Protokół Nr XIV/2019 z Sesji Rady Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 stycznia 2020

Protokół Nr XIV/2019 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2019 r. roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju [ PDF]

Znak: BR. 0002.2.XIV.2019

Protokół Nr XIV / 2019
z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju
która odbyła się w dniu 30 grudnia 2019 roku
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Busku - Zdroju

w Sesji udział wzięli:

 • Radni Rady Powiatu w Busku - Zdroju
 • Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz służb, inspekcji i straży
 • Skarbnik Powiatu
 • Naczelnicy i Kierownicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju
 • Mieszkańcy Powiatu Buskiego
 • Przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

Listy obecności radnych oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie powierzenia Powiatowi Kazimierskiemu zimowego utrzymania dróg Powiatu Buskiego, zlokalizowanych przy granicy z Powiatem Kazimierskim oraz przyjęcia do zimowego utrzymania dróg Powiatu Kazimierskiego zlokalizowanych przy granicy z Powiatem Buskim.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z dróg powiatu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie(dot. I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju).
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie(dot. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju).
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie(dot. Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju).
 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie(dot. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju).
 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie(dot. Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju).
 17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie(dot. Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie).
 18. Sprawy różne i wolne wnioski.
 19. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

 

Ad. 1

Obradom przewodniczył Andrzej Gądek - Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał zebranych i o godz. 8.00otworzył XIV Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, poinformował, iż:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas obrad Sesji Rady Powiatu
  w Busku - Zdroju jest Starosta Buski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju.
 • Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju jest jawna, a dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku transmitowania i rejestracji obrad Rady Powiatu w Busku - Zdroju za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz ich udostępniania na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
 • Obowiązek informacyjny w pozostałym zakresie został zrealizowany poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej administratora oraz na drzwiach sali, w której odbywają się obrady Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

 

 

Ad. 2

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 18 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz decyzji.

 

Ad. 3

Do porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zawnioskował o wprowadzenie po punkcie 17 punktu 18 w brzmieniu:

"Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2019 roku".

Powyższy wniosek został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zawnioskował wprowadzenie po punkcie 18 punktu 19 w brzmieniu:

"Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu  Powiatu  Buskiego w 2019 roku".

Powyższy wniosek został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zawnioskował również wprowadzenie po punkcie 19 punktu 20 w brzmieniu:

"Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju  sprawie   zmiany   uchwały  Nr IV/34/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030".

Powyższy wniosek został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek na pisemny wniosek Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Piotra Wąsowicza (załącznik nr 3 do niniejszego protokołu) zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad po punkcie 20 punktu 21 w brzmieniu:

"Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przekazania według właściwości petycji z dnia 15 grudnia 2019 r., która wpłynęła do Rady Powiatu w dniu 17 grudnia 2019 r.".

Powyższy wniosek został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Innych propozycji zmian porządku obrad nie zgłoszono.

Pozostałe punkty pozostają bez zmian z zachowaniem ciągłości numeracji, a więc dotychczasowy punkt 18 otrzyma numerację 22, a punkt 19 otrzyma numerację 23.

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, porządek obrad wraz
z wprowadzonymi wyżej zmianami został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Ad. 4

Protokół Nr XIII / 2019 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 grudnia 2019 roku został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Ad. 5

Sprawozdanie Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny tj. od dnia 13 grudnia 2019 roku do dnia 30 grudnia 2019 roku, przedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz.
W okresie tym Zarząd odbył 3 posiedzenia.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym, stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek podziękował za przedstawione sprawozdanie.

Do w/w sprawozdania Radni Rady Powiatu nie wnosili uwag.

 

Ad. 6

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XIV / 145 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego - stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 7

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2020.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W dyskusji nad projektem budżetu Powiatu Buskiego na rok 2020 głos zabierali:

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu
uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił główne założenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2020 oraz zagrożenia związane z jego realizacją. Projekt budżetu był przedmiotem szczegółowej analizy na posiedzeniach Komisji Rady Powiatu.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz przybliżył założenia budżetu oraz w imieniu Klubu Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Samorządowe Busko - Zdrój, zarekomendował przyjęcie przez Radę Powiatu przedłożonego projektu budżetu Powiatu Buskiego na 2020 rok.

Radny Jan Bartosik poruszył sprawę postawionych przez Prokuraturę Rejonową w Sandomierzu zarzutów szeregu przestępstw wobec Wicestarosty Buskiego Stanisława Klimczaka. Radny wezwał Wicestarostę Buskiego do rezygnacji z funkcji, a nawet z mandatu radnego. Realizacja budżetu Powiatu Buskiego nie powinna być powierzona osobie, wobec której są postawione poważne zarzuty.

