Protokół Nr III/2018 z Sesji Rady Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 stycznia 2019

Protokół Nr III/2018 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju, która odbyła się w dniu 31 grudnia 2018 r. roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju [ PDF]

Znak: BR. 0002.2.III.2018

Protokół Nr III / 2018
z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju
która odbyła się w dniu 31 grudnia 2018 roku
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Busku - Zdroju

 

w Sesji udział wzięli:

 • Radni Powiatu w Busku - Zdroju
 • Poseł do Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski
 • Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz służb, inspekcji i straży
 • Naczelnicy Wydziałów Starostwa
 • Radca Prawny - Bożena Sadłos
 • Sekretarz Powiatu - Jerzy Służalski
 • Skarbnik Powiatu - Artur Polniak
 • Mieszkańcy Powiatu Buskiego
 • Przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji
 1. Listy obecności radnych oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2018 roku.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr  XXXIV/350/2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018 - 2030.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansowo - Budżetowej.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu.
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej.
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Bezrobocia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia stanowiska
  w przedmiocie Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.
 17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju oraz ustalenia terminu jej pierwszego posiedzenia.
 18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Buski do realizacji projektu partnerskiego „Dla Dobra Rodziny” w ramach naboru pozakonkursowego, Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka
  z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
 19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w latach 2019 - 2020 projektu pn. "Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie o budynek do rehabilitacji zawodowej
  i społecznej ".
 20. Sprawy różne i wolne wnioski.
 21. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

 

Ad. 1

Obradom przewodniczył Andrzej Gądek - Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał zebranych i o godz. 9.00otworzył III Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, poinformował, iż administratorem danych jest Starosta Buski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju. Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju jest jawna, obrady rady powiatu są transmitowane
i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, nagrania obrad są udostępniane
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Obowiązek informacyjny w pozostałym zakresie został zrealizowany poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Administratora.

W/w informacja w pełnej wersji została wywieszona, celem zapoznania się przez osoby uczestniczące w sesji na drzwiach sali konferencyjnej.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 18 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz decyzji.

 

Ad. 3

W związku z decyzją podjętą na wspólnym spotkaniu Radnych, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu 16, w brzmieniu:

 

„Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia stanowiska
w przedmiocie Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju”.

 

W uzupełnieniu do powyższego, głos zabrał Radny Stanisław Krzak, który poinformował, iż wnioskował za wycofaniem w/w projektu uchwały, chcąc wnikliwie zapoznać się i uzyskać pełne informacje w przedmiotowym zakresie, by móc podjąć świadomą decyzję. Radny nie życzy sobie pretensji i uwag ze strony Dyrektora ZOZ w Busku - Zdroju, że to przez Niego program został zdjęty z porządku obrad. Radny zaznaczył również, że o jakości funkcjonowania ZOZ w Busku - Zdroju świadczy opinia publiczna, a nie tylko same zapewnienia Dyrektora, że ZOZ funkcjonuje dobrze.

 

Innych propozycji zmian porządku obrad nie zgłoszono.

 

Pozostałe punkty pozostają bez zmian z zachowaniem ciągłości numeracji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał pod głosowanie wniosek dotyczący zmiany w porządku obrad, w przytoczonym wyżej brzmieniu.

 

Powyższy wniosek został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

 

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, porządek obrad wraz
z przyjętą powyżej zmianą, został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

 

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

W krótkiej przerwie obrad głos zabrał Poseł do Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski, który pogratulował i złożył Radnym Rady Powiatu w Busku - Zdroju podziękowania za aktywność i pracę na rzecz rozwoju Powiatu Buskiego. Ponadto Poseł do Parlamentu Europejskiego nakreślił perspektywy finansowe lat 2014-2020 i 2021-2027. Kończąc, złożył wszystkim zebranym życzenia z okazji Nowego Roku.

 

Ad. 4

Protokół Nr II/ 2018 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 roku został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

 

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 2

Radny Piotr Wąsowicz zgłosił uwagę, iż nie miał możliwości zapoznania się z wersją elektroniczną w/w protokołu.

