Protokół Nr IX/2019 z Sesji Rady Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 lipca 2019

Protokół Nr IX/2019 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju, która odbyła się w dniu 28 czerwca 2019 r. roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju [ PDF]

Znak: BR. 0002.2.IX.2019

Protokół Nr IX / 2019
z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju
która odbyła się w dniu 28 czerwca 2019 roku
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Busku - Zdroju

 

w Sesji udział wzięli:

 • Radni Rady Powiatu w Busku - Zdroju
 • Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz służb, inspekcji i straży
 • Skarbnik Powiatu
 • Radca Prawny oraz Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju
 • Mieszkańcy Powiatu Buskiego
 • Przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

Listy obecności radnych oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 6. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Buskiego za rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju.
 8. Informacja o stanie mienia Powiatu Buskiego za 2018 rok.
 9. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawieabsolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawiezatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2018 rokoraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego za ten okres.
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku.
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030.
 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.
 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Strożyskach.
 17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Tuczępach.
 18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Dobrowodzie.
 19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława B.M. w Świniarach.
 20. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim.
 21. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku - Zdroju.
 22. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szańcu.
 23. Sprawy różne i wolne wnioski.
 24. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

 

Ad. 1

Obradom przewodniczył Andrzej Gądek - Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał zebranych i o godz. 8.00otworzył IX Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, poinformował, iż:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas obrad Sesji Rady Powiatu
  w Busku - Zdroju jest Starosta Buski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju.
 • Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju jest jawna, a dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku transmitowania i rejestracji obrad Rady Powiatu w Busku - Zdroju za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz ich udostępniania na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
 • Obowiązek informacyjny w pozostałym zakresie został zrealizowany poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej administratora oraz na drzwiach sali, w której odbywają się obrady Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

 

Ad. 2

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 19 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz decyzji.

 

Ad. 3

Do proponowanego porządku obrad Starosta Buski Jerzy Kolarz zaproponował wprowadzenie po punkcie 12 punktu 13 o nazwie: "Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2019 roku".

Pozostałe punkty pozostają bez zmian z zachowaniem ciągłości numeracji, a więc dotychczasowy punkt 13 otrzyma numerację 14, itd.

Innych propozycji zmian porządku obrad nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał pod głosowanie w/w wniosek Starosty Buskiego.

Wynik głosowania:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, porządek obrad wraz
z wprowadzoną wyżej zmianą został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Ad. 4

Protokół Nr VIII/ 2019 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 maja 2019 roku został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Ad. 5

Sprawozdanie Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny tj. od dnia 31 maja 2019 roku do dnia 28 czerwca 2019 roku, przedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz.
W okresie tym Zarząd odbył 3 posiedzenia.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Do w/w sprawozdania Radni nie wnosili uwag.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek podziękował za przedstawione sprawozdanie.

 

Ad. 6

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Buskiego za rok 2018.

Raport o stanie Powiatu Buskiego za rok 2018 - stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

W debacie nad Raportem o stanie Powiatu Buskiegoza rok 2018, głos zabierali:

Radny Ludomir Leszczyński zgłosił n/w pytania:

- Jaka była powierzchnia pięciu działek znajdujących się na ul. Kusocińskiego w Busku - Zdroju, które zostały zbyte przez Powiat Buski?

- Czy na konto Starostwa wpłynęła kwota 2 mln 996 tys. zł z tytułu rozliczenia dopłaty dotyczącej zamiany budynków Internatu ZSP Nr 1 w Busku - Zdroju, na budynek znajdujący się przy I LO w Busku - Zdroju?

W odniesieniu do powyższego Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż powierzchnie działek były różne, kształtowały się od 1000 m do 1500 m. Wstępna wycena działek sporządzona przez Biegłego wynosiła ok. 100 zł za m2. Zarząd Powiatu podjął decyzje o podniesieniu wartości tych działek o co najmniej 50%. W wyniku przetargu uzyskano kwotę 180 zł netto za m2.

