Protokół Nr 2/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 stycznia 2019

Protokół Nr 2/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 5 grudnia 2018 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.2.2018

Protokół Nr 2/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 5 grudnia 2018 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Jerzy Kordos
 4. Wiesław Marzec
 5. Tomasz Mierzwa

 

oraz

 • Tomasza Galant – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju
 • Andrzej Smulczyński – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju
 • Krzysztof Tułak – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju
 • Mariola Kornicka – Inspektor w Wydziale EK
 • Sławomir Dalach – Naczelnik Wydziału SOZ
 • Krzysztof Welenc – Naczelnik Wydziału OR
 • Henryk Krzyżański – Naczelnik Wydziału GKN
 • Krzysztof Zapiórkowski – Naczelnik Wydziału KT
 • Piotr Woźniak – Inspektor w Referacie IP
 • Artur Polniak – Skarbnik Powiatu

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie najmu lokalu w internacie (Dyr. I LO w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. EK).
 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniami Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju z realizacji projektów edukacyjnych: „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do kariery” oraz „ Korpus fachowców – współpraca ekspertów dla efektywnego kształcenia praktycznego w branży gastronomiczno – hotelarskiej” (Nacz. Wydz. EK).
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” w 2019 roku (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie powołania komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej w 2019 roku (Nacz. Wydz. SOZ).
 9. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie delegowania radnych powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Busku – Zdroju (Nacz. Wydz. SOZ).
 10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację ogrodzenia działki położonej w m. Busko – Zdrój ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego (Dyr. PZD w Busku – Zdroju).
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zawarcia przez Powiat Buski porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej (Nacz. Wydz. OR).
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości Powiatu Buskiego (Nacz. Wydz. GKN).
 13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju w sprawie przeniesienia niewykorzystanych środków z dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zabezpieczonych w budżecie Powiatu na 2018 rok z przeznaczeniem na uzupełnienie limitu wydatków na wynagrodzenia osobowe (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).
 14. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie w sprawie zwiększenia planu finansowego na 2018 rok (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).
 15. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju w sprawie dokonania zmian wydatków budżetowych w roku 2018 (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).
 16. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju w sprawie zwiększenia planu finansowego o środki zabezpieczone na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).
 17. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w sprawie zwiększenia środków do planu finansowego na rok 2018 (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).
 18. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przesunięć środków do planu finansowego na rok 2018 (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).
 19. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju w sprawie uruchomienia środków finansowych z rozdziału 80146 z przeznaczeniem na wydatki bieżące w 2018 roku (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).
 20. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju w sprawie przekazania niewykorzystanych środków z rozdz. 85446 – dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na uzupełnienie limitu wydatków w 2018 roku (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).
 21. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju w sprawie zwiększenia planu finansowego na 2018 rok (Skarbnik Powiatu).
 22. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju w sprawie dokonania zmian między rozdziałami w planie wydatków na 2018 rok (Skarbnik Powiatu).
 23. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku – Zdroju w sprawie wprowadzenia środków do planu dochodów budżetowych na 2018 rok (Skarbnik Powiatu).
 24. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przesunięć w wydatkach budżetowych na rzecz zwiększenia funduszu płac i składki na ubezpieczenie społeczne (Skarbnik Powiatu).
 25. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju w sprawie dokonania zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2018 rok (Skarbnik Powiatu).
 26. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przeniesień środków finansowych pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej (Skarbnik Powiatu).
 27. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju w sprawie przyznania dodatkowych środków na zabezpieczenie limitu wydatków w 2018 roku (Skarbnik Powiatu).
 28. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w sprawie dokonania zmiany między paragrafami w planie wydatków budżetowych na 2018 rok (Skarbnik Powiatu).
 29. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na 2018 rok (Skarbnik Powiatu).
 30. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych w planach wydatków budżetowych na 2018 rok (Skarbnik Powiatu).
 31. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju w sprawie anulowania pisma numer 312.15.2018 (Skarbnik Powiatu).
 32. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju w sprawie dokonania zmiany planu wydatków budżetowych na 2018 rok (Skarbnik Powiatu).
 33. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju w sprawie dokonania zmiany w planie wydatków budżetowych w 2018 roku (Skarbnik Powiatu).
 34. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w sprawie zwiększenia limitu wydatków (Skarbnik Powiatu).
 35. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju w sprawie przyznania dodatkowych środków (Skarbnik Powiatu).
 36. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju w sprawie ujęcia w wydatkach niewygasających z upływem 2018 roku środków na realizację zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego mostu, budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0084T Siesławice – Skorocice na działkach nr 333, 339, 307 w Siesławicach gmina Busko – Zdrój wraz z przebudową drogi Nr 0084T polegającej na budowie dojazdów” (Skarbnik Powiatu).
 37. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju w sprawie przekwalifikowania wydatków w planie budżetu na 2018 rok (Skarbnik Powiatu).
 38. Rozpatrzenie wniosku Referatu Inwestycji i Promocji w sprawie przeniesienia zabezpieczonych środków przeznaczonych na realizację inwestycji pn.: „Dostawa i montaż windy w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Busku – Zdroju”, jako środki, które nie wygasają z końcem 2018 roku (Kier. Ref. IP, Skarbnik Powiatu).
 39. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2018 roku (Skarbnik Powiatu).
 40. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku (Skarbnik Powiatu).
 41. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/350/2018 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018 - 2030 (Skarbnik Powiatu).
 42. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/359/2018 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2018 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim (Skarbnik Powiatu).
 43. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Skarbnik Powiatu).
 44. Sprawy różne (Nacz. Wydz. KT).
 45. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 800 otworzył 2 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Protokół Nr 1/2018 z dnia 28 listopada 2018 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 5

