Protokół Nr XI/2019 z Sesji Rady Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 października 2019

Protokół Nr XI/2019 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju, która odbyła się w dniu 26 września 2019 r. roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju [ PDF]

Znak: BR. 0002.2.XI.2019

Protokół Nr XI / 2019
z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju
która odbyła się w dniu 26 września 2019 roku
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Busku - Zdroju

w Sesji udział wzięli:

 • Radni Rady Powiatu w Busku - Zdroju
 • Przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: Z-ca Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach oraz Kierownik Nadzoru Wodnego w Busku - Zdroju
 • Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz służb, inspekcji i straży
 • Radca Prawny oraz Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju
 • Przedstawiciele drużyn sportowych w związku z wręczeniem pucharów w Turnieju Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Buskiego o tytuł „Najlepsi w sporcie” w roku szkolnym 2018/2019
 • Mieszkańcy Powiatu Buskiego
 • Przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji
 1. Listy obecności radnych oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Powiatu.
 5. Wręczenie pucharów w Turnieju Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Buskiego o tytuł „Najlepsi w sporcie” w roku szkolnym 2018/2019.
 6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/270/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany Statutu Powiatu Buskiego.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju.
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/186/2002 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 maja 2002 r. w sprawie utworzenia oraz nadania statutu Powiatowemu Ośrodkowi Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju.
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały nr VI/38/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie przyznawania nagród Starosty Buskiego w dziedzinie kultury.
 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały nr VI/39/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Buskiego w dziedzinie kultury fizycznej.
 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały nr VI/40/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania Stypendium Sportowego Starosty Buskiego.
 17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Buski.
 18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie stwierdzenia przekształcenia Powiatowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Busku - Zdroju wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika
  w Busku - Zdroju.
 19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit.
  a, b i d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
 20. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 21. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.
 22. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.
 23. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.
 24. Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za I półrocze 2019 roku.
 25. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2019 roku.
 26. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w Powiecie Buskim w I półroczu 2019 roku.
 27. Sprawozdanie roczne z działań podejmowanych w roku 2018 na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Busku - Zdroju.
 28. Sprawozdanie roczne z działań podejmowanych w roku 2018 na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Proszowicach.
 29. Sprawozdanie roczne z działań podejmowanych w roku 2018 na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Połańcu.
 30. Sprawozdanie roczne z działań podejmowanych w roku 2018 na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Staszowie.
 31. Sprawozdanie roczne z działań podejmowanych w roku 2018 na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Jędrzejowie.
 32. Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju na temat realizacji zadań z zakresu modernizacji i remontów dróg powiatowych w 2019 roku.
 33. Sprawy różne i wolne wnioski.
 34. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

 

Ad. 1

Obradom przewodniczył Andrzej Gądek - Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał zebranych i o godz. 12.00otworzył XI Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, poinformował, iż:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas obrad Sesji Rady Powiatu
  w Busku - Zdroju jest Starosta Buski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju.
 • Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju jest jawna, a dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku transmitowania i rejestracji obrad Rady Powiatu w Busku - Zdroju za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz ich udostępniania na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
 • Obowiązek informacyjny w pozostałym zakresie został zrealizowany poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej administratora oraz na drzwiach sali, w której odbywają się obrady Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 17 Radnych (1 Radna uczestniczyła w Sesji od godz. 12.40, 1 Radny nieobecny), co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz decyzji.

Ad. 3

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek, na wniosek Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Piotra Wąsowicza - załącznik nr 3 do niniejszego protokołu - zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad po punkcie 23 punktu 24 w brzmieniu:

24. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

Pozostałe punkty pozostają bez zmian z zachowaniem ciągłości numeracji.

 

Innych propozycji zmian porządku obrad nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek
w przytoczonym wyżej brzmieniu.

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, porządek obrad wraz
z proponowaną wyżej zmianą został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

 

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Ad. 4

Protokół Nr X/ 2019 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 sierpnia 2019 roku został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

 

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad. 5

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek oraz Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz w imieniu Rady i Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju wręczyli Puchary w Turnieju Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Buskiego o tytuł „Najlepsi w sporcie” w roku szkolnym 2018/2019.

Lista szkół nagrodzonych - stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Nastąpiły gratulacje.

 

Ad. 6

Sprawozdanie Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny tj. od dnia 8 sierpnia 2019 roku do dnia 26 września 2019 roku, przedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz.
W okresie tym Zarząd odbył 6 posiedzeń.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym, stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek podziękował za przedstawione sprawozdanie.