Odnosząc się do kolejnego zapytania Starosta Buski poinformował, iż nie byłoby możliwe zawarcie aktu notarialnego przeniesienia własności, bez wcześniejszego dokonania zapłaty w/w kwoty. Tak więc kwota 2 mln 996 tys. zł wpłynęła na konto Powiatu Buskiego przed zawarciem stosownego aktu notarialnego.

Radna Teresa Krupska przytoczyła zapisy z Raportu o stanie Powiatu Buskiego za rok 2018 w zakresie działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju. Zadania te zostały dokładnie wyszczególnione i opisane. Radna zwróciła się z pytaniem, czy w roku bieżącym coś się zmieniło, że konserwacja rowów i wykaszanie poboczy przy drogach powiatowych wygląda zupełnie inaczej? Było i jest wiele uwag i zastrzeżeń zgłaszanych w tym zakresie. Prawidłowe wykonanie tych zadań jest bardzo ważne, bowiem wiąże się z utrzymaniem dróg w należytym stanie, zapewniającym bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego. Radna nawiązała również do tematu drogi w m. Sępichów. Modernizacja tej drogi, rozpoczęta w 2015 roku wymaga kontynuacji. W tej sprawie złożone zostały stosowne wnioski. Radna oczekuje na jednoznaczną odpowiedź w tej sprawie.

Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż przekazał Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju uwagi Radnych zgłoszone podczas ostatniej Komisji w zakresie koszenia poboczy. Środki finansowe na to zadanie zabezpieczone w roku bieżącym są porównywalne do roku ubiegłego. Zapewnił, iż tam gdzie będzie potrzeba, koszenie będzie kontynuowane, wszystko jednak zależy od wysokości środków finansowych.

Radny Grzegorz Jankowski zauważył, że po łagodnej zimie są oszczędności z zimowego utrzymania dróg powiatowych.

W odniesieniu do tematu drogi w m. Sępichów Starosta Buski poinformował, iż nie wszystkie wnioski zgłaszane przez Radnych udaje się realizować od razu, w ciągu jednego roku budżetowego. Czasem trzeba, a nawet warto poczekać. Starosta poinformował, iż na dzień dzisiejszy Powiat może przystąpić do realizacji w/w zadania po uzyskaniu deklaracji Sołtysa wsi Sępichów, że wszyscy mieszkańcy zamieszkali przy wnioskowanym do modernizacji odcinku drogi zakupili kręgi przepustowe spełniające określone wymogi. Powiat nie może kopać rowów, nie wymieniając przy tym zjazdów, a zakup kręgów leży w gestii właściciela posesji. Przepisy w tym zakresie są jasno określone. Innym rozwiązaniem w tej sprawie jest poczekanie do czasu zakończenia prac przez Komisję Wojewódzką. Jeśli Komisja ta zakwalifikuje drogę w Sępichowie do usuwania skutków klęsk żywiołowych, wówczas modernizacja realizowana będzie właśnie z tych środków, bez potrzeby zakupu kręgów przez mieszkańców. To rozwiązanie jednak wymaga trochę czasu i cierpliwości.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek zauważył, iż należy odmulać rowy, a to z kolei będzie mobilizować właścicieli posesji do zakupu kręgów.

 

Ad. 7

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 15

przeciw - 4

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr IX / 84 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju - stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 8

Informacja o stanie mienia Powiatu Buskiego za 2018 rok - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości, bez uwag.

 

Ad. 9

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za rok 2018 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu zostało przyjęte przez Radę Powiatu do wiadomości, bez uwag.

