Protokół Nr 54/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 stycznia 2020

Protokół Nr 54/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 12 grudnia 2019 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.54.2019

Protokół Nr 54/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 12 grudnia 2019 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Jerzy Kordos
 4. Wiesław Marzec
 5. Tomasz Mierzwa

oraz

 • Krzysztof Tułak - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
 • Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
 • Jolanta Czyrny - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju
 • Piotr Zeljaś - Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach
 • Artur Polniak - Skarbnik Powiatu
 • Krzysztof Welenc - Naczelnik Wydziału OR
 • Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SOZ
 • Anna Majkowska - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN
 • Kamil Stępień - Inspektor w Wydziale KT

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 52/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku.
 5. Zapoznanie się z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju dotyczącym wysokości wynagrodzeń wśród pracowników na tożsamych stanowiskach w jednostkach organizacyjnych Powiatu (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 6. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem Nr 6/2019/RWT z realizacji Projektu „Rodzina Wspólna Troska” za okres od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r. (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju,
  Nacz. Wydz. SOZ).
 7. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie powierzenia Powiatowi Kazimierskiemu zimowego utrzymania dróg Powiatu Buskiego, zlokalizowanych przy granicy z Powiatem Kazimierskim oraz przyjęcia do zimowego utrzymania dróg Powiatu Kazimierskiego zlokalizowanych przy granicy z Powiatem Buskim (Dyr. PZD w Busku - Zdroju).
 8. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
  i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam (Dyr. PZD w Busku - Zdroju).
 9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
  o zabezpieczenie dodatkowych środków w dziale 600 rozdziale 60014 na § 4010 w kwocie 232 487 zł oraz na § 4110 w kwocie 4 000 zł (Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu).
 10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju o ujęcie
  w wydatkach niewygasających z upływem 2019 roku środków w kwocie 120 000 zł
  (Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu).
 11. Zapoznanie się z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój dotyczącym nie wyrażenia zgody na przejęcie odcinków dróg wojewódzkich Nr 973 o długości 6,097 km oraz Nr 776 o długości 0,960 km zlokalizowanych w Busku - Zdroju (Dyr. PZD w Busku - Zdroju).
 12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach
  o udostępnienie do użytkowania na okres trzech miesięcy samochodu marki Volkswagen Transporter wycofywanego z użytku ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie (Dyr. PO-W w Winiarach, Nacz. Wydz. SOZ).
 13. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydzierżawienia działki Nr 25/5 przy ul. Bohaterów Warszawy w m. Busko - Zdrój (Nacz. Wydz. GKN).
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie (dot. I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju) (Nacz. Wydz. GKN).
 15. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie(dot. I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju) (Nacz. Wydz. GKN).
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie (dot. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju) (Nacz. Wydz. GKN).
 17. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie(dot. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju) (Nacz. Wydz. GKN).
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie (dot. Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju)
  (Nacz. Wydz. GKN).
 19. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie(dot. Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju) (Nacz. Wydz. GKN).
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie (dot. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju) (Nacz. Wydz. GKN).
 21. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie(dot. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju) (Nacz. Wydz. GKN).
 22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie (dot.  Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju) (Nacz. Wydz. GKN).
 23. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie(dot. Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju) (Nacz. Wydz. GKN).
 24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie (dot.  Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie)
  (Nacz. Wydz. GKN).
 25. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie(dot. Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie) (Nacz. Wydz. GKN).
 26. Rozpatrzenie wniosku Związków Zawodowych działających przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju o przyznanie premii dla Dyrektora ZOZ w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. SOZ, Nacz. Wydz. OR).
 27. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie ustalenia opłat za usunięcie
  i przechowywanie pojazdu usuniętego z dróg powiatu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu (Nacz. Wydz. KT).
 28. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr V/47/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2019 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim (Skarbnik Powiatu).
 29. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
  za 2019 i 2020 rok (Skarbnik Powiatu).
 30. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć między pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim prowadzonego przez Caritas Diecezji Kieleckiej na 2019 rok (Skarbnik Powiatu).
 31. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian planu wydatków budżetowych na 2019 rok (Skarbnik Powiatu).
 32. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach
  w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie środków finansowych w kwocie 5 000 zł na paragraf 4010 z paragrafu 4280, 4300, 4360, 4390 (Skarbnik Powiatu).
 33. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym wydatków budżetowych (Skarbnik Powiatu).
 34. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym wydatków budżetowych (Skarbnik Powiatu).
 35. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju o przekwalifikowanie wydatków w planie budżetu na 2019 rok (Skarbnik Powiatu).
 36. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian między paragrafami w planie finansowym wydatków na 2019 r. (Skarbnik Powiatu).
 37. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian między działami w planie finansowym wydatków na 2019 r. (Skarbnik Powiatu).
 38. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień środków finansowych pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej (Skarbnik Powiatu).
 39. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
  w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć środków do planu finansowego na rok 2019 (Skarbnik Powiatu).
 40. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
  w Broninie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym na 2019 rok (Skarbnik Powiatu).
 41. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej (Skarbnik Powiatu).
 42. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień w planie finansowym jednostki (Skarbnik Powiatu).
 43. Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku (Skarbnik Powiatu).
 44. Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały
  Nr IV/34/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030 (Skarbnik Powiatu).
 45. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2020 (Skarbnik Powiatu).
 46. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030 (Skarbnik Powiatu).
 47. Rozpatrzenie wniosku Komisji ds. Bezrobocia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
 48. Sprawy różne.
 49. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 1100 otworzył 54 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Protokół Nr 52/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 5

