Protokół Nr XVI/2020 z Sesji Rady Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 kwietnia 2020

Protokół Nr XVI/2020 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju, która odbyła się w dniu 20 marca 2020 r. roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju [ PDF]

 Znak: BR. 0002.2.16.2020                                                                                                     

Protokół   Nr   XVI / 2020 z  Sesji  Rady  Powiatu  w  Busku  - Zdroju
która   odbyła   się   w   dniu   20  marca  2020  roku
w   sali   konferencyjnej   Starostwa   Powiatowego
w   Busku  -  Zdroju

w  Sesji  udział  wzięli:

- Radni  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju

 Lista  obecności  radnych stanowi  załącznik  nr  1   do   niniejszego  protokołu.

 

Porządek  obrad: 

 1.  Otwarcie Sesji Rady Powiatu.
 2.  Stwierdzenie quorum.
 3.  Przyjęcie porządku obrad.
 4.  Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Powiatu.
 5.  Sprawozdanie Zarządu  Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 6.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku.
 7.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie  przeniesień w wydatkach budżetu  Powiatu  Buskiego w 2020 roku.
 8.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030.
 9.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu na realizację zadań z zakresu kultury.
 10.  Podjęcie   uchwały   Rady   Powiatu  w  Busku - Zdroju  w  sprawie  udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko - Zdrój na realizację zadań z zakresu kultury i kultury fizycznej.
 11.  Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu w  Busku - Zdroju w sprawie  udzielenia  pomocy finansowej Gminie Nowy Korczyn na realizację zadań z zakresu kultury.
 12.  Podjęcie   uchwały    Rady   Powiatu   w   Busku - Zdroju  w  sprawie  udzielenia  pomocy finansowej  Gminie Solec - Zdrój  na  realizację  zadań  z  zakresu  kultury.
 13.  Podjęcie    uchwały    Rady   Powiatu   w   Busku - Zdroju  w  sprawie  wyrażenia  woli przystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji projektu pn. "Go for it - hands - on Europe" (Do dzieła - praktyczna Europa").
 14.  Podjęcie    uchwały    Rady   Powiatu   w   Busku - Zdroju  w  sprawie  wyrażenia  woli przystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji projektu pn. "Zagraniczne praktyki  -  drogą do kariery 2".
 15.  Podjęcie    uchwały    Rady   Powiatu   w   Busku - Zdroju  w  sprawie  utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1 w Busku - Zdroju w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju.
 16.  Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju  w  sprawie  udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem  na realizację zadania związanego z dostarczaniem żywności dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 17.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia zgody na zastosowanie  bonifikaty  od  opłaty  rocznej  z  tytułu  trwałego  zarządu.
 18.  Podjęcie   uchwały  Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju  w  sprawie wyrażenia zgody na użyczenie powierzchni użytkowej znajdującej się w budynku Oddziału Chorób Zakaźnych Zespołu   Opieki  Zdrowotnej  w  Busku - Zdroju.
 19.  Podjęcie   uchwały  Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju  w  sprawie  rozpatrzenia skargi na bezczynność  Powiatowego  Zarządu  Dróg w Busku - Zdroju.
 20.  Informacja  Komendanta  Powiatowego  Policji  w  Busku - Zdroju  o  stanie   bezpieczeństwa
  i  porządku  publicznego  na  terenie  Powiatu  Buskiego  za  2019  rok.
 21.  Informacja Komendanta Powiatowego PSP w Busku - Zdroju o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu buskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok.
 22. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa  sanitarnego  Powiatu  Buskiego za  2019 rok.
 23. Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju dotycząca zimowego utrzymania dróg na drogach powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 - stan na dzień 14.02.2020 r.
 24.  Sprawozdania  z  działalności  Komisji   Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju  za  rok  2019.
 25.  Sprawy różne i wolne wnioski.
 26.  Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

 

Ad. 1

Obradom przewodniczył Andrzej Gądek  - Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał zebranych   i  o  godz.  9.00  otworzył   XVI  Sesję   Rady   Powiatu   w   Busku  -  Zdroju.