 

Ad. 10

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 3

Uchwała Nr IX / 85 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok - stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 11

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawieabsolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu buskiego za 2018 rok - stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr 59/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami, pozytywnie opiniująca przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok - stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Głos w dyskusji zabrał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz, który poinformował, iż miniony 2018 rok nie należał do łatwych, bo już na etapie planowania budżetu było wiele problemów z zapewnieniem środków na wszystkie wnioskowane zadania. Z wielu zadań trzeba było zrezygnować, niektóre rozłożyć na dłuższy okres realizacji. Trzeba przyznać, że obecna sytuacja nie jest komfortowa dla samorządów, coraz częściej brakuje środków na realizację przypisanych ustawowo zadań, zwłaszcza oświatowych i służbę zdrowia. Plan dochodów budżetowych, po dokonaniu ostatecznych zmian zamknął się kwotą 100 465 528 zł, jego wykonanie zaś wyniosło 101 276 485 zł, co oznacza, że dochody zostały wykonane w 101%. Wydatki zaplanowanona108 639 801 zł, natomiast ich wykonanie 106 443 802 zł, co stanowi 98% planowanych wydatków, w tym na wydatki majątkowe przeznaczono w roku ubiegłym 22 043 989 zł tj. prawie 21% poniesionych wydatków ogółem i co bardzo ważne ponad 12 200 000 zł, to środki pozyskane w roku ubiegłym z różnych źródeł. W sprawozdaniu z wykonania budżetu zostały przedstawione i opisane wszystkie rodzaje wydatków. Niewątpliwie największą pozycją w budżecie jest oświata, na którą wydatkowano w roku ubiegłym 50 740 451 zł, co stanowi 48% wydatków budżetowych ogółem. Subwencja oświatowa na rok ubiegły wynosiła tylko 33 246 680 zł. Środki zostały przeznaczone na utrzymanie placówek oświatowych wchodzących w skład jednostek organizacyjnych powiatu, tj. wynagrodzeń i pochodnych, obligatoryjnych składek i opłat, remontów, dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakupów i wydatków inwestycyjnych. Kolejną istotną pozycję stanowią zadania z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej, gdzie wydatkowano  14 518 615 zł, co stanowi 13,64 % wykonanych wydatków. Wydatkowane środki
w ramach tego działu zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych, rodzin zastępczych oraz Domów Pomocy Społecznej znajdujących się na terenie Powiatu Buskiego. Mimo trudnej sytuacji finansowej znaczną część, bo ponad 15 575 121 zł,
tj 14,63% wykonanych wydatków budżetowych przeznaczonych zostało na utrzymanie dróg powiatowych, gdzie jak co roku realizowane były zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 oraz wnioskowano o środki na remonty dróg uszkodzonych i zniszczonych w wyniku nawalnych opadów deszczu. Łącznie na realizację tych zadań udało się pozyskać 7 346 232 zł. Nie możemy również zapomnieć o wydatkach związanych z ochroną zdrowia, na którą w roku ubiegłym przeznaczono 2 184 610 zł. W ramach tej pozycji budżetowej przeznaczono środki w kwocie 1 170 127 zł, na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego, wykonanie klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach ZOZ oraz zakup dwóch karetek w wersji podstawowej do przewozu pacjentów szpitala. W trakcie roku Radni czasem mieli odmienne poglądy na niektóre tematy, były dyskusje, padały słowa krytyki, ale w większości spraw Radni dochodzili do porozumienia. Dzięki temu udało się tak wiele w roku ubiegłym wykonać. W obecnej kadencji również sporo jest do zrobienia. Wiceprzewodniczący podziękował też Kierownikom wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu, kierownikom referatów oraz wszystkim pracownikom zatrudnionym w naszych jednostkach powiatowych. Podziękował za dobrą współpracę, życzliwe i kompetentne podejście do spraw powiatu i mieszkańców. Przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok, Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach oceniła pozytywnie, co świadczy, że wspólne działania znajdują potwierdzenie również w organach władzy państwowej. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz oświadczył, iż Klub Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Samorządowe Busko - Zdrój,będzie głosował za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2018 r.

Jako kolejny głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś, który odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Busku - Zdroju za 2018 rok z tytułu wykonania budżetu.