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński,
w obecności Dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Busku - Zdroju Jolanty Czyrny zasygnalizował problem wysokości wynagrodzeń wśród pracowników na tożsamych stanowiskach w jednostkach organizacyjnych Powiatu. Dyrektor PCPR poinformował
o kolejnej rezygnacji z pracy osoby na stanowisku psychologa i przejściu do pracy do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju. Dyrektor PCPR stwierdził, że zaistniała sytuacja ma wpływ na zachowanie płynności świadczonej pracy specjalistów co niesie zagrożenie bieżącej działalności statutowej oraz realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Pismo Dyrektora PCPR w Busku - Zdroju w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 3
do niniejszego protokołu.

 

Po przeprowadzeniu dyskusji, Członkowie Zarządu Powiatu stwierdzili, że wynagrodzenie, które otrzymują psycholodzy zatrudnieni w PCPR w Busku - Zdroju jest wyższe
od wynagrodzenia psychologów zatrudnionych w PP-P w Busku - Zdroju. Zauważalny jest brak na rynku pracy osób wykonujących zawód psychologa w związku z czym występują coraz większe trudności ze znalezieniem osób na w/w stanowisko. Pracownicy mają dowolność
w wyborze miejsca pracy i powyższe pozostaje poza zakresem właściwości Zarządu Powiatu. Do podjęcia pracy w Poradni zachęcać mogą oferowane warunki pracy m.in. umowa na czas nieokreślony. PCPR oferuje natomiast zatrudnienie na czas określony tj. na czas realizacji projektu. Podejmując się realizacji projektów ze środków UE należy brać pod uwagę występujący na rynku pracy brak osób wykonujących zawód psychologa i planować jak najmniejszą liczbę usług psychologicznych. 

 

Ad. 6

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński zapoznał Zarząd Powiatu ze Sprawozdaniem Nr 6/2019/RWT z realizacji Projektu „Rodzina Wspólna Troska” za okres od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r. - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

 

Ad. 7

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie powierzenia Powiatowi Kazimierskiemu zimowego utrzymania dróg Powiatu Buskiego, zlokalizowanych przy granicy z Powiatem Kazimierskim oraz przyjęcia do zimowego utrzymania dróg Powiatu Kazimierskiego zlokalizowanych przy granicy z Powiatem Buskim – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 8

