Protokół Nr 53/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 stycznia 2020

Protokół Nr 53/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 4 grudnia 2019 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.53.2019

Protokół Nr 53/2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 4 grudnia 2019 roku

 W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Jerzy Kordos
 4. Wiesław Marzec
 5. Tomasz Mierzwa

oraz

 • Piotr Zeljaś – Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach
 • Andrzej Smulczyński – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju
 • Renata Szymańska – Gałązka – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
 • Krzysztof Tułak – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju
 • Sławomir Dalach – Naczelnik Wydziału SOZ
 • Artur Polniak – Skarbnik Powiatu

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku do Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Korczynie celem wydania zezwolenia na usunięcie suchych drzew (Dyr. PO-W w Winiarach, Nacz. Wydz. SOZ).
 5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie pracownika na stanowisko opiekunki (Dyr. PCPR
  w Busku - Zdroju, Dyr. DPS w Gnojnie, Nacz. Wydz. SOZ).
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie powołania komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” w 2020 roku (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 7. Zapoznanie się z wynikami kwalifikacji wniosków dotyczących likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się złożonych od 01.04.2019 r. do 18.11.2019 r.
  (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie powołania komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej w 2020 roku (Nacz. Wydz. SOZ).
 9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym na 2019 rok (Skarbnik Powiatu).
 10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego im. Józefa Grudnia w Busku – Zdroju w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2019 rok (Skarbnik Powiatu).
 11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju o dokonanie zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2019 rok (Skarbnik Powiatu).
 12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku – Zdroju o dokonanie przesunięcia środków finansowych w planach wydatków na 2019 rok (Skarbnik Powiatu).
 13. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2019 roku (Skarbnik Powiatu).
 14. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku (Skarbnik Powiatu).
 15. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030 (Skarbnik Powiatu).
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 1300 otworzył 53 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach Piotr Zeljaś zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wyrażenie zgody na złożenie do Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Korczynie dokumentacji celem wydania zezwolenia na usunięcie suchych drzew rosnących na terenie Placówki w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zwrócił uwagę, aby Dyrektor dokonał wnikliwego przeglądu drzew, bo może w niektórych przypadkach wystarczy jedynie przycięcie niż całkowite ich usunięcie.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się, przy jednoczesnym zachowaniu przez Dyrektora Placówki wszelkich procedur.

 

Ad. 5

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Renata Szymańska – Gałązka zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem Znak: DPS.I.011.18.2019 z dn. 27.11.2019 r. o wyrażenie zgody na zatrudnienie opiekunki. Konieczność ta spowodowana jest faktem przejścia pracownika na świadczenie emerytalne.

 

Wniosek Dyrektora DPS w Gnojnie wraz z opinią Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 6

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyńskiprzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie powołania komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” w 2020 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 232/2019 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 4 grudnia 2019 roku
w sprawie powołania komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” w 2020 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 7

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński zapoznał Zarząd Powiatu z wynikami kwalifikacji wniosków dotyczących likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się złożonych od 01.04.2019 r. do 18.11.2019 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Dyrektor PCPR w Busku – Zdroju poinformował, że ponowna kwalifikacja wniosków na likwidację barier jest wynikiem otrzymania dodatkowych środków finansowych PFRON.

W trakcie prac Komisja rozpatrywała łącznie 6 wniosków. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, w tym: 4 wnioski o dofinansowanie likwidacji barier technicznych i 2 wnioski o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 8

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie powołania komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej w 2020 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 233/2019 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej w 2020 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 9

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie Znak: SOSW-301-15/2019 z dn. 28.11.2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na 2019 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 10

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego im. Józefa Grudnia w Busku – Zdroju Znak: PMOS.3110.09.2019 z dn. 25.11.2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2019 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 11

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju Znak: ZST-I 075.102.759.2019 z dn. 26.11.2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2019 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 12

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku – Zdroju Znak: ZSP1.0722.38.2019 z dn. 03.12.2019 r. w sprawie dokonania przesunięcia środków finansowych w planach wydatków na 2019 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Przed przystąpieniem do kolejnego punktu porządku posiedzenia, Skarbnik Powiatu Artur Polniak zawnioskował do Zarządu Powiatu o analizę przedłożonych przez Dyrektorów jednostek oświatowych wniosków w sprawie przeznaczenia niewykorzystanych środków finansowych z dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Łączna kwota niewykorzystanych środków zabezpieczonych w budżecie Powiatu na powyższy cel wynosi 47 246,00 zł.

