Protokół Nr 5/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 stycznia 2019

Protokół Nr 5/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 20 grudnia 2018 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.5.2018

Protokół Nr 5/2018

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 20 grudnia 2018 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Jerzy Kordos
 4. Wiesław Marzec
 5. Tomasz Mierzwa

 

oraz

 • Krzysztof Tułak - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
 • Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
 • Grzegorz Lasak - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
 • Artur Polniak - Skarbnik Powiatu
 • Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SOZ
 • Henryk Krzyżański - Naczelnik Wydziału GKN
 • Mariola Kornicka - Inspektor w Wydziale EK

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu: Nr 3/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku oraz 4/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku.
 5. Zapoznanie się z pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju w sprawie możliwości wykonania ścieżki rowerowej w 2019 roku na terenie Gminy Solec - Zdrój w miejscowościach Kolonia Zagajów, Zagajów i Chinków w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Piasek Wielki - Zagajów - Chinków - Strażnik - Solec - Zdrój od km 0+010 do km 7+000 długości 6990 m” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019” (Dyr. PZD w Busku - Zdroju).
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 7. Zapoznanie się z informacją z przeprowadzonej kontroli dotyczącej projektu partnerskiego „Rodzina Wspólna Troska” (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 8. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Buski do realizacji projektu partnerskiego „Dla Dobra Rodziny” w ramach naboru pozakonkursowego, Oś Priorytetowa 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 9. Zapoznanie się z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju informującym o zamiarze przystąpienia do konkursu na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2019 (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 10. Zapoznanie się z projektem wykorzystania budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć między pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gnojnie przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w 2018 roku (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć między pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim prowadzonego przez Caritas Diecezji Kieleckiej w 2018 roku (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 13. Rozpatrzenie wniosku Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego TPD w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć między pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju w 2018 roku (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 14. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju (Dyr. ZOZ w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego (Nacz. Wydz. SOZ).
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej w 2019 roku (Nacz. Wydz. SOZ).
 17. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju oraz ustalenia terminu jej pierwszego posiedzenia (Nacz. Wydz. SOZ).
 18. Zajęcie stanowiska w sprawie wydzielenia i przejęcia części gruntów zajętych pod pas drogowy w miejscowości Owczary, Gmina Busko - Zdrój (Nacz. Wydz. GKN).
 19. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju o przekwalifikowanie wydatków w planie budżetu na 2018 rok (Skarbnik Powiatu).
 20. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju w sprawie dokonania zmiany planu wydatków budżetowych na 2018 r. (Skarbnik Powiatu).
 21. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju o dokonanie przeniesień środków finansowych pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).
 22. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie o dokonanie zmian w planie finansowym na 2018 rok (Skarbnik Powiatu).
 23. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie środków do planu finansowego na rok 2018 (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).
 24. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian między rozdziałami w planie wydatków na 2018 r. (Skarbnik Powiatu).
 25. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie środków finansowych (Skarbnik Powiatu).
 26. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany planu wydatków budżetowych na 2018 r. (Skarbnik Powiatu).
 27. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków budżetowych w 2018 roku (Skarbnik Powiatu).
 28. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku - podział rezerwy ogólnej (Skarbnik Powiatu).
 29. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku (Skarbnik Powiatu).
 30. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku (Skarbnik Powiatu).
 31. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).
 32. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawiezmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2018 roku (Skarbnik Powiatu).
 33. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawieprzeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku (Skarbnik Powiatu).
 34. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/350/2018 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018 - 2030 (Skarbnik Powiatu).
 35. Sprawy różne.
 36. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 730 otworzył 5 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu: Nr 3/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku oraz
Nr 4/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku zostały przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 5

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd Powiatu z pismem w sprawie możliwości wykonania ścieżki rowerowej w 2019 roku na terenie Gminy Solec - Zdrój w miejscowościach Kolonia Zagajów, Zagajów i Chinków w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Piasek Wielki - Zagajów - Chinków - Strażnik - Solec - Zdrój od km 0+010 do km 7+000 długości 6990 m” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019” - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 6

Wicestarosta Buski, Przewodniczący Komisji Konkursowej Stanisław Klimczak zapoznał Zarząd Powiatu z Protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań
z zakresu pomocy społecznej na rok 2019 pod nazwą: 1. Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku. 2. Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych -
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Dyrektor PCPR w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań
z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej
o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych”.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 16/2018 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób
w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych”stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 7