 

Przewodniczący Rady Powiatu  Andrzej Gądek oraz Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz poinformowali, iż mimo obecnej sytuacji związanej z epidemią  COVID-19, zwołanie dzisiejszej Sesji  Rady Powiatu było konieczne w celu zapewnienia ciągłości i prawidłowej realizacji zadań Powiatu.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie  danych,  poinformował, iż:

➢        Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas obrad Sesji Rady Powiatu
w Busku - Zdroju jest Starosta Buski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju.

➢        Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju jest jawna,  a  dane  osobowe  przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku transmitowania i rejestracji obrad Rady Powiatu w Busku - Zdroju za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz ich udostępniania na podstawie art. 15 ust. 1a   ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

➢        Obowiązek informacyjny w pozostałym zakresie został zrealizowany poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej administratora oraz na drzwiach sali, w której odbywają się obrady Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

 

Ad. 2

Przewodniczący Rady Powiatu  Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie  prawomocnych  uchwał  oraz decyzji.

 

Ad. 3

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek zgłosił wnioski o wprowadzenie do porządku obrad:

‒  po pkt 19 pkt 20 w brzmieniu: Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju
w sprawie
rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju;

Powyższy wniosek został  przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w   głosowaniu:

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

oraz

‒   po pkt 20 pkt 21 w brzmieniu: Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju
w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu.

Powyższy wniosek został  przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w   głosowaniu:

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad:

‒   po pkt 21 pkt 22 w brzmieniu: Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju
w  sprawie
  zmiany  Statutu Powiatu Buskiego.

 

Radny Jan Bartosik zwrócił się z pytaniem do Radcy Prawnego Starostwa Powiatowego Bożeny Sadłos, czy obecne przepisy prawne pozwalają również na zwoływanie Sesji Rady Powiatu w  trybie  zdalnym  w  tym   przeprowadzanie  głosowań?

Z uwagi na nieobecność Radcy Prawnego, Sekretarz Powiatu Jerzy Służalski poinformował, iż  tryb pracy Rady Powiatu określa ustawa o samorządzie powiatowym. Obowiązujące na dziś przepisy prawa  nie pozwalają na powyższe. Ustawodawca  w  związku z obecną sytuacją dotyczącą COVID-19  winien  wprowadzić  stosowne  zmiany.

Powyższy wniosek został  przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w   głosowaniu:

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Pozostałe punkty pozostają bez zmian z zachowaniem ciągłości numeracji tj.

- dotychczasowy punkt 20 Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Buskiego za 2019 rok został oznaczony jako punkt 23;

- dotychczasowy punkt 21  Informacja Komendanta Powiatowego PSP w Busku - Zdroju o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu buskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok został oznaczony jako punkt 24;

- dotychczasowy punkt 22 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Buskiego za 2019 rok został oznaczony jako punkt 25;

- dotychczasowy punkt 23 Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju dotycząca zimowego utrzymania dróg na drogach powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 - stan na dzień 14.02.2020 r. został oznaczony jako punkt 26;

- dotychczasowy punkt 24 Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w Busku - Zdroju za rok 2019 został oznaczony jako punkt 27;

- dotychczasowy punkt 25 Sprawy różne i wolne wnioski został oznaczony jako punkt 28;

- dotychczasowy punkt 26 Zamknięcie Sesji Rady Powiatu został oznaczony jako punkt 29.

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, porządek obrad wraz
z  wprowadzonymi  wyżej  zmianami  został  przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w  głosowaniu:

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Ad. 4

Protokół  Nr  XV / 2020  z  Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju  z  dnia  31  stycznia  2020 roku został  przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w   głosowaniu: 

 

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Ad. 5

Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz, w celu  skrócenia czasu trwania Sesji Rady Powiatu zgłosił wniosek, aby sprawozdanie Zarządu  Powiatu  za  okres  międzysesyjny  tj. od  dnia  31  stycznia  2020  roku  do  dnia  20 marca  2020 roku, w którym Zarząd odbył 8 posiedzeń, zostało opublikowane na stronie BIP Starostwa Powiatowego bez konieczności referowania w/w sprawozdania na dzisiejszej Sesji. Radni Rady Powiatu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem będą mogli zgłosić ewentualne zapytania w formie telefonicznej do Przewodniczącego Zarządu Powiatu. 

Sprawozdanie  z  prac  Zarządu  Powiatu  z  działalności w okresie  międzysesyjnym,  stanowi  załącznik   nr   2  do   niniejszego  protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy wniosek pod głosowanie.

