Protokół Nr 6/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 stycznia 2019

Protokół Nr 6/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 31 grudnia 2018 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.6.2018

Protokół Nr 6/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 31 grudnia 2018 roku

 

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Jerzy Kordos
 4. Wiesław Marzec
 5. Tomasz Mierzwa

 

oraz

 • Piotr Sokołowski – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju
 • Andrzej Smulczyński – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju
 • Sławomir Dalach – Naczelnik Wydziału SOZ
 • Renata Krzemień – Naczelnik Wydziału EK
 • Artur Polniak – Skarbnik Powiatu

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.     Otwarcie posiedzenia.
2.     Stwierdzenie quorum.
3.     Przyjęcie porządku posiedzenia.
4.     Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
5.     Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przesunięcia środków finansowych w planach wydatków budżetowych na 2018 rok (Skarbnik Powiatu).
6.     Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju w sprawie dokonania zmian między paragrafami w planie wydatków na 2018 rok (Skarbnik Powiatu).
7.     Zapoznanie się z Uchwałami VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu: Nr 193/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Powiatu Buskiego na 2019 rok, Nr 194/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Buskiego na 2019 rok, Nr 195/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030 (Skarbnik Powiatu).
8.     Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku (Skarbnik Powiatu).
9.     Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/350/2018 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018 - 2030 (Skarbnik Powiatu).

 

Po Sesji:

10.  Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Nowy Korczyn dotyczącego propozycji zadań inwestycyjnych dróg powiatowych do realizacji przez Powiat Buski w 2019 na terenie Gminy Nowy Korczyn w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (Dyr. PZD w Busku – Zdroju).

11.  Zajęcie stanowiska w sprawie interpelacji Radnego Tadeusza Jewiarza dotyczącej budowy ronda w miejscowości Stopnica na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 73 z drogą powiatową Nr 0103T (Dyr. PZD w Busku – Zdroju).

12.  Zajęcie stanowiska w sprawie interpelacji Radnego Ludomira Leszczyńskiego dotyczącej zabezpieczenia środków w planie rzeczowo – finansowym na remont drogi powiatowej Nr 0104T Stopnica – Borek na odcinku przez las w m. Borek o dł. ok. 1 km (Dyr. PZD w Busku – Zdroju).

13.  Zapoznanie się z odpowiedzią Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju na interpelację Radnego Ludomira Leszczyńskiego w sprawie zabezpieczenia środków w planie rzeczowo – finansowym na remont drogi powiatowej Nr 0049T Strzałków - Smogorzów (Dyr. PZD w Busku – Zdroju).

14.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju (Nacz. Wydz. SOZ).

15.  Zatwierdzenie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019(Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu).

16.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2018 (Skarbnik Powiatu).

17.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku (Skarbnik Powiatu).

18.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku (Skarbnik Powiatu).

19.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu dochodów i  wydatków w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).

20.  Sprawy różne.

21.  Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 800 otworzył 6 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Protokół Nr 5/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 5

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju Znak: ZSP.0722.69.2018 z dn. 20.12.2018 r. w sprawie dokonania przesunięcia środków finansowych w planach wydatków budżetowych na 2018 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 6

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju Znak: SOSW.3011.99.2018 z dn. 20.12.2018 r. w sprawie dokonania zmian między paragrafami w planie wydatków na 2018 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 7

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z Uchwałami VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu: Nr 193/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Powiatu Buskiego na 2019 rok, Nr 194/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Buskiego na 2019 rok, Nr 195/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 8

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 9

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/350/2018 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018 - 2030 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 

O godz. 840 Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz ogłosił przerwę w obradach Zarządu do czasu zakończenia Sesji Rady Powiatu.

 

O godz. 1050 obrady Zarządu Powiatu zostały wznowione.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 10 porządku obrad.

 

 

Ad. 10

Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Piotr Sokołowski zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Wójta Gminy Nowy Korczyn dotyczącym propozycji zadań inwestycyjnych dróg powiatowych do realizacji przez Powiat Buski w 2019 na terenie Gminy Nowy Korczyn w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu powyższego wniosku, Zarząd Powiatu postanowił, że w przypadku pojawienia się możliwości finansowych powyższy wniosek będzie przedmiotem analizy w 2019 roku, ponieważ na dzień dzisiejszy nie ma możliwości wprowadzenia powyższego wniosku, który wpłynął po przyjęciu projektu budżetu.

