Protokół Nr XII/2019 z Sesji Rady Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 listopada 2019

Protokół Nr XII/2019 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju, która odbyła się w dniu 8 listopada 2019 r. roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju [ PDF]

Znak: BR. 0002.2.XII.2019

Protokół Nr XII / 2019
z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju
która odbyła się w dniu 8 listopada 2019 roku
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Busku - Zdroju

 

w Sesji udział wzięli:

 • Radni Rady Powiatu w Busku - Zdroju
 • Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz służb, inspekcji i straży
 • Skarbnik Powiatu
 • Radca Prawny oraz Naczelnicy i Kierownicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju
 • Mieszkańcy Powiatu Buskiego
 • Przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

 

Listy obecności radnych oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2019 roku.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr V/47/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2019 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2019 i 2020 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/328/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 października 2017 roku w sprawie nadania Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Buskiego oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie.
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przejęcia od Wojewody Świętokrzyskiego niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2020-2024.
 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji projektu pn. "Europejczycy: Wspólna historia i wspólna przyszłość" w ramach programu Erasmus+.
 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko - Zdrój na realizację zadania z zakresu kultury.
 17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.
 18. Informacja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa o realizacji zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Buskiego za rok 2018.
 19. Informacja o realizacji zadań oświatowych przez jednostki oświatowe prowadzone przez Powiat Buski w roku szkolnym 2018/2019.
 20. Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2018 rok przez osoby zobowiązane do ich składania na podstawie art. 25 c ust. 1,3 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
 21. Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2018 rok przez Radnych Rady Powiatu w Busku - Zdroju.
 22. Sprawy różne i wolne wnioski.
 23. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

 

Ad. 1

Obradom przewodniczył Andrzej Gądek - Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał zebranych i o godz. 8.00otworzył XII Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, poinformował, iż:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas obrad Sesji Rady Powiatu
  w Busku - Zdroju jest Starosta Buski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju.
 • Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju jest jawna, a dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku transmitowania i rejestracji obrad Rady Powiatu w Busku - Zdroju za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz ich udostępniania na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
 • Obowiązek informacyjny w pozostałym zakresie został zrealizowany poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej administratora oraz na drzwiach sali, w której odbywają się obrady Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

 

Ad. 2

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 16 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz decyzji.

 

Na wniosek Radnego Jana Bartosika, zebrani na sali uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego
w dniu 30 września 2019 roku Marszałka Seniora Sejmu VIII kadencji Pana Kornela Morawieckiego.

 

Ad. 3

Proponowany porządek obrad został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

 

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Ad. 4

Protokół Nr XI/ 2019 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 września 2019 roku został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

 

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad. 5

Sprawozdanie Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny tj. od dnia 26 września 2019 roku do dnia 8 listopada 2019 roku, przedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz.
W okresie tym Zarząd odbył 8 posiedzeń.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek podziękował za przedstawione sprawozdanie.

Radny Grzegorz Jankowski zwrócił się z pytaniem czy Zarząd Powiatu zapoznał się z wynikami audytu przeprowadzonego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju i czy z tego tytułu wyciągnął jakieś wnioski? Radny stwierdził, iż podjął słuszne działania, bowiem
w wyniku kontroli stwierdzone zostały nieprawidłowości.

 

W odniesieniu do powyższego Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż Zarząd Powiatu zapoznał się z wynikami audytu przeprowadzonego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju. Wnioski z audytu zostały przekazane Dyrektorowi PCPR w Busku - Zdroju i na podstawie tych wniosków, Dyrektor podjął stosowne decyzje m. in. rozwiązał umowę, która była przedmiotem audytu. Jednoznacznie bowiem stwierdzone zostały błędy przy wyłanianiu podmiotu w zakresie obsługi prawnej projektu. Wniosek audytowy został przekazany również do Komisji Skarg, wniosków i petycji. Po podjęciu przez w/w Komisję ostatecznych wniosków Zarząd Powiatu podejmie stosowne decyzje.

 

W odniesieniu do zapytania Radnego Jana Bartosika, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz udzielił wyjaśnień dotyczących negatywnego rozpatrzenia przez Zarząd Powiatu wniosku
w zakresie budowy chodnika na odcinku ok. 2 km, od kościoła w m. Kików do m. Zborów.