 

Skarbnik Powiatu kolejno omówił przedłożone wnioski i informacje w zakresie wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, jednocześnie wnioskując do Zarządu Powiatu o ich pozytywne rozpatrzenie:

 

1)     wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju Znak: ZSTiO.032.1611.2019 z dn. 02.12.2019 r. o zwiększenie środków do planu finansowego na rok 2019 o niewykorzystane środki finansowe z dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników szkoły w kwocie 37 złw brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu;

 

2)     wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie Znak: SOSW-301-17/2019 z dn. 02.12.2019 r. o zwiększenie budżetu o niewykorzystane środki na dokształcanie nauczycieli w kwocie 27 965,00 zł w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego protokołu;

 

3)     informacja Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju Znak: PODiDN.311.13.2019 z dn. 03.12.2019 r. o środkach finansowych na doskonalenie pozostałych w budżecie w kwocie 27,00 zł, które nie zostaną wykorzystane na doskonalenie, jak również na wydatki bieżące w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Powiatu zawnioskował, aby powyższe środki zostały przeznaczone na zwiększenie budżetu innych jednostek;

 

4)      wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju Znak: SOSW.3011.67.2019 z dn. 02.12.2019 r. o przekazanie niewykorzystanych środków z dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 16 887 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie limitu wydatków w 2019 r. (wypłata wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników) w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego protokołu;

 

5)     wniosek Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju Znak: PMOS.3110.09.2019 z dn. 03.12.2019 r. o przekazanie niewykorzystanej kwoty z dokształcania i doskonalenia nauczycieli w wysokości 1 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszego protokołu;

 

6)     wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju Znak: ZSP1.0722.37.2019 z dn. 03.12.2019 r. o uruchomienie środków finansowych z rozdziału 80146 w wysokości 297,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w 2019 roku (dofinansowanie wyżywienia uczniów mieszkających w internacie   ZST-I)w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszego protokołu;

 

7)     wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju Znak: ZSS:142.5.2019 z dn. 03.12.2019 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 3 600,00 zł w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Powiatu poinformował, że pozostała część niewykorzystanych środków finansowych z dokształcania i doskonalenia nauczycieli zostanie przeznaczona na inne zadania.

 

Następnie, Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Kadr Starostwa Powiatowego w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu środków finansowych na zadanie „Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym świadczone na potrzeby Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju” na lata 2020 – 2022 w wysokości 510 000,00 zł w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 

Skarbnik Powiatu poinformował, że w projekcie budżetu na 2020 rok została zabezpieczona mniejsza kwota na realizację powyższego zadania i w związku z tym, aby móc podpisać umowę na w/w zadanie w roku bieżącym, zostanie ono wprowadzone do aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej, a dopiero przy uchwalaniu budżetu na rok 2020 zostanie wprowadzona autopoprawka, która zwiększy wartość zadania.

 

Kolejno, Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku – Zdroju Znak: ZSP1.0722.35.2019 z dn. 26.11.2019 r. o wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z realizacją projektu pn.: „ Historical memory as a springboard for the People’s Europe. Europejczycy: Wspólna historia i wspólna przyszłość” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

W dalszej części posiedzenia, Skarbnik Powiatu zapoznał Zarząd Powiatu z przedłożonymi informacjami Dyrektorów podległych jednostek w zakresie nadwyżek/niedoborów, jakie mogą wystąpić do końca 2019 roku:

 

1)     informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Znak: PCPR.ZAF.3020.52.2019 z dn. 20.11.2019 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Powiatu analizując przedłożoną informację zawnioskował do Zarządu Powiatu o dokonanie przesunięć w ramach posiadanego limitu wydatków na zwiększenie paragrafu 3110 w rozdziale 85508 oraz w rozdziale 85510 w łącznej kwocie 38 100 zł wskazując jako źródło finansowania środki pozostające na funduszu płac.

 

Powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

2)     informacja Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Znak: DPS -3110/72/2019 z dn. 20.11.2019 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Analizując, Skarbnik Powiatu poinformował, że z dochodów własnych Powiatu dla Domu Pomocy Społecznej w Zborowie zostanie przeznaczona kwota 50 000,00 zł. W/w Placówka otrzymała środki finansowe z dotacji celowej z budżetu Państwa.

 

3)     informacja Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Znak: DPS.II.312.8.2019 z dn. 21.11.2019 r.w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Analizując, Skarbnik Powiatu poinformował, że z dochodów własnych nie zostaną zabezpieczone środki na niedobory w Placówce, ponieważ Placówka otrzymała środki finansowe z dotacji celowej z budżetu Państwa w kwocie 170 000,00 zł.

 

4)     informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku – Zdroju Znak: FK.071.39.2019.BS z dn. 21.11.2019 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. Dyrektor w przekazanej informacji wykazał braki na kwotę 29 442,32 zł.

Po dokonaniu analizy powyższej informacji Skarbnik Powiatu zawnioskował do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie środków w wysokości 19 745,00 zł dla w/w jednostki.

