Protokół Nr 56/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 stycznia 2020

Protokół Nr 56/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 23 grudnia 2019 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.56.2019

Protokół Nr 56/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 23 grudnia 2019 roku

 

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Jerzy Kordos
 3. Wiesław Marzec

oraz

 • Jolanta Czyrny – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju
 • Aneta Chwalik – Kierownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń
 • oraz Pomocy Instytucjonalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju
 • Agnieszka Milewska – Kierownik Zespołu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Obsługi Programów PFRON w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju
 • Wiesław Waga – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie
 • Mariola Kornicka – Inspektor w Wydziale EK
 • Henryk Krzyżański – Naczelnik Wydziału GKN
 • Sławomir Dalach – Naczelnik Wydziału SOZ
 • Krzysztof Welenc – Naczelnik Wydziału OR
 • Artur Polniak – Skarbnik Powiatu
 • Mateusz Olszewski – Informatyk w tut. Starostwie Powiatowym

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu: Nr 54/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku oraz 55/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku.
 5. Wdrożenie uchwał Rady Powiatu z XIII Sesji Rady Powiatu z dnia 13 grudnia 2019 roku.
 6. Podjęcie decyzji w sprawie dalszego postępowania z pojazdami: VW transporter Kombi T5 oraz Citroen C15 (Dyr. SOS-W w Broninie, Nacz. Wydz. OR, Nacz. Wydz. EK).
 7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na złomowanie samochodu służbowego (Nacz. Wydz. EK, Nacz. Wydz. OR).
 8. Rozpatrzenie wniosku PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko – Kamienna w sprawie podpisania porozumienia w celu ustanowienia służebności przesyłu na działkach
  w m. Wełecz gm. Busko – Zdrój (Nacz. Wydz. GKN).
 9. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ustanowienia służebności przejścia i przejazdu przez działkę powiatową Nr 520/2 położoną w Służowie Gm. Busko - Zdrój (Nacz. Wydz. GKN).
 10. Podjęcie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju oraz na rzecz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Dyr. PP-P w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. GKN).
 11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dwóch osób na stanowiska: rehabilitant (1/2 etatu), opiekunka (1 etat) (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Dyr. DPS w Zborowie, Nacz. Wydz. SOZ).
 12. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju na temat przyjętych przez Zarząd PFRON kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2020 roku (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 13. Zapoznanie się ze sprawozdaniem nr 1/2019/DDR Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju z realizacji Projektu „Dla Dobra Rodziny” za okres od 01.08.2019 r. do 30.09.2019 r. (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej w 2020 roku (Nacz. Wydz. SOZ).
 16. Rozpatrzenie wniosku Caritas Diecezji Kieleckiej w sprawie dokonania przesunięć między pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim prowadzonego przez Caritas Diecezji Kieleckiej na 2019 rok (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 17. Rozpatrzenie wniosku Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przesunięć między pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 18. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie oraz Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS w Gnojnie w sprawie dokonania przesunięć między pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gnojnie przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w 2019 roku (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 19. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian między rozdziałami w planie finansowym wydatków na 2019 r. (Skarbnik Powiatu).
 20. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian między paragrafami w planie finansowym wydatków na 2019 r. (Skarbnik Powiatu).
 21. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień w planie finansowym (Skarbnik Powiatu).
 22. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju
  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięcia środków finansowych w planach wydatków na 2019 rok (Skarbnik Powiatu).
 23. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień środków finansowych pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej (Skarbnik Powiatu).
 24. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień środków finansowych pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej (Skarbnik Powiatu).
 25. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
  w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w planie finansowym wydatków budżetowych (Skarbnik Powiatu).
 26. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
  w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w planie finansowym wydatków budżetowych (Skarbnik Powiatu).
 27. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian na paragrafach w planie wydatków budżetowych na rok 2019 (Skarbnik Powiatu).
 28. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
  w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć środków do planu finansowego na rok 2019 (Skarbnik Powiatu).
 29. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
  w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć środków do planu finansowego na rok 2019 (Skarbnik Powiatu).
 30. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym na 2019 rok (Skarbnik Powiatu).
 31. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
  w Broninie o zabezpieczenie brakujących środków finansowych celem zamknięcia budżetu na rok 2019 bez zobowiązań (Skarbnik Powiatu).
 32. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku - podział rezerwy ogólnej (Skarbnik Powiatu).
 33. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku (Skarbnik Powiatu).
 34. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku (Skarbnik Powiatu).
 35. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian planu wydatków
  w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).
 36. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego
  w 2019 roku (Skarbnik Powiatu).
 37. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku (Skarbnik Powiatu).
 38. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030 (Skarbnik Powiatu).
 39. Sprawy różne.
 40. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 1100 otworzył 56 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3 Członków Zarządu (2 nieobecnych), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu: Nr 54/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku oraz 55/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku zostały przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 5

Wdrożenie uchwał Rady Powiatu z XIII Sesji Rady Powiatu z dnia 13 grudnia 2019 roku - załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Uchwała Nr XIII / 134 / 2019 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2019 roku.

