Protokół Nr X/2019 z Sesji Rady Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 sierpnia 2019

Protokół Nr X/2019 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju, która odbyła się w dniu 8 sierpnia 2019 r. roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju [ PDF]

Znak: BR. 0002.2.X.2019

Protokół Nr X / 2019
z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju
która odbyła się w dniu 8 sierpnia 2019 roku
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Busku-Zdroju

w Sesji udział wzięli:

 • Radni Rady Powiatu w Busku - Zdroju
 • Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz służb, inspekcji i straży
 • Sekretarz Powiatu
 • Skarbnik Powiatu
 • Radca Prawny oraz Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju
 • Mieszkańcy Powiatu Buskiego
 • Przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji
 1. Listy obecności radnych oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2019 roku.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnej organizacji Dożynek Powiatowo - Gminnych Tuczępy 2019.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

 

Ad. 1

Obradom przewodniczył Andrzej Gądek - Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał zebranych i o godz. 8.00otworzył X Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, poinformował, iż:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas obrad Sesji Rady Powiatu
  w Busku - Zdroju jest Starosta Buski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju.
 • Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju jest jawna, a dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku transmitowania i rejestracji obrad Rady Powiatu w Busku - Zdroju za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz ich udostępniania na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
 • Obowiązek informacyjny w pozostałym zakresie został zrealizowany poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej administratora oraz na drzwiach sali, w której odbywają się obrady Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

 

Ad. 2

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 Radnych (2 Radnych uczestniczyło w Sesji od godz. 8.10), co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz decyzji.

 

Ad. 3

Proponowany porządek obrad został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

W odpowiedzi na zapytanie Radnego Jana Bartosika o nieobecność na Komisjach Rady Powiatu oraz na dzisiejszej Sesji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Rady poinformował, iż w/W złożył stosowne usprawiedliwienie.

Ad. 4

Protokół Nr IX/ 2019 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 czerwca 2019 roku został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad. 5

Sprawozdanie Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny tj. od dnia 28 czerwca 2019 roku do dnia 8 sierpnia 2019 roku, przedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz.
W okresie tym Zarząd odbył 6 posiedzeń.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Odnosząc się do zapytania Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż w ramach współpracy wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu, udzielona zostanie pomoc przy przeprowadzce Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do nowej siedziby przy ul. Bohaterów Warszawy w Busku - Zdroju.

W odniesieniu do zapytania Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, na jakim etapie jest uwłaszczenie drogi powiatowej na odcinku Magierów - Piestrzec, Starosta Buski Jerzy Kolarz zobowiązał się do przedstawienia w/w informacji po zasięgnięciu opinii Naczelnika Wydziału GKN Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek podziękował za przedstawione sprawozdanie.

 

Ad. 6

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2019 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr X / 99 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2019 roku - stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 7

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu
uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz udzielił odpowiedzi na zapytanie Radnego Grzegorza
Jankowskiego w zakresie wysokości środków finansowych na zadanie pod nazwą "Dla Dobra
Rodziny".

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr X / 100 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 sierpnia 2019 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku - stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 8

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr X / 101 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030. - stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 9

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zawarcia porozumienia
o wspólnej organizacji Dożynek Powiatowo - Gminnych Tuczępy 2019.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Radny Grzegorz Jankowski zabierając głos podtrzymał swoje stanowisko zgłoszone podczas
Komisji Rady Powiatu w zakresie nietrafnego ustalenia terminu organizacji dożynek powiatowych,
bowiem w tym samym dniu tj. 18 sierpnia br. odbywa się kilka innych imprez dożynkowych
w poszczególnych gminach na terenie Powiatu Buskiego.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 1

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr X / 102 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnej organizacji Dożynek Powiatowo - Gminnych Tuczępy 2019 - stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 10

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W odpowiedzi na zapytanie Radnego Jana Bartosika, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, po zasięgnięciu informacji, przekazał, iż czynsz za wynajem 18,5 m2 powierzchni użytkowej wynosi 570 zł + VAT miesięcznie.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 2

Uchwała Nr X / 103 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem- stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Imienny wykaz głosowań przeprowadzonych podczas X Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju w dniu 8 sierpnia 2019 roku - stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 11

Sprawy różne i wolne wnioski:

1. Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował o otrzymanych z budżetu państwa środkach finansowych w wysokości 2 487 tys. zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych roku bieżącego.

2. Starosta Buski Jerzy Kolarz przedstawił informację dotyczącą rekrutacji do szkół średnich prowadzonych przez Powiat Buski oraz informację w zakresie przygotowania szkół i internatów do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Ponadto poinformował o wejściu w życie ustawy - zmiana Karty Nauczyciela mówiącej o podwyżkach.

