Uchwały Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju - rok 2010

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 maja 2015
 • 395. Uchwała Nr 395/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 6 stycznia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orląt Lwowskich w Stopnicy. Plik pdf w nowym oknie
 • 396. Uchwała Nr 396/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 6 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2010 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik
 • 397. Uchwała Nr 397/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
 • 398. Uchwała Nr 398/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
 • 399. Uchwała Nr 399/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • 400. Uchwała Nr 400/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości od Gminy Busko – Zdrój na własność Powiatu Buskiego. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • 401. Uchwała Nr 401/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości od Skarbu Państwa – Starosty Buskiego na własność Powiatu Buskiego. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • 403. Uchwała Nr 401/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób przewlekle psychicznie chorych." Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik
 • 404. Uchwała Nr 404/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty na realizację zadań powiatu buskiego w zakresie pomocy społecznej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik
 • 405. Uchwała Nr 405/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu na 2010 rok. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • 406. Uchwała Nr 406/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na remonty w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2010 roku tj. zadań pn. 1. Remont drogi powiatowej Nr 0122T Słupia – Karsy – Komorów od km 1+950 do km 2+890, dł. 940 mb, 2. Remont przepustu 3O 150 w km 6+500 w ciągu drogi powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska – Rataje Karskie – Słupia – Pacanów – Oleśnica – Strzelce, 3. Remont drogi powiatowej Nr 0098T Solec Zdrój – Wełnin – Klucz od km 0+000 do km 2+660, dł. 2660 mb. Plik pdf w nowym oknie
 • 407. Uchwała Nr 407/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orląt Lwowskich w Stopnicy. Plik pdf w nowym oknie
 • 408. Uchwała Nr 408/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 , Załącznik 2 , Załącznik 3 , Załącznik 4 , Załącznik 5 , Załącznik 6 , Załącznik 7 , Załącznik 8 , Załącznik 9 , Załącznik 10 , Załącznik 11 , Załącznik 12 , Załącznik 13 , Załącznik 14 , Załącznik 15 , Załącznik 16 , Załącznik 17 , Załącznik 18 , Załącznik 19 , Załącznik 20 , Załącznik 21 , Załącznik 22 , Załącznik 23 , Załącznik 24 , Załącznik 25 , Załącznik 26 , Załącznik 27 , Załącznik 28 , Załącznik 29 , Załącznik 30 , Załącznik 31 , Załącznik 32 , Załącznik 33 , Załącznik 34 , Załącznik 35 , Załącznik 36 , Załącznik 37 , Załącznik 38 , Załącznik 39 , Załącznik 40 , Załącznik 41 , Załącznik 42 .
 • 409. Uchwała Nr 409/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami do realizacji w 2010. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 , Załącznik 2 , Załącznik 3 .
 • 410. Uchwała Nr 410/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków i zaciągania zobowiązań w 2010 roku. Plik pdf w nowym oknie
 • 411. Uchwała Nr 411/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2010. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 , Załącznik 2
 • 412. Uchwała Nr 412/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • 413. Uchwała Nr 413/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku–Zdroju do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. Równe szanse – lepsza przyszłość realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Plik pdf w nowym oknie
 • 414. Uchwała Nr 414/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku–Zdroju do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. Psycholog, pedagog, logopeda – przyjaciółmi dzieci realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Plik pdf w nowym oknie
 • 415. Uchwała Nr 415/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia Programu edukacyjno – ekologicznego pn. „Ziemia dla człowieka, człowiek dla Ziemi” realizowanego na terenie Powiatu Buskiego w roku szkolnym 2009/2010. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • 416. Uchwała Nr 416/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 396/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2010 r. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik
 • 417. Uchwała Nr 417/2020 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych w 2010 r. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • 418. Uchwała Nr 418/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku–Zdroju do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. Inwestuj w siebie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Plik pdf w nowym oknie
 • 419. Uchwała Nr 419/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orląt Lwowskich w Stopnicy do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. Edukacja aktywna – przyszłość w służbach mundurowych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Plik pdf w nowym oknie
 • 420. Uchwała Nr 420/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 414/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku–Zdroju do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. Psycholog, pedagog, logopeda – przyjaciółmi dzieci realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Plik pdf w nowym oknie
 • 421. Uchwała Nr 421/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2010 roku Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • 422. Uchwała Nr 422/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • 423. Uchwała Nr 423/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 406/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na remonty w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2010 roku tj. zadań pn. 1.Remont drogi powiatowej Nr 0122T Słupia – Karsy – Komorów od km 1+950 do km 2+890, dł. 940 mb, 2.Remont przepustu 3Ø 150 w km 6+500 w ciągu drogi powiatowej nr 0115T Kępa Lubawska - Rataje Karskie – Słupia – Pacanów – Oleśnica – Strzelce, 3.Remont drogi powiatowej nr 0098T Solec Zdrój – Wełnin – Klucz od km 0+000 do km 2+660, dł. 2 660 mb. Plik pdf w nowym oknie
 • 424. Uchwała Nr 424/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Plik pdf w nowym oknie
 • 425. Uchwała Nr 425/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Plik pdf w nowym oknie
 • 426. Uchwała Nr 426/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2010 Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 , Załącznik 2 , Załącznik 3 , Załącznik 4
 • 427. Uchwała Nr 427/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2010 roku Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • 428. Uchwała Nr 428/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • 429. Uchwała Nr 429/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 8/2006 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie powołania Rady Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku–Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
 • 430. Uchwała Nr 430/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2010. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 , Załącznik 2 , Załącznik 3
 • 431. Uchwała Nr 431/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2010 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • 432. Uchwała Nr 432/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 , Załącznik
 • 433. Uchwała Nr 433/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym i innym podmiotom uprawnionym zadania z zakresu pomocy społecznej. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik
 • 434. Uchwała Nr 434/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2010. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 , Załącznik 2 , Załącznik 3 , Załącznik 4