Wniosek został  przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w   głosowaniu: 

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0                 

 

Ad. 6

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie  zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku.

     Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak omówili w/w projekt uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                

za - 14

przeciw - 0

wstrzymał się - 1                                                              

Uchwała   Nr  XVI / 169 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   20  marca   2020  roku  w  sprawie  zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku -  stanowi  załącznik  nr  3  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 7

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie  przeniesień w wydatkach budżetu  Powiatu  Buskiego w 2020 roku.

     Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak omówił w/w projekt uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 14

przeciw - 0

wstrzymał się - 1                                                              

Uchwała   Nr  XVI / 170 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   20  marca  2020  roku  w sprawie  przeniesień  w wydatkach budżetu  Powiatu Buskiego w 2020 roku  -  stanowi  załącznik  nr  4  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 8

Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju w sprawie  zmiany uchwały Nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak omówili w/w projekt uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 13

przeciw - 0

wstrzymał się - 1    

1 Radny nie brał udziału w głosowaniu

Uchwała   Nr  XVI / 171 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   20  marca  2020  roku  w sprawie  zmiany  uchwały  Nr XIV/147/2019  Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju  z  dnia
30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030  -  stanowi  załącznik  nr  5  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 9

Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu na realizację zadań z zakresu kultury.

     Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił w/w projekt uchwały. Odniósł się również do kolejnych uchwał w zakresie udzielenia pomocy finansowej  na realizację zadań z zakresu kultury.

Radny Jan Bartosik zwrócił się z pytaniem czy zabezpieczone w budżecie Powiatu środki finansowe na realizację zadań z zakresu kultury zostały już rozdysponowane w całości?  Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż po rozstrzygnięciu postępowań konkursowych możliwe, że będą jeszcze do dyspozycji środki finansowe, ale to zależy od ilości złożonych wniosków w ramach konkursu.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 13

przeciw - 0

wstrzymał się - 0    

2 Radnych nie brało udziału w głosowaniu

Uchwała   Nr  XVI / 172 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   20  marca  2020  roku  w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu na realizację zadań z zakresu kultury -  stanowi  załącznik  nr  6  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 10

Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko - Zdrój na realizację zadań z zakresu kultury i kultury fizycznej.

      Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0                                                

Uchwała   Nr  XVI / 173 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   20  marca  2020  roku  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko - Zdrój na realizację zadań z zakresu kultury i kultury fizycznej  -  stanowi  załącznik  nr  7  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 11

Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju w sprawie  udzielenia  pomocy finansowej Gminie  Nowy  Korczyn  na  realizację   zadań  z  zakresu  kultury.

      Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0                                                

Uchwała   Nr  XVI / 174 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   20  marca  2020  roku  w sprawie udzielenia  pomocy finansowej Gminie Nowy Korczyn na realizację zadań z zakresu kultury -  stanowi  załącznik  nr  8  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 12

Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju w sprawie  udzielenia  pomocy finansowej  Gminie Solec - Zdrój  na  realizację  zadań  z  zakresu  kultury.

      Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0                                                 

Uchwała   Nr  XVI / 175 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   20  marca  2020  roku  w sprawie  udzielenia  pomocy finansowej  Gminie Solec - Zdrój  na  realizację  zadań z  zakresu  kultury  -  stanowi  załącznik  nr  9  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 13

Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia  woli przystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji projektu pn. "Go for it - hands - on Europe" (Do dzieła - praktyczna Europa").

      Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz  omówił w/w projekt uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0                                                     

Uchwała   Nr  XVI / 176 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   20  marca  2020  roku  w sprawie  wyrażenia  woli przystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji projektu pn. "Go for it - hands - on Europe" (Do dzieła - praktyczna Europa") -  stanowi  załącznik  nr  10  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 14

Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia  woli przystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji projektu pn. "Zagraniczne praktyki  -  drogą do kariery 2".

      Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0                                                     

Uchwała   Nr  XVI / 177 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   20  marca  2020  roku  w sprawie  wyrażenia  woli przystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji projektu pn. "Zagraniczne praktyki  -  drogą do kariery 2" -  stanowi  załącznik  nr  11  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 15

Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1 w Busku - Zdroju w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju.

      Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0                                                     

Uchwała   Nr  XVI / 178 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   20  marca  2020  roku  w sprawie   utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1 w Busku - Zdroju w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju -  drogą do kariery 2" -  stanowi  załącznik  nr  12  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 16

Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z dostarczaniem żywności dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

      Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił w/w projekt uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0                                                     

Uchwała   Nr  XVI / 179 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   20  marca  2020  roku  w sprawie   udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów w zakresie pomocy społecznej
z przeznaczeniem  na realizację zadania związanego z dostarczaniem żywności dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym -  stanowi  załącznik  nr  13  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 17

Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju w sprawie udzielenia zgody na zastosowanie  bonifikaty  od  opłaty  rocznej  z  tytułu  trwałego  zarządu.

      Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił w/w projekt uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0                                                     

Uchwała   Nr  XVI / 180 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   20  marca  2020  roku  w sprawie  udzielenia zgody na zastosowanie  bonifikaty  od  opłaty  rocznej  z  tytułu  trwałego  zarządu  -  stanowi  załącznik  nr  14  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 18

Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie powierzchni użytkowej znajdującej się w budynku Oddziału Chorób Zakaźnych Zespołu Opieki  Zdrowotnej  w  Busku - Zdroju.

      Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił w/w projekt uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0                                                     

Uchwała   Nr  XVI / 181 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   20  marca  2020  roku  w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie powierzchni użytkowej znajdującej się w budynku Oddziału Chorób Zakaźnych Zespołu   Opieki  Zdrowotnej  w  Busku - Zdroju -  stanowi  załącznik  nr  15  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 19

Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność  Powiatowego  Zarządu  Dróg w Busku - Zdroju.

      Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Piotr Wąsowicz wyraził gotowość omówienia projektów uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg, zaznaczając jednocześnie, iż uzasadnienia do projektów uchwał zawierają stosowne wyjaśnienia.

 W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0                                                     

Uchwała   Nr  XVI / 182 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   20  marca  2020  roku  w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność  Powiatowego  Zarządu  Dróg w Busku - Zdroju -  stanowi  załącznik  nr  16  do  niniejszego  protokołu.

 

 Ad. 20

Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju w sprawie  rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju.

      Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Piotr Wąsowicz omówił w/w projekt uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0                                                     

Uchwała   Nr  XVI / 183 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   20  marca  2020  roku  w sprawie  rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju -  stanowi  załącznik  nr  17  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 21

Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu.

      Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały  pod  głosowanie.

 Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 14

przeciw - 0

wstrzymał się - 1                                                     

Uchwała   Nr  XVI / 184 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   20  marca  2020  roku  w sprawie  pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu-  stanowi  załącznik  nr  18  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 22

Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju w sprawie sprawie  zmiany  Statutu Powiatu Buskiego.

      Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0                                                     

Uchwała   Nr  XVI / 185 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia   20  marca  2020  roku  w sprawie  sprawie zmiany Statutu Powiatu Buskiego-  stanowi  załącznik  nr  19  do  niniejszego  protokołu.

 Imienny  wykaz  głosowań przeprowadzonych podczas  XVI Sesji  Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju  w  dniu  20  marca  2020  roku  -  stanowi  załącznik  nr  20 do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 23

Informacja  Komendanta  Powiatowego  Policji  w  Busku - Zdroju  o  stanie   bezpieczeństwa i  porządku  publicznego  na  terenie  Powiatu  Buskiego  za  2019  rok - w brzmieniu stanowiącym załącznik  nr  21  do  niniejszego protokołu - została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

 Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż ewentualnie jeśli będzie taka wola Radnych, do informacji  w punktach 23, 24, 25 i 26 będzie można powrócić w późniejszym czasie.

 

Ad. 24

Informacja Komendanta Powiatowego PSP w Busku - Zdroju o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu buskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok - w  brzmieniu  stanowiącym  załącznik  nr  22  do  niniejszego  protokołu -  została  przyjęta  przez  Radę  Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 25

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa  sanitarnego  Powiatu  Buskiego za  2019 rok - w  brzmieniu  stanowiącym  załącznik  nr  23  do  niniejszego  protokołu -  została  przyjęta  przez  Radę  Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 26

Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju dotycząca zimowego utrzymania dróg na drogach powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 - stan na dzień 14.02.2020 r. - w  brzmieniu  stanowiącym  załącznik  nr  24  do  niniejszego  protokołu -  została  przyjęta  przez  Radę  Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 27

Sprawozdania  z  działalności  Komisji   Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju  za  rok  2019:

 - Komisji Rewizyjnej

- Komisji Finansowo - Budżetowej

- Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu

- Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej

- Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

- Komisji do spraw Bezrobocia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

- Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 stanowią  odpowiednio  załączniki  nr  25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 do  niniejszego  protokołu.