 

Radny Jan Bartosik zwrócił się z wnioskiem do Skarbnika Powiatu o przedstawienie wykazu oszczędności z tytułu niewypłacenia nauczycielom pełnego wynagrodzenia za strajk kwietniowy
w poszczególnych szkołach prowadzonych przez Powiat Buski. Radny zwrócił się z pytaniem czy prawdą jest, że nienależne wynagrodzenia za strajk zostały wypłacone nagrodami motywacyjnymi?

 

W odniesieniu do powyższego Skarbnik Powiatu Artur Polniak zobowiązał się do przygotowania
i przekazania w/w informacji po wcześniejszym zebraniu danych z poszczególnych jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Buski. Odnosząc się do drugiej części pytania stwierdził, iż przyznawanie dodatków motywacyjnych uzależnione jest od osiągnięć zawodowych nauczycieli. Nikt nie przyznaje dodatków motywacyjnych za strajk.

 

Radny Roman Duda nawiązał do wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego zabezpieczenia
w budżecie Powiatu na rok 2020 środków finansowych na dofinansowanie realizacji zaleceń Państwowej Straży Pożarnej w zakresie budowy klatki przeciwpożarowej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju. Radny zwrócił się z pytaniem, czy to zadanie zawiera też budowę łącznika z Odziałem Płucnym?

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz wyjaśnił, iż Dyrektor ZOZ w Busku - Zdroju przygotowując dokumentację w zakresie budowy klatki przeciwpożarowej, rozszerzył powyższe zadanie o budowę łącznika z Oddziałem Płucnym, które jest w pełni uzasadnione.

 

W związku z wydarzeniem jakie ostatnio miało miejsce z udziałem uczniów Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju w czasie przerwy między lekcjami poza terenem szkoły, Radny Grzegorz Jankowski zwrócił się z pytaniem, czy podjęte zostały jakieś działania w tym zakresie?

 

W odniesieniu do powyższego Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż odbyło się spotkanie z dyrektorami poszczególnych szkół, którzy zostali zobowiązani, aby nie dopuszczać do wychodzenia młodzieży poza obręb szkoły. Na dziś jest to respektowane. Place szkolne zostały zamknięte i są nadzorowane. Również do Policji oraz Straży Miejskiej skierowane zostały stosowne wnioski, celem wypracowania wspólnych działań, by nie dopuścić do sytuacji, która miała miejsce.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek nawiązując do wniosku budowy chodnika na odcinku Kików - Zborów, przypomniał, iż droga ta była remontowana ponad 10 lat temu. Zwrócił uwagę na bardzo duże natężenie ruchu na w/w drodze oraz dużą ilość wypadków śmiertelnych.

Ponadto, Przewodniczący Rady wskazał na brak pasów oddzielających ścieżki rowerowe od jezdni m. in. Solec - Zdrój - Zielonki czy Solec - Zdrój - Wełnin, co stwarza niebezpieczeństwo dla rowerzystów.

Przewodniczący Rady Andrzej Gądek zwrócił się z apelem do Komendanta Powiatowego Policji, aby podczas patroli zwracać uwagę na kierujących pojazdami, ale również na pieszych
i rowerzystów, którzy bardzo często nie są odpowiednio zabezpieczeni odblaskami, a tym samym wieczorami stają się niewidoczni. To z kolei prowadzi do wielu potrąceń i wypadków śmiertelnych.

 

Ad. 6

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2019 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu
uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

obecny niegłosujący - 1

Uchwała Nr XII / 122 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2019 roku - stanowi załącznik
nr 4
do niniejszego protokołu.

 

Ad. 7

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu
uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr XII / 123 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku - stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 8

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XII / 124 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
25 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030 - stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 9

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr V/47/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2019 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XII / 125 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/47/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2019 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim - stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 10

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2019 i 2020 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XII / 126 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2019 i 2020 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju - stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 11

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/328/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 października 2017 roku w sprawie nadania Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XII / 127 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/328/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 października 2017 roku w sprawie nadania Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju - stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 12

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Buskiego oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XII / 128 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Buskiego oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy - stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. 13

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XII / 129 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie - stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. 14

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przejęcia od Wojewody Świętokrzyskiego niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2020-2024.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XII / 130 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie przejęcia od Wojewody Świętokrzyskiego niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2020-2024 - stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad. 15

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji projektu pn. "Historical memory as a springboard for the People's Europe" (Europejczycy: Wspólna historia i wspólna przyszłość) w ramach programu Erasmus+

