulacje.

 

Ad. 7

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie zmiany uchwały nr 961/2018 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu likwidacji Internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku – Zdroju.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 1/2018 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 28 listopada 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 961/2018 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu likwidacji Internatu Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku – Zdroju stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 8

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju Marian Szostak zapoznał Zarząd Powiatu z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informującym o przyznaniu z rezerwy ministra właściwego do spraw pracy, na wniosek Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, dodatkowych środków Funduszu Pracy w kwocie 330,0 tys. zł na finansowanie w 2018 roku zadań określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy
na finansowanie zadań w województwie, tj. na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy
w Busku - Zdroju programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

 

Ad. 9

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński poinformował Zarząd Powiatu o podjętych czynnościach w zakresie aneksowania umowy zawartej dnia 01.06.2018 r. z Uzdrowiskiem S.A. na wynajem pomieszczeń pod Hostel OIK
w celu przedłużenia jej obowiązywania - załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Dyrektor PCPR w Busku - Zdroju wyjaśnił, że podczas konsultacji z kancelarią prawną obsługującą bieżący projekt, wydano opinię, iż nie jest możliwe przedłużenie umowy i finansowanie jej ze środków niezłożonego i niezatwierdzonego przez Departament Wdrażania EFS wniosku
o dofinansowanie. Podjęcie takich czynności prowadzi w konsekwencji do zaklasyfikowania takiego wydatku w kategorii wydatek niekwalifikowany. Finansowanie Hostelu i podpisanie umowy z Wykonawcą będzie możliwe dopiero po zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie projektu i realizowanie go w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Aktualnie PCPR przygotowuje wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego EFS 2014 - 2020 dotyczącego głównie funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz z Hostelem. W/w wniosek jest kontynuacją obecnie realizowanego projektu w trybie konkursowym RPO WŚ 2014 - 2020 pt. „Nowy Start - Nowe Życie”. Dyrektor PCPR zwrócił się z wnioskiem o zabezpieczenie przez Powiat w budżecie PCPR na 2019 r. środków na utrzymanie Hostelu dla osób będących w sytuacjach kryzysowych.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu, w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw
i 0 głosach –wstrzymał się, postanowił udostępnić pod potrzeby Hostelu OIK od dnia 1 stycznia 2019 r. pomieszczenia po byłym Internacie ZSTiO w Busku - Zdroju. Dyrektor PCPR w Busku - Zdroju, Naczelnik Wydziału SOZ, Naczelnik Wydziału EK oraz Naczelnik Wydziału GKN zostali zobowiązani do sporządzenia protokołu odnośnie czynności, które należy wykonać (remont, przebudowa, inwestycja) w celu przygotowania pomieszczeń dla potrzeb Hostelu oraz  ich wyceny.

 

Ponadto, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował o zamiarze przeprowadzenia rozmów odnośnie możliwości uruchomienia w obiektach po Zespole Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju kształcenia przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie.

 

Ad. 10

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński, Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach zapoznali Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawie dokonania przesunięć między pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania WTZ w 2018 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 11

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak przedłożył Członkom Zarządu program naprawczy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zwrócił się do Dyrektora ZOZ w Busku - Zdroju
o wprowadzenie, w porozumieniu z Wydziałem SOZ, zmian statystycznych do w/w programu tak, aby programy przedstawione w 2017 roku i 2018 roku były spójne.

 

Dyrektor ZOZ poinformował, że wskazane rozbieżności zostaną skorygowane. Dodał,
że przygotowany program zakłada dwa aspekty: poprawę sytuacji finansowej Szpitala
i poprawę jakości świadczonych usług w Szpitalu. Dyrektor ZOZ nadmienił, że pewne założenia opracowane przez Niego w 2016 roku po objęciu stanowiska dyrektora nie zmieniły się. Wskazał na potrzebę podjęcia działań restrukturyzacyjnych, które w najmniejszym stopniu będą dotykały pracowników. Nadmienił, że problemem jest również długi czas oczekiwania na rozliczenie z NFZ (m.in. realizowanych na Oddziale Zakaźnym programów lekowych).