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Busku - Zdroju za 2018 rok z tytułu wykonania budżetu oraz wyciąg z protokołu Komisji Rewizyjnej z posiedzenia z dnia 27 maja 2019 roku - stanowią załącznik nr 11 i nr 12 do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr 89/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 czerwca 2019 roku pozytywnie opiniująca wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Busku - Zdroju za 2018 rok z tytułu wykonania budżetu - stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Starosta Buski Jerzy Kolarz zabierając głos złożył podziękowania dla Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Wojewody Świętokrzyskiego za udzielone w 2018 roku znaczące dotacje na zadania z zakresu oświaty oraz infrastruktury drogowej.

Zamykając dyskusję, Przewodniczący Rady poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 15

przeciw - 4

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr IX / 86 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok- stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek złożył gratulacje Zarządowi Powiatu.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz w imieniu Zarządu Powiatu podziękował Radnym za udzielenie absolutorium, deklarując dalszą współpracę i pracę na rzecz rozwoju Powiatu Buskiego.

Radna Teresa Krupska zabierając głos w imieniu osób, które oddały głos przeciw udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu, poinformowała, iż stanowisko to nie wynika z braku chęci współpracy, czy też negatywnego nastawienia. Cierpliwość, o którą prosił Starosta potrzebna jest
z obydwu stron. Radna jest otwarta na współpracę i ma nadzieję, że ta współpraca będzie dobra. Liczy na pozytywne rozpatrywanie zgłaszanych wniosków. W zakresie budżetu Powiatu zwróciła uwagę, na dług w wysokości 25 mln 800 tys zł, odsetki za obsługę długu to ok. 5 mln zł. Są to długi Powiatu Buskiego z lat ubiegłych. Od 2020 roku planowana jest spłata tego zadłużenia, wówczas coraz trudniej będzie o realizację nowych inwestycji.

 

Ad. 12

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawiezatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2018 rokoraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego za ten okres.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Radny Jan Bartosik zaproponował uzupełnienie uzasadnienia w/w projektu uchwały o następujące zapisy:

- za prawidłowość sporządzenia sprawozdania finansowego odpowiada Dyrektor jednostki - dopisać - oraz Starosta.

- Rada Społeczna działająca przy ZOZ w Busku - Zdroju w dniu 25 czerwca 2019 roku podjęła uchwałę - podać numer uchwały - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania finansowego ZOZ za 2018 rok i wydała opinię pozytywną.

Zdaniem Skarbnika Powiatu Artura Polniaka obydwa te wnioski są nieuzasadnione. Zgodnie
z ustawą o rachunkowości, za gospodarkę finansową jednostki odpowiada kierownik jednostki. Odnośnie Rady Społecznej działającej przy ZOZ, jest to ciało pomocnicze kierownika jednostki
a nie Rady Powiatu. Nie ma więc takiego obowiązku, aby w uzasadnieniu podnosić argumenty zgłoszone przez Radnego.

Powyższe potwierdził również Starosta Buski Jerzy Kolarz. Starosta nie odpowiada osobowo za zobowiązania wynikające z umów czy za decyzje Dyrektora ZOZ, jest on bowiem samodzielnym organem.

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 2

Uchwała Nr IX / 87 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2018 rokoraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego za ten okres - stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 13

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2019 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił w/w projekt uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr IX / 88 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2019 roku - stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 14

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu
uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr IX / 89 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku - stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 15

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr IX / 90 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030 - stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 16

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 1

Uchwała Nr IX / 91 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju - stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 17

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Strożyskach.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr IX / 92 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Strożyskach - stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 18

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Tuczępach.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Radny Tadeusz Jewiarz zgłosił wniosek o zwiększenie kwoty dofinansowania dla Parafii w Tuczępach z 9 tys. zł, na 10 tys. zł. Radny zaproponował, aby kwotę 1 tys. zł przesunąć ze środków przeznaczonych dla Parafii w Świniarach.

