Protokół Nr XIV/2019 z Sesji Rady Powiatu - ze zmianami wprowadzonymi przez Radnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 lutego 2020

Protokół Nr XIV/2019 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2019 r. roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju [ PDF]

Znak: BR. 0002.2.XIV.2019                                                                                                   

Protokół   Nr   XIV / 2019
z  Sesji  Rady  Powiatu  w  Busku  - Zdroju
która   odbyła   się   w   dniu   30  grudnia  2019   roku
w   sali   konferencyjnej   Starostwa   Powiatowego
w   Busku  -  Zdroju

 

w  Sesji  udział  wzięli:

 • Radni  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju
 • Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz służb, inspekcji i straży
 • Skarbnik Powiatu
 • Naczelnicy i Kierownicy Wydziałów  Starostwa  Powiatowego w Busku -  Zdroju
 • Mieszkańcy  Powiatu  Buskiego
 • Przedstawiciele  lokalnej  prasy  i  telewizji

                     

Listy  obecności  radnych  oraz  zaproszonych  osób  stanowią  załączniki  nr  1  i  2  do   niniejszego protokołu.

 

Porządek  obrad: 

 1.   Otwarcie Sesji Rady Powiatu.
 2.   Stwierdzenie quorum.
 3.   Przyjęcie porządku obrad.
 4.   Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Powiatu.
 5.   Sprawozdanie Zarządu  Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 6.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 7.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2020.
 8.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030.
 9.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie powierzenia Powiatowi Kazimierskiemu  zimowego  utrzymania  dróg  Powiatu  Buskiego,  zlokalizowanych  przy granicy z Powiatem Kazimierskim oraz przyjęcia do zimowego utrzymania dróg Powiatu Kazimierskiego zlokalizowanych przy granicy z Powiatem Buskim.
 10.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego  oraz  umieszczenia   w  pasie   drogowym   urządzeń   infrastruktury   technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
 11.  Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju  w  sprawie  ustalenia  opłat  za  usunięcie i przechowywanie pojazdu  usuniętego  z  dróg  powiatu  na  parkingu  strzeżonym   oraz   kosztów  powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 12.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie(dot. I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju).
 13.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie(dot. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju).
 14.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie(dot. Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju).
 15.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie(dot. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju).
 16.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie(dot. Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju).
 17.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie(dot. Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie).
 18.  Sprawy różne i wolne wnioski.
 19.  Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

 

Ad. 1

Obradom przewodniczył Andrzej Gądek  - Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał zebranych   i  o  godz.  8.00  otworzył   XIV  Sesję   Rady   Powiatu   w   Busku  -  Zdroju.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie  danych,  poinformował, iż:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas obrad Sesji Rady Powiatu
 • w Busku - Zdroju jest Starosta Buski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju.
 • Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju jest jawna,  a  dane  osobowe  przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku transmitowania i rejestracji obrad Rady Powiatu w Busku - Zdroju za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz ich udostępniania na podstawie art. 15 ust. 1a   ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
 • Obowiązek informacyjny w pozostałym zakresie został zrealizowany poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej administratora oraz na drzwiach sali, w której odbywają się obrady Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

 

 

Ad. 2

Przewodniczący Rady Powiatu  Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 18 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał  oraz decyzji.

 

Ad. 3

Do  porządku  obrad   Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zawnioskował o wprowadzenie po punkcie 17 punktu 18 w brzmieniu: 

 

"Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Buskiego w 2019 roku".

 

Powyższy wniosek został  przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w   głosowaniu: 

 

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Przewodniczący  Zarządu  Jerzy  Kolarz  zawnioskował  wprowadzenie  po  punkcie 18  punktu 19  w brzmieniu: 

 

"Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu  Powiatu  Buskiego w 2019 roku".

 

Powyższy wniosek został  przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w   głosowaniu: 

 

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Przewodniczący  Zarządu  Jerzy  Kolarz zawnioskował  również wprowadzenie po punkcie 19 punktu 20 w brzmieniu: 

 

"Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju  sprawie   zmiany   uchwały  Nr IV/34/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030".

 

Powyższy wniosek został  przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w   głosowaniu: 

 

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

 

"Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie  przekazania według właściwości petycji z dnia 15 grudnia 2019 r., która wpłynęła do Rady Powiatu w dniu 17 grudnia 2019 r.".