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński zapoznał Zarząd Powiatu z informacją z kontroli przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą RPO WŚ 2014 - 2020 dotyczącą realizacji projektu partnerskiego „Rodzina Wspólna Troska” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 - w brzmieniu stanowiącym załącznik
nr 6
do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 8

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński zapoznał Zarząd Powiatu z wstępnym wnioskiem o dofinansowanie projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanym w ramach 9 Osi Priorytetowej - Włączenie i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Dyrektor PCPR w Busku - Zdroju zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Buski do realizacji projektu partnerskiego „Dla Dobra Rodziny” w ramach naboru pozakonkursowego,
Oś Priorytetowa 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 9

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński zapoznał Zarząd Powiatu z pismem informującym o zamiarze przystąpienia do ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursu na realizację projektów
w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego
w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2019 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Dyrektor PCPR w Busku - Zdroju poinformował, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego kwotę dofinansowania od 10 000 zł do 100 000 zł. PCPR zamierza przystąpić do udziału w konkursie, a zakładane działania byłyby realizowane w miesiącach od kwietnia do grudnia 2019 r.
Po wstępnych kalkulacjach koszt całkowity programu wynosi 27 800 zł. Przystąpienie
do konkursu obliguje zapewnienie wkładu własnego w wysokości 20%. W związku
z powyższym Dyrektor PCPR zwrócił się z wnioskiem o zapewnienie przez Powiat niezbędnej kwoty 6 000 zł, która stanowiłaby wkład własny do Programu. Termin składania projektów
to 31.12.2018 r.

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że środki na zapewnienie wkładu własnego w w/w programie zostały zabezpieczone w projekcie budżetu Powiatu na 2019 rok.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 10

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński zapoznał Zarząd Powiatu z projektem wykorzystania budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju. W celu realizacji zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Hostelu, PCPR planuje wykorzystanie części parteru budynku
o powierzchni 248,46 m2. Dyrektor PCPR przedłożył wstępny kosztorys czynności (remonty, przebudowa) koniecznych do wykonania w celu przystosowania budynku na potrzeby OIK wraz z Hostelem. Koszty związane z przedmiotowymi pracami zostaną zapisane w projekcie pozakonkursowym pn. „Dla Dobra Rodziny”. Pismo Dyrektora PCPR w Busku - Zdroju
w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz dodał, że w najbliższym czasie analizowane będą możliwości oraz koszty przeniesienia do w/w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Nadmienił, że w związku
z obowiązującymi przepisami prawnymi, brak jest możliwości zlokalizowania w jednym budynku OIK i Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 11

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński, Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach zapoznali Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć między pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania WTZ przy DPS w Gnojnie w 2018 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 12

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński, Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach zapoznali Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć między pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania WTZ
w Piasku Wielkim prowadzonego przez Caritas Diecezji Kieleckiej w 2018 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 13

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński, Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach zapoznali Zarząd Powiatu z wnioskiem Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć między pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania WTZ przy TPD w Busku - Zdroju w 2018 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 14

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach, w obecności Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedłożony przez Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju „Program Naprawczy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju”.

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 15

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przedstawił wstępny projekt inicjatywy uchwałodawczej w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiegow brzmieniu stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, Zarząd Powiatu przyjął powyższy projekt uchwały w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Jednocześnie Zarząd Powiatu zdecydował, że w/w projekt inicjatywy uchwałodawczej zostanie przekazany do zaopiniowania przez Burmistrzów i Wójtów Gmin z terenu Powiatu oraz samorząd aptekarski. Po zasięgnięciu w/w opinii powyższy projekt uchwały wróci ponownie pod obrady Zarządu Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 16

Wicestarosta Buski, Przewodniczący Komisji Konkursowej Stanisław Klimczak zapoznał Zarząd Powiatu z Protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty na powierzenie realizacji zadania przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej w 2019 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej
w 2019 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 17/2018 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej w 2019 roku stanowi załącznik
nr 17
do niniejszego protokołu.