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 9

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zwrócił się
do Zarządu Powiatu z wnioskiem z dnia 06.12.2019 r. Znak: PZD.S2.3110.53.2019
o zabezpieczenie dodatkowych środków w dziale 600 rozdziale 60014 na § 4010 w kwocie 232 487 zł oraz na § 4110 w kwocie 4 000 zł - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Zarząd Powiatu na posiedzeniu Nr 53/2019 w dniu 4 grudnia 2019 roku zabezpieczył dla PZD w Busku - Zdroju środki w wysokości 217 000 zł. Na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć dla w/w jednostki dodatkowe środki w wysokości 10 000 zł.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 10

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem z dnia 06.12.2019 r. Znak: PZD.S2.3110.52.2019 o ujęcie
w wydatkach niewygasających z upływem 2019 roku środków w kwocie 120 000 złna realizację zadań pn.:

-       „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Odwodnienie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 0049T Strzałków - Smogorzów w m. Strzałków”

-       „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0098T Solec - Zdrój - Wełnin - Klucz w m. Wełnin
o dł. ok. 2300 mb”

-       „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0082T Kostki Małe - Oleszki - Wełecz związana z budową chodnika w m. Wełecz od km 5+415 do km 7+285 dł. 1870 m”.

Zaplanowane inwestycje nie zostały wykonane w roku bieżącym ze względu na przedłużające się procedury administracyjne uzyskania decyzji środowiskowej i lokalizacji przedsięwzięcia. Okres realizacji zadania ustala się do dnia 30.06.2020 r.

Pismo Dyrektora PZD w Busku - Zdroju w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 11

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój informującym
o niewyrażeniu zgody na przejęcie odcinków dróg wojewódzkich Nr 973 o długości 6,097 km oraz Nr 776 o długości 0,960 km zlokalizowanych w Busku - Zdroju - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

 

W dalszej części posiedzenia w odpowiedzi na zapytanie Członka Zarządu Jerzego Kordosa dotyczące zmiany oznakowania na ul. Wójczańskiej w m. Pacanów, Dyrektor PZD w Busku - Zdroju zwrócił się o złożenie pisemnego wniosku w powyższym zakresie.

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak oraz Członek Zarządu Tomasz Mierzwa w związku z interwencjami mieszkańców dotyczącymi wjazdu samochodów ciężarowych na drogi na których obowiązuje ograniczenie tonażu, zobowiązali Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju do skierowania pisma
do Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju w sprawie wzmożenia kontroli
na n/w drogach powiatowych:

-       Zwierzyniec - Galów,

-       Podgaje - Kotki - Kołaczkowice - Stopnica,

-       Śladków - Bugaj - Balice - Kargów.

 

Następnie Dyrektor PZD w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak, w kwestii planowanej przebudowy drogi powiatowej w m. Łagiewniki, poinformował, że koszt opracowania dokumentacji
(do celów ZRID) na wykonanie przedmiotowego zadania będzie opiewał na kwotę
ok. 100 000 zł.

 

Członkowie Zarządu Powiatu zdecydowali, że możliwość zabezpieczenia środków na realizację powyższego zadania będzie analizowana w 2020 roku.

 

Ad. 12

Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach Piotr Zeljaś zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o udostępnienie do użytkowania na okres trzech miesięcy samochodu marki Volkswagen Transporter wycofywanego z użytku ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

W dalszej części posiedzenia w związku z zamiarem przeniesienia Placówki do innego obiektu, Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Dyrektora PO-W w Winiarach oraz Naczelnika Wydziału SOZ o znalezieniu obiektu w m. Owczary, który mógłby zostać zakupiony na potrzeby Placówki.

 

Zarząd Powiatu dokona oględzin przedmiotowego obiektu w m-cu styczniu 2020 r.

 

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora PO-W w Winiarach oraz Naczelnika Wydziału SOZ
do dalszego poszukiwania domu/mieszkania pod potrzeby Placówki.

 

Zarząd Powiatu zobowiązał Kierownika Referatu IP do dokonania oceny stanu technicznego obiektu oraz wysokości nakładów, jakie należałoby ponieść, aby spełniał on wszystkie normy wynikające z przepisów prawa. W przypadku braku możliwości realizacji powyższego przez Kierownika Referatu IP, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zlecenie niniejszego specjaliście
ds. budowlanych.