Do powyższego odniósł się Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek, który poinformował, iż na dzień dzisiejszy jako Przewodniczący Rady nie otrzymał żadnego pisma w przedmiotowej sprawie. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż prawdą jest, że postawione zostały wobec Wicestarosty Buskiego Stanisława Klimczaka zarzuty o możliwości popełnienia przestępstwa, jednak o tym ostatecznie zdecyduje Sąd. Wniosek Radnego Jana Bartosika Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz uznał za bezpodstawny.

Radna Teresa Krupska odniosła się do założeń i zadań inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu Powiatu Buskiego na rok 2020, poddając pod wątpliwość zasadność pewnych inwestycji w tym
m. in. modernizacji i rozbudowy SOS-W w Broninie. Powiat Buski ma do spłacenia ponad 26 mln zł kredytu, co znacznie ogranicza możliwości inwestycyjne. Radna określiła projekt budżetu jako napięty, a jednocześnie bardzo skromny i nieklarowny. Zdaniem Radnej niektóre inwestycje należałoby przełożyć i skupić się na realizacji inwestycji zaległych. Dla mieszkańców Powiatu Buskiego najważniejszą sprawą jest głównie bezpieczeństwo na drogach i służba zdrowia.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz odniósł się do powyższych uwag, wyjaśniając zakres wydatków administracyjnych oraz wydatków stałych związanych z funduszem płac. Wyjaśnił również powody i zasadność ujętych w projekcie budżetu Powiatu Buskiego na rok 2020 zadań inwestycyjnych w zakresie m. in. oświaty, drogownictwa, służby zdrowia. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz odniósł się również do struktury zatrudnienia w Starostwie Powiatowym oraz
w jednostkach podległych, a także wzrostu wysokości najniższego wynagrodzenia płac od stycznia 2020 roku. Ogólnie samorządy powiatowe mają coraz bardziej ograniczone środki finansowe przy jednoczesnym wzroście zadań. Powiat Buski stara się pozyskiwać środki finansowe
w maksymalnym stopniu z różnych źródeł zewnętrznych. Poinformował jednocześnie, iż budżet powiatu w ciągu roku jest wielokrotnie zmieniany.

Radny Tadeusz Jewiarz zabierając głos stwierdził, iż inwestycje są bardzo ważne, ale najważniejszy jest człowiek, należy więc zadbać o należyte, adekwatne do wykonywanej pracy wynagrodzenie pracowników. Radny zwrócił też uwagę na wzrost dochodów powiatu na przestrzeni lat. Od 2016 roku dochody te wzrosły o 26%.

Radny Jerzy Kordos odnosząc się do wypowiedzi Radnego Jana Bartosika zauważył, iż wypowiedzi te nie wnoszą nic merytorycznego do dyskusji, natomiast są jedynie atakiem na ludzi.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz udzielił odpowiedzi na zapytania Radnego Grzegorza Jankowskiego, który wyraził podobne zdanie jak Radna Teresa Krupska, iż projekt budżetu jest skromny, bez nowych inwestycji, a oszczędności są minimalne. Radny stwierdził, iż środki finansowe ze sprzedaży internatu pozwoliły na zabezpieczenie takich potrzeb jak np. remont nowej siedziby PCPR i PP-P w Busku - Zdroju oraz remont budynku przy I LO w Busku - Zdroju. Gdyby nie środki ze sprzedaży Powiat byłby na minusie. Radny Grzegorz Jankowski zwrócił uwagę na słuszną decyzję Rządu o wzroście najniższego wynagrodzenia.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz udzielił odpowiedzi na zapytania Radnego Grzegorza Jankowskiego, co do kosztów przeznaczonych na w/w remonty oraz zagospodarowania piętra
w budynku przy I LO w Busku - Zdroju. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz stwierdził, iż też cieszy się ze wzrostu najniższego wynagrodzenia, jednak zapomniano, aby odpowiednio to zrównoważyć w stosunku do pozostałych pracowników. Powyższe spowoduje bowiem spłaszczenie wynagrodzeń.

Radny Jan Bartosik przedstawił wysokości wpływów z PIT i CIT Powiatu Buskiego w okresie lat 2015-2018, co procentowo daje wzrost 22,9 %.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przyznał, iż rosną dochody z PIT i CIT, ale wzrost ten jest mniejszy niż wzrost kosztów w samorządzie powiatowym.