 

Ad. 17

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju oraz ustalenia terminu jej pierwszego posiedzenia – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 18

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański zapoznał Zarząd Powiatu z pismem w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie wydzielenia i przejęcia części gruntów zajętych pod pas drogowy w miejscowości Owczary, gmina Busko - Zdrój - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. Naczelnik Wydziału GKN wyjaśnił, że wymienione w w/w piśmie działki w rejestrze ewidencji gruntów wpisane były na Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju jako władanie (na zasadach posiadania samoistnego). Nie ujawniony był właściciel ani tytuł prawny do tych działek. Wydział podjął próbę odszukania decyzji wywłaszczeniowej bądź aktu notarialnego nabycia tej działki na Skarb Państwa, jednak ani w zasobach archiwalnych Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju ani w Archiwum Państwowym w Kielcach nie odszukano w/w dokumentów. Próbowano również szukać w aktach ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju Wydziału Ksiąg Wieczystych, ale poszukiwania okazały się bezskuteczne. Geodeta uprawniony w uwadze na wyrysie z dnia 24.04.1999 r. wpisał,
że przedmiotowe działki operatem zostały wywłaszczone pod drogę. Zapis ten, który został powielony w akcie notarialnym z dnia 21.06.2005 jest błędnym, ponieważ operat geodezyjny nigdy nie mógł być podstawą nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa, bowiem zgodnie
z obowiązującymi przepisami, nieruchomość nabyta na rzecz Skarbu Państwa w latach 80-tych ubiegłego wieku pod drogę od osoby fizycznej, mogła być nabyta aktem notarialnym albo wywłaszczona decyzją. W związku z powyższym należałoby wydzielić z przedmiotowych działek część gruntu zajętego pod drogę powiatową i uregulować go w trybie art. 73 ustawy
z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział GKN do zlecenia wykonania dokumentacji geodezyjnej dotyczącej zajętości pasa drogowego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu wgłosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału GKN zapoznał Zarząd Powiatu z informacją o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 214/8 o powierzchni 0,4916 ha, położonej w Busku - Zdroju (obręb 11), stanowiącej własność Powiatu Buskiego. Naczelnik Wydziału GKN poinformował, że w dniu 5 grudnia 2018 r. odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości. Cena wywoławcza nieruchomości: 2 257 295 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

W związku z powyższym Zarząd Powiatu podjął decyzję o ogłoszeniu drugiego przetargu na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości oraz o obniżeniu w drugim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości o 20%.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu wgłosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 19

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju z dnia 12.12.2018 r. Znak: PF.0760.31.2018 o przekwalifikowanie wydatków w planie budżetu na 2018 rok - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 20

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju z dnia 13.12.2018 r. Znak: ZSS:312.22.2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany planu wydatków budżetowych na 2018 r. - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 21

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju z dnia 14.12.2018 r. Znak: ZST-I 075.93.634.2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień środków finansowych pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 22

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie z dnia 13.12.2018 r. Znak:
SOSW-301-15/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym na 2018 rok - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 23

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju z dnia 17.12.2018 r. Znak: ZSTiO.3010.1623.2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć środków do planu finansowego na rok 2018 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 24

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
z dnia 14.12.2018 r. Znak: SOSW.3011.96.2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian między rozdziałami w planie wydatków na 2018 r. - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 25

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju z dnia 17.12.2018 r. Znak: ZSTiO.3010.1631.2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięcia środków finansowych - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 26

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju z dnia 17.12.2018 r. Znak: ZSS:312.23.2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany planu wydatków budżetowych na 2018 r. - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 27

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju z dnia 17.12.2018 r. Znak: ILO.321.99.2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany w planie wydatków budżetowych w 2018 roku
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Następnie Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju z dnia 18.12.2018 r. Znak: PMOS.3200.09.2018 o zwiększenie planu finansowego na 2018 rok - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 28

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego
w 2018 roku - podział rezerwy ogólnej.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 18/2018 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku - podział rezerwy ogólnej stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 29

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego
w 2018 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 19/2018 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Ad. 30

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego
w 2018 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 20/2018 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 31

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu  wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 21/2018 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie zmian planu  wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 32

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2018 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 33

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 34

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/350/2018 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018 - 2030 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 35

 

W sprawach różnych:

 

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w latach 2019 -2020 projektu pn. „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie o budynek do rehabilitacji zawodowej i społecznej” – w brzmieniu stanowiącym załącznik
nr 37
do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 36

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 915 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

 

 

Protokół sporządziła:

Barbara Nowocień

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2019-01-04
Data publikacji:2019-01-04
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:1764