 

Ad. 5

Sprawozdanie Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny tj. od dnia 14 grudnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, przedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz.
W okresie tym Zarząd odbył 3 posiedzenia.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz udzielił odpowiedzi na zapytanie Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka w zakresie braku zaprojektowania budowy chodnika przy odcinku drogi
Strażnik - Piasek, o którym była mowa w w/w sprawozdaniu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek podziękował za przedstawione sprawozdanie.

 

Ad. 6

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2018 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił wprowadzone do w/w projektu zmiany.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 2

Uchwała Nr III / 20 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2018 roku - stanowi załącznik
nr 4
do niniejszego protokołu.

Ad. 7

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił wprowadzone do w/w projektu zmiany.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr III / 21 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku - stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 8

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały
nr XXXIV/350/2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018 - 2030.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił wprowadzone do w/w projektu zmiany.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 1

Uchwała Nr III / 22 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/350/2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju
z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018 - 2030 - stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 9

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek zaproponował n/w skład Komisji Rewizyjnej:

Radny Krzysztof Wojtaś - Przewodniczący Komisji

Radna Bogusława Majcherczak

Radny Jan Bartosik

Radny Roman Duda

Radny Ludomir Leszczyński

Innych kandydatur nie zgłoszono.

W/W Radni wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr III / 23 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej - stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 10

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek zaproponował n/w skład Komisji skarg, wniosków
i petycji:

Radny Piotr Wąsowicz - Przewodniczący Komisji

Radny Grzegorz Jankowski (zgoda pisemna)

Radny Jan Bartosik

Radny Stanisław Lolo

Radny Krzysztof Wojtaś

Innych kandydatur nie zgłoszono.

W/W Radni wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji skarg, wniosków i petycji.

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr III / 24 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji - stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 11

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansowo - Budżetowej.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek zaproponował n/w skład Komisji Finansowo - Budżetowej:

Radny Ludomir Leszczyński - Przewodniczący Komisji

Radny Stanisław Krzak

Radny Krzysztof Eliasz

Radny Jerzy Kolarz

Radny Tomasz Mierzwa

Innych kandydatur nie zgłoszono.

W/W Radni wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji Finansowo - Budżetowej.

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr III / 25 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansowo - Budżetowej - stanowi załącznik
nr 9
do niniejszego protokołu.

 

Ad. 12

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek zaproponował n/w skład Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu:

Radna Bogusława Majcherczak - Przewodniczący Komisji

Radny Piotr Wąsowicz

Radny Krzysztof Eliasz

Radny Stanisław Klimczak

Radny Tomasz Mierzwa

Innych kandydatur nie zgłoszono.

W/W Radni wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu.

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr III / 26 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu - stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 13

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek zaproponował n/w skład Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej:

Radny Roman Duda - Przewodniczący Komisji

Radny Tadeusz Jewiarz

Radna Teresa Krupska

Radny Stanisław Krzak

Radny Zbigniew Zioło

Innych kandydatur nie zgłoszono.

W/W Radni wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej.

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr III / 27 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego KomisjiOchrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej - stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 14

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek zaproponował n/w skład Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska:

Radny Jerzy Kordos - Przewodniczący Komisji

Radny Stanisław Lolo

Radny Andrzej Gądek

Radny Tadeusz Jewiarz

Radny Wiesław Marzec

Innych kandydatur nie zgłoszono.

W/W Radni wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr III / 28 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego KomisjiRolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad. 15

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Bezrobocia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek zaproponował n/w skład Komisji do spraw Bezrobocia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego:

Radny Jerzy Kordos - Przewodniczący Komisji

Radna Teresa Krupska

Radny Grzegorz Jankowski (zgoda pisemna)

Radny Stanisław Klimczak

Radny Jerzy Kolarz

Innych kandydatur nie zgłoszono.

