Protokół Nr 51/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 grudnia 2019

Protokół Nr 51/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 15 listopada 2019 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.51.2019

Protokół Nr 51/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 15 listopada 2019 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Jerzy Kordos
 4. Wiesław Marzec
 5. Tomasz Mierzwa

 

oraz

 • Lucyna Wojnowska – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju
 • Andrzej Smulczyński – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju
 • Renata Krzemień – Naczelnik Wydziału EK
 • Sławomir Dalach – Naczelnik Wydziału SOZ
 • Artur Polniak – Skarbnik Powiatu

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu: Nr 49/2019 z dnia 8 listopada 2019 roku oraz 50/2019 z dnia 12 listopada 2019 roku.
 5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni w budynku szkolnym na potrzeby cateringu (Dyr. ZSTiO w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. EK, Kier. Ref. IP, Skarbnik Powiatu).
 6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na likwidację i utylizację majątku ruchomego (Nacz. Wydz. EK).
 7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju w sprawie zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu).
 8. Rozpatrzenie wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Buskiego w dziedzinie sportu i kultury (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu).
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok (Skarbnik Powiatu).
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Skarbnik Powiatu).
 11. Zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 23/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Busku – Zdroju (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” w 2020 roku (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej w 2020 roku (Nacz. Wydz. SOZ).
 14. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju (Nacz. Wydz. SOZ, Skarbnik Powiatu).
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 900 otworzył 51 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu: Nr 49/2019 z dnia 8 listopada 2019 roku oraz 50/2019 z dnia 12 listopada 2019 roku zostały przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 5

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju Lucyna Wojnowska zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pod catering 8,64 m2 powierzchni na parterze budynku szkolnego, wybudowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Dyrektor ZSTiO w Busku – Zdroju zaznaczyła, że na terenie szkoły nie ma żadnych automatów z żywnością, ani sklepiku, z którego mogliby korzystać uczniowie w czasie przerw. Obecnie młodzież korzysta z automatów umieszczonych w sąsiadującym ze szkołą Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym, co przy tak dużej ilości uczniów jest niewystarczające oraz powoduje sytuacje, w których uczniowie stwarzają problemy wychowawcze na terenie Ośrodka.

 

Zabierając głos w dyskusji Skarbnik Powiatu Artur Polniak zwrócił uwagę, że w momencie, kiedy było zlecane studium wykonalności powinno być jednocześnie zlecone wyliczenie luki finansowej dla całego projektu.

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Kierownika Referatu IP, aby zlecił podmiotowi, który wykonywał studium wykonalności ponowne przeliczenie z uwzględnieniem dochodów z tytułu najmu nie tylko powierzchni pod sklepik, ale również siłowni celem wyliczenia luki finansowej. Po otrzymaniu powyższych dokumentów złożony zostanie stosowny wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o wyrażenie zgody w przedmiotowym zakresie. Do czasu otrzymania zgody  Dyrektor ZSTiO w Busku – Zdroju nie podejmuje działań w zakresie wynajmu powierzchni na potrzeby cateringu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 6

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju Znak: ZSS:351.1.2019 z dn. 06.11.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację i utylizację majątku ruchomego w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Odpowiadając na pytanie Przewodniczącego Zarządu, Naczelnik Wydziału EK potwierdziła, że jednostka dysponuje niezbędnymi dokumentami stwierdzającymi zużycie wymienionego we wniosku majątku ruchomego.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 

Ad. 7

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju Znak: ZSS:142.4.2019 z dn. 08.11.2019 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 8

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wykaz wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Buskiego w dziedzinie sportu i kultury. Wpłynęło łącznie 96 wniosków, 94 w dziedzinie sportu i 2 wnioski z kultury.

 

Ponadto, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zwrócił się z wnioskiem o przyznanie nagrody dla „Kwintetu Jerzego Cygana” w wysokości 1 000 zł. Następnie, Członek Zarządu Jerzy Kordos zawnioskował o nagrodę dla „Stowarzyszenia KGW Kępianki” w wysokości 1 000 zł.

 

Podczas analizy wniosków Członek Zarządu Tomasz Mierzwa zwrócił uwagę na dyscyplinę wędkarstwo rzutowe, gdzie zawodnicy wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami, co warte jest zaznaczenia w artykułach promocyjnych Powiatu.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu, w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw
i 0 głosach –wstrzymał się, pozytywnie zaopiniował wszystkie wnioski przyznając nagrody pieniężne. Ponadto, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Naczelnika Wydziału EK w sprawie zaokrąglenia w niektórych przypadkach kwot brutto do pełnych kwot, na ogólną wartość ok. 124 zł, co wynika ze zmian regulacji podatkowych.

 

Wykaz zawodników i trenerów oraz osób i podmiotów, którym przyznano nagrody oraz wysokość tych nagród stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 9

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok. Następnie, Skarbnik Powiatu omówił informację w zakresie dochodów, wydatków, nadwyżce/deficycie, przychodach, rozchodach z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od czasu ostatniego posiedzenia Zarządu – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Skarbnik Powiatu omawiając projekt budżetu Powiatu na 2020 rok zwrócił uwagę na bardzo ograniczone budżety jednostek organizacyjnych w stosunku do budżetów przez nich zaproponowanych, które znacznie przekraczały możliwości finansowe Powiatu.