 

Powyższy wniosek został  przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w   głosowaniu: 

 

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Innych  propozycji  zmian  porządku  obrad  nie  zgłoszono.

 

Pozostałe punkty pozostają bez zmian z zachowaniem ciągłości numeracji, a więc dotychczasowy punkt 18 otrzyma  numerację 22, a punkt 19 otrzyma numerację 23. 

 

 

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, porządek obrad wraz
z wprowadzonymi   wyżej  zmianami  został  przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w  głosowaniu:

 

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad. 4

Protokół  Nr  XIII / 2019  z  Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju  z  dnia  13  grudnia 2019 roku  został  przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w   głosowaniu: 

 

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad. 5

Sprawozdanie Zarządu  Powiatu  za  okres  międzysesyjny  tj. od  dnia  13  grudnia  2019  roku  do  dnia 30 grudnia 2019 roku, przedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz.
W  okresie  tym   Zarząd   odbył   3   posiedzenia. 

Sprawozdanie   z   prac  Zarządu  Powiatu  z  działalności  w okresie  międzysesyjnym,  stanowi  załącznik   nr   4   do   niniejszego  protokołu.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek  podziękował  za  przedstawione  sprawozdanie.

Do w/w sprawozdania Radni Rady Powiatu nie wnosili uwag.

 

Ad. 6

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie  wydatków  budżetu  Powiatu  Buskiego,  które  w  2019  roku  nie  wygasają  z  upływem  roku  budżetowego.

     Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0                                                               

Uchwała   Nr  XIV / 145 / 2019   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   30  grudnia        2019 roku  w  sprawie  wydatków  budżetu  Powiatu  Buskiego,  które  w  2019  roku nie wygasają z upływem roku budżetowego  -  stanowi  załącznik  nr  5  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 7

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego  na  rok  2020.

     Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W dyskusji nad projektem budżetu Powiatu Buskiego na rok 2020 głos zabierali:

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu
uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił główne założenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2020  oraz  zagrożenia  związane z jego realizacją. Projekt budżetu był przedmiotem szczegółowej analizy na posiedzeniach Komisji Rady Powiatu.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz przybliżył założenia budżetu oraz w  imieniu Klubu Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Samorządowe Busko - Zdrój, zarekomendował przyjęcie przez Radę Powiatu  przedłożonego projektu budżetu Powiatu Buskiego na 2020 rok.

Radny Jan Bartosik poruszył sprawę postawionych przez Prokuraturę Rejonową w Sandomierzu zarzutów szeregu przestępstw wobec Wicestarosty Buskiego Stanisława Klimczaka. Radny wezwał Wicestarostę Buskiego do rezygnacji z funkcji, a nawet z mandatu radnego. Realizacja budżetu Powiatu Buskiego  nie powinna być powierzona osobie, wobec której są postawione poważne zarzuty.

Uzupełnienie zapisu w protokole w związku z uwagą Radnego Jana Bartosika z XV Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju  z dnia  31 stycznia 2020 roku:

Wypowiedź Radnego Jana Bartosika: "Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu postawiła zarzuty Stanisławowi Klimczakowi Wicestaroście Buskiemu,  zarzuty  szeregu  przestępstw,  dlatego  wzywam  Pana Wicestarostę  do rezygnacji z funkcji, a nawet z mandatu radnego. Panie Przewodniczący wnioskuję  o  5 minutową  przerwę, aby towarzysze partyjni z Polskiego Stronnictwa  Ludowego  pomogli  Panu  Wicestaroście  w  podjęciu   stosownej  decyzji".  

Do powyższego  odniósł się  Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek, który poinformował, iż na dzień dzisiejszy jako Przewodniczący Rady nie otrzymał żadnego  pisma w przedmiotowej sprawie. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż prawdą jest, że postawione zostały wobec Wicestarosty Buskiego Stanisława Klimczaka  zarzuty o możliwości popełnienia przestępstwa, jednak o tym ostatecznie zdecyduje Sąd.  Wniosek Radnego Jana Bartosika  Przewodniczący  Zarządu  Jerzy Kolarz  uznał  za  bezpodstawny.