W/W Radni wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji do spraw Bezrobocia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr III / 29 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Bezrobocia, Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego - stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 16

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju oraz ustalenia terminu jej pierwszego posiedzenia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz udzielił odpowiedzi na zapytanie Radnego Jana Bartosika w zakresie ilości posiedzeń oraz frekwencji członków Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju w ubiegłej kadencji.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek zaproponował n/w skład Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju:

Przewodniczący Rady Społecznej - Starosta Buski Jerzy Kolarz (funkcja z urzędu)

Przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego - Jan Bartosik (funkcja z urzędu)

Przedstawiciele Rady Powiatu w Busku - Zdroju w liczbie 8 osób, w składzie:

Radny Roman Duda

Radny Krzysztof Eliasz

Radny Stanisław Klimczak

Radny Jerzy Kordos

Radna Teresa Krupska

Radny Stanisław Krzak

Radny Piotr Wąsowicz

Radny Zbigniew Zioło

Innych kandydatur nie zgłoszono.

W/W Radni wyrazili zgodę na udział w pracach Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr III / 30 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju oraz ustalenia terminu jej pierwszego posiedzenia - stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

 

Ad. 17

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Buski do realizacji projektu partnerskiego „Dla Dobra Rodziny”
w ramach naboru pozakonkursowego, Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka
z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr III / 31 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Buski do realizacji projektu partnerskiego „Dla Dobra Rodziny” w ramach naboru pozakonkursowego, Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

 

Ad. 18

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w latach 2019 - 2020 projektu pn. "Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie o budynek do rehabilitacji zawodowej i społecznej ".

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 1

Uchwała Nr III / 32 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w latach 2019 - 2020 projektu pn. "Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie o budynek do rehabilitacji zawodowej i społecznej " - stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

Wyniki z przeprowadzonych głosowań z III Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 grudnia 2018 roku - stanowią załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad. 19

W sprawach różnych i wolnych wnioskach:

1. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poinformował, iż otrzymał Protokół z utworzenia Klubu Radnych w kadencji 2018-2023 pod nazwą Klub Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Samorządowe Busko - Zdrój - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

2. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek odczytał pisemne oświadczenie Radnego Grzegorza Jankowskiego wyrażające zgodę na udział w pracach Komisji skarg, wniosków i petycji oraz Komisji do spraw Bezrobocia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu
w Busku - Zdroju - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszego protokołu

3. Radny Piotr Wąsowicz przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu interpelacje. Jednocześnie Radny zwrócił się z pytaniem dotyczącym terminów i sposobu zamieszczania
interpelacji i odpowiedzi na interpelacje na stronie BIP Starostwa Powiatowego. Radny poinformował, iż interpelacje radnych złożone w dniu 14 grudnia 2018 roku znajdują się na stronie BIP, natomiast Jego interpelacja złożona w dniu 20 grudnia 2018 roku nie została jeszcze zamieszczona.

4. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak udzielił odpowiedzi na zapytanie Radnego Piotra Wąsowicza dotyczące wsparcia w ostatnich latach ze strony WOŚP. Dyrektor odniósł się do lat 2016-2018 szacując darowizny WOŚP łącznie na ok. 200 tys. zł. Wszystkie złożone przez ZOZ w Busku - Zdroju wnioski zostały załatwione przez WOŚP pozytywnie.

 

5. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak udzielił odpowiedzi na zapytanie Radnego Jana Bartosika w zakresie wyniku finansowego ZOZ za 11 m-y 2018 roku - dotyczącego sprawozdania F01- rachunek zysków i strat. Dyrektor zaznaczył, iż od 2016 roku, wynik finansowy ZOZ z roku na rok jest lepszy. Szczegółową informację w powyższym zakresie Dyrektor zobowiązał się przedstawić Radnemu w formie pisemnej.

 

6. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak odniósł się do uwag zgłoszonych przez Mieszkańca Powiatu Buskiego na temat transplantologii i zdaniem Mieszkańca „handlowaniu organami” w ZOZ w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu odebrał głos Mieszkańcowi Powiatu Buskiego.

 

7. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek złożył życzenia z okazji Nowego Roku.

 

Ad. 20

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek dziękując wszystkim obecnym za udział o godz. 10.35zamknął III Sesję Rady Powiatu
w Busku - Zdroju.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Protokół sporządziła:

Barbara Banaś

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2019-01-14
Data publikacji:2019-01-14
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:498