 

5)     informacja Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach Znak: POW.8120…2019 z dn. 21.11.2019 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Powiatu dokonując analizy stwierdził, że powyższa jednostka musi zmieścić się w założonym budżecie, ponieważ zabezpieczenie dodatkowych środków spowodowałoby wzrost kosztów utrzymania wychowanków w Placówce.

 

6)     informacja Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku – Zdroju Znak: ILO.321.82.2019 z dn. 21.11.2019 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Powiatu analizując powyższy wniosek, w którym Dyrektor wykazał niedobory na kwotę 149 000,00 zł, zawnioskował do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie środków w wysokości 130 000,00 zł.

 

7)     informacja Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku – Zdroju Znak: ZSP1.0710.109.2019 z dn. 21.11.2019 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Dokonując analizy przedłożonej informacji w zakresie niedoborów na rok 2019 Skarbnik Powiatu zawnioskował o zabezpieczenie dla jednostki środki finansowe w wysokości 8 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.  Ponadto, Skarbnik Powiatu poinformował, że jednostka otrzyma środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

 

8)     informacja Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju Znak: ZST-I 075.100.748.2019 z dn. 21.11.2019 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

W wykazanych niedoborach na łączną kwotę 277 728,45 zł, o które wnioskuje Dyrektor, po dokonaniu analizy Skarbnik Powiatu zaproponował zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 240 000,00 zł oraz 30 000,00 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację wniosku Dyrektora Znak: ZST-I 075.750.2019 zgłoszonego na poprzednim posiedzeniu Zarządu.

Ponadto, Skarbnik Powiatu poinformował, że po ostatecznej analizie wydatków na podstawie sprawozdań z wykonania za 11 miesięcy będzie można zdecydować o ostatecznej wielkości nakładów na realizację wykazanych potrzeb.

 

9)     informacja Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju Znak: ZSTiO.035.1557.2019 z dn. 21.11.2019 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Dyrektor ZSTiO wykazała niedobory na kwotę 145 681,23 zł, po analizie Skarbnik Powiatu zawnioskował do Zarządu Powiatu o przekazanie dodatkowych środków finansowych w wysokości 120 000,00 zł, w ramach, których znajdują się niewykorzystane środki finansowe z dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

10) informacja Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju Znak: ZSS:312.14.2019 z dn. 21.11.2019 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Dokonując analizy, Skarbnik Powiatu poinformował, że w przekazanej informacji Dyrektora ZSS występuje nadwyżka w wysokości 52 000,00 zł, która zostanie zwrócona do budżetu Powiatu, które następnie zostaną zaangażowane w braki innych jednostek.

 

11) informacja Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju Znak: SOSW.3011.65.2019 z dn. 21.11.2019 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 31 do niniejszego protokołu. Dyrektor SOS-W dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju w przekazanej informacji wykazał niedobór na kwotę 99 295,00 zł.

Po analizie, Skarbnik Powiatu zawnioskował do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie dla Ośrodka kwoty w wysokości 30 000,00 zł, w ramach, której 16 887,00 zł będą stanowiły niewykorzystane środki finansowe z dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

12) informacja Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie Znak: SOSW-301-12/2019 z dn. 21.11.2019 r.w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Po dokonaniu analizy przekazanej przez Dyrektora informacji na temat niedoborów, jakie mogą wystąpić do końca 2019 r. na kwotę 243 202,06 zł, Skarbnik Powiatu zawnioskował do Zarządu Powiatu o zwiększenie budżetu jednostki na łączną kwotę 200 000,00 zł, gdzie 27 965,00 zł będą stanowiły niewykorzystane środki finansowe z dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

13) informacja Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego im. Józefa Grudnia w Busku – Zdroju Znak: PMOS.3110.06.2019 z dn. 21.11.2019 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

Po dokonaniu analizy przedłożonej informacji Skarbnik Powiatu zawnioskował do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie dla PMOS kwoty 8 000,00 zł, gdzie 1 000,00 zł będą stanowiły niewykorzystane środki finansowe z dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

14) Skarbnik Powiatu zapoznał Zarząd Powiatu z informacją Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju Znak: PODiDN.070.2.18.2019 z dn. 21.11.2019 r. w zakresie nadwyżek/niedoborów w budżecie jednostki w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Powiatu poinformował, że jednostka nie wnioskuje o dodatkowe środki finansowe, a pozostała kwota niewykorzystana z dokształcania i doskonalenia nauczycieli w wysokości 27 zł zostanie rozdysponowana na inne wydatki budżetowe.

 

15) Skarbnik Powiatu zapoznał Zarząd Powiatu z informacją Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju Znak: PPP.034.28.2019 z dn. 22.11.2019 r. w zakresie nadwyżek/niedoborów w budżecie jednostki w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

Jednostka nie wnioskuje o dodatkowe środki finansowe.