 Radny Stanisław Lolo jako Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował, iż sprawozdanie z  działalności  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest niepełne i częściowo poświadcza  nieprawdę. Zawarty w sprawozdaniu zapis odnośnie rozpatrywania skargi na działalność  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju, iż: za uznaniem skargi za zasadną głosowało 4 Członków Komisji, 1 Członek Komisji wyłączył się z prac Komisji nad skargą  - Radny uważa za nieprawdę, bowiem nie wyłączył się z prac Komisji. Uczestniczył
we wszystkich posiedzeniach poza okresem nieobecności usprawiedliwionej. Sprawozdanie powyższe nie zawiera również zdania odrębnego, które Radny Stanisław Lolo  złożył  w formie pisemnej do Przewodniczącego Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji, a zgodnie ze Statutem jest taki obowiązek. Ponadto Radny nawiązał do dyskusji przeprowadzonej na Sesji Rady Powiatu w dniu 13 grudnia 2019 roku przy podejmowaniu uchwały w sprawie rozpatrzenia  skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju, podczas której przedstawił błędy i nieprawidłowości w pracy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  Zdaniem Radnego Stanisława Lolo Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji próbuje pewne rzeczy ponownie zataić. Radny Stanisław Lolo odczytał i złożył na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka: Oświadczenie i rezygnację z Członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - w brzmieniu  stanowiącym 
załącznik  nr  32  do  niniejszego  protokołu.

 Radny Jan Bartosik  poinformował, iż na IV Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju w dniu
25 stycznia 2019 roku zatwierdzony został plan i zakres pracy Komisji Rewizyjnej, której jest Członkiem. Jest to jedna z najważniejszych Komisji Rady Powiatu. Radny zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Krzysztofa Wojtasia i Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka w jakim procencie plan pracy Komisji Rewizyjnej w 2019 roku został zrealizowany? Radny przypomniał, iż Rada Powiatu kontroluje działalność Zarządu Powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych i w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną. Mieszkańcy Powiatu winni wiedzieć jak pracują Komisje w tym Komisja Rewizyjna.

 Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Piotr Wąsowicz stwierdził, iż trudno jest Mu się zgodzić  z tym co przedstawił Radny Stanisław Lolo. Pisma, które kierował Radny w pewnym stopniu wykluczają Jego stanowisko. Złożona przez Radnego Stanisława Lolo skarga do Wojewody Świętokrzyskiego na Uchwałę Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju została całkowicie odrzucona, argumenty Radnego zostały oddalone. Przewodniczący Komisji nie sądził, że
w  sprawozdaniu będzie musiał pisać o głosie odrębnym Radnego, który został przedstawiony na jednym z pierwszych posiedzeń Komisji przy rozpatrywaniu skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju.  Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Piotr Wąsowicz poinformował, iż dziś czuje się  zaskoczony, ale jeśli istnieje potrzeba przedstawienia Radzie Powiatu  całości korespondencji,  którą Radny Stanisław Lolo kierował, to jest gotów do przygotowania i przedstawienia powyższego.  Argumenty, które podnosi Radny Stanisław Lolo są zdaniem Przewodniczącego Komisji  całkowicie bezzasadne. Do swojej pracy
w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Przewodniczący Komisji podchodzi z największą starannością i przeznacza dużo czasu, aby każdą skargę rozpatrzyć w sposób szczegółowy. Przewodniczący Komisji Piotr Wąsowicz stwierdził, iż nie rozumie z czego bierze się tak negatywny stosunek Radnego Stanisława Lolo. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Piotr Wąsowicz stwierdził, iż sprawę uważa za zamkniętą, a rezygnację Radnego z Członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  przyjmuje do wiadomości. Rada Powiatu podejmie dalsze decyzje odnoście składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 Radny Stanisław Lolo przytoczył zapis, iż:  wnioski odrzucone przez Komisję umieszcza się na żądanie Wnioskodawcy w sprawozdaniu Komisji jako wnioski mniejszości, a to ani na Sesji Rady Powiatu w dniu 13 grudnia 2019 roku przy procedowaniu uchwały, ani w Sprawozdaniu z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  nie zostało przedstawione. To obrazuje podejście Przewodniczącego  Komisji do przepisów prawa.