W dyskusji nad sprawozdaniem głos zabierali: Radny Jan Bartosik, Radna Teresa Krupska, Radny Tadeusz Jewiarz, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek oraz Starosta Buski Jerzy Kolarz.

 

Radny Jan Bartosik stwierdził, iż w wypowiedziach Starosty przewija się ciągły brak aprobaty
w zakresie działań podejmowanych przez obecny Rząd. Radny zarzucił brak obiektywizmu
w wypowiedziach Starosty. Przypomniał też o złej kondycji finansowej ZOZ w Busku - Zdroju
w latach poprzednich, gdy rosło zadłużenie szpitala. Radny poprosił o podanie wysokości dochodów Powiatu Buskiego z PIT i z CIT za 2015 i za 2018 rok.

 

Radna Teresa Krupska stwierdziła, iż wypowiedzi Starosty nacechowane są wprowadzaniem elementów niepokoju i strachu. Tak było w przypadku spraw z zakresu oświaty, teraz spraw
z zakresu służby zdrowia. W wypowiedziach Starosty przewija się polityka. Radna zwróciła uwagę, iż obecnie realizowanych jest wiele inwestycji ze wsparciem ze strony Rządu. Należy obiektywnie oceniać sytuację, a nie wprowadzać niepokój wśród mieszkańców.

 

Starosta Buski Jerzy Kolarz nie zgodził się z wypowiedzią Radnej Teresy Krupskiej. Nie prowadzi polityki, bo nigdzie nie kandyduje. Nie straszy, lecz stara się rzetelnie informować o realiach
i przedstawiać informacje w oparciu o ogólną sytuację w Polsce. Zaznaczył również, iż wiele inwestycji ze wsparciem ze strony Rządu realizowanych było również w poprzednich kadencjach.

Odnośnie zapytania Radnego Jana Bartosika dotyczącego wysokości dochodów Powiatu z PIT
i z CIT w 2015 i w 2018 roku, Starosta przekazał powyższe dane, informując jednocześnie, iż są to dane ogólnodostępne zamieszczane na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju.

 

Radny Tadeusz Jewiarz zabrał głos w sprawie połączeń autobusowych. Stwierdził, iż w soboty
i niedziele po godzinie 15.00, z Jego terenu brak jest połączeń z miastem Busko - Zdrój.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek nawiązał do głośnej sprawy przywrócenia połączenia autobusowego relacji Szczucin - Nowy Korczyn - obecnie nierentownego. Zwrócił również uwagę na niezrozumiałe dla Niego zróżnicowanie wysokości dofinansowania remontów dróg w poszczególnych gminach Powiatu Buskiego.

 

Odnośnie uwagi Radnego Tadeusza Jewiarza Starosta Buski Jerzy Kolarz stwierdził, iż przywracanie połączeń autobusowych musi być poprzedzone szczegółową analizą. Uruchomienie dodatkowych kursów musi być uzasadnione i ekonomiczne.

 

Ad. 7

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2019 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu
uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XI / 104 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2019 roku - stanowi załącznik
nr 6
do niniejszego protokołu.

 

Ad. 8

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu
uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XI / 105 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 września 2019 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku - stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 9

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XI / 106 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
25 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030 - stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 10

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/270/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XI / 107 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/270/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów - stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 11

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany Statutu Powiatu Buskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 1

Uchwała Nr XI / 108 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Buskiego - stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 12

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XI / 109 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju - stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. 13

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały
nr XXXII/186/2002 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 maja 2002 r. w sprawie utworzenia oraz nadania statutu Powiatowemu Ośrodkowi Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XI / 110 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/186/2002 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 maja 2002 r. w sprawie utworzenia oraz nadania statutu Powiatowemu Ośrodkowi Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju - stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad. 14

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały
nr VI/38/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie przyznawania nagród Starosty Buskiego w dziedzinie kultury.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 2

Uchwała Nr XI / 111 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/38/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie przyznawania nagród Starosty Buskiego w dziedzinie kultury - stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad. 15

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały
nr VI/39/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Buskiego w dziedzinie kultury fizycznej.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 1

Uchwała Nr XI / 112 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/39/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Buskiego w dziedzinie kultury fizycznej - stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad. 16

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały
nr VI/40/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania Stypendium Sportowego Starosty Buskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Radny Jan Bartosik zwrócił uwagę na zapis w w/w projekcie uchwały mówiący, iż: decyzja Zarządu Powiatu w sprawie przyznania stypendium jest ostateczna i nieodwołalna. Zdaniem Radnego również Rada Powiatu winna mieć decydujący głos w tej sprawie.