 

Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

Uchwałę przekazuje się do:

-          Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach – Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XIII / 135 / 2019 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku.

 

Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

Uchwałę przekazuje się do:

-          Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach – Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XIII / 136 / 2019 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2019 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030.

 

Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zobowiązany jest do przesłania powyższej uchwały w formie elektronicznej w programie BESTIA do:

-          Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach – Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XIII / 137 / 2019 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. „Dobry start 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020.

 

Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialni są: Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju Andrzej Bilewski, Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju Sylwester Pałka, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju Lucyna Wojnowska oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień.

Uchwałę przekazuje się do:

-                    Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XIII / 138 / 2019 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/328/2017 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 13 października 2017 r. w sprawie nadania Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

 

Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju Grzegorz Lasak, Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach oraz Naczelnik Wydziału OR Krzysztof Welenc.

Uchwałę przekazuje się do:

-          Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XIII / 139 / 2019 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju.

Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak, Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

Uchwałę przekazuje się do:

-          Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XIII / 140 / 2019 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych dawnych odcinków dróg wojewódzkich Nr 973 o długości 6,097 km oraz Nr 776 o długości 0,960 km zlokalizowanych w Busku – Zdroju.

 

Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak.

Uchwałę przekazuje się do:

-          Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XIII / 141 / 2019 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju.

 

Wykonanie uchwały Rada Powiatu powierzyła Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem zawiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

Uchwałę otrzymują: Skarżący, Dyrektor PCPR w Busku – Zdroju oraz Nacz. Wydz. OR Krzysztof Welenc.

Uchwałę przekazuje się do:

- Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XIII / 142 / 2019 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/47/2019 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2019 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.

 

Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Andrzej Smulczyński, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku – Zdroju Marian Szostak, Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Naczelnik Wydz. SOZ Sławomir Dalach.

Uchwałę przekazuje się do:

-          Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XIII / 143 / 2019 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju za 2019 i 2020 rok.

 

Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju Grzegorz Lasak oraz Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach.

Uchwałę przekazuje się do:

-          Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XIII / 144 / 2019 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia petycji.

 

Wykonanie uchwały Rada Powiatu powierzyła Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem zawiadomienia osoby wnoszącej petycję o sposobie jej załatwienia.

Uchwałę otrzymują: osoba wnosząca petycję oraz Nacz. Wydz. OR Krzysztof Welenc.

Uchwałę przekazuje się do:

- Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 6

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie Wiesław Waga zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie podjęcia decyzji, co do dalszego postępowania z pojazdami: VW Transporter Kombi T5 rok produkcji 2005 oraz Citroen C15 rok produkcji 1998 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił o przekazaniu VW Transporter Kombi T5 dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach, w przypadku drugiego samochodu Citroena C15 Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału OR do dokonania przeglądu pojazdu i udzielenia informacji w powyższym zakresie na kolejne posiedzenie Zarządu. Jeśli samochód spełniałby oczekiwania, to zostanie przekazany dla Starostwa Powiatowego do dyspozycji leśnika.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 7

Inspektor w Wydziale EK Mariola Kornicka zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na kasację przez złomowanie samochodu służbowego Renault Trafic T 55 E o numerze rejestracyjnym TBU 86KY – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 8

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko – Kamienna w sprawie podpisania porozumienia w celu ustanowienia służebności przesyłu na: wymianę stacji transformatorowej 1 szt., budowę rozłącznika 1 szt., wymianę linii energetycznej napowietrznej niskiego napięcia 52m i słupa 1 szt., demontaż linii napowietrznej średniego napięcia 14 m, budowę linii średniego napięcia wraz z kanalizacją światłowodową 148 m na działkach nr 572/15, 572/16 w miejscowości Wełecz gm. Busko – Zdrój – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Naczelnik Wydziału GKN pozytywnie rekomendując powyższy wniosek zaznaczył, że najpierw wyraża się zgodę na udostępnienie nieruchomości na cele budowlane, a następnie będzie podpisane porozumienie w celu ustanowienia służebności przesyłu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 9

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem dotyczącym przejazdu do posesji Wnioskodawcy przez działkę powiatową nr 520/2 położoną w Służowie gm. Busko – Zdrój, oznaczoną w ewidencji gruntów, jako użytek droga – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż Zarząd Powiatu rozważa możliwość przekazania działki 520/2 na rzecz Gminy Busko – Zdrój.

