Protokół Nr 4/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 grudnia 2018

Protokół Nr 4/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 14 grudnia 2018 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.4.2018

 

Protokół Nr 4/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 14 grudnia 2018 roku

 

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Jerzy Kordos
 4. Wiesław Marzec
 5. Tomasz Mierzwa

oraz

Artur Polniak - Skarbnik Powiatu

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1 .  Otwarcie posiedzenia.
2.   Stwierdzenie quorum.
3.   Przyjęcie porządku posiedzenia.
4.   Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Skarbnik Powiatu).

Po Sesji:

5.     Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian planu dochodów
i wydatków w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).
6.     Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku (Skarbnik Powiatu).
7.     Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku (Skarbnik Powiatu).
8.     Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2018 roku (Skarbnik Powiatu).
9.     Wdrożenie uchwał Rady Powiatu z II Sesji Rady Powiatu z dnia 14 grudnia 2018 roku.
10.  Sprawy różne.
11.  Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 850 otworzył 4 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

O godz. 900 Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz ogłosił przerwę w obradach Zarządu
do czasu zakończenia Sesji Rady Powiatu.

 

O godz. 1100 obrady Zarządu Powiatu zostały wznowione.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad.

 

Ad. 5

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 12/2018 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 roku
w sprawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 6

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego
w 2018 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 13/2018 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 7

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego
w 2018 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 14/2018 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 8

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2018 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 15/2018 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 roku
w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2018 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 9

Wdrożenie uchwał Rady Powiatu z II Sesji Rady Powiatu z dnia 14 grudnia 2018 roku - załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

 1. Uchwała Nr II / 11 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 roku
  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2018 roku.

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

-       Uchwałę przekazuje się do:

-       Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - Zespół Zamiejscowy
w Sandomierzu.

-       Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 1. Uchwała Nr II / 12 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 roku
  w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku.

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

-       Uchwałę przekazuje się do:

-       Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - Zespół Zamiejscowy
w Sandomierzu.

-       Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 1. Uchwała Nr II / 13 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 roku
  w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/350/2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018 - 2030.

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

-       Skarbnik Powiatu Artur Polniak zobowiązany jest do przesłania powyższej uchwały
w formie elektronicznej w programie BESTIA do:

-       Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - Zespół Zamiejscowy
w Sandomierzu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 1. Uchwała Nr II / 14 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 roku
  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/359/2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
  2 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu
  w 2018 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju Marian Szostak, Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach.

-       Uchwałę przekazuje się do:

-       Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 1. Uchwała Nr II / 15 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 roku
  w sprawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, które w 2018 roku nie wygasają
  z upływem roku budżetowego.

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

-       Uchwałę przekazuje się do:

-       Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - Zespół Zamiejscowy
w Sandomierzu.

-       Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 1. Uchwała Nr II / 16 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 roku
  w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji projektu
  pn. „Hotelarze przyszłości”.

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialna jest Dyrektor ZSTiO w Busku - Zdroju Lucyna Wojnowska oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień.

-       Uchwałę przekazuje się do:

-       Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 1. Uchwała Nr II / 17 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 roku
  w sprawie delegowania radnych powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Busku – Zdroju.

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach.

-       Uchwałę przekazuje się do:

-       Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 1. Uchwała Nr II / 18 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 roku  w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z dróg powiatu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału KT Krzysztof Zapiórkowski oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

-       Uchwałę przekazuje się do:

-       Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

-       Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 1. Uchwała Nr II / 19 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 roku
  w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański, Dyrektor SOS-W dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju Waldemar Wójcik oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień.

-       Uchwałę przekazuje się do:

-       Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 10

W sprawach różnych nie zgłoszono żadnych wniosków.

 

Ad. 11

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1115 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Protokół sporządziła:

Barbara Nowocień

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2018-12-31
Data publikacji:2018-12-31
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:1090