Założenia do projektu budżetu Powiatu Buskiego na 2020 rok w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne stanowią załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Następnie, Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok. Ogółem prognozowane dochody budżetowe wynoszą 100 799 498 zł, natomiast planowane wydatki wynoszą 98 388 590 zł. Nadwyżka budżetowa w kwocie 2 410 908 zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań finansowych tj. rat kredytów i wykup obligacji. Uzupełnieniem finansowania działalności oświatowych jednostek budżetowych będą środki wygospodarowane w ramach rachunków dochodów własnych. Ogółem plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów planowany jest na kwotę 1 321 740 zł.

 

Skarbnik Powiatu omawiając kolejno poszczególne działy, rozdziały w/w projektu uchwały ponownie zwrócił uwagę, na niebezpieczeństwa wynikające z zapowiedzi Rządu oraz ze znacznego wzrostu wydatków na oświatę.

Ponadto, Skarbnik Powiatu zaznaczył, że ostrożność przy projektowaniu i realizacji budżetu na przyszły rok, pozwoli na spokojniejsze funkcjonowanie i niepodejmowanie w bliskiej przyszłości zbyt drastycznych decyzji.

 

Po analizie, uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Członek Zarządu Tomasz Mierzwa był nieobecny podczas głosowania.

 

Uchwała Nr 217/2019 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 10

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

 

Skarbnik Powiatu poinformował, że poziom dochodów w poszczególnych latach wynika z prognozowanej sytuacji makroekonomicznej. Planowany poziom wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych jest wyrazem realizowanej polityki rozwoju Powiatu. Punktem wyjścia przy określaniu poziomu wskaźników w prognozie były założenia zawarte w dokumentach rządowych oraz wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, zweryfikowane w oparciu o analizy własne w zakresie wykonania budżetu Powiatu w latach poprzednich. Wysokość wskaźników inflacji i PKB w poszczególnych latach dodatkowo zweryfikowano w oparciu o analizy własne.

 

Następnie, Skarbnik Powiatu omówił prognozowany w poszczególnych latach poziom dochodów, który jest wypadkową zmian w zakresie planowanych do pozyskania dochodów bieżących i majątkowych, których wysokość wynika m.in. z przyjętych harmonogramów realizacji projektów finansowych z udziałem krajowych i zagranicznych środków. Dochody bieżące w 2020 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Powiatu na rok 2020, natomiast w latach 2021 – 2030 poziom dochodów skorelowany został z przyjętymi wskaźnikami PKB. Ponadto, przyjęty został wzrost podstawowych źródeł dochodów bieżących na poziomie 1%.

Dynamika kształtowania się dochodów majątkowych w latach objętych prognozą jest zmienna i wynika przede wszystkim z szacowanych wpływów z tytułu środków bezzwrotnych związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych. Dochody majątkowe z tytułu środków unijnych przyjęto na poziomie wynikającym z harmonogramów ich pozyskiwania.

W latach 2022-2030 kwota dochodów majątkowych w omawianym projekcie uchwały ma tendencję malejącą, gdyż jest uzależniona od możliwości przeznaczenia środków własnych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.

 

W dalszej części posiedzenia Skarbnik Powiatu omówił wydatki. W latach 2020-2030 zaplanowano wzrost wydatków bieżących, co bezpośrednio wynika z zapowiedzi Rządu odnośnie wzrostu płacy minimalnej. Ponadto, poziom wydatków ogółem jest wypadkową zmian w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, których dynamika w poszczególnych latach prognozy kształtuje się na zróżnicowanym poziomie, co jest uzależnione od możliwości Powiatu w zakresie realizacji inwestycji. Wydatki w latach 2020-2030 zaplanowano na poziomie umożliwiającym realizację przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w w/w projekcie i zadań rocznych wyszczególnionych w budżecie Powiatu.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 218/2019 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 11

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński zapoznał Zarząd Powiatu z Zarządzeniem Nr 23/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju z dnia 24.09.2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Busku – Zdroju – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 12

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” w 2020 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 219/2019 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 15 listopada 2019 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” w 2020 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

W dalszej części posiedzenia Dyrektor PCPR w Busku – Zdroju przedstawił propozycję zaproszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do pracy w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie działalności pomocy społecznej w 2020 roku.

Powyższe zaproszenie – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego protokołu zostało zaakceptowane przez Zarząd Powiatu.

 

Ad. 13

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalachprzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdrojuw sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej w 2020 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 220/2019 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej w 2020 roku stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału SOZ przedstawił propozycję zaproszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji zadania z zakresu działalności wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej w 2020 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego protokołu zostało zaakceptowane przez Zarząd Powiatu.

 

Ad. 14

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 

Ad. 15

W sprawach różnych:

1.     Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Busku – Zdroju w związku z pytaniami Radnych podczas XII Sesji Rady Powiatu w dn. 08.11.2019 r. w sprawie akcji prowadzonej przez Szkołę „Rok Zerowy na AGH” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 16

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1120 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

 

Protokół sporządziła:

Wioleta Waga

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2019-12-18
Data publikacji:2019-12-18
Osoba sporządzająca dokument:Wioleta Waga
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:814