 

Przy pozytywnej rekomendacji Naczelnika Wydziału GKN, Zarząd Powiatu zdecydował o ustanowieniu obciążenia prawem przejazdu, przechodu dla Wnioskodawcy, po uprzedniej wycenie i określeniu wysokości służebności.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 10

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański zapoznał Zarząd Powiatu z projektem decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju do udziału 63251/95961 części nieruchomości położonej w obrębie 11 miasta Busko – Zdrój przy ul. Bohaterów Warszawy, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 73/33 o pow. 0,4325 ha, zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym o pow. użytkowej 941,41 m2, stanowiącej własność Powiatu Buskiego oraz w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju, do udziału 32710/95961 części nieruchomości położonej w obrębie 11 miasta Busko – Zdrój przy ul. Bohaterów Warszawy, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 73/33 o pow. 0,4325 ha, zabudowanej  dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym o pow. użytkowej 941,41 m2, stanowiącej własność Powiatu Buskiego – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się, podjął decyzję o ustanowieniu trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju oraz na rzecz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju.

 

Ponadto, Naczelnik Wydziału GKN poinformował, że po uprawomocnieniu się decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju może zwrócić się z wnioskiem o obniżenie opłaty z tytułu trwałego zarządu.

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz odpowiadając na pytanie Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju w sprawie centralnego ogrzewania poinformował, że Powiat będzie obciążał Poradnię za ogrzewanie.

 

Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału OR do rozeznania kosztów zamontowania miernika ciepła, który w sposób jednoznaczny określałby ile zużyto energii cieplnej na budynek zajmowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Następnie,Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Buskiego przeznaczonych do wydzierżawienia.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 242/2019 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Buskiego przeznaczonych do wydzierżawienia stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 11

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Jolanta Kałucka zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dwóch osób na stanowiska: rehabilitant (1/2 etatu), opiekunka (1etat).

Dyrektor DPS w Zborowie poinformowała, że powyższe zatrudnienie nie będzie wymagało dodatkowych środków finansowych.

 

Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie wraz z opinią Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdrojustanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 12

Kierownik Zespołu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Obsługi Programów PFRON Agnieszka Milewska zapoznała Zarząd Powiatu z informacją na temat przyjętych przez Zarząd PFRON kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2020 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Zarządu Kierownik Zespołu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Obsługi Programów PFRON poinformowała, że termin składania wniosków jest do dnia 28 lutego.

 

Po zapoznaniu się z informacją w powyższym zakresie Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału OR oraz Kierownika Referatu IP do przygotowania wniosku dotyczącego klatki schodowej w budynku przy ul. Kopernika 2 w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2020 roku obszar B.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 13

Kierownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń
oraz Pomocy Instytucjonalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Aneta Chwalik zapoznała Zarząd Powiatu ze sprawozdaniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju z realizacji Projektu „Dla Dobra Rodziny” za okres od 01.08.2019 r. do 30.09.2019 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 14

Kierownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń
oraz Pomocy Instytucjonalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Aneta Chwalik zapoznała Zarząd Powiatu z Protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej na rok 2020 pod nazwą: 1. Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku;

2. Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

Następnie, Kierownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń
oraz Pomocy Instytucjonalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych”.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 243/2019 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 15

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalachzapoznał Zarząd Powiatu z Protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty na powierzenie realizacji zadania przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej w 2020 roku.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

Następnie, Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej w 2020 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 244/2019 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej w 2020 roku stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 16

Skarbnik Powiatu Artur Polniakzapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiemCaritas Diecezji Kieleckiej z dn. 11.12.2019 r. Znak: L. dz.855/2019 w sprawie dokonania przesunięć między pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim prowadzonego przez Caritas Diecezji Kieleckiej na 2019 rok.

Powyższy wniosek wraz z opinią PCPR w Busku – Zdroju z dn. 12.12.2019 r. Znak: PCPR.ZPON.540.1.3.27.2019 stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 17

Skarbnik Powiatu Artur Polniakzapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju z dn. 12.12.2019 r. Znak: TPD.OP.17.2019 w sprawie dokonania przesunięć między pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju w 2019 roku.