3. Starosta Buski Jerzy Kolarz oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz przedstawili informację w zakresie ustaleń ze spotkania z Przewoźnikiem realizującym dotychczasowe połączenie autobusowe na trasie z Mielca do Krakowa przez kilka miejscowości Powiatu Buskiego. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz poinformował, iż Przewoźnik wycofał się z realizacji w/w połączenia z uwagi na nierentowność kursu. Starosta Buski poinformował o podjętych działaniach w zakresie uruchomienia od 1 września br. kursu na trasie Szczucin - Nowy Korczyn.

4. Starosta Buski Jerzy Kolarz przekazał Radnej Teresie Krupskiej informację w zakresie środków finansowych przeznaczonych na nagrody dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju związanych z realizacją dodatkowych zadań.

5. Starosta Buski Jerzy Kolarz oraz Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański udzielili odpowiedzi na zapytanie Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, na jakim etapie jest uwłaszczenie drogi powiatowej na odcinku Magierów - Piestrzec. Wojewoda Świętokrzyski
w maju 2018 roku wydał decyzję o przekazaniu nieodpłatnie na rzecz Powiatu Buskiego prawa własności mienia Skarbu Państwa służącego realizacji zadań własnych powiatu. Uregulowany został stan prawny własności pasów drogowych w tym na odcinku drogi Magierów - Piestrzec wg danych z operatu ewidencji gruntów z lat 50-60 XX. w. Niestety, Powiat Buski nie dysponuje prawem własności w takich parametrach, jakim parametrom powinna odpowiadać droga powiatowa zgodnie z rozporządzeniem. Starosta Buski dodał, iż z uwagi na powyższe Powiat nie może dokonać przebudowy tej drogi, natomiast możliwe jest wykonanie pewnych prac w istniejącym pasie drogowym w ramach bieżącego utrzymania dróg.

6. Radny Tadeusz Jewiarz złożył imienne podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych
w działania dotyczące budowy ronda w miejscowości Stopnica (droga powiatowa nr 0103T Solec - Zdrój - Stopnica łącząca z drogą krajową nr 73 w miejscowości Stopnica). GDDKiA w Kielcach poinformowała, iż przedmiotowe zadanie zostało umieszczone w stosownym programie oceny bezpieczeństwa.

7. W odniesieniu do zapytania Radnego Ludomira Leszczyńskiego, Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż powodem wykluczenia z harmonogramu prac przebudowy drogi Strzałków - Smogorzów był brak zajętości pasa drogowego, czyli niespełnienie warunków do dokonania przebudowy drogi. Przebudowa drogi z poszerzeniem, nastąpi po spełnieniu w/w wymogu.

8. Radna Teresa Krupska zwróciła się z pytaniem, czy mieszkańcy wiedzieli, że można było składać podanie o odszkodowanie za zajęcie pasa drogowego? W odniesieniu do powyższego Starosta Buski poinformował, iż nie ma obowiązku informowania o powyższym. To w interesie mieszkańców leży śledzenie na bieżąco zapisów prawnych.

9. W odniesieniu do zapytania Radnej Teresy Krupskiej, Starosta Buski Jerzy Kolarz wskazał odcinek drogi, który będzie remontowany w m. Górnowola tj. od drogi krajowej 79 do przepustu
w m. Górnowola.

10. W odniesieniu do zapytania Radnej Teresy Krupskiej, Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż raczej nie przewiduje się zatrudniania nowych nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski, być może będą to pojedyncze przypadki. W pierwszej kolejności dopełnione będą etaty nauczycieli niepełnozatrudnionych.

11. Radny Piotr Wąsowicz zgłosił do Dyrektora ZOZ w Busku - Zdroju n/w zapytania:

- Jaka jest sytuacja kadrowa w ZOZ na poszczególnych Oddziałach, czy są duże braki lekarzy
i pielęgniarek i co jest robione, by utrzymać dobre funkcjonowanie szpitala w aspekcie kadrowym ?

- Czy zakup sprzętu, aparatury medycznej, w tym cyfrowego aparatu rtg będzie realizowane zgodnie z informacją przedstawioną na Radzie Społecznej ZOZ?

- Czy regulacje płac zostały wprowadzone zgodnie z wymogami i jaki to będzie miało skutek finansowy w skali roku?

- Jak przedstawia się sprawa zadłużenia Szpitala w kontekście dobrego wyniku finansowego za
I półrocze br? Czy jest zwłoka w spłacie rat? Czy wszystkie płatności są regulowane na bieżąco?