Radna Teresa Krupska odniosła się do założeń i zadań inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu Powiatu Buskiego na rok 2020, poddając pod wątpliwość zasadność pewnych inwestycji w tym
m. in.  modernizacji i rozbudowy SOS-W w Broninie.   Powiat   Buski   ma   do  spłacenia  ponad 26 mln zł kredytu, co znacznie ogranicza możliwości inwestycyjne. Radna określiła projekt budżetu jako  napięty, a jednocześnie bardzo skromny i nieklarowny. Zdaniem Radnej niektóre inwestycje należałoby przełożyć i skupić się na realizacji inwestycji zaległych. Dla mieszkańców Powiatu Buskiego najważniejszą sprawą jest głównie bezpieczeństwo na drogach i służba zdrowia. 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz odniósł się do powyższych uwag, wyjaśniając zakres wydatków administracyjnych oraz wydatków stałych związanych z funduszem płac. Wyjaśnił również powody i zasadność ujętych w projekcie budżetu Powiatu Buskiego na rok 2020 zadań inwestycyjnych w zakresie m. in. oświaty, drogownictwa, służby zdrowia. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz odniósł się również do struktury zatrudnienia w Starostwie Powiatowym oraz
w jednostkach podległych, a także wzrostu wysokości najniższego wynagrodzenia płac od stycznia 2020 roku. Ogólnie samorządy powiatowe mają coraz bardziej ograniczone środki finansowe przy jednoczesnym wzroście zadań. Powiat Buski stara się pozyskiwać środki finansowe
w maksymalnym stopniu z różnych źródeł zewnętrznych.  Poinformował jednocześnie, iż budżet powiatu w ciągu roku jest wielokrotnie zmieniany.

Radny Tadeusz Jewiarz zabierając głos stwierdził, iż inwestycje są bardzo ważne, ale najważniejszy jest człowiek, należy więc zadbać o należyte, adekwatne do wykonywanej pracy wynagrodzenie pracowników. Radny zwrócił też uwagę na wzrost dochodów powiatu  na przestrzeni  lat. Od  2016 roku dochody te wzrosły o 26%.

Radny Jerzy Kordos odnosząc się do wypowiedzi Radnego Jana Bartosika zauważył, iż wypowiedzi te nie wnoszą nic merytorycznego do dyskusji, natomiast są  jedynie atakiem  na  ludzi.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz udzielił odpowiedzi na zapytania Radnego Grzegorza Jankowskiego, który wyraził podobne zdanie jak Radna Teresa Krupska, iż projekt budżetu jest skromny, bez nowych inwestycji, a oszczędności są minimalne. Radny stwierdził, iż środki finansowe ze sprzedaży internatu pozwoliły na zabezpieczenie takich potrzeb jak np. remont nowej siedziby PCPR i PP-P  w Busku - Zdroju oraz remont  budynku przy I LO w Busku - Zdroju. Gdyby nie środki ze sprzedaży Powiat byłby na minusie. Radny Grzegorz Jankowski zwrócił uwagę na słuszną decyzję Rządu o wzroście najniższego wynagrodzenia.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz udzielił odpowiedzi na zapytania Radnego Grzegorza Jankowskiego, co do kosztów przeznaczonych na w/w remonty oraz zagospodarowania  piętra
w  budynku  przy  I LO w Busku - Zdroju. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz stwierdził, iż też cieszy się ze wzrostu najniższego wynagrodzenia, jednak zapomniano, aby odpowiednio to zrównoważyć w stosunku do pozostałych pracowników. Powyższe spowoduje bowiem spłaszczenie  wynagrodzeń.

Radny Jan Bartosik przedstawił wysokości wpływów z PIT i CIT Powiatu Buskiego w okresie  lat  2015-2018, co procentowo daje wzrost 22,9 %.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przyznał, iż rosną dochody z PIT i CIT, ale wzrost ten jest mniejszy niż wzrost  kosztów w samorządzie powiatowym. 

Po zamknięciu dyskusji, Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały wraz
z  autopoprawką  pod  głosowanie.

 

 Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:       

za - 13

przeciw - 2

wstrzymał się - 3

 

Uchwała   Nr  XIV / 146 / 2019   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   30  grudnia        2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2020 -  stanowi  załącznik nr  6  do   niniejszego  protokołu.