 

Ad. 13

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN Anna Majkowska  zapoznała Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wydzierżawienia 15,00 m2 działki Nr 25/5 przy ul. Bohaterów Warszawy
w m. Busko - Zdrój na okres do 3 lat w związku z planowanym ponownym uruchomieniem znajdującego się na w/w działce kiosku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wydzierżawienie 15,00 m2 działki
Nr 25/5 przy ul. Bohaterów Warszawy w m. Busko - Zdrój na okres 3 lat w związku
z planowanym ponownym uruchomieniem znajdującego się na w/w działce kiosku - pod warunkiem wymiany obiektu na bardziej estetyczny.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 14

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN Anna Majkowska zapoznała Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju o wyrażenie zgody na nieodpłatne użyczenie, na czas nieoznaczony gabinetu profilaktyki zdrowotnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, w celu objęcia opieką zdrowotną uczniów szkoły - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN Anna Majkowska  przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości
w nieodpłatne użyczenie (dot. I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju).

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 234/2019 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 12 grudnia 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 15

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN Anna Majkowska zapoznała Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie(dot. I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju) – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 16

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN Anna Majkowska zapoznała Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju o wyrażenie zgody na nieodpłatne użyczenie, na czas nieoznaczony gabinetu profilaktyki zdrowotnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, w celu objęcia opieką zdrowotną uczniów szkoły - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN Anna Majkowska  przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości
w nieodpłatne użyczenie (dot. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju).

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 235/2019 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 12 grudnia 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

 

Ad. 17

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN Anna Majkowska zapoznała Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie(dot. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju) – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 18

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN Anna Majkowska zapoznała Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju o wyrażenie zgody na nieodpłatne użyczenie, na czas nieoznaczony gabinetu profilaktyki zdrowotnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, w celu objęcia opieką zdrowotną uczniów szkoły - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN Anna Majkowska  przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości
w nieodpłatne użyczenie (dot. Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju).

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 236/2019 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 12 grudnia 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 19

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN Anna Majkowska zapoznała Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie(dot. Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju) – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 20

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN Anna Majkowska zapoznała Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju o wyrażenie zgody na nieodpłatne użyczenie, na czas nieoznaczony gabinetu profilaktyki zdrowotnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, w celu objęcia opieką zdrowotną uczniów szkoły - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN Anna Majkowska  przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości
w nieodpłatne użyczenie (dot. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju).

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 237/2019 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 12 grudnia 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 21

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN Anna Majkowska zapoznała Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie(dot. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju)
– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 22

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN Anna Majkowska zapoznała Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju o wyrażenie zgody na nieodpłatne użyczenie, na czas nieoznaczony gabinetu profilaktyki zdrowotnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, w celu objęcia opieką zdrowotną uczniów szkoły -
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN Anna Majkowska  przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości
w nieodpłatne użyczenie (dot.  Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju).

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 238/2019 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 12 grudnia 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 23

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN Anna Majkowska zapoznała Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie(dot. Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju) – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 24

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN Anna Majkowska zapoznała Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie o wyrażenie zgody na nieodpłatne użyczenie, na czas nieoznaczony gabinetu profilaktyki zdrowotnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, w celu objęcia opieką zdrowotną uczniów szkoły - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN Anna Majkowska  przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości
w nieodpłatne użyczenie (dot.  Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie).

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 239/2019 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 12 grudnia 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Ad. 25

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN Anna Majkowska zapoznała Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie(dot. Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie) – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 26

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach oraz Naczelnik Wydziału OR Krzysztof Welenc zapoznali Zarząd Powiatu z wnioskiem Związków Zawodowych działających przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju o przyznanie premii uznaniowej dla Dyrektora ZOZ
w Busku - Zdroju - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

 

Zgodnie z przedłożoną opinią prawną Dyrektorowi ZOZ nie przysługuje premia uznaniowa. Dyrektorowi ZOZ w Busku - Zdroju przysługuje wyłącznie wynagrodzenie miesięczne i może mieć przyznaną ewentualnie nagrodę roczną. Przyznanie nagrody rocznej Dyrektorowi ZOZ może nastąpić jedynie w drodze uchwały Zarządu Powiatu.