Radny Jan Bartosik zwrócił się z pytaniem, czy jest możliwość dołożenia środków dla Parafii w Tuczępach, bez konieczności uszczuplania środków z Parafii w Świniarach?

W dyskusji głos zabierali również Radca Prawny Bożena Sadłos oraz Starosta Buski Jerzy Kolarz. Analizowano czy powyższe zmiany nie wiązałyby się z koniecznością reasumpcji głosowania uchwał dotyczących zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2019 roku, czy też zdjęciem
z porządku obrad uchwał, w których proponuje się zmiany i procedowaniem ich na kolejnej Sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wniosek Radnego Tadeusza Jewiarza w sprawie zmniejszenia dofinansowania dla Parafii w Świniarach o kwotę 1 tys. zł i zwiększenia dofinansowania o kwotę 1 tys. zł dla Parafii w Tuczępach.

Głosowano:

za - 4

przeciw - 13

wstrzymał się - 2

Wniosek nie został przyjęty.

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr IX / 93 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela
w Tuczępach - stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 19

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Dobrowodzie.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr IX / 94 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marii Magdaleny
w Dobrowodzie - stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 20

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława B. M. w Świniarach.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 1

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr IX / 95 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława B. M. w Świniarach - stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 21

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr IX / 96 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim - stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 22

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr IX / 97 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku - Zdroju - stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 23

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szańcu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr IX / 98 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szańcu - stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowań przeprowadzonych podczas IX Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju w dniu 28 czerwca 2019 roku - stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 24

W sprawach różnych i wolnych wnioskach:

1. Radny Piotr Wąsowicz zwrócił się do Dyrektora ZOZ w Busku - Zdroju z pytaniem jak się ma sytuacja i relacje z Pogotowiem Ratunkowym? Czy zwiększyła się ilość pacjentów, którzy są przywożeni do ZOZ w Busku - Zdroju przez Pogotowie Ratunkowe? Radny nawiązał również do wydarzenia dotyczącego śmierci młodej kobiety.

Odnosząc się do powyższego, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak poinformował, iż rzeczą wiadomą jest, że w całej Polsce brakuje lekarzy. Zespoły ratownictwa medycznego, bardzo rzadko są z udziałem lekarza. Ratownik medyczny dla bezpieczeństwa pacjenta, ale również, a może przede wszystkim dla własnego bezpieczeństwa woli przewieźć pacjenta do Szpitala na Izbę Przyjęć. I jest to działanie uzasadnione. Dyrektor ZOZ zwrócił również uwagę, że placówki podstawowej opieki zdrowotnej powinny, na ile jest to możliwe, oferować pacjentowi trochę więcej np. w zakresie wykonywania określonych badań. Bardzo często bowiem wydawane są pacjentom skierowania do szpitala, a nie zawsze jest to uzasadnione. W Szpitalu w Busku - Zdroju przyjmuje się ok. 130 pacjentów na dobę (weekend). Zdaniem Dyrektora, Izba Przyjęć pracuje jak SOR, choć ZOZ w Busku - Zdroju takiego nie posiada i nie posiada też dofinansowania w tym zakresie.

Dyrektor ZOZ przekazał również informację dotyczącą wysokości sumy roszczeń jakie ZOZ
w Busku - Zdroju ewentualnie musiałby zapłacić, w przypadku wygranych spraw przez rodziny pacjentów - byłaby to kwota 3 mln 600 tys. zł.

