Protokół Nr 52/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 grudnia 2019

Protokół Nr 52/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 27 listopada 2019 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.52.2019

Protokół Nr 52/2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 27 listopada 2019 roku

 

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Jerzy Kordos
 4. Wiesław Marzec
 5. Tomasz Mierzwa

oraz

 • Krzysztof Tułak - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
 • Lucyna Wojnowska - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju
 • Wiesław Waga - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie
 • Agnieszka Ćwiertnia - nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Broninie
 • Sylwester Pałka - Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju
 • Grzegorz Lasak - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
 • Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
 • Artur Polniak - Skarbnik Powiatu
 • Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
 • Krzysztof Welenc - Naczelnik Wydziału OR
 • Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SOZ
 • Henryk Krzyżański - Naczelnik Wydziału GKN

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Złożenie ślubowania przez nauczyciela mianowanego.
 6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie pracownika niepedagogicznego (Dyr. ZSTiO w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. EK).
 7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju o zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na wyposażenie w kwocie 60 000 zł (Dyr. ZST-I w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu).
 8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
  o zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych w kwocie 30 000 zł na rok 2020
  na zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie terenu w obrębie pasa drogi powiatowej Nr 0098T Solec - Zdrój Wełnin na odcinku ul. Kościuszki pomiędzy ul. Partyzantów
  a ul. Krakowską w Solcu - Zdroju, wraz z terenem należącym do drogi powiatowej
  Nr 0103T Stopnica - Solec - Zdrój - Zielonki - Ludwinów - Błotnowola w obrębie skrzyżowania ulic Krakowskiej i Kościuszki w ramach projektu partnerskiego „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec - Zdrój”
  (Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu).
 9. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/328/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 października 2017 r. w sprawie nadania Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju (Dyr. ZOZ w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 10. Zapoznanie się z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe (Nacz. Wydz. SOZ).
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe (Nacz. Wydz. SOZ).
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Dobry start 2.0” (Nacz. Wydz. EK).
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Dobry start 2.0” (Nacz. Wydz. EK).
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju
  do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Dobry start 2.0”
  (Nacz. Wydz. EK).
 15. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. „Dobry start 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020 (Nacz. Wydz. EK).
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały
  Nr 50/2019 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2019 r. oraz wykazu specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które przyznawane jest dofinansowanie (Nacz. Wydz. EK).
 17. Zapoznanie się ze sprawozdaniami Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju z realizacji projektu edukacyjnego pn. „Inwestycja w przyszłość” (Nacz. Wydz. EK).
 18. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
  w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytych oraz nieodpłatne przekazanie lub sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Zespołu (Nacz. Wydz. EK, Nacz. Wydz. OR).
 19. Zatwierdzenie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2020 (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu).
 20. Ponowne rozpatrzenie wniosków o przyznanie Nagród Starosty Buskiego w dziedzinie sportu i kultury (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu).
 21. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju Znak: PF.0760.18.2019 z dnia 12.11.2019 o przekwalifikowanie wydatków w planie budżetu na 2019 rok (Skarbnik Powiatu).
 22. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju Znak: ZSP1.0722.29.2019 z dnia 06.11.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć środków finansowych w planach wydatków na 2019 rok (Skarbnik Powiatu).
 23. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju Znak: ZSP1.0722.33.2019 z dnia 22.11.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć środków finansowych w planach wydatków na 2019 rok (Skarbnik Powiatu).
 24. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju Znak: ZSP1.0722.34.2019 z dnia 21.11.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki i wydatków nimi finansowanych w roku 2019 (Skarbnik Powiatu).
 25. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju Znak: ZSTiO.032.1526.2019 z dnia 13.11.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie środków do planu finansowego na rok 2019 (Skarbnik Powiatu).
 26. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
  w Busku - Zdroju Znak: ZSTiO.032.1502.2019 z dnia 06.11.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć środków do planu finansowego na rok 2019 (Skarbnik Powiatu).
 27. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
  w Busku - Zdroju Znak: ZSTiO.032.1500.2019 z dnia 06.11.2019 r. o zwiększenie środków do planu finansowego na rok 2019 (Skarbnik Powiatu).
 28. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
  w Busku - Zdroju Znak: ZSTiO.032.1501.2019 z dnia 06.11.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie środków do planu finansowego na rok 2019 (Skarbnik Powiatu).
 29. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
  dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju Znak: SOSW.3011.62.2019 z dnia 04.11.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian między paragrafami w planie finansowym wydatków na 2019 r. (Skarbnik Powiatu).
 30. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju Znak ZST-I 075.98.740.2019 z dnia 15.11.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień środków finansowych pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej (Skarbnik Powiatu).
 31. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju Znak: ILO.321.83.2019 z dnia 21.11.2019 r. o zwiększenie planu dochodów i planu wydatków na wydzielonym rachunku dochodów własnych (Skarbnik Powiatu).
 32. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju Znak: ILO.321.84.2019 z dnia 21.11.2019 r. o zwiększenie planu finansowego o środki zabezpieczone w budżecie Powiatu Buskiego na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (Skarbnik Powiatu).
 33. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju Znak: ILO.321.85.2019 z dnia 21.11.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian
  w planie finansowym (Skarbnik Powiatu).
 34. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Znak: PCPR.ZAF.3011.7.2019 z dnia 15.11.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień finansowych (Skarbnik Powiatu).
 35. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach Znak: POW.8120.306.2019 w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie kwoty 20 000 zł na paragraf 4010 z paragrafu 4040, 4210, 4300 (Skarbnik Powiatu).
 36. Rozpatrzenie wniosku Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju oraz Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej przy TPD w Busku - Zdroju w sprawie dokonania przesunięć między pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju w 2019 roku (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 37. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie oraz Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS w Gnojnie w sprawie dokonania przesunięć między pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gnojnie przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w 2019 roku (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 38. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2019 (Skarbnik Powiatu).
 39. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku (Skarbnik Powiatu).
 40. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku (Skarbnik Powiatu).
 41. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku (Skarbnik Powiatu).
 42. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian planu wydatków
  w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).
 43. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego
  w 2019 roku (Skarbnik Powiatu).
 44. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku (Skarbnik Powiatu).
 45. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030 (Skarbnik Powiatu).
 46. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju o udostępnienie łącznika budynku byłej szkoły - Zespołu Szkół Technicznych
  i Ogólnokształcących mieszczącego się przy ul. Boh. Warszawy 120 w Busku - Zdroju
  w związku z organizacją Świątecznej Zbiórki Żywności (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. GKN).
 47. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie (Nacz. Wydz. GKN).
 48. Rozpatrzenie wniosku Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu.
 49. Sprawy różne.
 50. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 1100 otworzył 52 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Protokół Nr 51/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 5