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższy program naprawczy należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Ad. 12

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 2/2018 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 28 listopada 2018 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 13

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN Barbara Jasonek zapoznała Zarząd Powiatu z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju w sprawie ogrzewania byłych budynków szkolnych przy ul. Boh. W – wy 106 i ul. Boh. W – wy 120 w Busku – Zdroju - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 14

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN Barbara Jasonek zapoznała Zarząd Powiatu z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej dodatkowego najmu pomieszczeń
w podziemiach internatu z przeznaczeniem na składnicę akt dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Świętokrzyski Oddział Regionalny - załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

Zarząd Powiatu postanowił, że decyzję w powyższym zakresie podejmie po 31 grudnia 2018 roku, po dokonaniu analizy zapotrzebowania na powierzchnię archiwalną dla Powiatu i jego jednostek organizacyjnych.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 15

W związku z planowanym złożeniem do dnia 30.11.2018 r. wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie o budynek do rehabilitacji zawodowej i społecznej wraz z salą gimnastyczną, przebudowa boiska ogólnodostępnego wraz z budową ścieżki rehabilitacyjnej na potrzeby szkoły podstawowej” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Kierownik Referatu IP Tadeusz Sempioł zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem
o zabezpieczenie środków własnych oraz kosztów realizacji zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Kierownik Referatu IP poinformował, że łączna wartość robót budowlanych wynosi 7 198 424,64 zł w ramach których wydzielono zadania:

1)     Rozbudowa budynku SOS-W w Broninie o budynek dydaktyczny do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

2)     Rozbudowa SOS-W w Broninie o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem, przy nowym budynku dydaktycznym.

3)     Przebudowa boiska trawiastego na wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni ze ścieżką rehabilitacyjną.

4)     Remont pomieszczeń na piętrze budynku głównego SOS-W w Broninie.

 

W ramach kosztów przewidziano również działania promocyjne, nie przewidziane do dofinansowania ze środków PFRON.

 

Po analizie, Zarząd Powiatu podjął decyzję o złożeniu wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydzielonego zadania
pn. Rozbudowa budynku SOS-W w Broninie o budynek dydaktyczny do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 16

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju z dnia 21.11.2018 r. Znak: ZSTiO.3010.1496.2018 w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie środków do planu finansowego na rok 2018 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 17

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju z dnia 21.11.2018 r. Znak: ZSTiO.3010.1490.2018 w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie środków finansowych
w związku z realizacją projektu pn. „Myślenie ponad granicami” w ramach programu Erasmus+ - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 18

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju z dnia 21.11.2018 r. Znak: ZSTiO.3010.1491.2018 w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie środków finansowych
w związku z realizacją projektu pn. „Nauczanie bez granic” w ramach programu Erasmus+
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 19

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju z dnia 22.11.2018 r. Znak: PCPR.ZAF.3011.11.2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień finansowych - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 20

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju z dnia 20.11.2018 r. Znak: PCPR.ZAF.3011.10.2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień finansowych - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 21

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju z dnia 21.11.2018 r. Znak: ILO.321.86.2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków budżetowych w 2018 roku
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 22

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju z dnia 22.11.2018 r. Znak: ZSS:312.15.2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany planu wydatków budżetowych na 2018 r. - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 23

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju z dnia 23.11.2018 r. Znak: ZSTiO.0710.1510.2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć środków do planu finansowego na rok 2018 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 24

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju z dnia 26.11.2018 r. Znak: ZSP.0722.57.2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięcia środków finansowych w planach wydatków budżetowych na 2018 rok - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 25

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju z dnia 26.11.2018 r. Znak: ZSP.0722.59.2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięcia środków finansowych w planach wydatków budżetowych na 2018 rok - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 26

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu dochodów i  wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 3/2018 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 28 listopada 2018 roku
w sprawie zmian planu dochodów i  wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 27

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego
w 2018 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 4/2018 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 28 listopada 2018 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 28

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego
w 2018 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 5/2018 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 28 listopada 2018 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 29

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 6/2018 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 28 listopada 2018 roku
w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 30

W sprawach różnych:

1)     Członek Zarządu Wiesław Marzec zgłosił wniosek o przedłużenie istniejącego chodnika na odcinku włączenia drogi powiatowej do budowanej obwodnicy w m. Siesławice.

Zarząd Powiatu postanowił skierować przedmiotowy wniosek do Dyrektora PZD w Busku - Zdroju.

 

2)     Członek Zarządu Jerzy Kordos zgłosił wniosek o wykonanie chodnika na odcinku od DPS w Słupi do boiska.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że możliwość realizacji powyższego zadania zostanie przeanalizowana po otrzymaniu założeń do nowego rządowego programu finansowania budowy dróg. Ponadto przed wykonaniem przedmiotowej inwestycji musi nastąpić wymiana przez Gminę Pacanów infrastruktury technicznej m.in. sieci wodociągowej.

 

3)     Członek Zarządu Tomasz Mierzwa zgłosił wniosek w sprawie przyspieszenia prowadzonych prac na drodze Zbludowice - Kawczyce w związku z odcięciem ruchu na tym odcinku.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że wniosek w powyższym zakresie został już skierowany do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

 

Ad. 31

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1040 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Protokół sporządziła:

Barbara Nowocień

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2018-12-18
Data publikacji:2018-12-18
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:1401