Protokół Nr 3/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 grudnia 2018

Protokół Nr 3/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 12 grudnia 2018 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.3.2018

Protokół Nr 3/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 12 grudnia 2018 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Jerzy Kordos
 4. Wiesław Marzec
 5. Tomasz Mierzwa

 

oraz

 • Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
 • Krzysztof Tułak - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
 • Grzegorz Lasak - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
 • Artur Polniak - Skarbnik Powiatu
 • Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SOZ

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Zapoznanie się z wynikami postępowania na zakup samochodu osobowego przeznaczonego do użytku przez inspektora nadzoru (Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu).
 6. Zapoznanie się z przyjętymi przez Zarząd PFRON Kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2019 roku (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 7. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Buski do realizacji projektu partnerskiego „Dla Dobra Rodziny” w ramach naboru pozakonkursowego, Oś Priorytetowa 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 9. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju z realizacji projektu „Nowy Start - Nowe Życie” za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r. (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju z realizacji projektu „Rodzina Wspólna Troska” za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r. (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe (Nacz. Wydz. SOZ).
 12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień (Skarbnik Powiatu).
 13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień (Skarbnik Powiatu).
 14. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień (Skarbnik Powiatu).
 15. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięcia środków finansowych w planach wydatków budżetowych na 2018 rok (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).
 16. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w sprawie zwiększenia planu wydatków i dochodów budżetowych w lokalach aktywizujących (Skarbnik Powiatu).
 17. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w planie wydatków budżetowych (Skarbnik Powiatu).
 18. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdrojuw sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień w planie finansowym wydatków (Skarbnik Powiatu).
 19. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień w planie finansowym (Skarbnik Powiatu).
 20. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju o sfinansowanie montażu monitoringu (Skarbnik Powiatu).
 21. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju o przyznanie dodatkowych środków na zabezpieczenie limitu wydatków w 2018 roku (Skarbnik Powiatu).
 22. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju o dokonanie zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2018 rok (Skarbnik Powiatu).
 23. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju o dokonanie przesunięcia środków finansowych w planach wydatków budżetowych na 2018 rok (Skarbnik Powiatu).
 24. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju o zwiększenie dofinansowania zadania polegającego na wykonaniu klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju (Dyr. ZOZ w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu).
 25. Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawiezmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2018 roku (Skarbnik Powiatu).
 26. Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawieprzeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku (Skarbnik Powiatu).
 27. Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/350/2018 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018 - 2030 (Skarbnik Powiatu).
 28. Sprawy różne.
 29. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 1100 otworzył 3 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Protokół Nr 2/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 5

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak poinformował Członków Zarządu Powiatu, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na zakup samochodu osobowego przeznaczonego do użytku przez inspektora nadzoru wpłynęła jedna oferta na kwotę 82 200,00 zł. Kwota oferowana przez jedynego oferenta przekracza kwotę zaplanowaną na przedmiotowy zakup. Pismo Dyrektora PZD w w/w sprawie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu podjął decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania przetargowego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 6

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński zapoznał Członków Zarządu Powiatu o przyjętych w dniu 19.11.2018 r. przez Zarząd PFRON Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2019 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału SOZ oraz Naczelnika Wydziału OR do rozeznania o jakie środki i na jakich warunkach mógłby aplikować Powiat w 2019 roku.

 

Ad. 7

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński poinformował, że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 ogłosił nabór wniosków
o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Osi Priorytetowej 9 - Włączenie i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w formule projektów terytorialnych. Przedmiotowy nabór trwa od dnia
13.11.2018 r. do dnia 14.01.2019 r.

 

Następnie Dyrektor PCPR w Busku - Zdroju zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie  wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Buski do realizacji projektu partnerskiego „Dla Dobra Rodziny” w ramach naboru pozakonkursowego,
Oś Priorytetowa 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu postanowił, że decyzja w sprawie przystąpienia do realizacji przedmiotowego projektu zostanie podjęta na następnym posiedzeniu, po szczegółowym zapoznaniu się
z założeniami przygotowywanego przez PCPR wniosku aplikacyjnego.

Ad. 8

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Zarząd Powiatu odłożył podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie na następne posiedzenie.

 

Ad. 9

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński zapoznał Zarząd Powiatu ze sprawozdaniem z realizacji projektu „Nowy Start - Nowe Życie” za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r. - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu do wiadomości.

 

 

 

Ad. 10

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński zapoznał Zarząd Powiatu ze sprawozdaniem z realizacji projektu „Rodzina Wspólna Troska” za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r. - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8
do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu do wiadomości.