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś odniósł się do zapytania Radnego Jana Bartosika informując, iż Komisja Rewizyjna  miała w planie na 2019 rok 3 posiedzenia wyjazdowe. Jedno posiedzenie odbyło się w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju przedstawił informację w sprawie remontów
w formie pisemnej, a trzecie spotkanie zaplanowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku - Zdroju z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność Przewodniczącego Komisji nie odbyło się. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś przyznał, iż plan pracy nie został zrealizowany w całości i wyraził nadzieję, iż w roku bieżącym będzie większa możliwość realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej.

 Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Piotr zabierając głos stwierdził, iż po przemyśleniu, jeżeli Radnemu Stanisławowi Lolo tak bardzo zależy na uzupełnieniu zapisu
w sprawozdaniu z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 rok, to  dokona uzupełnienia w/w sprawozdania zgodnie z wolą Radnego.

 Radny Stanisław Lolo stwierdził, iż zgodnie z zapisami Statutu jest to obowiązek, a nie rodzaj  łaski, że postąpi się zgodnie z przepisami prawa. Ponadto dodał, iż Wojewoda Świętokrzyski analizował  pod względem prawnym Uchwałę Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalności Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju, a nie odnosił się do pracy Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji.

 Przewodniczący Komisji  Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Roman Duda poinformował, iż zaplanowane na 2020 rok wyjazdowe posiedzenia Komisji z uwagi na obecną sytuację będą musiały zostać przesunięte w czasie lub przeprowadzone w inny, bezpieczny sposób.

 Po dyskusji, Sprawozdania  z  działalności w/w Komisji   Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju  za  rok  2019  zostały przyjęte  przez  Radę  Powiatu  do  wiadomości.

 W odniesieniu do zapytania Radnego Stanisława Lolo, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek potwierdził, iż Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 rok, zgodnie  z  deklaracją Przewodniczącego  Komisji  Skarg Wniosków i Petycji zostanie uzupełnione.

 

Ad. 28

W sprawach  różnych  i  wolnych  wnioskach:

1. Radni Rady Powiatu otrzymali kserokopię Uchwały Nr 27/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 lutego 2020  roku w sprawie opinii
o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Buskiego
- w  brzmieniu  stanowiącym  załącznik  nr  33  do  niniejszego  protokołu.

 2. Radny Tadeusz Jewiarz zabrał głos w sprawie zasądzonego odszkodowania za błędy lekarskie
w Szpitalu w Busku - Zdroju. Radny podkreślił, iż jest to ogromna tragedia dla wszystkich stron
w tym zdarzeniu.  Jednakże, zachowanie Komornika, który za 1 czy 2 godziny pracy zainkasował 61 tys. zł, bez uprzedzenia zajmując konto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju jest wysoko nieetyczne. Zdaniem Radnego należy podać do publicznej wiadomości nazwisko Komornika, który dokonywał tych czynności. Jednocześnie Radny apeluje o zwrot tych środków finansowych. W obecnej sytuacji służby zdrowia zachowanie Komornika jest naganne pod każdym względem. Kwota, którą Komornik zainkasował za 1 czy 2 godziny pracy, to często dochód w skali całego roku pracownika Starostwa Powiatowego.  Radny prosi o przeanalizowanie i podanie na kolejnej Sesji do publicznej wiadomości nazwiska Komornika, jak również o poinformowanie Rady Komorniczej o nieetycznym zachowaniu się tej osoby.

 3. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zabierając głos stwierdził, iż w pełni podziela pogląd przedstawiony przez Radnego Tadeusza Jewiarza. Poinformował, iż Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju skierował skargę do Prokuratury na postępowanie Komornika, który zajął konto Szpitala bez wcześniejszego ostrzeżenia, mimo, że Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej  zadeklarował zapłatę odszkodowania zgodnie z wyrokiem Sądu. Takie zachowanie,
a szczególnie w obecnej sytuacji jest wysoce nieetyczne. Prokuratura przeprowadzi stosowne postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej  sprawie.