 

Ad. 8

     Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju  w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

za - 14

przeciw - 1

wstrzymał się - 3

 

Uchwała   Nr  XIV / 147 / 2019   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   30  grudnia        2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030 -  stanowi  załącznik nr  7  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 9

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w  sprawie  powierzenia Powiatowi Kazimierskiemu zimowego utrzymania dróg Powiatu Buskiego, zlokalizowanych przy granicy
z Powiatem Kazimierskim oraz przyjęcia do zimowego utrzymania dróg Powiatu Kazimierskiego zlokalizowanych przy granicy z Powiatem Buskim.

 

     Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały  pod  głosowanie.

 

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

 

Uchwała   Nr  XIV / 148 / 2019   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   30  grudnia        2019 roku w sprawie powierzenia Powiatowi Kazimierskiemu zimowego utrzymania dróg Powiatu Buskiego, zlokalizowanych przy granicy z Powiatem Kazimierskim oraz przyjęcia do zimowego utrzymania dróg Powiatu Kazimierskiego zlokalizowanych przy granicy z Powiatem Buskim -  stanowi  załącznik nr  8  do  niniejszego  protokołu.

 

 

Ad. 10

     Projekt   Uchwały  Rady   Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   w   sprawie   wysokości  stawek  opłat  za zajęcie pasa drogowego  oraz  umieszczenia  w  pasie   drogowym   urządzeń   infrastruktury   technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

 

     Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała   Nr  XIV / 149 / 2019   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   30  grudnia        2019 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego  oraz  umieszczenia
w  pasie   drogowym   urządzeń   infrastruktury   technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam -  stanowi  załącznik nr  9  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 11

Projekt   Uchwały  Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   w   sprawie   ustalenia  opłat  za  usunięcie i przechowywanie pojazdu  usuniętego  z  dróg  powiatu  na  parkingu  strzeżonym   oraz   kosztów  powstałych  w  wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Uchwała   Nr  XIV / 150 / 2019   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   30  grudnia        2019 roku w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu  usuniętego  z  dróg  powiatu  na  parkingu  strzeżonym   oraz   kosztów  powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu  -  stanowi  załącznik nr  10  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 12

   Projekt   Uchwały  Rady   Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   w   sprawie   wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie(dot. I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju).

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                  

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała   Nr  XIV / 151 / 2019   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   30  grudnia        2019 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie(dot. I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju) -  stanowi  załącznik nr  11  do  niniejszego  protokołu.

 

 

Ad. 13

Projekt   Uchwały  Rady   Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   w   sprawie  wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie (dot. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju).

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały  pod  głosowanie.

     Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:      

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała   Nr  XIV / 152 / 2019   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   30  grudnia        2019 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie(dot. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju) -  stanowi  załącznik nr  12  do  niniejszego  protokołu.

 

 

Ad. 14

Projekt   Uchwały  Rady   Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  w   sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie(dot. Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju).

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała   Nr  XIV / 153 / 2019   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   30  grudnia        2019 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie(dot. Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych
w Busku - Zdroju) -  stanowi  załącznik nr  13  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 15

Projekt   Uchwały  Rady   Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   w   sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie(dot. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju). 

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały   pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała   Nr  XIV / 154 / 2019   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia  30  grudnia        2019 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie(dot. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Busku - Zdroju) - stanowi  załącznik nr  14  do  niniejszego  protokołu.

 

 

 

Ad. 16

Projekt   Uchwały  Rady   Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   w   sprawie  wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie(dot. Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo
w Busku - Zdroju).

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały   pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała   Nr  XIV / 155 / 2019   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   30  grudnia        2019 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie (dot. Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju) - stanowi  załącznik nr  15  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 17

Projekt   Uchwały  Rady   Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   w   sprawie  wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie(dot. Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie).

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały   pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała   Nr  XIV / 156 / 2019   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   30  grudnia        2019 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne użyczenie (dot. Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Broninie)  - stanowi  załącznik nr  16  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 18

Projekt   Uchwały  Rady   Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   w   sprawie   zmian  w  budżecie  Powiatu  Buskiego  w  2019  roku.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały   pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 2

Uchwała   Nr  XIV / 157 / 2019   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   30  grudnia        2019  roku  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Powiatu  Buskiego  w  2019  roku  -  stanowi  załącznik nr  17  do  niniejszego  protokołu.