 

Ad. 11

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach zapoznał Członków Zarządu Powiatu z Protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 11/2018 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 12 grudnia 2018 roku
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania
z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 12

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju z dnia 05.12.2018 r. Znak: PCPR.ZAF.3011.14.2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 13

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie z dnia 04.12.2018 r. Znak: DPS-3110/65/18 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 14

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju z dnia 03.12.2018 r. Znak: ZST-I 075.88.614.2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień środków finansowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 15

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju z dnia 05.12.2018 r. Znak: ZSP.0722.63.2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć środków finansowych w planach wydatków budżetowych na 2018 rok - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 16

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie z dnia 10.12.2018 r. Znak: FN/3101/70/2018 o zwiększenie planu wydatków i dochodów budżetowych w lokalach aktywizujących - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 17

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie z dnia 10.12.2018 r. Znak: FN/3101/71/2018 o zmianę
w planie wydatków budżetowych - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 18

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju z dnia 06.12.2018 r. Znak: PPP.034.36.2018 o dokonanie przeniesień w planie finansowym wydatków - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 19

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Busku - Zdroju z dnia 10.12.2018 r. Znak: PINB.3124.12.2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień w planie finansowym - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 20

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju z dnia 11.12.2018 r. Znak: ZSTiO.0710.1593.2018 w sprawie sfinansowania montażu monitoringu wizyjnego w postaci kamer wewnętrznych i zewnętrznych oraz rejestratora - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. Koszt całkowity przedsięwzięcia opiewa na kwotę
14 453,13 zł.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 21

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju z dnia 11.12.2018 r. Znak:
ZST-I 075.90.630.2018 o przyznanie dodatkowych środków na zabezpieczenie limitu wydatków w 2018 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. W/w środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup kamer, rejestratora, materiałów elektrycznych oraz montaż monitoringu na warsztatach szkolnych.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 22

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju z dnia 11.12.2018 r. Znak:
ZST-I 075.91.629.2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2018 rok
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 23

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju z dnia 11.12.2018 r. Znak:
ZSP.0722.66.2018 o dokonanie przesunięcia środków finansowych w planach wydatków budżetowych na 2018 rok - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 24

W nawiązaniu do wniosku z dnia 10.05.2018 r. przedstawionego na posiedzeniu Zarządu Powiatu w zakresie dofinansowania wykonania klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku  Zdroju oraz na wykonanie systemu oddymiania klatki
nr 2 (budynek Główny Szpitala - klatka prowadząca: Kuchnia i Sterylizacja, Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, Oddział Ginekologiczno - Położniczy, Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Pediatryczny) zgodnie z wymogami przepisów p/poż - decyzja PZ.5580/22/ZZ/03 z dnia 8 października 2003 r., Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju poinformował, że ZOZ z własnych środków zrealizował większość zaleceń Państwowej Straży Pożarnej. Zadanie polegające na wykonaniu klimatyzacji i wentylacji
w pomieszczeniach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju jest realizowane ze środków własnych i dotacji Powiatu Buskiego w kwocie 317 185,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 507 184,87 zł, w tym udział własny Szpitala to kwota 189 999,87 zł. Dyrektor ZOZ
w Busku - Zdroju zwrócił się z wnioskiem o rozważenie możliwości zwiększenia dofinansowania przedmiotowego zadania do maksymalnej wysokości środków publicznych,
o której mowa w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
co stanowi kwotę 491 969,32 zł - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, Zarząd Powiatu postanowił przekazać na realizację przedmiotowego zadania dodatkowe środki w kwocie 174 000 zł w tym: 21 057 zł przesuwając środki niewykorzystane na innych zadaniach w ZOZ oraz 152 943 zł przesuwając środki z zadania pn. Rozbudowa Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju poprzez wymianę poszycia dachowego i zagospodarowanie poddasza na pomieszczenia użytkowe.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 25

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2018 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 26

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 27

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/350/2018 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018 - 2030 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 28

W sprawach różnych:

W związku ze zdarzeniem drogowym, które miało miejsce w dniu 10 grudnia br. w m. Młyny oraz koniecznością wyznaczenia objazdów, Członek Zarządu Tomasz Mierzwa zwrócił się z wnioskiem o dodatkowe oznakowanie skrzyżowania w m. Szaniec poprzez ustawienie znaku kierunkowego Młyny.

 

Powyższy wniosek został skierowany do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju.

 

Ad. 29

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1200 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

 

Protokół sporządziła:

Barbara Nowocień

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2018-12-31
Data publikacji:2018-12-31
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:1044