W odniesieniu do powyższego Starosta Buski Jerzy Kolarz udzielił stosownych wyjaśnień. Jego zdaniem wniosek Radnego jest bezzasadny. W/w uchwała w tej formie funkcjonuje od 2011 roku. Gdy wniosek o przyznanie stypendium spełnia określone kryteria, to nie ma podstaw formalno-prawnych, by Zarząd Powiatu odmówił przyznania stypendium. Ponadto w tej kwestii również Komisja Rewizyjna ma możliwości kontrolne.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 14

przeciw - 1

wstrzymał się - 3

Uchwała Nr XI / 113 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/40/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania Stypendium Sportowego Starosty Buskiego - stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad. 17

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Buski.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Radny Jan Bartosik zgłosił swoje uwagi do w/w projektu uchwały. Poinformował, iż jest po konsultacji z przedstawicielami Związków Zawodowych. Jego zdaniem w/w Regulamin powinien określać kryteria i tryb, a w tym dokumencie tego nie ma. Pominięta została też strona społeczna, czyli Związki Zawodowe.

Odnośnie dodatku funkcyjnego dla osoby zastępującej dyrektora, Radny zgłosił wniosek o zmianę zapisu - po upływie 30 dni na zapis po upływie 14 dni.

 

Starosta Buski Jerzy Kolarz uznał wniosek Radnego za bezzasadny, bowiem przyznanie dodatku funkcyjnego powinno dotyczyć dłuższej niż 14 dni nieobecności dyrektora. Ponadto stwierdził, iż tam gdzie wymagana jest opinia Związków Zawodowych, tam jest to na każdym etapie respektowane.

 

Radna Teresa Krupska - odczytała treść załącznika - informacji na temat procesu uzgodnieniowego ze Związkami Zawodowymi dotyczącego w/w Regulaminu. Zwróciła się z pytaniem jakie postulaty zostały przyjęte, a jakie zostały odrzucone.

Stosownych wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Radnego Jana Bartosika w sprawie zmiany
zapisu po upływie 30 dni na zapis po upływie 14 dni:

za - 3

przeciw - 10

wstrzymał się - 5

Wniosek został odrzucony.

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 13

przeciw - 0

wstrzymał się - 5

Uchwała Nr XI / 114 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 września 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Buski- stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad. 18

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie stwierdzenia przekształcenia Powiatowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Busku - Zdroju wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

1 Radny obecny niegłosujący

Uchwała Nr XI / 115 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Powiatowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Busku - Zdroju wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju - stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad. 19

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. a, b i d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XI / 116 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 września 2019 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. a, b i d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad. 20

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr XI / 117 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 września 2019 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania - stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 21

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W odpowiedzi na zapytanie Radnego Jana Bartosika, Starosta Buski Jerzy Kolarz przekazał
informację w zakresie wysokości czynszów za wynajem, dotyczącą obecnej i dwóch kolejnych uchwał. Poinformował jednocześnie, iż w kolejnych uchwałach wysokości stawek czynszu wpisywane będą do uzasadnienia projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XI / 118 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem - stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Ad. 22

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XI / 119 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem - stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Ad. 23

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XI / 120 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem - stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Ad. 24

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji Piotr Wąsowicz odczytał uzasadnienie do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

 

 

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XI / 121 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 września 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju - stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowań przeprowadzonych podczas XI Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju w dniu 26 września 2019 roku - stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Ad. 25

Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju za I półrocze 2019 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 25 do niniejszego protokołu została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

Radny Stanisław Krzak nawiązując do Programu Naprawczego ZOZ w Busku - Zdroju - do którego zgłaszał swoje wątpliwości - zwrócił się z pytaniem, czy na pozytywny wynik finansowy
za I półrocze 2019 roku miał wpływ niski poziom realizacji remontów i inwestycji? Czy inwestycje te zostaną zrealizowane w II półroczu i czy wpłynie to negatywnie na wynik finansowy ZOZ na koniec roku? Czy ewentualne odstąpienie od realizacji inwestycji nie odbije się negatywnie na poziomie jakości świadczonych usług?

 

Radny Jan Bartosik zwrócił się z pytaniem dotyczącym kwoty: 1 261 512,78 zł - czy ta kwota to jest odpis amortyzacyjny i czy jest ona uwzględniona w wyniku finansowym?