Powyższy wniosek wraz z opinią PCPR w Busku – Zdroju z dn. 13.12.2019 r. Znak: PCPR.ZPON.540.1.3.23.2019 stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 18

Skarbnik Powiatu Artur Polniakzapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie z dn. 12.12.2019 r. Znak: DPS.XI.48.37.2019 w sprawie dokonania przesunięć między pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gnojnie przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w 2019 roku. Powyższy wniosek wraz z opinią PCPR w Busku – Zdroju z dn. 13.12.2019 r. Znak: PCPR.ZPON.540.1.1.27.2019 stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 19

Skarbnik Powiatu Artur Polniakzapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju z dn. 13.12.2019 r. Znak: SOSW.3011.72.2019 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian między rozdziałami w planie wydatków na 2019 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 20

Skarbnik Powiatu Artur Polniakzapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju z dn. 20.12.2019 r. Znak: SOSW.3011.76.2019 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian między paragrafami w planie finansowym wydatków na 2019 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 21

Skarbnik Powiatu Artur Polniakzapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Busku – Zdroju z dn. 10.12.2019 r. Znak: PINB.3124.11.2019 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień w planie finansowym w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 22

Skarbnik Powiatu Artur Polniakzapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku – Zdroju z dn. 13.12.2019 r. Znak: ZSP1.0722.42.2019 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięcia środków finansowych w planach wydatków na 2019 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 23

Skarbnik Powiatu Artur Polniakzapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju z dn. 13.12.2019 r. Znak: ZST-I 075.107.795.2019 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień środków finansowych pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowego zabezpieczenia limitu wydatków na 2019 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 24

Skarbnik Powiatu Artur Polniakzapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku – Zdroju z dn. 17.12.2019 r. Znak: ZST-I 075.109.804.2019 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień środków finansowych pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowego zabezpieczenia limitu wydatków na 2019 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 

 

Ad. 25

Skarbnik Powiatu Artur Polniakzapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju z dn. 13.12.2019 r. Znak: ILO.321.93.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w planie finansowym wydatków budżetowych w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 26

Skarbnik Powiatu Artur Polniakzapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju z dn. 19.12.2019 r. Znak: ILO.321.97.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w planie finansowym wydatków budżetowych w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 27

Skarbnik Powiatu Artur Polniakzapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie z dn. 13.12.2019 r. Znak: DPS-3110/82/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian na paragrafach w planie wydatków budżetowych na rok 2019 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 28

Skarbnik Powiatu Artur Polniakzapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju z dn. 13.12.2019 r. Znak: ZSTiO.032.1682.2019 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć środków do planu finansowego na rok 2019 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 29

Skarbnik Powiatu Artur Polniakzapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju z dn. 19.12.2019 r. Znak: ZSTiO.032.1712.2019 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć środków do planu finansowego na rok 2019 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 30

Skarbnik Powiatu Artur Polniakzapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie z dn. 13.12.2019 r. Znak: SOSW-301-20/2019 rok w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym na 2019 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 31

Skarbnik Powiatu Artur Polniakzapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie z dn. 13.12.2019 r. Znak: SOSW-301-21/2019 rok o zabezpieczenie brakujących środków finansowych celem zamknięcia budżetu na rok 2019 bez zobowiązań w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 32

Skarbnik Powiatu Artur Polniakprzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku – podział rezerwy ogólnej.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 245/2019 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku – podział rezerwy ogólnej stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 33

Skarbnik Powiatu Artur Polniakprzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 246/2019 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 34

Skarbnik Powiatu Artur Polniakprzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 247/2019 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

Ad. 35

Skarbnik Powiatu Artur Polniakprzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 248/2019 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

 

Przed przystąpieniem do kolejnego punktu obrad Skarbnik Powiatu Artur Polniakzapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego im. Józefa Grudnia w Busku – Zdroju z dn. 19.12.2019 r. Znak: PMOS.3110.12.2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2019 rok i przekazanie niewykorzystanej kwoty przeznaczonej na zakup energii elektrycznej na rozdział wynagrodzenia osobowe pracowników w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Następnie,Skarbnik Powiatu Artur Polniakzapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Promocji z dn. 23.12.2019 r. Znak: IP.272.12.1.2019 w sprawie zwiększenia limitu wydatków na rok 2019 na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie o budynek rehabilitacji zawodowej i społecznej” na roboty budowlane w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Powiatu poinformował o zwiększeniu w kwocie wyższej od zaplanowanej na 2019 rok o 27 000,00 zł.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 36

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2019 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 

 

Ad. 37

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 38

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 – 2030 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 39

 

W sprawach różnych:

 

1.     Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z uchwałą Nr 188/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Buskiego na 2020 rok oraz z uchwałą VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Buskiego na lata 2020-2030 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

 

2.     Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 249/2019 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.

 

3.     Informatyk w tut. Starostwie Powiatowym Mateusz Olszewski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Buskiego do dokonania czynności cywilnoprawnych.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 3 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 250/2019 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Buskiego do dokonania czynności cywilnoprawnych stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 40

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1250 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Protokół sporządziła:

Wioleta Waga

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2020-01-29
Data publikacji:2020-01-29
Osoba sporządzająca dokument:Wioleta Waga
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:369