Opinia prawna w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 27

Inspektor w Wydziale KT Kamil Stępień zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z dróg powiatu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 28

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju w sprawie dokonania zmian
w zakresie realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2019 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr V/47/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju
z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2019 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 29

Skarbnik Powiatu Artur Polniak poinformował, że Rada Powiatu w Busku - Zdroju w uchwale Nr XII/126/2019 z dnia 8 listopada 2019 roku upoważniła Zarząd Powiatu do przeprowadzenia postępowania mającego na celu wyłonienie biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za 2019 i 2020 rok. Zgodnie z § 2 w/w uchwały dokonany wybór biegłego rewidenta podlega zatwierdzeniu przez Radę Powiatu. W nawiązaniu do powyższego Zarząd zwrócił się z prośbą do 7 podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego o udzielenie informacji cenowej określającej całkowity koszt przeprowadzenia w/w zadania. Jednocześnie zapytanie
o udzielenie informacji cenowej umieszczone zostało na stronie internetowej tj. BIP Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. W postępowaniu oferty cenowe złożyło 8 podmiotów.

 

Zarząd Powiatu dokonał wyboru podmiotu do przeprowadzenia przedmiotowego badania. Spośród złożonych ofert, kierując się kryterium ceny, Zarząd Powiatu, wybrał do w/w badania podmiot: E-ACCOUNTING.PL Sp. z o.o. ul. Stanisława Barei 3/76, 03-141 Warszawa za cenę 13 997,40 zł brutto, w tym: za 2019 rok: 7 201,65 zł brutto, za 2020 rok: 6 795,75 zł brutto.

 

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

 

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za 2019 i 2020 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 30

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił wniosek Dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim w sprawie dokonania przesunięć między pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim prowadzonego przez Caritas Diecezji Kieleckiej w 2019 roku- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

 

Opinia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju do w/w wniosku stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 31

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju z dnia 04.12.2019 r. Znak: ZSS:311.02.2019 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany planu wydatków budżetowych na 2019 r.- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 32

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach z dnia 05.12.2019 r. Znak: POW.8120.319.2019
w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie kwoty 5 000 zł na paragraf 4010 z paragrafu 4280, 4300, 4360, 4390- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 33

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju z dnia 05.12.2019 r. Znak: PODiDN.311.16.2019 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian
w planie finansowym wydatków budżetowych w dziale 801 rozdział 80146 między poszczególnymi paragrafami - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 

Ad. 34

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju z dnia 04.12.2019 r. Znak: PODiDN.311.15.2019 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian
w planie finansowym wydatków budżetowych w dziale 801 rozdział 80146 między poszczególnymi paragrafami - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 35

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju z dnia 05.12.2019
Znak: PF.0760.19.2019 o przekwalifikowanie wydatków w planie budżetu na 2019 rok
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 36

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
z dnia 06.12.2019 r. Znak: SOSW.3011.69.2019 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian między paragrafami w planie finansowym wydatków na 2019 r.- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 37

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
z dnia 06.12.2019 r. Znak: SOSW.3011.70.2019 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian między działami w planie finansowym wydatków na 2019 r.- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 45 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 38

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju z dnia 06.12.2019 r.
Znak ZST-I 075.104.780.2019 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień środków finansowych pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 46 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 39

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju z dnia 06.12.2019 r.
Znak: ZSTiO.032.1637.2019 w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie środków do planu finansowego na rok 2019 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 47 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 40

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie z dnia 05.12.2019 r.
Znak: SOSW-301-18/2019 rok w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym na 2019 r.- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 48 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 41

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju z dnia 06.12.2019 r.
Znak: PCPR.ZAF.3011.08.2019 w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie środków zabezpieczonych na przewidywane usamodzielnienia finansowe i rzeczowe wychowanków
z rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej i przeznaczenie ich na zapłatę za bezumowne korzystanie z lokali znajdujących się przy ul. Bohaterów Warszawy 120 w okresie od dnia 01.09.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 49 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 42