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju Tomasz Galant zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie najmu lokalu w internacie dla Stowarzyszenia „Dobra Mediacja” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Do czasu, kiedy Stowarzyszenie będzie prowadziło działalność non profit, Zarząd Powiatu, zgodnie z wnioskiem, wyraził zgodę na nieodpłatne przedłużenie najmu lokalu na okres kolejnego roku.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 6

Inspektor w Wydziale EK Mariola Kornicka zapoznała Zarząd Powiatu ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju z realizacji projektu edukacyjnego „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do kariery” za okres lipiec – listopad 2018 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

 

Następnie, Inspektor w Wydziale EK Mariola Kornicka zapoznała Zarząd Powiatu ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju z działalności za okres wrzesień – listopad 2018 r. z realizacji projektu edukacyjnego „Korpus fachowców – współpraca ekspertów dla efektywnego kształcenia praktycznego w branży gastronomiczno – hotelarskiej” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

 

Ponadto, Inspektor w Wydziale EK Mariola Kornicka zapoznała Zarząd Powiatuz wnioskiem w sprawie użyczenia hali sportowej PMOS w Busku – Zdroju na finał Szlachetnej Paczki, który odbędzie się w dniu 09.12.2018 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 7

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” w 2019 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 7/2018 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” w 2019 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 8

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie powołania komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej w 2019 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 8/2018 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej w 2019 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 9

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie delegowania radnych powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Busku – Zdroju – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 10

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację ogrodzenia działki położonej w m. Busko – Zdrój ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został negatywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się. Powołując się na stosowne przepisy, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju został zobowiązany do udzielenia odpowiedzi wnioskodawcy.

 

Ad. 11

Naczelnik Wydziału OR Krzysztof Welenc przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zawarcia przez Powiat Buski porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 9/2018 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie zawarcia przez Powiat Buski porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 12

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości Powiatu Buskiego.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 10/2018 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości Powiatu Buskiego stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 13

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju Znak: ZST-I 075.86.610.2018 z dn. 30.11.2018 r. w sprawie przeniesienia niewykorzystanych środków z dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zabezpieczonych w budżecie Powiatu na 2018 rok z przeznaczeniem na uzupełnienie limitu wydatków na wynagrodzenia osobowe oraz o przyznanie dodatkowych środków na zabezpieczenie wynagrodzeń – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie przeniesienia niewykorzystanych środków z dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli we wnioskowanej kwocie oraz przyznał dodatkowe środki na zabezpieczenie wynagrodzeń w wysokości 40 000,00 zł. Natomiast, pozostałe 10 000,00 zł Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć w limicie wydatków Starostwa Powiatowego. Powyższe środki zostaną ewentualnie uruchomione po przedstawieniu sprawozdania jednostki.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 14