 • 435. Uchwała Nr 435/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2010 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • 436. Uchwała Nr 436/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • 437. Uchwała Nr 437/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie sfinansowania remontu dróg zniszczonych przez powódź w 2006 roku. Plik pdf w nowym oknie
 • 438. Uchwała Nr 438/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie sfinansowania remontu dróg zniszczonych przez powódź w 2006 roku. Plik pdf w nowym oknie
 • 439. Uchwała Nr 439/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2010 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • 440. Uchwała Nr 440/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • 441. Uchwała Nr 441/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013” pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0030T Skadla – Bronina od km 0+000 do km 8+349 i od km 9+076 do km 16+456 dł. 15,729 km” oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Busku–Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
 • 442. Uchwała Nr 442/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku–Zdroju do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. Młodzi dziennikarze w działaniu realizowanego w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Plik pdf w nowym oknie
 • 443. Uchwała Nr 443/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2010 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 .
 • 444. Uchwała Nr 444/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2010. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 , Załącznik 2 .
 • 445.Uchwała Nr 445/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2010 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 , Załącznik 2 .
 • 446. Uchwała Nr 446/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1.
 • 447. Uchwała Nr 447/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 5 maja 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla szkół niepublicznych na rok 2010. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • 448. Uchwała Nr 448/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 5 maja 2010 roku w sprawie sfinansowania remontu dróg zniszczonych przez powódź w 2009 roku. Plik pdf w nowym oknie
 • 449. Uchwała Nr 449/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie organizacji Powiatowego Konkursu Wiedzy Historycznej dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Buskiego pn. „Ruch ludowy w Polsce w latach 1918 – 1949”. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • 450. Uchwała Nr 450/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowo – wychowawczych na rok szkolny 2010/2011. Plik pdf w nowym oknie
 • 451. Uchwała Nr 451/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2010. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 , Załącznik 2
 • 452. Uchwała Nr 452/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2010 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • 453. Uchwała Nr 453/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • 454. Uchwała Nr 454/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2010 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • 455. Uchwała Nr 455/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód powodziowych wyrządzonych w mieniu Powiatu Buskiego w związku z powodzią i intensywnymi opadami deszczu w maju i w czerwcu 2010 roku. Plik pdf w nowym oknie
 • 456. Uchwała Nr 456/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Zespołu Pomocy Stacjonarnej, Środowiskowej, Pomocy Dziecku i Pracy z Rodziną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
 • 457. Uchwała Nr 457/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Piotra Wąsowicza Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój. Plik pdf w nowym oknie
 • 458. Uchwała Nr 458/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 369/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2010 r. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik
 • 459. Uchwała Nr 459/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 193/2005 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 9 marca 2005r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez powiatowe jednostki organizacyjne. Plik pdf w nowym oknie
 • 460. Uchwała Nr 460/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2010. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 , Załącznik 2
 • 461. Uchwała Nr 461/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2010 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • 462. Uchwała Nr 462/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • 463. Uchwała Nr 463/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie warsztatów według autorskich programów w ramach projektu „Dać szansę – program warsztatowego wsparcia edukacyjnego młodzieży szkół zawodowych w powiecie buskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik
 • 464. Uchwała Nr 464/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2010. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 , Załącznik 2
 • 465. Uchwała Nr 465/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2010 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • 466. Uchwała Nr 466/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • 467. Uchwała Nr 467/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • 468. Uchwała Nr 468/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • 469. Uchwała Nr 469/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orląt Lwowskich w Stopnicy do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. Strażak Sam uczy się pływać realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plik pdf w nowym oknie
 • 470. Uchwała Nr 470/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2010. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 , Załącznik 2
 • 471. Uchwała Nr 471/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2010 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • 472. Uchwała Nr 472/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • 473. Uchwała Nr 473/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2010 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • 474. Uchwała Nr 474/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 21 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Plik pdf w nowym oknie
 • 475. Uchwała Nr 475/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 21 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Plik pdf w nowym oknie
 • 476. Uchwała Nr 476/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 21 lipca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Busku–Zdroju na wydzierżawienie majątku trwałego na okres do 3 lat. Plik pdf w nowym oknie
 • 477. Uchwała Nr 477/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 4 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 447/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 5 maja 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla szkół niepublicznych na rok 2010. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • 478. Uchwała Nr 478/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 4 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie warsztatowych zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego dla uczniów Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku–Zdroju według autorskiego programu w ramach Projektu „Dać szansę – program warsztatowego wsparcia edukacyjnego młodzieży szkół zawodowych w powiecie buskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik
 • 479. Uchwała Nr 479/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 4 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Plik pdf w nowym oknie
 • 480. Uchwała Nr 480/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 4 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Plik pdf w nowym oknie
 • 481. Uchwała Nr 481/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 4 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Plik pdf w nowym oknie