Po zamknięciu dyskusji, Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały wraz
z autopoprawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 13

przeciw - 2

wstrzymał się - 3

Uchwała Nr XIV / 146 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2020 - stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 8

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 14

przeciw - 1

wstrzymał się - 3

Uchwała Nr XIV / 147 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030 - stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 9

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie powierzenia Powiatowi Kazimierskiemu zimowego utrzymania dróg Powiatu Buskiego, zlokalizowanych przy granicy
z Powiatem Kazimierskim oraz przyjęcia do zimowego utrzymania dróg Powiatu Kazimierskiego zlokalizowanych przy granicy z Powiatem Buskim.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XIV / 148 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie powierzenia Powiatowi Kazimierskiemu zimowego utrzymania dróg Powiatu Buskiego, zlokalizowanych przy granicy z Powiatem Kazimierskim oraz przyjęcia do zimowego utrzymania dróg Powiatu Kazimierskiego zlokalizowanych przy granicy z Powiatem Buskim - stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 10

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XIV / 149 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia
w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam - stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 11

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z dróg powiatu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XIV / 150 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z dróg powiatu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu - stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 12

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie(dot. I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju).

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XIV / 151 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie(dot. I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju) - stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 13

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie (dot. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju).

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XIV / 152 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie(dot. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju) - stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 14

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie(dot. Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju).

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XIV / 153 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie(dot. Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych
w Busku - Zdroju) - stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 15

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie(dot. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju).

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XIV / 154 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie(dot. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Busku - Zdroju) - stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 16

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie(dot. Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo
w Busku - Zdroju).

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XIV / 155 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie(dot. Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju) - stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 17

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie(dot. Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie).

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XIV / 156 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie(dot. Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Broninie) - stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 18

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2019 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 2

Uchwała Nr XIV / 157 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2019 roku - stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 19

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XIV / 158 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku - stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 20

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały
Nr IV/34/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 14

przeciw - 0

wstrzymał się - 4

Uchwała Nr XIV / 159 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030 - stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 21

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przekazania według właściwości petycji z dnia 15 grudnia 2019 r., która wpłynęła do Rady Powiatu w dniu 17 grudnia 2019 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Piotr Wąsowicz omówił powyższy projekt uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XIV / 160 / 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przekazania według właściwości petycji z dnia 15 grudnia 2019 r., która wpłynęła do Rady Powiatu w dniu 17 grudnia 2019 r. - stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowań przeprowadzonych podczas XIV Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju w dniu 30 grudnia 2019 roku - stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 22

W sprawach różnych i wolnych wnioskach:

1. Radny Grzegorz Jankowski nawiązując do ostatniej Sesji Rady Powiatu poinformował, iż Jego zdaniem nieprawidłowości wykazane przez audyt w zakresie procedury zamówienia publicznego dotyczącego wyłaniania podmiotu do obsługi prawnej projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju były istotne. Nie były to drobne uchybienia jak informował Starosta Buski Jerzy Kolarz. Radny rozważa złożenie stosownego wniosku o rozszerzenie audytu również na inne przetargi przeprowadzane w PCPR w Busku - Zdroju. Powyższe nasuwa się po przeglądzie strony internetowej PCPR, gdzie wiele przetargów jest unieważnianych.

W odniesieniu do powyższego Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż zwróci się do Dyrektora PCPR w Busku - Zdroju Andrzeja Smulczyńskiego z wnioskiem o przygotowanie stosownej pisemnej informacji w przedmiotowym zakresie za rok 2019 z wyszczególnieniem ile było ogłoszonych przetargów, ile zostało unieważnionych i co było powodem ich unieważnienia.

 

2. Starosta Buski Jerzy Kolarz udzielił wyjaśnień na zapytanie Radnego Stanisława Lolo w zakresie ul. Karskiej w Pacanowie w związku z remontem tej ulicy i rozbudową ECB. Sprawa ta była przedmiotem obrad Zarządu Powiatu. Brak jest zgody Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju na całkowite wyłączenie tej ulicy z ruchu.

 

3. Z okazji Nowego Roku Radna Teresa Krupska złożyła wszystkim obecnym na sali oraz wszystkim mieszkańcom Powiatu Buskiego życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w pracy i w życiu osobistym.

 

4. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek w imieniu swoim oraz Starosty Buskiego i całego Zarządu Powiatu złożył wszystkim obecnym oraz mieszkańcom Powiatu Buskiego życzenia
z okazji Nowego 2020 Roku, apelując jednocześnie o dobrą atmosferę pracy w Radzie Powiatu w Busku - Zdroju.

 

Ad. 23

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek dziękując wszystkim obecnym za udział o godz. 10.00zamknął XIV Sesję Rady Powiatu
w Busku - Zdroju.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządziła:

Barbara Banaś

 

Niniejszy protokół stanowi zwięzłą, skróconą wersję przebiegu posiedzenia XIV Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2019 roku. Dokładny jej przebieg zawiera nagranie, udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Busku - Zdroju [ nagranie video ].

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2020-01-10
Data publikacji:2020-01-10
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:1680