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie Znak: SOSW-301-12/2018 z dn. 30.11.2018 r. w sprawie zwiększenia planu finansowego na 2018 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć 46 000,00 zł, wliczając w to niewykorzystane środki przeznaczone na dokształcanie nauczycieli.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 15

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju Znak: ZSS:312.20.2018 z dn. 30.11.2018 r. w sprawie dokonania zmian wydatków budżetowych w roku 2018 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił pozytywnie rozpatrzyć część wniosku dotyczącą przeniesień środków na fundusz płac (tabela nr 1 i nr 2), natomiast tabela nr 3 w sprawie zwiększenia funduszu płac została negatywnie zaopiniowana.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 16

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju Znak: ILO.321.91.2018 z dn. 29.11.2018 r. w sprawie zwiększenia planu finansowego o środki zabezpieczone na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 17

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju Znak: ZSTiO.3010.1549.2018 z dn. 30.11.2018 r. w sprawie zwiększenia środków do planu finansowego na rok 2018 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ponadto, Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział EK, aby przy tworzeniu arkusza organizacyjnego dokonać szczegółowej analizy podziału na grupy.

 

Ad. 18

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju Znak: ZSTiO.3010.1523.2018 z dn. 27.11.2018 r. w sprawie dokonania przesunięć środków do planu finansowego na rok 2018 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 19

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju Znak: ZSP.0722.62.2018 z dn. 30.11.2018 r. w sprawie uruchomienia środków finansowych z rozdziału 80146 z przeznaczeniem na wydatki bieżące w 2018 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 20

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju Znak: SOSW.3011.92.2018 z dn. 30.11.2018 r. w sprawie przekazania niewykorzystanych środków z rozdz. 85446 – dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na uzupełnienie limitu wydatków w 2018 roku oraz o zabezpieczenie brakujących środków na wypłatę nagród dla pracowników niepedagogicznych – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie przeniesienia niewykorzystanych środków z dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli na uzupełnienie limitu wydatków w 2018 roku. Natomiast, dodatkowe środki, o jakie wnioskuje Dyrektor, zostaną przekazane w wysokości 9 445,00 zł, a kwota 17 143,00 zł zostanie zabezpieczona w limicie wydatków Starostwa Powiatowego i ewentualnie uruchomiona po przedstawieniu sprawozdania jednostki.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 21

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju Znak: PMOS.3200.08.2018 z dn. 27.11.2018 r. w sprawie zwiększenia planu finansowego na 2018 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się, postanowił zabezpieczyć kwotę w wysokości 9 572,00 zł.

 

Ponadto, Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju Znak: PMOS.3200.09.2018 z dn. 03.12.2018 r. w sprawie zwiększenia planu finansowego na 2018 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 22

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju Znak: SOSW.3011.93.2018 z dn. 30.11.2018 r. w sprawie dokonania zmian między rozdziałami w planie wydatków na 2018 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 23

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku – Zdroju Znak: FK-BS.071-49/2018 z dn. 30.11.2018 r. w sprawie wprowadzenia środków do planu dochodów budżetowych na 2018 rok uzyskanych z tytułu jednorazowych opłat wnoszonych przez podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcowi – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 24

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku – Zdroju Znak: FK-BS-071-50/18 z dn. 30.11.2018 r. w sprawie dokonania przesunięć w wydatkach budżetowych na rzecz zwiększenia funduszu płac i składki na ubezpieczenie społeczne – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 25

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju Znak: ZST-I 075.83.601.2018  z dn. 29.11.2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2018 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 26

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju Znak: ZST-I 075.85.609.2018 z dn. 30.11.2018 r. w sprawie dokonania przeniesień środków finansowych pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 27

