Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 czerwca 2020

Busko – Zdrój, dnia 3 czerwca 2020 r.

Znak: SOZ.4123.1.2020

Protokół

z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Buskiego.

Działając na podstawie Uchwały Nr XLIII/368/2010 z dnia 8 września 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – Zarząd Powiatu w dniu 14 maja 2020 roku podjął Uchwałę Nr 317/2020. Uchwała ta podjęta została w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Buskiego (Id: 98DFE141-21BB-4187-98D8-D44E40E86662).

Zgodnie z postanowieniami w/w. uchwały jako formę konsultacji przedmiotowego projektu aktu prawa miejscowego wskazano formę ankiety. Uchwała dotycząca przeprowadzenia konsultacji opublikowana została w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.powiat.busko.pl/art,3836,uchwala-zarzadu-powiatu-w-buskuzdroju-z-dnia-14-maja-2020-roku-nr-3172020-w-sprawie-konsultacji-projektu-uchwaly-rady-powiatu ; na stronie internetowej, pod adresem: https://www.powiat.busko.pl/pl/powiat-buski/1703-uchwaa-zarzdu-powiatu-w-buskuzdroju-z-dnia-14-maja-2020-roku-nr-3172020-w-sprawie-konsultacji-projektu-uchway-rady-powiatu.html oraz przekazana została do Wydziału Organizacyjnego i Kadr celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń (pismo z dnia 14 maja 2020r., znak: SOZ.4123.1.2020).

Zgodnie z postanowieniami uchwały Zarządu Powiatu Nr 317/2020 z dnia 14 maja 2020 r. – konsultacje przeprowadzone zostały w okresie od 15 maja 2020 roku do 1 czerwca 2020 r. W okresie tym żaden z uprawnionych podmiotów nie zgłosił uwag lub propozycji zmian do konsultowanego projektu aktu prawa miejscowego.


 

Do pobrania:

  • Protokół [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
Data utworzenia:2020-06-10
Data publikacji:2020-06-10
Osoba sporządzająca dokument:Adrian Lasak
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:318