 4. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przedstawił aktualną sytuację na terenie Powiatu Buskiego
w związku z epidemią COVID-19. Poinformował o pracy Sztabu Kryzysowego, który cały czas  funkcjonuje oraz przygotowuje określone procedury postępowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa  mieszkańców. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował o  ilości osób przebywających na dzień dzisiejszy w kwarantannie domowej na terenie poszczególnych gmin Powiatu Buskiego oraz ilości osób objętych nadzorem sanitarnym. Sytuacja w tym zakresie, każdego  dnia  się zmienia. Zostały również wyznaczone 2 budynki z przeznaczeniem na odbywanie  kwarantanny  zbiorowej.  Ponadto dokonane zostały zmiany w zakresie funkcjonowania Starostwa Powiatowego z zachowaniem  zasad  bezpieczeństwa zarówno dla pracowników jak i petentów. Rozważany jest  również aspekt rotacyjnej pracy zdalnej dla pracowników Starostwa w celu zapewnienia ciągłości pracy. Na stronie internetowej i BIP Starostwa Powiatowego zamieszczone zostały stosowne informacje dotyczące funkcjonowania
i załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju.  Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zwrócił się z apelem do wszystkich mieszkańców Powiatu Buskiego o pozostawanie
w domach i ograniczanie wyjść do minimum.

 5. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował o ważnym programie projektu rządowego jakim jest Centralny Port Komunikacyjny - linia kolejowa Nr 73. Powyższa inwestycja jest jak najbardziej potrzebna i korzystna dla rozwoju miasta i gminy Busko - Zdrój oraz całego kraju, niemniej jednak zaproponowany przebieg tej linii był nie do przyjęcia i został poddany do konsultacji.

 6. Radny Jan Bartosik zabierając głos w uzupełnieniu zgłoszonego wcześniej pytania
i braku otrzymania należytej odpowiedzi stwierdził, że plan i zakres kontroli Komisji Rewizyjnej  na 2019 rok przyjęty przez Radę Powiatu, został wykonany w 33%. Radny stwierdził również, iż
w przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji, zastępstwo pełni Wiceprzewodniczący Komisji, poza tym absencja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dotyczyła miesiąca grudnia, więc przez 11 miesięcy Komisja Rewizyjna powinna w pełni pracować.

 7. Radny Jan Bartosik poinformował, iż zgodnie z ustawą z dnia 5 kwietnia 2011 roku
o działalności leczniczej Starosta Buski jest organem tworzącym Zespół Opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju. Faktem jest, że 28 lutego 2020 roku miała miejsce potężna egzekucja komornicza z konta Szpitala. Radny zwrócił się z pytaniem do Starosty Buskiego, co Jego zdaniem należało zrobić, żeby uniknąć egzekucji komorniczej, a szczególnie, aby nie ponosić dodatkowych kosztów ok. 61 tys. zł. Według Radnego, Szpitala nie stać było na wypłacenie tych dodatkowych środków finansowych. Pewne działania można było podjąć już wcześniej, na przykład na sali sądowej zawrzeć odpowiednie porozumienie między wierzycielem a dłużnikiem, uprzedzić czy też zaskarżyć czynności komornicze. Radny poinformował, iż jako przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego w Radzie Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju ma rozeznanie jak Szpital funkcjonował wcześniej, a jak funkcjonuje obecnie. Radny przytoczył dane
z 2019 roku na temat ilości ogółem  zaopatrzonych pacjentów, ilości  hospitalizowanych  pacjentów oraz  ilości wykonanych zabiegów operacyjnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju. Radny wskazał konieczne do wykonania  inwestycje w związku z nałożonymi przez Sanepid zaleceniami. Radny podkreślił, iż zdrowie i życie jest bezcenne, jest to oczywiste i szczerze współczuje Poszkodowanym, jednak zwrócił uwagę, iż empatia winna być w tej sytuacji i z jednej
i z drugiej strony. Kolejne tak wysokie odszkodowanie oznaczać będzie z punktu widzenia ekonomicznego zaprzestanie działalności Szpitala w Busku - Zdroju. Radny Jan Bartosik złożył podziękowanie dla całego personelu medycznego, szczególnie w obecnej sytuacji w związku z epidemią COVID-19.