Nauczyciel kontraktowy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie Pani Agnieszka Ćwiertnia zdała egzamin na stopień nauczyciela mianowanego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju.

W dniu dzisiejszym Pani Agnieszka Ćwiertnia w obecności Członków Zarządu Powiatu, Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie oraz Naczelnika Wydziału EK, złożyła uroczyste ślubowanie.

Następnie, Członkowie Zarządu wręczyli w/w nauczycielowi Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Nastąpiły gratulacje.

 

Ad. 6

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju Lucyna Wojnowska zwróciła się z wnioskiem do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na zmianę okresu zwiększenia zatrudnienia w administracji szkolnej o jeden etat tj. pomoc administracyjna
z okresu od 1 listopada do 31 grudnia 2019 r. na czas od 1 stycznia do 29 lutego 2020 r.
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 7

Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju Sylwester Pałka zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych w kwocie 60 000 zł na wyposażenie sal lekcyjnych oraz pokoi mieszkalnych
w internacie co wynika ze zwiększonego naboru uczniów do klas pierwszych - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu odłożył procedowanie nad powyższym wnioskiem do czasu następnego posiedzenia.

 

Ad. 8

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zwrócił się
do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych w kwocie 30 000 zł na rok 2020 na zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie terenu w obrębie pasa drogi powiatowej Nr 0098T Solec - Zdrój - Wełnin na odcinku ul. Kościuszki pomiędzy
ul. Partyzantów a ul. Krakowską w Solcu - Zdroju, wraz z terenem należącym do drogi powiatowej Nr 0103T Stopnica - Solec - Zdrój - Zielonki - Ludwinów - Błotnowola w obrębie skrzyżowania ulic Krakowskiej i Kościuszki w ramach projektu partnerskiego „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec - Zdrój” - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 9

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/328/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 października 2017 r. w sprawie nadania Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Sekretarz Powiatu Jerzy Służalski zwrócił uwagę na zapis art. 32 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami zgodnie z którym: „Obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte przez Narodowy Fundusz Zdrowia z podmiotami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami oraz podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych w dentobusach, w zakresie, w jakim dotyczą tej opieki lub tych świadczeń, zachowują ważność przez okres, na jaki zostały zawarte.” 