 

16) informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Znak: PZD.S2.3110.47.2019 z dn. 21.11.2019 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 36 do niniejszego protokołu. Dyrektor PZD zawnioskował o zabezpieczenie na fundusz płac i pochodne kwoty 314 000,00 zł.

Po dokonaniu analizy Skarbnik Powiatu zawnioskował do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie środków w wysokości 217 000,00 zł.

 

Podsumowując, Skarbnik Powiatu Artur Polniak poinformował, że łączna wartość złożonych przez Dyrektorów wniosków wynosi 1 595 000,00 zł.

W ramach przedstawionych powyżej propozycji podziału dla poszczególnych jednostek kwota ta stanowi 1 020 000,00 zł.

Środki te w dużej mierze pochodzą z niewykorzystanych środków, które były przeznaczone na Fundusz Dróg Samorządowych oraz z innych inwestycji, które nie zostały w pełnym zakresie zrealizowane w roku bieżącym, jak również ze zwiększenia niektórych źródeł dochodów, które zostały wykonane na poziomie wyższym niż zakładano. Ponadto, Skarbnik Powiatu ponownie zwrócił uwagę na złą sytuację finansową samorządu, która z roku na rok będzie się pogłębiała chyba, że zmieni się sytuacja w budżecie Państwa i przekazywane dotacje oraz subwencje będą wyższe.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zaakceptował przedłożone powyżej przez Skarbnika Powiatu propozycje podziału środków finansowych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu.

 

Ad. 13

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2019 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

 

Podczas analizy, Członek Zarządu Jerzy Kordos zwrócił się do Skarbnika Powiatu z pytaniem, jaki na dzień dzisiejszy jest deficyt w oświacie?

 

Odpowiadając, Skarbnik Powiatu poinformował, że subwencja oświatowa na rok bieżący wynosi  37 122 924,00 zł, natomiast wydatki bieżące w chwili obecnej zaplanowane są na kwotę 41 158 150,00 zł, tj. o 4 035 226,00 zł więcej niż subwencja.

W roku bieżącym zostały zaplanowane również zadania inwestycyjne w wysokości 3 581 000,00 zł. Łączne wykonanie wydatków w stosunku do otrzymanej subwencji oświatowej wyniesie ok. 7 616 226,00 zł.

Ponadto, Skarbnik Powiatu podkreślił, że skala braków jest dużo większa przy uwzględnieniu środków, którymi dysponują jednostki oświatowe w ramach rachunku dochodów własnych. Uchwała Rady Powiatu w tym zakresie daje duże możliwości gromadzenia tych środków, a nie przekazywania ich do budżetu Powiatu. Łączna kwota jaką gromadzą jednostki oświatowe na w/w rachunku to ok. 1 200 000,00 zł. Uwzględniając te środki można stwierdzić, że subwencja oświatowa w roku bieżącym jest niedoszacowana w wysokości 8 816 226,00 zł.

 

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 14

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 15

Przed przystąpieniem do omawiania projektu inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 – 2030  Skarbnik Powiatu zapoznał Zarząd Powiatu z informacją w zakresie dochodów, wydatków, nadwyżce/deficycie, przychodach, rozchodach – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

 

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 – 2030 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 16

W sprawach różnych:

1.     W związku z rozmowami z Dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju na temat utworzenia hospicjum w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora ZOZ w Busku – Zdroju do przedstawienia rachunku ekonomicznego przedsięwzięcia przy finansowaniu ze środków z Narodowego Funduszu Zdrowia. Pełnej analizy kosztów według cen aktualnych i przyszłych, których należy się spodziewać w związku ze wzrostem cen energii, funduszu płac itp.

2.     Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych dawnych odcinków dróg wojewódzkich Nr 973 o długości 6,097 km oraz Nr 776 o długości 0,960 km zlokalizowanych w Busku – Zdroju – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.

Podczas omawiania powyższego projektu inicjatywy uchwałodawczej, Członek Zarządu Tomasz Mierzwa zgłosił uwagi odnośnie interpretacji zapisów ustawy o drogach publicznych przytoczonych w w/w inicjatywie na podstawie, których zamierza się dokonać pozbawienia kategorii dróg powiatowych z zaliczeniem do kategorii dróg gminnych.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 1 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 1 głosach –wstrzymał się.

3.     Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem w zakresie wykonania robót związanych z konserwacją rowów w m. Radzanów stanowiącym załącznik nr 42 do niniejszego protokołu przekazując je do realizacji Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju.

 

Ad. 17

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1450 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Protokół sporządziła:

Wioleta Waga

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2020-01-20
Data publikacji:2020-01-20
Osoba sporządzająca dokument:Wioleta Waga
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:372