 8. W odniesieniu do powyższego Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż Zarząd  Powiatu był i jest w stałym kontakcie z Dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju. Zarząd Powiatu w trybie ekspresowym wydał Dyrektorowi ZOZ zgodę na zaciągnięcie zobowiązania, celem dokonania spłaty odszkodowania. Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż Dyrektor ZOZ w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak osobiście kontaktował się z Poszkodowanymi, informując
o terminie zapłaty odszkodowania w ciągu 2-3 dni. Działania Komornika były jednak błyskawiczne
i bez uprzedzenia  nastąpiło zajęcie konta Szpitala, mimo deklaracji Dyrektora ZOZ o zapłacie odszkodowania, mając świadomość, że każdy dzień zwłoki generuje odsetki. Komornik starał się wyprzedzić  działania Dyrektora ZOZ i to zrobił. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju złożył skargę  na czynności komornicze do Prokuratury. Starosta Buski poinformował, iż żaden Szpital nie jest w stanie ubezpieczyć się  do takiej wielkości szkody. Są to ogromne koszty dla Szpitala i płacimy je wszyscy, ponieważ Szpital ma w tej chwili ograniczone możliwości finansowe. Wszystko to co zostało wypracowane teraz trzeba przeznaczyć na zapłatę nieprzewidzianego wypadku - odszkodowania.  Starosta Buski poinformował, iż podejmowane są działania, aby zaplanowane w Szpitalu inwestycje nie były zagrożone. Szpital dzięki pomocy rządowej otrzymał kwotę 700 tys. zł. Również skierowany zostanie do Wojewody Świętokrzyskiego wniosek  o środki z rezerwy celowej na budowę łącznika w Szpitalu.  Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż na dzień dzisiejszy Szpital zapłacił wszystkie należności, natomiast czekamy na rozstrzygnięcie Prokuratury w związku ze złożoną skargą na czynności komornicze.

 9. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poinformował, iż zgodnie z zapisami Statutu Powiatu Buskiego Rada Powiatu określa liczbę Członków Komisji. W związku ze złożeniem rezygnacji z Członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przez Radnego Stanisława Lolo, na następnej Sesji Rady Powiatu powinna zostać podjęta stosowna uchwała o zmianie uchwały
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja może liczyć 4 osoby, reprezentowane  przez  wszystkie  Kluby Radnych.

 10. Radny Stanisław Lolo zwrócił się do Starosty Buskiego z pytaniem, czy na terenie Powiatu Buskiego osoby powracające z zagranicy zwłaszcza z Włoch stosują się do zasad kwarantanny i czy powyższe kontrolowane jest przez odpowiednie służby? Z informacji podawanych przez media wynika, że nie wszystkie osoby stosują się do zaleceń.

W odpowiedzi na powyższe Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż na terenie Powiatu Buskiego na dzień dzisiejszy nie ma informacji o osobach powracających z zagranicy
i nieprzestrzegających kwarantanny.

 11. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poinformował o przypadkach nie stosowania się osób objętych kwarantanną do obowiązujących przepisów.

Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż o wszystkich takich przypadkach  należy informować odpowiednie służby. Jest to kwestia wspólnej świadomości i odpowiedzialności, celem  ograniczenia  rozprzestrzeniania  się  koronawirusa.

 12. Radny Jerzy Kordos zwrócił uwagę na przepisy dotyczące kierowców TIR-ów, którzy powracają  z zagranicy, a nie podlegają obowiązkowi kwarantanny. 

 

Ad. 29

Wobec zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek dziękując wszystkim obecnym za udział  o  godz. 10.55  zamknął  XVI  Sesję  Rady  Powiatu
w Busku  -  Zdroju.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządziła:

Barbara Banaś

 

Niniejszy protokół stanowi zwięzłą, skróconą wersję przebiegu posiedzenia XVI Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju, która odbyła się w dniu 20 marca 2020 roku. Dokładny jej przebieg zawiera nagranie, udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju (https://bip.powiat.busko.pl/art,3785,xvi-sesja-rady-powiatu-w-busku-zdroju-nagranie-wideo-z-dnia-20-marca-2020-r).

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2020-04-22
Data publikacji:2020-04-22
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:291