 • 482. Uchwała Nr 482/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 4 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Plik pdf w nowym oknie
 • 483. Uchwała Nr 483/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 4 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Plik pdf w nowym oknie
 • 484. Uchwała Nr 484/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 4 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Plik pdf w nowym oknie
 • 485. Uchwała Nr 485/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 4 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Plik pdf w nowym oknie
 • 486. Uchwała Nr 486/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 4 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Plik pdf w nowym oknie
 • 487. Uchwała Nr 487/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 4 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Plik pdf w nowym oknie
 • 488. Uchwała Nr 488/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 4 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Plik pdf w nowym oknie
 • 489. Uchwała Nr 489/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 4 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Plik pdf w nowym oknie
 • 490. Uchwała Nr 490/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 4 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Plik pdf w nowym oknie
 • 491. Uchwała Nr 491/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 4 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „budowa ulicy Dygasińskiego – II linia zabudowy w Busku–Zdroju”. Plik pdf w nowym oknie
 • 492. Uchwała Nr 492/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik
 • 493. Uchwała Nr 493/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2010. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 , Załącznik 2
 • 494. Uchwała Nr 494/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2010 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • 495. Uchwała Nr 495/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • 496. Uchwała Nr 496/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 8 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2010. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1, Załącznik 2
 • 497. Uchwała Nr 497/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 8 września 2010 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2010 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • 498. Uchwała Nr 498/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 8 września 2010 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1, Załącznik 2
 • 499. Uchwała Nr 499/2010 Zarządu powiatu w Busku–Zdroju z dnia 20 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • 500. Uchwała Nr 500/2010 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2010. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1, Załącznik 2
 • 501. Uchwała Nr 501/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 20 września 2010 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2010 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • 502. Uchwała Nr 502/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 20 września 2010 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • 503. Uchwała Nr 503/2010 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2010. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1, Załącznik 2
 • 504. Uchwała Nr 504/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 27 września 2010 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2010 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • 505. Uchwała Nr 505/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 27 września 2010 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • 506. Uchwała Nr 506/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • 507. Uchwała Nr 507/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 7 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • 508. Uchwała Nr 508/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 7 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • 509. Uchwała Nr 508/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 7 października 2010 roku w sprawie przyznania nagród Starosty Buskiego w dziedzinie edukacji. Plik pdf w nowym oknie
 • 510. Uchwała Nr 510/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 20 października 2010 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały „Programu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2011-2015” Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1, Załącznik 2
 • 511. Uchwała Nr 511/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 20 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2010. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 , Załącznik 2 , Załącznik 3 , Załącznik 4
 • 512. Uchwała Nr 512/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 20 października 2010 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2010 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • 513. Uchwała Nr 513/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 20 października 2010 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • 514. Uchwała Nr 514/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 27 października 2010 roku w sprawie określenia wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Plik pdf w nowym oknie - uchylona
 • 515. Uchwała Nr 515/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2010. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 , Załącznik 2 , Załącznik 3
 • 516. Uchwała Nr 516/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 października 2010 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2010 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 , Załącznik 2
 • 517. Uchwała Nr 517/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • 518. Uchwała Nr 518/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku–Zdroju do podejmowania czynności w zakresie realizacji Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plik pdf w nowym oknie
 • 519. Uchwała Nr 519/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2010. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 , Załącznik 2
 • 520. Uchwała Nr 520/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2010 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • 521. Uchwała Nr 521/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • 522. Uchwała Nr 522/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 , Załącznik 2
 • 523. Uchwała Nr 523/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2011 rok. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • 524. Uchwała Nr 524/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • 525. Uchwała Nr 525/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju do czynności prawnych w zakresie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego. Plik pdf w nowym oknie
 • 526. Uchwała Nr 526/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2010. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 , Załącznik 2
 • 527. Uchwała Nr 527/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2010 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • 528. Uchwała Nr 528/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • 529. Uchwała Nr 529/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 396/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2010 r. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik
 • 530. Uchwała Nr 530/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2010. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 , Załącznik 2
 • 531. Uchwała Nr 531/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2010 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • 532. Uchwała Nr 532/2010 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-22
Data publikacji:2015-05-22
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:4074

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-09-03 09:13:51Mariusz WalęzakOznaczono uchwałę 514/2017 jako uchylonąUchwały Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju - rok 2010