 

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak zabierając głos podziękował Radzie Powiatu za podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi, uznając ją za bezzasadną. Ponadto, złożył podziękowanie Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju za udzieloną dla ZOZ pomoc i wsparcie. Odpowiadając na pytanie Radnego Stanisława Krzaka poinformował, iż zakres prac remontowych w ZOZ jest ogromny. Nie są to zadania jednoroczne, lecz wieloletnie wynikające z zaniedbań sprzed 20 lat, w większości realizacja zaleceń Sanepidu. Powyższe nie ma wpływu na pozytywny wynik finansowy za I półrocze. Dyrektor zapewnił, iż również wynik finansowy na koniec 2019 roku będzie pozytywny. Dyrektor poinformował też o bieżącej sytuacji i inwestycjach prowadzonych w ZOZ w Busku - Zdroju.

Odnosząc się do zapytania Radnego Jana Bartosika poinformował, iż kwota amortyzacji jest uwzględniana w rocznym i półrocznym wyniku finansowym, głównie w rocznym. Odejmując amortyzację Rada Powiatu w Busku - Zdroju nie musiała pokrywać starty finansowej ZOZ, jak to ma miejsce w innych szpitalach. Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju znajduje się w 8% niezadłużonych szpitali w Polsce. Dyrektor zwrócił uwagę na potrzebę zreformowania systemu zdrowia w Polsce. Odniósł się również do sytuacji szpitali ościennych. Kończąc, Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak podziękował współpracownikom za osiągnięcie tak dobrego wyniku finansowego za I półrocze 2019 roku.

Ad. 26

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2019 roku -
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 26 do niniejszego protokołu została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

Radny Jan Bartosik zwrócił się z pytaniem, gdzie w powyższej informacji została wykazana kwota oszczędności z tytułu niewypłacenia nauczycielom pełnych wynagrodzeń z uwagi na strajk
w miesiącu kwietniu br?

Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż informacja w powyższym zakresie zawarta jest
w indywidualnych funduszach płac danych osób.

Ad. 27

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w Powiecie Buskim
w I półroczu 2019 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 27 do niniejszego protokołu została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 28

Sprawozdanie roczne z działań podejmowanych w roku 2018 na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Busku - Zdroju -
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 28 do niniejszego protokołu zostało przyjęte przez Radę Powiatu do wiadomości.

W dyskusji nad w/w sprawozdaniem głos zabierali: Magdalena Miszczuk - Prus - Z-ca Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach, Łukasz Musiał - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Kierownik Nadzoru Wodnego w Busku - Zdroju, Radna Teresa Krupska, Starosta Buski Jerzy Kolarz, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz.

Starosta Buski Jerzy Kolarz jako osoba odpowiedzialna za zarządzanie kryzysowe na terenie Powiatu Buskiego, mając na uwadze kryzysową sytuację wiosną w roku bieżącym, zwrócił uwagę na potrzebę wcześniejszego dokonywania przeglądu wałów, analizy i zlecania przetargów
w zakresie konserwacji i koszenia wałów przeciwpowodziowych. Z doświadczenia wiadomo, że
w miesiącach maj/czerwiec istnieje największe zagrożenie przeciwpowodziowe. Wały i cieki winny być wykoszone i przygotowane do swobodnego spływu wód. Starosta Buski przytoczył przykład zaskakującej sytuacji z roku bieżącego, to jest pękniętego na długości kilkudziesięciu metrów wału w m. Trzebica. Pęknięty wał zabezpieczony został ok. stu tysiącami worków z piaskiem.
W przypadku większej fali wody mogło być naprawdę źle. Starosta zwrócił się z pytaniem, czy ten odcinek wału oraz inne zostały już sprawdzone i w pełni zabezpieczone? Jakie działania zostały podjęte, aby wyeliminować zagrożenie jakie miało miejsce w roku bieżącym? Starosta Buski Jerzy Kolarz zwrócił uwagę na rodzący wątpliwości podział na zlewnie. Dla wielu rolników taki podział jest niezrozumiały.