 

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju do udzielenia odpowiedzi.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 11

Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Piotr Sokołowski zapoznał Zarząd Powiatu z pismem w sprawie interpelacji Radnego Tadeusza Jewiarza dotyczącej budowy ronda w miejscowości Stopnica na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 73 z drogą powiatową Nr 0103T – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Zastępca Dyrektora PZD w Busku – Zdroju powołując się na przepis, z którego wynika, że Zarządca drogi wyższego rzędu podejmuje decyzje poinformował, że powyższa interpelacja skierowana została do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 12

Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Piotr Sokołowski zapoznał Zarząd Powiatu z pismem w sprawie interpelacji Radnego Ludomira Leszczyńskiego dotyczącej zabezpieczenia środków w planie rzeczowo – finansowym na remont drogi powiatowej Nr 0104T Stopnica – Borek na odcinku przez las w m. Borek o dł. ok. 1 km – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu powyższego wniosku, Zarząd Powiatu postanowił, że w przypadku pojawienia się możliwości finansowych powyższy wniosek będzie przedmiotem analizy w 2019 roku, ponieważ na dzień dzisiejszy nie ma możliwości wprowadzenia powyższego wniosku, który wpłynął po przyjęciu projektu budżetu.

 

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju do udzielenia odpowiedzi.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 13

Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Piotr Sokołowski zapoznał Zarząd Powiatu z pismem w sprawie interpelacji Radnego Ludomira Leszczyńskiego dotyczącej zabezpieczenia środków w planie rzeczowo – finansowym na remont drogi powiatowej Nr 0049T Strzałków – Smogorzów – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu powyższego wniosku, Zarząd Powiatu postanowił, że w przypadku pojawienia się możliwości finansowych powyższy wniosek będzie przedmiotem analizy w 2019 roku, ewentualnie zostanie zgłoszony do projektu budżetu na lata kolejne, jeżeli droga będzie spełniać określone wymogi.

 

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju do udzielenia odpowiedzi.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ponadto, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zgłosił wniosek do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju zobowiązując do zastanowienia się nad kolejnymi propozycjami na rok 2020. Przed zgłaszaniem propozycji odcinków dróg do realizacji należy rozeznać szerokość pasa drogowego, aby uniknąć sytuacji, gdzie jest przygotowana dokumentacja, a nie ma możliwości wykonania zadania ze względu na brak pasa drogowego.

 

Członek Zarządu Jerzy Kordos zgłosił potrzebę wykonania utwardzenia poboczy ul. Słupskiej na odcinku od drogi krajowej do pomnika.

 

Ad. 14

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju.

 

Po analizie, Zarząd Powiatu wprowadził zmianę w projekcie uchwały wykreślając z § 1 zapis „(…) podejmowania wszelkich czynności prawnych, w szczególności podpisywania umów oraz zaciągania zobowiązań finansowych przy realizacji projektu (…)”.

 

Projekt uchwały z wprowadzoną zmianą został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Po wyjaśnieniach Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzeja Smulczyńskiego i ponownym przeanalizowaniu projektu uchwały, Zarząd Powiatu dokonał reasumpcji głosowania pozostawiając projekt bez wcześniej wprowadzonej zmiany.

 

Projekt uchwały w wersji pierwotnej został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 22/2018 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

Ponadto, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju do przedstawienia ostatecznej wersji wniosku przed podpisaniem umowy.

 

Ad. 15

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu zplanem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu przyjął plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019 w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 16

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2018.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 23/2018 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2018 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 17

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 24/2018 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 18

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 25/2018 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 19

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 26/2018 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 20

W sprawach różnych:

1.     Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/350/2018 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018-2030.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 27/2018 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/350/2018 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018-2030 stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

2.     Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Członków Zarządu z wnioskiem Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego w Pacanowie z korektą kalkulacji przewidywanych kosztów na rok 2018 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższa korekta została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 21

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1140 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

 

 

Protokół sporządziła:

Wioleta Waga

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2019-01-15
Data publikacji:2019-01-15
Osoba sporządzająca dokument:Wioleta Waga
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:508