 

2. Odpowiadając na zapytanie Radnego Piotra Wąsowicza oraz Radnego Grzegorza Jankowskiego, Dyrektor ZOZ w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak poinformował, iż w wielu szpitalach, również
w Busku - Zdroju pracują lekarze, którzy są w wieku emerytalnym i w każdym czasie mogą zrezygnować z pracy. Problemy kadrowe w sferze lekarskiej są ogólnie znane i dotyczą całego kraju. Z pracy na Oddziale Chirurgii Ogólnej w ZOZ w Busku - Zdroju zrezygnował Ordynator Oddziału, najpierw z funkcji kierownika, a następnie nie wyrażając zgody na niższe uposażenie również pozostania jako lekarza. Pozostali dwaj lekarze również rezygnują z pracy ze względu na wiek emerytalny oraz sprawy rodzinne. Lekarze na Oddziale Chirurgii Ogólnej mają prawo czuć się zmęczeni. Obsada lekarzy na tym Oddziale w pracy dopołudniowej jest niezła, ale jest problem z obsadą dyżurów. Problem z dyżurami występuje również na Oddziale Interny. Dyrektor czyni starania w zakresie pozyskania nowych, dobrych, doświadczonych lekarzy.

3. Radny Grzegorz Jankowski ponowił swój wcześniejszy wniosek dotyczący miesięcznego przedstawiania sprawozdania finansowego ZOZ metodą porównawczą zysków i strat. Obecnie przedstawiane sprawozdania nie są czytelne i są mało zrozumiałe dla zwykłego człowieka. Metoda porównawcza - np. wrzesień 2018 rok i wrzesień 2019 rok - będzie zrozumiała dla każdego. Radny przypomniał również, iż Dyrektor ZOZ zobowiązał się do przedstawienia stanu faktycznego zadłużenia ZOZ w Busku - Zdroju. W różnych dokumentach podawany jest różny stan zadłużenia.

Starosta Buski Jerzy Kolarz w odniesieniu do powyższego poinformował, iż przygotowane zostanie sprawozdanie finansowe metodą porównawczą - kwartalne.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak poinformował, iż Biegłego Rewidenta do badania sprawozdania finansowego ZOZ wybiera Powiat, a Rada Powiatu ten wybór zatwierdza. Dyrektor ZOZ jako osoba odpowiedzialna za całokształt funkcjonowania zakładu, przedkłada Biegłemu Rewidentowi te dokumenty, o które On prosi. Są to dokumenty wynikające z określonych przepisów. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych ZOZ są
w całej Polsce jednakowe.

Dyrektor ZOZ w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak poinformował, iż:

W roku 2014 - strata finansowa szpitala wynosiła 3 mln 923 tys zł.

W roku 2015 - strata finansowa szpitala wynosiła 4 mln 504 tys zł.

Od 1 lutego 2016 roku objął funkcję p. o. Dyrektora ZOZ, rezygnując z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

W roku 2016 - strata finansowa szpitala wynosiła 3 mln 193 tys zł i Rada Powiatu w Busku - Zdroju już nie dokładała do straty finansowej ZOZ.

W roku 2017 - strata finansowa szpitala wynosiła 2 mln 900 tys zł.

W roku 2018 - strata finansowa szpitala wyniosła 1 179 147,44 zł.

Tak więc od trzech lat Rada Powiatu, poza innego rodzaju pomocą finansową taką jak np. inwestycja w sprzęt - czyli inwestycja w swój majątek - nie dokłada do straty finansowej ZOZ
w Busku - Zdroju. Również strata finansowa z roku na rok maleje. Jest to wielki sukces pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju oraz Dyrektora. Powyższe jest dostrzegane na różnego rodzaju spotkaniach w Urzędzie Wojewódzkim, czy Urzędzie Marszałkowskim. Dyrektor chciałby, aby również Rada Powiatu w Busku - Zdroju doceniła powyższe. Dyrektor ZOZ życzyłby sobie większego zaufania.

Odnosząc się do przedstawiania sprawozdań finansowych ZOZ metodą porównawczą zysków
i strat, Dyrektor stwierdził, iż jakiekolwiek miesięczne sprawozdania nie będą wiarygodne, wiarygodność taką zapewnią sprawozdania kwartalne - wynikające z przepływów finansowych
i z nowego systemu finansowania podmiotów leczniczych od października 2017 roku.