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju z dnia 10.12.2019 r. Znak: PZD.S2.3110.55.2019 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 50 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został negatywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 43

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju z dnia 12.12.2019 r. Znak: ZOZ/DO/OM/48/2019
o dofinansowanie z budżetu Powiatu Buskiego zadania pn. „Położenie nawierzchni asfaltowej na betonowej płycie lądowiska dziennego i w miejscach postojowych” - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 51 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć na realizację powyższego zadania środki finansowe w kwocie 111 000 zł.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 52 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 44

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju
z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 53 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 45

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2020 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 54 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 46

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 55 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 47

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zapoznał Członków Zarządu z wnioskiem Komisji do spraw Bezrobocia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z wyjazdowego posiedzenia Komisji na drogi powiatowe w dniu 10 grudnia 2019 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 56 do niniejszego protokołu.

 

Członkowie Komisji do spraw Bezrobocia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego wnioskują do Zarządu Powiatu o zwiększenie ilości pracowników oraz środków finansowych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju na wykonywanie prac związanych z wycinką krzewów przy drogach powiatowych również w okresie jesienno - zimowym, gdy pozwalają na to warunki pogodowe.

 

Zarząd Powiatu skierował przedmiotowy wniosek do Dyrektora PZD w Busku - Zdroju, celem określenia potrzeb w powyższym zakresie na rok 2020.

 

Członkowie Komisji do spraw Bezrobocia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego wnioskują do Zarządu Powiatu o udział przedstawiciela Rady Powiatu w Busku - Zdroju (Radnego
z danego terenu) podczas prac Komisji Wojewódzkiej kwalifikującej odcinki dróg do remontu z programów powodziowych.

 

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora PZD w Busku - Zdroju do wystąpienia do Wojewody Świętokrzyskiego z zapytaniem czy jest możliwy udział przedstawicieli Rady Powiatu podczas prac Komisji Wojewódzkiej kwalifikującej odcinki dróg do remontu z programów powodziowych.

 

Ad. 48

W sprawach różnych:

1.     Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Naczelnika Wydziału OR dotyczącym zobowiązania z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 27 listopada 2019 r. - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 57 do niniejszego protokołu. W przedłożonym piśmie Naczelnik Wydziału OR informuje, że Informatyk tut. Starostwa udał się w dniu 05.12.2019 r. do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju celem sprawdzenia sprzętu informatycznego przeznaczonego do likwidacji zgodnie z pismem z dnia 15.11.2019 r. Po przeprowadzeniu wnikliwej oceny sprzętu komputerowego wyszczególnionego w załączniku nr 1 potwierdzono stan techniczny urządzeń opisany w załączniku do w/w pisma. Sprzęt jest przestarzały pracujący na systemach operacyjnych XP oraz Vista nie posiadających wsparcia technicznego i jego ewentualna naprawa lub modernizacja nie posiada ekonomicznego uzasadnienia oraz nie poprawi kondycji ich funkcjonowania. W części komputerów zostały uszkodzone podstawowe podzespoły w postaci płyt głównych.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

 

2.     Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju w zakresie prawidłowości podejmowanych przez ZOZ w Busku - Zdroju działań dotyczących utworzenia gabinetów medycyny szkolnej - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 58 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu
do wiadomości.

 

3.     Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju dotyczącym zasypanego rowu przy drodze powiatowej Nr 0084T Siesławice - Skorocice - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 59 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu
do wiadomości.

 

4.     Członek Zarządu Tomasz Mierzwa ponownie zaproponował, aby rozważyć możliwość zakupu tabletów dla Radnych i wprowadzenia elektronicznego systemu przekazywania materiałów na posiedzenia, co pozwoliłoby zastąpić dokumenty w wersji papierowej.

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Wydział Organizacyjny i Kadr oraz Biuro Obsługi Rady i Zarządu do rozeznania kosztów zakupu tabletów dla Radnych.

 

 

Ad. 49

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1400 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

 

Protokół sporządziła:

Barbara Nowocień

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2020-01-02
Data publikacji:2020-01-02
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:323