Decyzją Zarządu Powiatu, Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień została zobowiązana do rozeznania z Radcą Prawnym tut. Starostwa czy przeprowadzona przez Powiat procedura wypowiedzenia podmiotowi, który dotychczas sprawował profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami oraz zawarcia nowej umowy z POZ przy ZOZ w Busku - Zdroju jest zgodna z brzmieniem przytoczonego wyżej zapisu ustawy.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 10

Wicestarosta Buski, Przewodniczący Komisji Konkursowej Stanisław Klimczak zapoznał Członków Zarządu z Protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu do wiadomości.

 

Ad. 11

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 221/2019 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 27 listopada 2019 roku
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania
z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 12

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Dobry start 2.0”.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 222/2019 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 27 listopada 2019 roku
w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Dobry start 2.0”stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 13

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Dobry start 2.0”.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 223/2019 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 27 listopada 2019 roku
w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Dobry start 2.0”stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

 

Ad. 14

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Dobry start 2.0”.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 224/2019 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 27 listopada 2019 roku
w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu
pn. „Dobry start 2.0”stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 15

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu
pn. „Dobry start 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 16

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr 50/2019 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2019 r. oraz wykazu specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które przyznawane jest dofinansowanie.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 225/2019 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 27 listopada 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 50/2019 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2019 r. oraz wykazu specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które przyznawane jest dofinansowanie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

 

 

Ad. 17

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu ze sprawozdaniami Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju z realizacji projektu edukacyjnego pn. „Inwestycja w przyszłość”
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 18

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień oraz Naczelnik Wydziału OR Krzysztof Welenc zapoznali Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytych oraz nieodpłatne przekazanie lub ewentualną sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Zespołu - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na likwidację poprzez utylizację i przekazanie na odpady środków trwałych i wyposażenia, zaliczonych przez Komisję Likwidacyjną na podstawie oględzin i ekspertyz do zużytych składników majątku ruchomego Szkoły, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do wniosku Dyrektora ZSTiO w Busku - Zdroju.

 

Zarząd Powiatu zobowiązał Informatyków tut. Starostwa do dokonania oceny przydatności do dalszego użytkowania sprzętu komputerowego wyszczególnionego w załączniku nr 2 (Wykaz zbędnych składników majątku ruchomego) do wniosku Dyrektora ZSTiO. Sprzęt komputerowy, który mógłby być dalej użytkowany zostanie przejęty na stan Powiatu
i przekazany Stowarzyszeniom oraz Organizacjom non-profit.

 

Jednocześnie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie do Internatu ZST-I
w Busku - Zdroju 16 szt. zbędnych firan.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 19

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd PowiatuzPlanem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu przyjął Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw
i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 20

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień ponownie przedstawiła wykaz wniosków
o przyznanie Nagrody Starosty Buskiego w dziedzinie sportu i kultury. Powyższe związane jest z zaokrągleniem w niektórych przypadkach kwot brutto do pełnych kwot, co wynika ze zmian regulacji podatkowych.

 

Wykaz zawodników i trenerów oraz osób i podmiotów, którym przyznano nagrody oraz wysokość tych nagród stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

Powyższy wykaz został zaakceptowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 21

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju z dnia 12.11.2019 Znak: PF.0760.18.2019 o przekwalifikowanie wydatków w planie budżetu na 2019 rok- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 22

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju z dnia 06.11.2019 r. Znak: ZSP1.0722.29.2019 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć środków finansowych w planach wydatków na 2019 rok- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 23

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju z dnia 22.11.2019 r. Znak: ZSP1.0722.33.2019 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć środków finansowych w planach wydatków na 2019 rok - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 24

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju z dnia 21.11.2019 r. Znak: ZSP1.0722.34.2019 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki i wydatków nimi finansowanych w roku 2019 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 25

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju z dnia 13.11.2019 r. Znak: ZSTiO.032.1526.2019 w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie środków do planu finansowego na rok 2019- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 

Ad. 26

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju z dnia 06.11.2019 r. Znak: ZSTiO.032.1502.2019 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć środków do planu finansowego na rok 2019 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 27

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju z dnia 06.11.2019 r. Znak: ZSTiO.032.1500.2019 o zwiększenie środków do planu finansowego na rok 2019
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 28

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju z dnia 06.11.2019 r. Znak: ZSTiO.032.1501.2019 w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie środków do planu finansowego na rok 2019 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 29

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
z dnia 04.11.2019 r. Znak: SOSW.3011.62.2019 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian między paragrafami w planie finansowym wydatków na 2019 r.- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 30