- Jak funkcjonuje Izba Przyjęć w soboty i w niedziele. Czy w dalszym ciągu do pacjentów muszą zejść lekarze z oddziałów? Może trzeba szukać jakiegoś innego rozwiązania, żeby skrócić czas oczekiwania pacjentów na Izbie Przyjęć?

Ponadto Radny wyraził swoje zadowolenie i złożył podziękowanie Dyrektorowi i Pracownikom ZOZ w Busku - Zdroju za sukces, który został osiągnięty w trzecim roku pracy jako Dyrektora ZOZ.

 

12. Radny Piotr Wąsowicz zwrócił również uwagę w zakresie braku właściwego oznakowania dróg powiatowych. Są braki w zakresie oznakowania terenu zabudowanego. Są tablice zielone
z nazwą miejscowości, natomiast brak jest znaku mówiącego, że jest to teren zabudowany.

Ponadto Radny zwrócił się z pytaniem do Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju, jak na ul. Łagiewnickiej Policja rozlicza z szybkości? Czy dopuszczalna jest prędkość 50 czy 90 km/h?

13. Radna Bogusława Majcherczak poruszyła kwestię poruszania się na drogach po zmroku przez osoby nieletnie na hulajnogach elektrycznych. Zwróciła się z prośbą do Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju oraz rodziców o zwrócenie uwagi na ten problem.

14. Radny Roman Duda zwrócił się z zapytaniem do Dyrektora ZOZ w Busku - Zdroju jak aktualnie przedstawia się realizacja programu kolonoskopii.

15. Radny Roman Duda w imieniu mieszkańców zgłosił uwagi w zakresie głośnego zachowywania się młodzieży po godz. 22.00 na terenie Glinianek w Busku - Zdroju. Zwrócił się z prośbą do Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju o częstsze kontrole w tamtym rejonie.

16. Radny Ludomir Leszczyński zwrócił się z pytaniem ilu uczniów z pierwszego logowania do
I LO w Busku - Zdroju nie dostało się do tej szkoły? W odniesieniu do powyższego, Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż wszystkie osoby, które jako szkołę pierwszego wyboru wybrały I LO w Busku - Zdroju i które przede wszystkim spełniły odpowiednią granicę punktów, zostały na pewno przyjęte.

17. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak zabierając głos poinformował, iż w całej Polsce sytuacja kadrowa w szpitalach publicznych jest bardzo trudna. To dotyczy również Szpitala w Busku - Zdroju. Obsada dopołudniowa jest na dobrym poziomie, natomiast problemy są z dyżurami. Czynione są starania w kierunku zatrudnienia nowych lekarzy. Dyrektor przedstawił informację w zakresie aparatury medycznej i sprzętu medycznego, a także potrzeb w tym zakresie. Odnośnie regulacji płac dla pracowników ZOZ, poinformował, iż od czasu objęcia stanowiska Dyrektora, dokonał już 7 regulacji płac. Odnosząc się do zapytania dotyczącego spłaty zadłużenia Szpitala, poinformował, iż wszystkie płatności są regulowane na bieżąco.
W sprawie funkcjonowania Izby Przyjęć, Dyrektor poinformował, iż od 1 sierpnia br. wprowadził weekendowe dyżury na Izbie Przyjęć, aby skrócić czas oczekiwania pacjentów. Ponadto Dyrektor poinformował o ilości pacjentów leczonych w poradniach oraz w oddziałach szpitalnych. Odnosząc się do zapytania w zakresie realizacji profilaktycznego programu badań kolonoskopii, Dyrektor poinformował, iż w/w program jest realizowany dobrze, ale mógłby być realizowany lepiej. Jeszcze jest zbyt małe zainteresowanie mieszkańców. Dyrektor zachęcił do korzystania z w/w programu. Kończąc, Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak podziękował współpracownikom za osiągnięcie tak dobrego wyniku finansowego za I półrocze 2019 roku.

18. Pierwszy Zastępca Komendanta KPP w Busku - Zdroju kom. Artur Pietras krótko odniósł się do spraw podnoszonych przez Radnych, zobowiązując się do zwrócenia uwagi na powyższe zagadnienia.

 

Ad. 12

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek dziękując wszystkim obecnym za udział o godz. 10.10 zamknął X Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządziła:

Barbara Banaś

 

Niniejszy protokół stanowi zwięzłą, skróconą wersję przebiegu posiedzenia X Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju, która odbyła się 8 sierpnia 2019 roku. Dokładny jej przebieg zawiera nagranie, udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2019-08-14
Data publikacji:2019-08-14
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:1804