Uchwały Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju - rok 2011

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 maja 2015
 • Uchwała Nr 19/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 5 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Rady Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku–Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 20/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 5 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2011 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik
 • Uchwała Nr 21/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 5 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Powiatowej Rady Sportu w Busku–Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik
 • Uchwała Nr 22/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 5 stycznia 2011 roku w sprawie zasad powoływania członków Powiatowej Rady Sportu w Busku–Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 23/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 5 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Sportu w Busku–Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 24/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Buskiego przeznaczonych do wydzierżawienia. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie Załącznik
 • Uchwała Nr 25/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie określenia minimalnej stawki czynszu z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Powiatu Buskiego przeznaczonych pod parkingi. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr 26/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Buskiego. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 27/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie odwołania darowizny nieruchomości położonej w Busku–Zdroju przy ulicy Armii Krajowej, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 09 numerem działki 22/4 o powierzchni 0,0224 ha. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr 28/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu na 2011 rok. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie przedłużenia powierzenia zadań doradcy metodycznego. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik
 • Uchwała Nr 30/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa ulicy Mikułowickiej w Busku–Zdroju”. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 31/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: "Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla osób niepełnosprawnych". Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik
 • Uchwała Nr 32/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2011. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik
 • Uchwała Nr 33/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Buskiego do realizacji projektu pn.: Dajmy szansę – warsztaty edukacyjne dla młodzieży w Powiecie Buskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 34/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Buskiego do realizacji projektu pn.: Zaplanuj swoją karierę – doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów w Powiecie Buskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 35/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu edukacyjno – ekologicznego pn. „Ziemia dla człowieka, człowiek dla Ziemi” realizowanego na terenie Powiatu Buskiego w roku szkolnym 2010/2011. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Busku–Zdroju na wydzierżawienie majątku trwałego na okres do 3 lat. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik
 • Uchwała Nr 37/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Busku–Zdroju na wydzierżawienie majątku trwałego na okres do 3 lat. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik
 • Uchwała Nr 38/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku–Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 39/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku–Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 40/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań powiatu buskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 41/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr 223/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie zasad udostępniania sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku–Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 42/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku–Zdroju do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. ATUT – Akademia Twoich Umiejętności Turystycznych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 43/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku–Zdroju do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. Młodzi moderatorzy mediów – zajęcia warsztatowe dla uczniów liceum ogólnokształcącego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 44/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku–Zdroju do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. Inwestuj w siebie 2 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 45/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie unieważnienia uchwały Nr 41/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr 223/2008 Zarządu Powiatu z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie zasad udostępniania sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku–Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 46/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 223/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie zasad udostępniania sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku–Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 47/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych w 2011 r. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 48/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku–Zdroju do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. Równe szanse – lepsza przyszłość realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 49/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków i zaciągania zobowiązań w 2011 roku. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 50/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie przekazania kierownikom powiatowych jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań w 2011 roku. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 51/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami do realizacji w 2011. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 , Załącznik 2 , Załącznik 3
 • Uchwała Nr 52/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w 2011 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 , Załącznik 2 , Załącznik 3 , Załącznik 4 , Załącznik 5 , Załącznik 6 , Załącznik 7 , Załącznik 8 , Załącznik 9 , Załącznik 10 , Załącznik 11 , Załącznik 12 , Załącznik 13 , Załącznik 14 , Załącznik 15 , Załącznik 16 , Załącznik 17 , Załącznik 18 , Załącznik 19 , Załącznik 20 , Załącznik 21 , Załącznik 22 , Załącznik 23 , Załącznik 24 , Załącznik 25 , Załącznik 26 , Załącznik 27 , Załącznik 28 , Załącznik 29 , Załącznik 30 , Załącznik 31 , Załącznik 32 , Załącznik 33 , Załącznik 34 , Załącznik 35 , Załącznik 36 , Załącznik 37 , Załącznik 38 , Załącznik 39 , Załącznik 40
 • Uchwała Nr 53/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr 54/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku–Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 55/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku–Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 56/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2011. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 , Załącznik 2
 • Uchwała Nr 57/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 58/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 59/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 60/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 6 kwietnia 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku–Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 61/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 6 kwietnia 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku–Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 62/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 6 kwietnia w sprawie zmiany Uchwały Nr 259/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie ustalenia wzorów dokumentów związanych z procedurą udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3
 • Uchwała Nr 63/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 6 kwietnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2011 r. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 64/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 13 kwietnia 2011 roku w sprawie wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2011 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 65/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2011. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 Załącznik 2
 • Uchwała Nr 66/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2011. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 Załącznik 2
 • Uchwała Nr 67/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 Załącznik 2
 • Uchwała Nr 68/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 69/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 70/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie ustalenia zasad sporządzania i zatwierdzania arkuszy organizacji jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Buski. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 71/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku–Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 72/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku–Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 73/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowo – wychowawczych na rok szkolny 2011/2012. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 74/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla szkół niepublicznych na rok 2011. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr 75/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 76/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 77/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 78/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku–Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 79/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 1 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku–Zdroju do podpisania aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 80/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 1 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 81/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 1 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Busku–Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie Załącznik 1
 • Uchwała Nr 82/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 1 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie Załącznik 1
 • Uchwała Nr 83/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Busku–Zdroju na rok szkolny 2010/2011. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 84/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2011. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3
 • Uchwała Nr 85/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 Załącznik 2