Dyrektor Grzegorz Lasak poinformował, iż stara się utrzymywać finanse ZOZ na dobrym poziomie. Przypomniał również, że dokonał już 6 regulacji płac - skutek finansowy ostatnich regulacji płac - to kwota 456 tys zł rocznie. Odnośnie ogólnego zadłużenia ZOZ w Busku - Zdroju, Dyrektor poinformował, iż jest to kwota ok. 19 mln zł. Zobowiązał się do przedstawienia informacji
w powyższym zakresie w formie pisemnej.

 

4. Rady Ludomir Leszczyński złożył podziękowanie dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Kielcach za pozytywne rozpatrzenie wniosku w zakresie zmiany oznakowania drogi krajowej na odcinku Podlasek - Wolica.

Radny zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołanie krótkiego posiedzenia Komisji Rewizyjnej po zakończeniu Sesji Rady Powiatu.

 

5. Radny Stanisław Lolo złożył w dniu 31 maja 2019 roku wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu w Busku - Zdroju o przyjęcie Regulaminu Klubu Radnych PiS w wersji złożonej na Sesji w dniu 28 lutego 2019 roku. W odniesieniu do powyższego Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poinformował, iż pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek. Radnemu Stanisławowi Lolo udzielona została stosowana pisemna odpowiedź.

 

6. Radny Stanisław Lolo nawiązał do podpisanej przez Prezydenta RP w miesiącu czerwcu br. - ustawy o przywracaniu połączeń autobusowych i o funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Radny poinformował, iż od dnia 18 czerwca br. z uwagi na nie wydanie przez Starostę Buskiego stosownego pozwolenia, zlikwidowane zostało dotychczasowe połączenie autobusowe przewoźnika na trasie z Mielca do Krakowa przez kilka miejscowości: Szczucin, Rataje, Oblekoń, Trzebica, Parchocin, Błotnowola, Brzostków, Pawłów, Grotniki, Nowy Korczyn. Mieszkańcy tych miejscowości są oburzeni, ponieważ było to jedyne i bardzo potrzebne połączenie funkcjonujące na tej trasie.

W odniesieniu do powyższego Starosta Buski Jerzy Kolarz wyjaśnił, iż w/w przewoźnik działa na podstawie wydanego pozwolenia nie przez Starostę Buskiego, lecz przez Marszałka Województwa Podkarpackiego. Połączenie o którym mowa dotyczy trzech województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. W/w Przewoźnik zwrócił się do Starosty Buskiego tylko
z wnioskiem o to, aby mógł jeździć po drodze Grotniki - Rataje samochodem o masie powyżej 10 ton. W odpowiedzi na ten wniosek, Starosta działając w interesie mieszkańców Powiatu Buskiego poinformował Przewoźnika, iż dostanie taką zgodę pod warunkiem ustalenia, jako obowiązkowych dwóch przystanków - jednego w gminie Pacanów i jednego w gminie Nowy Korczyn. Przewoźnik ten do tej pory na terenie Powiatu Buskiego nie miał uzgodnionego żadnego przystanku - jak chciał to się zatrzymywał, a jak nie chciał to nie. Zdaniem Starosty, Przewoźnik winien działać zgodnie
z przepisami prawa i posiadać stosowne pozwolenia. Przewoźnik negatywnie odniósł się do przedstawionej propozycji.

Zdaniem Radnego Stanisława Lolo działania podjęte przez Starostę Buskiego doprowadziły do tego, że Przewoźnik zmienił trasę przejazdu i tym samym mieszkańcy zostali pozbawieni jedynego połączenia. Nie było to na pewno działanie w interesie mieszkańców Powiatu Buskiego.

Również Radny Jan Bartosik stwierdził, iż mieszkańcy w/w miejscowości mają słuszne pretensje, bowiem pozbawieni zostali połączenia autobusowego. Wydanie pozwolenia na przejazd powyżej 10 ton związane było z przejazdem w piątki i w niedziele, gdzie większy autokar niezbędny był do przewozu studentów do i z Krakowa. Radny uważa, że Starosta winien wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Powiatu Buskiego.