 

 

Ad. 19

Projekt   Uchwały  Rady   Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   w   sprawie   przeniesień w wydatkach budżetu  Powiatu  Buskiego w 2019 roku.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały   pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała   Nr  XIV / 158 / 2019   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   30  grudnia        2019 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu  Powiatu  Buskiego w 2019 roku  - stanowi  załącznik nr  18  do  niniejszego  protokołu.

 

 

Ad. 20

Projekt   Uchwały  Rady   Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   w   sprawie  zmiany  uchwały
Nr IV/34/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju  z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały   pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                  

za - 14

przeciw - 0

wstrzymał się - 4

 

Uchwała   Nr  XIV / 159 / 2019   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   30  grudnia        2019 roku w   sprawie   zmiany   uchwały Nr IV/34/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju  z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030 - stanowi  załącznik nr  19  do  niniejszego  protokołu.

 

 

Ad. 21

Projekt   Uchwały  Rady   Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   w   sprawie   przekazania  według właściwości petycji z dnia 15 grudnia 2019 r., która wpłynęła do Rady Powiatu w dniu 17 grudnia 2019 r.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Piotr Wąsowicz omówił powyższy projekt  uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały   pod  głosowanie.

 Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała   Nr  XIV / 160 / 2019   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   30  grudnia        2019 roku w  sprawie przekazania według właściwości petycji z dnia 15 grudnia 2019 r., która wpłynęła do Rady Powiatu w dniu 17 grudnia 2019 r. -  stanowi  załącznik nr  20  do  niniejszego  protokołu.

 

Imienny  wykaz  głosowań przeprowadzonych podczas  XIV Sesji  Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju  w  dniu   30  grudnia  2019  roku  -  stanowi  załącznik  nr  21  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 22

W  sprawach  różnych   i  wolnych  wnioskach:  

 

1. Radny Grzegorz Jankowski nawiązując do ostatniej  Sesji Rady Powiatu poinformował, iż Jego zdaniem nieprawidłowości wykazane przez audyt w zakresie procedury zamówienia publicznego dotyczącego  wyłaniania  podmiotu do obsługi prawnej projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju  były istotne. Nie były to drobne uchybienia jak informował Starosta Buski Jerzy Kolarz. Radny rozważa złożenie stosownego wniosku o rozszerzenie audytu również  na  inne  przetargi  przeprowadzane  w  PCPR  w  Busku - Zdroju.  Powyższe nasuwa się po przeglądzie   strony  internetowej  PCPR,  gdzie  wiele  przetargów  jest  unieważnianych.

W odniesieniu do powyższego Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż zwróci się do Dyrektora PCPR w Busku - Zdroju Andrzeja Smulczyńskiego z wnioskiem o przygotowanie stosownej pisemnej  informacji w przedmiotowym zakresie za rok 2019 z wyszczególnieniem ile było ogłoszonych przetargów, ile zostało unieważnionych i co było powodem ich unieważnienia.

 

2. Starosta Buski Jerzy Kolarz udzielił wyjaśnień na zapytanie Radnego Stanisława Lolo w zakresie ul. Karskiej w Pacanowie w związku z remontem tej ulicy i rozbudową ECB. Sprawa ta była przedmiotem obrad Zarządu Powiatu. Brak jest zgody Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju  na całkowite wyłączenie tej ulicy z ruchu.

 

3. Z okazji Nowego Roku Radna Teresa Krupska złożyła wszystkim obecnym na sali oraz wszystkim mieszkańcom Powiatu Buskiego życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w pracy i w życiu osobistym.

 

4. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek w imieniu swoim oraz Starosty Buskiego i całego Zarządu Powiatu złożył wszystkim obecnym oraz mieszkańcom Powiatu Buskiego życzenia
z okazji Nowego 2020  Roku, apelując jednocześnie  o  dobrą  atmosferę  pracy w Radzie Powiatu w Busku - Zdroju.

 

Ad. 23

Wobec zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek dziękując wszystkim obecnym za udział  o  godz. 10.00  zamknął  XIV  Sesję  Rady  Powiatu
w Busku  -  Zdroju.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządziła:

Barbara Banaś

 

Niniejszy protokół stanowi zwięzłą, skróconą wersję przebiegu posiedzenia XIV Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2019 roku. Dokładny jej przebieg zawiera nagranie, udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Busku - Zdroju [nagranie video  https://bip.powiat.busko.pl/p,203,sesje-rady-nagrania-video ].

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2020-02-07
Data publikacji:2020-02-07
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:1740