Protokół Nr 57/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 stycznia 2020

Protokół Nr 57/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 30 grudnia 2019 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.57.2019

Protokół Nr 57/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 30 grudnia 2019 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Jerzy Kordos
 4. Wiesław Marzec
 5. Tomasz Mierzwa

oraz

 • Krzysztof Tułak - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
 • Grzegorz Lasak - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
 • Aneta Chwalik - Kierownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń oraz Pomocy Instytucjonalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
 • Artur Polniak - Skarbnik Powiatu
 • Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SOZ

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.     Otwarcie posiedzenia.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku posiedzenia.

4.     Zapoznanie się z opinią Komisji Finansowo - Budżetowej dotyczącą projektu uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2020.

5.     Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2020 (Skarbnik Powiatu).

 

Po Sesji:

6.     Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany przebiegu rowu odwadniającego zlokalizowanego na działce prywatnej w miejscowości Kuchary (Dyr. PZD w Busku - Zdroju).

7.     Zapoznanie się z informacją z posiedzenia Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka Umieszczonego w Pieczy Zastępczej (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju,
Nacz. Wydz. SOZ).

8.     Przedstawienie informacji w zakresie wniosku Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju dotyczącego wydłużenia terminu usunięcia nieprawidłowości określonych w decyzjach odnoszących się do wymogów przeciwpożarowych
(Dyr. ZOZ w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).

9.     Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki (Skarbnik Powiatu).

10.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019 (Skarbnik Powiatu).

11.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2019 (Skarbnik Powiatu).

12.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku (Skarbnik Powiatu).

13.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku (Skarbnik Powiatu).

14.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku (Skarbnik Powiatu).

15.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).

16.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały
Nr IV/34/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030 (Skarbnik Powiatu).

17.  Sprawy różne.

18.  Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 730 otworzył 57 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z pisemną opinią Komisji Finansowo - Budżetowej z dnia 23.12.2019 r. dotyczącą projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2020 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

 

Ad. 5

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2020 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

O godz. 745 Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz ogłosił przerwę w obradach Zarządu
do czasu zakończenia Sesji Rady Powiatu.

 

O godz. 1020 obrady Zarządu Powiatu zostały wznowione.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 6 porządku obrad.

 

Ad. 6

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie zmiany przebiegu rowu odwadniającego, zlokalizowanego na działce prywatnej w miejscowości Kuchary przy drodze powiatowej
Nr 0052T Widuchowa - Ruczynów - Skrobaczów - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu, w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw
i 0 głosach –wstrzymał się, przychylił się do stanowiska Dyrektora PZD w Busku - Zdroju, aby utrzymać obecną trasę przebiegu w/w rowu odwadniającego.

 

Ad. 7

Kierownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń oraz Pomocy Instytucjonalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Aneta Chwalik zapoznała Członków Zarządu Powiatu z informacją z posiedzenia Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka Umieszczonego w Pieczy Zastępczej, które odbyło się w dniu 19.11.2019 r. - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

 

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Naczelnika Wydziału SOZ do szczegółowego przeanalizowania wspólnie ze Skarbnikiem Powiatu złożonego przez Dyrektora PCPR w Busku - Zdroju do Zarządu Powiatu wniosku o wyrażenie zgody na przystąpienie do realizacji projektu w ramach naboru konkursowego, Osi Priorytetowej 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 - załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 8

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak zapoznał Członków Zarządu z pismem skierowanym do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Busku - Zdroju o wydłużenie terminu dostosowania obiektów Szpitala do wymogów obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Dyrektor ZOZ w Busku - Zdroju poinformował, że na dzień dzisiejszy ZOZ posiada dokumentację systemu oddymiania klatek schodowych w budynku Oddziału Chorób Zakaźnych. ZOZ w Busku - Zdroju zawarł umowę użyczenia pomieszczeń zlokalizowanych
na I piętrze w budynku Oddziału Chorób Zakaźnych na cele prowadzenia działalności
w zakresie hospicjum stacjonarnego i domowego oraz Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego
i zgodnie z jej postanowieniami biorący w użyczenie dostosuje klatki schodowe zgodnie
z przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

W 2020/2021 roku planowane jest:

-       wykonanie projektów systemu oddymiania klatek schodowych Nr 2 i Nr 4,

-       realizacja zadania pn. „Dobudowa klatki Nr 3 do szczytu Budynku Głównego Szpitala (od strony wschodniej) w celu dostosowania długości dojść ewakuacyjnych zgodnie
z wymogami przepisów p/poż. wraz z łącznikiem pomiędzy Budynkiem Głównym Szpitala a Oddziałem Gruźlicy i Chorób Płuc”.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora ZOZ w Busku - Zdroju
do przygotowania wniosku do Wojewody Świętokrzyskiego o dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego dobudowy klatki.

 

Ad. 9

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju z dnia 18.12.2019 r. Znak: PPP.034.31.2019 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 10

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie z dnia 27.12.2019 r. Znak: DPS-3110/86/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian na paragrafach w planie wydatków budżetowych na rok 2019 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 11

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Wydziału Finansowo - Budżetowego z dnia 30.12.2019 r. Znak: FN.3021.206.2019 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2019.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 251/2019 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2019 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 12

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 252/2019 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 13

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 253/2019 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 14

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 254/2019 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 15

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 255/2019 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 16

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
25 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego
na lata 2019 - 2030.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 256/2019 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030 stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedłożył Członkom Zarządu Powiatu informację o dochodach, wydatkach, nadwyżce/deficycie, przychodach, rozchodach oraz bilansowaniu budżetu w 2019 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 17

W sprawach różnych nie zgłoszono żadnych wniosków.

 

Ad. 18

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1050 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Protokół sporządziła:

Barbara Nowocień

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2020-01-22
Data publikacji:2020-01-22
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:328