 

7. W odpowiedzi na pytanie Radnego Romana Dudy, Starosta Buski Jerzy Kolarz omówił wstępną rekrutację do szkół średnich prowadzonych przez Powiat Buski. Powyższe podlega codziennej analizie. Starosta Buski poinformował o ilości uczniów zalogowanych w pierwszej preferencji. Dane te są jeszcze płynne i będą ulegać zmianie. Ostateczna pełna informacja w powyższym zakresie znana będzie 15-16 lipca 2019 roku.

 

8. Radny Roman Duda zgłosił uwagi przekazane przez mieszkańców, którzy skarżą się na sposób wykonania oprysków przez pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
w miejscowościach Owczary- Pęczelice. W wyniku tych oprysków powstały duże straty, ucierpiały żywopłoty, kwiaty, ogródki.

W odniesieniu do powyższego Starosta Buski zobowiązał się do zwrócenia uwagi Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju w powyższym zakresie. Opryski winny być wykonywane w dni bezwietrzne, najlepiej wieczorem z użyciem stosownych osłon.

 

9. Rady Ludomir Leszczyński poinformował, iż w wyniku rozmów z pracownikami Starostwa Powiatowego powziął informacje o nierzetelnym podziale ostatniej podwyżki płac. Były osoby, które otrzymały 100 zł brutto i były osoby, które otrzymały wielokrotność tej kwoty.

W odniesieniu do powyższego Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż planowana podwyżka płac zakładała średnio po 150 zł brutto. Średnio oznacza odstępstwa w dół i w górę. Starosta potwierdził powyższe, były osoby, które otrzymały 100 zł brutto i były osoby, które otrzymały
270 zł brutto i więcej. Wyższe kwoty podwyżek przyznane zostały osobom, które w ciągu najbliższych miesięcy odejdą na emeryturę, aby chociaż na koniec pracy osiągnęły pewne wskaźniki wynagrodzenia.

 

10. W odpowiedzi na zapytanie Radnej Teresy Krupskiej - jaka kwota została przeznaczona na podwyżki płac w roku bieżącym, Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż nie pamięta dokładnej kwoty, ale została ona określona w uchwale podjętej na Sesji Rady Powiatu w dniu
31 maja 2019 roku.

11. W odpowiedzi na zapytanie Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach Piotr Zeljaś poinformował, iż obecna liczba wychowanków wynosi 25 na 30 możliwych. Liczba wychowawców wynosi 8, a od 1 lipca br będzie wynosiła 9. Struktura organizacyjna Placówki przewiduje 10,5 etatu wychowawców. 2 wychowawców złożyło wypowiedzenie umowy o pracę z uwagi na duże obciążenie pracą i zbyt małe wynagrodzenie. 2 osoby nie będące wychowawcami złożyły podania o rozwiązanie umowy o pracę w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego. Lokalny rynek pracy proponuje dużo wyższe wynagrodzenie niż to w PO-W. Również czas i koszty związane z dojazdem do Placówki nie działają na korzyść pozyskiwania nowych pracowników. Odnośnie uwag dotyczących współpracy czy złej atmosfery pracy, Dyrektor PO-W w Winiarach Piotr Zeljaś zaprasza wszystkich zainteresowanych i mających jakiekolwiek uwagi i wątpliwości do odwiedzenia Placówki w każdym czasie i oceny sytuacji na miejscu. Wówczas można rozmawiać o konkretach.

 

Ad. 25

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek dziękując wszystkim obecnym za udział o godz. 11.00zamknął IX Sesję Rady Powiatu
w Busku - Zdroju.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządziła: Barbara Banaś

 

Niniejszy protokół stanowi zwięzłą, skróconą wersję przebiegu posiedzenia IX Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju, która odbyła się w dniu 28 czerwca 2019 roku. Dokładny jej przebieg zawiera nagranie, udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Busku - Zdroju.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Gądek

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2019-07-15
Data publikacji:2019-07-15
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:1486