 • Uchwała Nr 86/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 87/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 88/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie wynikające z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011” tj.: „Przebudowa dróg powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie Powiatu Buskiego w 2011 roku” oraz udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Busku–Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 89/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa tj.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0026T Śladków Mały – Suskrajowice – Bugaj – Palonki – Bosowice – Kargów – odcinek Balice – Kargów od km 7 + 230 do km 8 + 139 i od km 8 + 195 do km 13 + 992 długości 6,706 km – na terenie powiatu buskiego” oraz udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Busku–Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 90/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie rozwiązania stosunku pracy Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Janinie. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 91/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2011. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 Załącznik 2
 • Uchwała Nr 92/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 93/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 94/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 96/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr 97/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 6 lipca 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Buskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie właściwym dla kierowanej jednostki organizacyjnej. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała nr 98/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała nr 99/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała nr 100/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała nr 101/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała nr 102/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała nr 103/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała nr 104/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała nr 105/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała nr 106/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała nr 107/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała nr 108/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała nr 109/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2011. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3
 • Uchwała nr 110/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała nr 111/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała nr 112/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała nr 113/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 3 sierpnia 2011 roku w sprawie wniesienia wkładu własnego do projektu pn. "Dajmy szansę - warsztaty edukacyjne dla młodzieży w Powiecie Buskim" realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała nr 114/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 3 sierpnia 2011 roku w sprawie przeniesień w planach wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2011 r. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 115/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2011. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1, Załącznik 2
 • Uchwała Nr 116/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 117/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 17 sierpnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Busku–Zdroju na rok szkolny 2011/2012. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 118/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 17 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr 119/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 17 sierpnia 2011 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 120/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 17 sierpnia 2011 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 121/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku–Zdroju na rok szkolny 2011/2012. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 122/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji I Liceum Ogólnokształcącego w Busku–Zdroju na rok szkolny 2011/2012. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 123/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku–Zdroju na rok szkolny 2011/2012. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 124/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku–Zdroju na rok szkolny 2011/2012. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 125/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy w Busku–Zdroju na rok szkolny 2011/2012. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 126/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku–Zdroju na rok szkolny 2011/2012. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 127/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku–Zdroju na rok szkolny 2011/2012. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 128/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku–Zdroju na rok szkolny 2011/2012. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 129/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie na rok szkolny 2011/2012. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 130/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku–Zdroju na rok szkolny 2011/2012. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 131/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku–Zdroju na rok szkolny 2011/2012. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 132/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 133/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 7 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku–Zdroju na rok szkolny 2011/2012. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 134/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 7 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku–Zdroju na rok szkolny 2011/2012. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 135/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 7 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2011. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1, Załącznik 2
 • Uchwała Nr 136/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 7 września 2011 roku w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 137/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 15 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku–Zdroju na rok szkolny 2011/2012. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 138/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 15 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku–Zdroju na rok szkolny 2011/2012. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 139/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 15 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w użyczenie. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr 140/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 15 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w użyczenie. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr 141/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 15 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w użyczenie. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr 142/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 15 września 2011 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 143/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 15 września 2011 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1, Załącznik 2
 • Uchwała Nr 144/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 15 września 2011 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku – podział rezerwy celowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zgodnie z przeznaczeniem. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 145/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 15 września 2011 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku – podział rezerwy ogólnej. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 146/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 15 września 2011 roku w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych w 2011 r. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 147/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 21 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie na rok szkolny 2011/2012. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 148/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 21 września 2011 roku w sprawie zasad udzielania zwolnień za opłaty za posiłki w stołówkach ośrodków szkolno – wychowawczych. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 149/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 21 września 2011 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku–Zdroju.  [utrata mocy 22.05.2019] Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 150/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 21 września 2011 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zstępującego dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku–Zdroju. [utrata mocy 22.05.2019] Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 151/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 21 września 2011 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 152/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 21 września 2011 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku–Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 153/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 21 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji uczniów do Projektu „Dajmy szansę – warsztaty edukacyjne dla młodzieży w Powiecie Buskim” Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 154/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 23 września 2011 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 155/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2011.Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3
 • Uchwała Nr 156/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych w 2011 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr 157/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 września 2011 roku w sprawie przyznania nagród Starosty Buskiego w dziedzinie edukacji. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 158/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku–Zdroju na rok szkolny 2011/2012. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 159/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji I Liceum Ogólnokształcącego w Busku–Zdroju na rok szkolny 2011/2012. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 160/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku–Zdroju na rok szkolny 2011/2012. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 161/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku–Zdroju na rok szkolny 2011/2012. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 162/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku–Zdroju na rok szkolny 2011/2012. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 163/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Busku–Zdroju na rok szkolny 2011/2012. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 164/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 września 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zatrudnienie menadżerów w Projekcie Dajmy szansę - warsztaty edukacyjne dla młodzieży w Powiecie Buskim. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik
 • Uchwała Nr 165/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2011. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr 166/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 167/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 5 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr 168/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 5 października 2011 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych i nieruchomości stanowiących własność Powiatu Buskiego przeznaczonych do sprzedaży. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr 169/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 5 października 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach Projektu Dajmy szansę - warsztaty edukacyjne dla młodzieży w Powiecie Buskim. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik
 • Uchwała Nr 170/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 12 października 2011 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji I Liceum Ogólnokształcącego w Busku–Zdroju na rok szkolny 2011 - 2012. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 171/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 12 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2011. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr 172/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 12 października 2011 roku w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 173/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 19 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2011. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr 174/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 19 października 2011 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 175/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 19 października 2011 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 176/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 19 października 2011 roku w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 177/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 19 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr 178/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 19 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w użyczenie. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr 179/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 19 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w użyczenie. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr 180/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 25 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w użyczenie. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr 181/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 182/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 183/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2011. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1, Załącznik 2
 • Uchwała Nr 184/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 26 października 2011 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji I Liceum Ogólnokształcącego w Busku–Zdroju na rok szkolny 2011/2012. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 185/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 26 października 2011 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy na rok szkolny 2011/2012. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 186/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 26 października 2011 roku w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 187/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 26 października 2011 roku w sprawie powołania Zespołu do opracowania Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012 – 2020. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 188/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 20/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2011 r. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik
 • Uchwała Nr 189/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie na rok szkolny 2011/2012. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 190/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku–Zdroju na rok szkolny 2011/2012. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 191/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie określenia minimalnej stawki czynszu z tytułu dzierżawy gruntów rolnych stanowiących własność Powiatu Buskiego. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr 192/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w dzierżawę. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr 193/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie określenia minimalnej stawki opłaty za korzystanie z siłowni i sauny. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr 194/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 195/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 196/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 197/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1, Załącznik 2
 • Uchwała Nr 198/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 199/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2011. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1, Załącznik 2
 • Uchwała Nr 200/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku – podział rezerwy ogólnej. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1, Załącznik 2
 • Uchwała Nr 201/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 202/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku–Zdroju na rok szkolny 2011/2012. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 203/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku–Zdroju na rok szkolny 2011/2012. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 204/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku–Zdroju na rok szkolny 2011/2012. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 205/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku–Zdroju na rok szkolny 2011/2012. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 206/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2012 rok. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 207/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 208/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie zmiany wyrażenia zgody na przekazanie samochodu marki Renault Kangoo nr rejestracyjny TBU E206 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Busku–Zdroju na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku–Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 209/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: Plik pdf w nowym oknie
  1.Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku.
  2.Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych.
  Załącznik1 , Zaproszenie , Załącznik
 • Uchwała Nr 210/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Buskiego i ustalenia wysokości wadium. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 211/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Buskiego i ustalenia wysokości wadium. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 212/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2011. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3
 • Uchwała Nr 213/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 214/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 215/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 216/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku–Zdroju na rok szkolny 2011/2012. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 217/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku–Zdroju na rok szkolny 2011/2012. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 218/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 219/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju do czynności prawnych w zakresie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 220/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 221/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 222/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 223/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji I Liceum Ogólnokształcącego w Busku–Zdroju na rok szkolny 2011/2012. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 224/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 225/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 226/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji I Liceum Ogólnokształcącego w Busku–Zdroju na rok szkolny 2011/2012. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 227/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w dzierżawę. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr 228/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Koordynującego Realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 229/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku – podział rezerwy ogólnej. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 230/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku – podział rezerwy celowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zgodnie z przeznaczeniem. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 231/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 232/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 233/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 234/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu pomocy społecznej zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą:
  1. Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku.
  2. Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 235/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacji I Liceum Ogólnokształcącego w Busku–Zdroju na rok szkolny 2011/2012. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 236/2011 zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku–Zdroju na rok szkolny 2011/2012. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 237/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr 238/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Buskiego na lata 2012-2014. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik
 • Uchwała Nr 239/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr 240/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 241/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 242/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 243/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 244/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju do czynności prawnych w zakresie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2011 r. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 245/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Solec – Zdrój Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr 246/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 247/2011 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-22
Data publikacji:2015-05-22
Osoba sporządzająca dokument:Wioleta Waga
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:3842

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-07-08 14:52:35Mateusz OlszewskiOdnotowano utratę mocy uchwał 149/2011 oraz 150/2011Uchwały Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju - rok 2011