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju z dnia 15.11.2019 r. Znak
ZST-I 075.98.740.2019 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień środków finansowych pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 31

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju z dnia 21.11.2019 r. Znak: ILO.321.83.2019
o zwiększenie planu dochodów i planu wydatków na wydzielonym rachunku dochodów własnych- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 32

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju z dnia 21.11.2019 r. Znak: ILO.321.84.2019
o zwiększenie planu finansowego o środki zabezpieczone w budżecie Powiatu Buskiego na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 33

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju z dnia 21.11.2019 r. Znak: ILO.321.85.2019 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 34

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju z dnia 15.11.2019 r. Znak: PCPR.ZAF.3011.7.2019 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień finansowych- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został negatywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 35

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach z dnia 21.11.2019 r. Znak: POW.8120.306.2019
w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie kwoty 20 000 zł na paragraf 4010 z paragrafu 4040, 4210, 4300- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 36

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił wniosek Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju oraz Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej przy TPD w Busku - Zdroju z dnia 13 listopada 2019 r. Znak: TPD.OP.16.2019
w sprawie dokonania przesunięć między pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju w 2019 roku- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

 

Opinia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju do w/w wniosku stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 37

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Gnojnie oraz Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS w Gnojnie z dnia 13.11.2019 r. Znak: DPS.XI.48.35.2019 w sprawie dokonania przesunięć między pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gnojnie przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w 2019 roku- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

 

Opinia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju do w/w wniosku stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 38

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2019.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 226/2019 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 27 listopada 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2019 stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 39

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 227/2019 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 27 listopada 2019 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 40

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 228/2019 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 27 listopada 2019 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 41

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 229/2019 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 27 listopada 2019 roku
w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 42

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 230/2019 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 27 listopada 2019 roku
w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 43

Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego
w 2019 roku.

 

Zarząd Powiatu odłożył procedowanie nad powyższą uchwałą do czasu następnego posiedzenia.

 

Ad. 44

Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku.

 

Zarząd Powiatu odłożył procedowanie nad powyższą uchwałą do czasu następnego posiedzenia.

 

Ad. 45

Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030.

 

Zarząd Powiatu odłożył procedowanie nad powyższą uchwałą do czasu następnego posiedzenia.

 

Ad. 46

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński,
w związku z organizacją Świątecznej Zbiórki Żywności, zwrócił się do Zarządu Powiatu
o udostępnienie łącznika budynku byłej szkoły - Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących mieszczącego się przy ul. Boh. Warszawy 120 w Busku - Zdroju w celu przygotowania paczek żywnościowych - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 43 do niniejszego protokołu. Dyrektor PCPR zwrócił się o udostępnienie łącznika na okres od 29.11.2019 r. do 09.12.2019 r.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.


Ad. 47

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 231/2019 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 27 listopada 2019 roku
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.

 

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański zapoznał Członków Zarządu ze zbiorczym zestawieniem ofert w przetargu nieograniczonym na: „Utworzenie inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych GESUT”. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 225 150 zł brutto, w tym zadanie 1 - 109 100 zł, zadanie 2 - 116 050 zł. W prowadzonym postępowaniu przetargowym wpłynęło 11 ofert. Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę: zadanie 1 - 60 024 zł, zadanie 2 - 56 225,76 zł.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 48

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zapoznał Członków Zarządu z wnioskiem Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu z posiedzenia, które odbyło się
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju w dniu
19 listopada 2019 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 45 do niniejszego protokołu.

 

Członkowie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu przychylając się do prośby Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju Andrzeja Bilewskiego zwracają się do Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu wzmożenie kontroli poprzez wprowadzenie patroli Policji czy Straży Miejskiej na Al. Mickiewicza w Busku - Zdroju w czasie trwania długiej przerwy od godz. 11.00 do 11.20. Powyższe ma na celu nadzór oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczniów.

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że przedmiotowy wniosek został już zrealizowany. Tego typu działania zostały już podjęte. Dodatkowo, w przyszłym tygodniu, zostanie zorganizowane spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji w Busku - Zdroju, Komendantem Straży Miejskiej w Busku - Zdroju oraz Dyrektorami jednostek oświatowych dotyczące wzmożenia kontroli.

 

Ad. 49

W sprawach różnych:

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju skierowanym do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Busku - Zdroju
w sprawie budowy ogrodzenia działki w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0086T Busko - Zdrój - Owczary - Pęczelice, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w m. Busko - Zdrój
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 46 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 50

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1310 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

 

Protokół sporządziła:

Barbara Nowocień

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2019-12-19
Data publikacji:2019-12-19
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:411