Magdalena Miszczuk - Prus - Z-ca Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach poinformowała, iż reprezentuje jednostkę funkcjonującą od dnia 1 stycznia 2018 roku, która przejęła dotychczasowe kompetencje i zadania Marszałków Województw związane z utrzymaniem wód oraz mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną. Podział kompetencji pomiędzy poszczególne Zarządy Zlewni będące w strukturze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest określony zlewniowo. Magdalena Miszczuk - Prus reprezentuje Zarząd Zlewni w Kielcach i jest to zlewnia rzeki Nidy. Pytania zadawane przez Starostę Buskiego dotyczą Zarządu Zlewni w Sandomierzu. Pani Dyrektor przeprosiła za nieobecność Dyrekcji z Sandomierza, spowodowaną pilną naradą
w Krakowie, zapewniając jednocześnie o przekazaniu ich Dyrektorowi Zlewni w Sandomierzu, celem ustosunkowania się do nich na piśmie. Na terenie Powiatu Buskiego działają 3 Zarządy Zlewni oraz Zarząd Zlewni w Krakowie obejmujący odcinek 8 km wału rzeki Wisły powyżej ujścia rzeki Nidy. Z-ca Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach poinformowała o zadaniach i działaniach podejmowanych na terenie Powiatu Buskiego w zakresie przeprowadzonych prac konserwacyjnych na ciekach naturalnych i urządzeniach wodnych.

Radna Teresa Krupska zwróciła się z prośbą o przegląd Kanału Strumień oraz rzeki Maskalis. Przy dużych opadach deszczu, woda występuje z koryta rzeki zalewając pobliskie łąki i pola uprawne. Jednocześnie Radna chciałaby, aby Zarządy Zlewni przed zimą zdały sprawozdania z podjętych działań oraz uczestniczyły w Sesjach Rady Powiatu.

 

W odpowiedzi na zapytanie Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka dotyczącego konserwacji Kanału Strumień, Magdalena Miszczuk - Prus - Z-ca Dyrektora Zarządu Zlewni
w Kielcach poinformowała, iż wszelkie uwagi i wnioski można składać za pośrednictwem Nadzoru Wodnego w Busku - Zdroju lub Kielc, a instytucje te zgodnie z właściwością przekierują sprawę do odpowiednich Zarządów Zlewni.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek podał przykład województwa małopolskiego jako dobry wzór działań i technologii w zakresie zabezpieczania wałów przeciwpowodziowych.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz zabierając głos wyraził nadzieję na skuteczne działanie instytucji jaką jest Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie, od której
oczekuje prężnego, systematycznego i zapobiegawczego działania nie tylko na wniosek lecz samodzielnie. Nie można dopuścić do sytuacji zagrożenia powodziowego jakie miało miejsce
w roku bieżącym. Cieki wodne nie są konserwowane od lat. Radny żałuje, że na dzisiejszej Sesji brak jest pozostałych przedstawicieli Zarządów Zlewni.

Kierownik Nadzoru Wodnego w Busku - Zdroju Łukasz Musiał poinformował, iż w roku 2018 odbyło się jednokrotne koszenie wałów w miesiącu lipcu, a w roku 2019 koszenie odbyło się również w miesiącu lipcu, a obecnie trwa drugi pokos. Nadzór Wodny w Busku - Zdroju administruje zlewnię rzeki Nidy. Kierownik Nadzoru Wodnego w Busku - Zdroju Łukasz Musiał poinformował o podejmowanych przez Nadzór działaniach i zapewnił, iż będą one realizowane
w miarę możliwości kadrowych i finansowych. Wszystkich zainteresowanych zaprasza do siedziby Nadzoru Wodnego na ul. Kopernika w Busku - Zdroju.

Ad. 29

Sprawozdanie roczne z działań podejmowanych w roku 2018 na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Proszowicach -
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 29 do niniejszego protokołu zostało przyjęte przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 30

Sprawozdanie roczne z działań podejmowanych w roku 2018 na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Połańcu - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 30 do niniejszego protokołu zostało przyjęte przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 31

Sprawozdanie roczne z działań podejmowanych w roku 2018 na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Staszowie - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 31 do niniejszego protokołu zostało przyjęte przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 32

Sprawozdanie roczne z działań podejmowanych w roku 2018 na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Jędrzejowie - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 32 do niniejszego protokołu zostało przyjęte przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 33

Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju na temat realizacji zadań z zakresu modernizacji i remontów dróg powiatowych w 2019 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 33 do niniejszego protokołu została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 34

Nie zgłoszono żadnych spraw różnych i wolnych wniosków.

Ad. 35

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek dziękując wszystkim obecnym za udział o godz. 15.20zamknął XI Sesję Rady Powiatu
w Busku - Zdroju.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządziła:

Barbara Banaś

Niniejszy protokół stanowi zwięzłą, skróconą wersję przebiegu posiedzenia XI Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju, która odbyła się w dniu 26 września 2019 roku. Dokładny jej przebieg zawiera nagranie, udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Busku - Zdroju.

 • XI Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju - nagranie video z dnia 26 września 2019 r. [ materiał video ]

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2019-10-16
Data publikacji:2019-10-16
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:1888