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XII / 131 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji projektu pn. "Historical memory as a springboard for the People's Europe" (Europejczycy: Wspólna historia i wspólna przyszłość) w ramach programu Erasmus+ - stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad. 16

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko - Zdrój na realizację zadania z zakresu kultury.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr XII / 132 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko - Zdrój na realizację zadania z zakresu kultury - stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad. 17

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XII / 133 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem - stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowań przeprowadzonych podczas XII Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju w dniu 8 listopada 2019 roku - stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad. 18

Informacja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
o realizacji zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Buskiego za rok 2018 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszego protokołu została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 19

Informacja o realizacji zadań oświatowych przez jednostki oświatowe prowadzone przez Powiat Buski w roku szkolnym 2018/2019 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 20

Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2018 rok przez osoby zobowiązane do ich składania na podstawie art. 25 c ust. 1,3 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszego protokołu została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 21

Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2018 rok przez Radnych Rady Powiatu w Busku - Zdroju - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 20 do niniejszego protokołu została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

 

W odpowiedzi na uwagę Radnego Jana Bartosika w zakresie dokonywania wstępnej weryfikacji oświadczeń majątkowych składanych przez Radnych Rady Powiatu, celem uniknięcia składania korekt, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż kompetencja w tym zakresie należy wyłącznie do Przewodniczącego Rady Powiatu, na ręce którego Radni składają oświadczenia majątkowe.

 

Ad. 22

W sprawach różnych i wolnych wnioskach:

1. Radni Rady Powiatu w Busku - Zdroju otrzymali Uchwałę Nr 123/2019 VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 30 września 2019 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2019 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

2. Radny Ludomir Leszczyński ponowił pytanie zgłoszone na ostatnim wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Powiatu w sprawie organizowanych dodatkowych lekcji udzielanych w I Liceum Ogólnokształcącym w Busku - Zdroju przez przedstawicieli Akademii Górniczo - Hutniczej
w Krakowie. Radny Grzegorz Jankowski zwrócił się z pytaniem jaka jest odpłatność za wynajem sali oraz jak często odbywają się zajęcia? Radny Roman Duda zadał pytanie czy jest to prywatna umowa między rodzicami uczniów I LO w Busku - Zdroju a AGH oraz jaki jest cel tych korepetycji? Dodał, iż będąc nauczycielem fizyki czy matematyki w tej szkole czułby się bardzo niepotrzebny.

W odniesieniu do powyższego Starosta Buski Jerzy Kolarz udzielił wstępnych wyjaśnień, zobowiązując jednocześnie Dyrektora I LO w Busku - Zdroju do przekazania Radnym szczegółowej informacji w powyższym zakresie w formie pisemnej.

3. W odniesieniu do uwagi Radnego Grzegorza Jankowskiego w zakresie ponownej nieobecności Dyrektora PCPR w Busku - Zdroju na Sesji Rady Powiatu, a tym samym niemożności zadania pytań, Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż zobowiąże Dyrektora PCPR Andrzeja Smulczyńskiego do uczestniczenia w kolejnych Sesjach Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

4. Radny Piotr Wąsowicz zgłosił n/w pytania:

- Co zostało na dzień dzisiejszy wykonane w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju według zaleceń wojewódzkiego Sanepidu, co jest jeszcze do wykonania i w jakim terminie?

- W sprawie dotyczącej budowy łącznika budynku szpitala z Oddziałem Płucnym, Dyrektor ZOZ
w Busku - Zdroju przygotował stosowną dokumentację. Radny Piotr Wąsowicz chciałby wiedzieć co w tej materii zostało zrobione więcej? Z jakich środków finansowych w przyszłości będzie realizowane to zadanie? Czy Dyrektor zostanie sam z realizacją tak wielkiego przedsięwzięcia?

Z uwagi na nieobecność, Starosta Buski Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora ZOZ w Busku - Zdroju Grzegorza Lasaka do udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania w formie pisemnej.

Starosta Buski Jerzy Kolarz uzupełnił, iż na dziś brak jest środków finansowych na wsparcie ze strony Powiatu realizacji inwestycji budowy łącznika w ZOZ w Busku - Zdroju. Zarząd Powiatu będzie czynił w przyszłości starania w celu znalezienia możliwości dofinansowania realizacji tej inwestycji.

- Radny Piotr Wąsowicz zwrócił się z pytaniem w jakich jednostkach w roku 2019 zostały przeprowadzone kontrole przez Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju?

Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż w roku 2019 Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli przeprowadził kontrole w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku - Zdroju, w Zespole Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju oraz w Powiatowym Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju. Referat Audytu przeprowadza w roku średnio 4 pełne kontrole oraz kontrole doraźne, tematyczne we wszystkich jednostkach powiatowych.

- Nawiązując do posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu oraz apelu rodziców uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju, mając jednocześnie na uwadze bezpieczeństwo uczniów, Radny Piotr Wąsowicz zwrócił się z prośbą o podjęcie działań w kierunku zapewnienia i umożliwienia uczniom zakupu na terenie szkoły wody i przekąsek, bez konieczności udawania się do pobliskich sklepów.

Odnosząc się do powyższego Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż Dyrektor ZSTiO w Busku - Zdroju złożyła stosowny wniosek w przedmiotowej sprawie i jest on przedmiotem analizy Zarządu Powiatu. Do czasu rozstrzygnięcia, uczniowie mogą korzystać z automatów znajdujących się na Hali Sportowej.

5. Radna Bogusława Majcherczak ponowiła wniosek Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie klimatyzacji w budynku ZSTiO w Busku - Zdroju, wnosząc o jego pozytywne zaopiniowanie.

Starosta Buski Jerzy Kolarz wyjaśnił, iż montaż i utrzymanie klimatyzacji są to ogromne koszty. ZSTiO jest szkołą nową, zmodernizowaną, spełniającą wszelkie wymogi dopuszczające do użytkowania. W budynku znajduje się wentylacja mechaniczna. Najgorętsze miesiące przypadają na czas wakacyjny. Biorąc również pod uwagę brak środków finansowych prawdopodobnie wniosek zostanie załatwiony negatywnie. Podobne stanowisko wyraził Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek, zwracając uwagę, iż nie wszystkie osoby dobrze znoszą klimatyzację i to też może w przyszłości stanowić problem.

 

6. Jan Bartosik zwrócił się z pytaniem kiedy była remontowana droga na odcinku od skrzyżowania w m. Strażnik w stronę Piasku. Radny zwrócił uwagę na zły stan tej drogi. Zaznaczył, iż na remonty dróg przeznaczane są ogromne środki finansowe. Należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonywanych remontów dróg. Zdaniem Radnego zła jakość wykonania podłoża przyczynia się do złego stanu drogi już w krótkim czasie. Inspektorzy nadzoru po stronie inwestora winni dokładać większych starań w tym zakresie. Radny zaznaczył też, iż zasadne byłoby dokończenie realizacji remontu drogi Piasek Mały - Solec - Zdrój. Ponadto zwrócił się z pytaniem jakie jest procentowo wynagrodzenie inspektora nadzoru w stosunku do całkowitej wartości prac w całym projekcie?

 

Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż w/w droga remontowana była ok. 15 lat temu. Zły stan dróg wynika również z przejazdu samochodów o większym tonażu niż ten, na który pozwalają ustawione znaki. Z-ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Piotr Sokołowski uzupełnił, iż droga na odcinku Piasek Mały - Solec-Zdrój została zgłoszona do realizacji ze środków powodziowych jako cały odcinek, jednak w wyniku weryfikacji przez Komisję ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego zakwalifikowany został tylko odcinek o długości 2 420 m. Z-ca Dyrektora PZD poinformował również, iż posiada stosowne uprawnienia i w ramach pracy, bez dodatkowego wynagrodzenia wykonuje obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego w tym na drodze Piasek Wielki - Solec - Zdrój o dł. ok. 7 km. Z uwagi na obowiązki i planowany dłuższy urlop Z-cy Dyrektora PZD, sprawy nadzoru na tej i innych odcinkach dróg przejął jeden z byłych pracowników PZD w Busku - Zdroju. Za usługę nadzoru kilku odcinków dróg otrzymał kwotę wynagrodzenia ok. 5,5 tys zł. Zdaniem Z-cy Dyrektora PZD nie jest to kwota wygórowana.

 

Ad. 23

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek dziękując wszystkim obecnym za udział o godz. 10.00zamknął XII Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Protokół sporządziła:

Barbara Banaś

Niniejszy protokół stanowi zwięzłą, skróconą wersję przebiegu posiedzenia XII Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju, która odbyła się w dniu 8 listopada 2019 roku. Dokładny jej przebieg zawiera nagranie, udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2019-11-22
Data publikacji:2019-11-22
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:1612