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju Znak: ZST-I 075.79.585.2018 z dn. 22.11.2018 r. w sprawie przyznania dodatkowych środków na zabezpieczenie limitu wydatków w 2018 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został negatywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 28

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Znak: DPS-3110/64/2018 z dn. 29.11.2018 r. w sprawie dokonania zmiany między paragrafami w planie wydatków budżetowych na 2018 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 29

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie Znak: SOSW -301-13/2018 z dn. 30.11.2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na 2018 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 30

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju  Znak: ZSP.0722.61.2018 z dn. 30.11.2018 r. w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych w planach wydatków budżetowych na 2018 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 

 

Ad. 31

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju w sprawie anulowania pisma numer 312.15.2018 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 32

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju Znak: ZSS:312.18.2018 z dn. 27.11.2018 r. w sprawie dokonania zmiany planu wydatków budżetowych na 2018 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 33

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju Znak: ILO.321.92.2018 z dn. 29.11.2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planie wydatków budżetowych w 2018 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 34

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Znak: PCPR.ZAF.3011.12.2018 z dn. 30.11.2018 r. w sprawie zwiększenia limitu wydatków z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłaty usamodzielnienia wychowanka z rodziny zastępczej oraz wypłatę zwrotu kosztów utrzymania lokali za czwarty kwartał br. dla zawodowych rodzin zastępczych – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 35

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Znak: PZD.S2.3110.37.2018 z dn. 27.11.2018 r. w sprawie przyznania dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się, postanowił zwiększyć budżet w/w jednostki o kwotę 63 000,00 zł.

 

Ad. 36

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju w sprawie ujęcia w wydatkach niewygasających z upływem 2018 roku środków na realizację zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego mostu, budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0084T Siesławice – Skorocice na działkach nr 333, 339, 307 w Siesławicach gmina Busko – Zdrój wraz z przebudową drogi Nr 0084T polegającej na budowie dojazdów” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 37

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju Znak: PF.0760.30.2018 z dn. 04.12.2018 r. w sprawie przekwalifikowania wydatków w planie budżetu na 2018 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 38

Skarbnik Powiatu Artur Polniak wraz z Inspektorem Referatu IP Piotrem Woźniakiem zapoznali Zarząd Powiatu z wnioskiem Referatu Inwestycji i Promocji Znak: IP.042.9.8.2018 z dn. 04.12.2018 r. w sprawie przeniesienia zabezpieczonych środków przeznaczonych na realizację inwestycji pn.: „Dostawa i montaż windy w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Busku – Zdroju”, jako środki, które nie wygasają z końcem 2018 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ponadto, Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Znak: PZD-S3.0814.36.2018 z dn. 23.10.2018 r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu środków na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0098T Solec – Zdrój – Wełnin – Klucz w m. Wełnin o dł. ok 2300 mb – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć środki na realizację powyższego wniosku w budżecie na 2019 rok.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ponadto, Zarząd Powiatu podjął decyzję o wprowadzeniu do budżetu Powiatu na rok 2019 zadań:

‒          wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w m. Wełecz;

‒          na wniosek Członka Zarządu Jerzego Kordosa realizację budowy ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Nr 0145T – Pacanów – Niegosławice – Chrzanów;

‒          przebudowa drogi powiatowej Nr 0099T Zborów – Włosnowice – Świniary – Trzebnica od km 4+518 do km 4+702 dł. 184 m (budowa chodnika w m. Świniary).

 

 

Ad. 39

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2018 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 40

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 41

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/350/2018 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018 – 2030 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 42

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/359/2018 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2018 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 43

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 45 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 44

W sprawach różnych:

1.     Naczelnik Wydziału KT Krzysztof  Zapiórkowski zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z dróg powiatu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 46 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

2.     Ponadto, Naczelnik Wydziału KT Krzysztof Zapiórkowski poinformował o zmianach jakie pojawiły się w projekcie ustawy o transporcie zbiorowym.

 

Ad. 45

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1010 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

 

Protokół sporządziła:

Wioleta Waga

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2019-01-04
Data publikacji:2019-01-04
Osoba sporządzająca dokument:Wioleta Waga
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:525