Protokół Nr XVII/2020 z Sesji Rady Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 czerwca 2020

Protokół Nr XVII/2020 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju, która odbyła się w dniu 29 maja 2020 r. roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju [ PDF]

Znak: BR. 0002.2.17.2020                                                                                                     

Protokół   Nr   XVII / 2020
z  Sesji  Rady  Powiatu  w  Busku  - Zdroju
która   odbyła   się   w   dniu   29  maja  2020  roku
w   sali   konferencyjnej   Starostwa   Powiatowego
w   Busku  -  Zdroju

w  Sesji  udział  wzięli:

 • Radni  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju

 

Lista  obecności  radnych stanowi  załącznik  nr  1   do   niniejszego  protokołu.

                     

Porządek  obrad: 

 1.  Otwarcie Sesji Rady Powiatu.
 2.  Stwierdzenie quorum.
 3.  Przyjęcie porządku obrad.
 4.  Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Powiatu.
 5.  Sprawozdanie Zarządu  Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 6.  Przedstawienie przez Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju Radzie Powiatu raportu o stanie Powiatu Buskiego za  rok  2019.
 7.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku.
 8.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu  Powiatu  Buskiego w 2020 roku.
 9.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030.
 10.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według  algorytmu  w  2020  roku   na  realizację   zadań  z  zakresu   rehabilitacji   zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.
 11.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni użytkowej znajdującej się w budynku głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.
 12.  Podjęcie    uchwały    Rady   Powiatu   w   Busku - Zdroju  w  sprawie   zmiany  uchwały Nr XIX/177/2012 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 13.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyłączenia Przedszkola Specjalnego w Busku - Zdroju z Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju.
 14.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie likwidacji Przedszkola Specjalnego w Busku - Zdroju.
 15.  Podjęcie    uchwały    Rady   Powiatu   w   Busku - Zdroju  w  sprawie  zmiany  uchwały Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 16.  Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej Okręgu Kieleckiego Polskiego Związku Wędkarskiego za rok 2019 oraz Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej  Powiatu  Buskiego  za  rok 2019.
 17.  Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w  Busku - Zdroju  za  2019  rok  wraz  z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej.
 18.  Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Buskiego.
 19.  Informacjana temat realizacji zadań w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz o stanie bezrobocia w 2019 roku na terenie Powiatu Buskiego, atakże Sprawozdanie za 2019 rok z realizacji Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2011 - 2020.
 20.  Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego w 2019 roku.
 21.  Sprawy różne i wolne wnioski.
 22.  Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

 

Ad. 1

Obradom przewodniczył Andrzej Gądek  - Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał zebranych   i  o  godz.  9.00  otworzył   XVII  Sesję   Rady   Powiatu   w   Busku  -  Zdroju.

Przewodniczący  Rady  Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie  danych,  poinformował, iż:

➢        Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas obrad Sesji Rady Powiatu
w Busku - Zdroju jest Starosta Buski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju.

➢        Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju jest jawna,  a  dane  osobowe  przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku transmitowania i rejestracji obrad Rady Powiatu w Busku - Zdroju za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz ich udostępniania na podstawie art. 15 ust. 1a   ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

➢        Obowiązek informacyjny w pozostałym zakresie został zrealizowany poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej administratora oraz na drzwiach sali, w której odbywają się obrady Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

 

Ad. 2

Przewodniczący Rady Powiatu  Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 19 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie  prawomocnych  uchwał  oraz decyzji.

 

Ad. 3

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował o autopoprawkach wprowadzonych do projektów  uchwał  będących przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji, omówionych na posiedzeniach Komisji Rady Powiatu, związanych m. in. ze zmianą publikatora.

Radny Jan Bartosik zgłosił wniosek o wycofanie z  porządku obrad pkt 6 w brzmieniu:

Przedstawienie przez Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju Radzie Powiatu raportu o stanie Powiatu Buskiego za  rok  2019.

Po udzieleniu wyjaśnień przez Przewodniczącego Zarządu Jerzego Kolarza, iż w dniu dzisiejszym wszyscy Radni otrzymali w/w raport i będzie on  przedstawiony Radzie Powiatu, natomiast  jego przyjęcie nastąpi  na kolejnej Sesji podczas procedury absolutoryjnej, Radny Jan Bartosik wycofał swój wniosek.

Proponowany porządek obrad  został  przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w  głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 1

 

Ad. 4

Protokół  Nr  XVI / 2020  z  Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju  z  dnia  20  marca  2020 roku został  przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w   głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 1

 

Ad. 5

Sprawozdanie Zarządu  Powiatu  za  okres  międzysesyjny  tj. od  dnia  20  marca  2020  roku  do  dnia 29 maja 2020 roku, przedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz.
W  okresie  tym   Zarząd   odbył   8  posiedzeń. 

Sprawozdanie   z   prac  Zarządu  Powiatu  z  działalności  w okresie  międzysesyjnym,  stanowi  załącznik   nr   2   do   niniejszego  protokołu.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował również o zmianie na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju. Obecnie nadkom. Marcin Chatys pełni obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek  podziękował  za  przedstawione  sprawozdanie.

W odniesieniu do sprawozdania Radny Jan Bartosik zwrócił się z pytaniem o cenę jednostkową laptopów zakupionych dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Buski oraz o Firmę, która wygrała  przetarg  w  przedmiotowym zakresie.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz udzielił stosownych wyjaśnień, informując jednocześnie, iż na stronie BIP  Starostwa Powiatowego zamieszczona została informacja o wynikach w/w przetargu. Spośród  5  firm biorących udział w przetargu wybrano najtańszą ofertę Firmy z siedzibą w Warszawie, a  cena jednostkowa  to - 2776,11 zł (w tym VAT 23%).

Radny Stanisław Lolo poinformował, iż w wypowiedzi Przewodniczącego Zarządu dopatrzył się pewnych nieścisłości dotyczących rozstrzygnięcia w zakresie złożonego do Prokuratury zawiadomienia w sprawie dotyczącej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju.  Radny Stanisław Lolo zwrócił się zatem z prośbą o opublikowanie powyższych dokumentów na stronie internetowej Starostwa Powiatowego jako informacji publicznej lub dostarczenie kopii  dokumentów  w  przedmiotowym  zakresie.

W odniesieniu do powyższego Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał się do rozeznania czy w/w dokumenty można opublikować na stronie internetowej.  Dodał, iż Prokuratura umorzyła postępowanie w tej sprawie nie dopatrując się żadnych znamion przestępstwa.

 

Ad. 6

Przewodniczący  Zarządu  Powiatu  w  Busku - Zdroju  Jerzy  Kolarz  przedstawił  Radzie Powiatu Raport o stanie Powiatu Buskiego za rok 2019 -  w  brzmieniu  stanowiącym  załącznik  nr  3  do  niniejszego  protokołu wraz z listą  potwierdzającą  odbiór przez Radnych Rady Powiatu w Busku - Zdroju - Raportu o stanie Powiatu Buskiego za rok 2019.

 

Ad. 7

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie  zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku.

     Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

  W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
   uchwały  wraz  z  autopoprawką  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 1                                                              

Uchwała   Nr  XVII / 186 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia  29  maja 2020  roku  w  sprawie  zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku -  stanowi  załącznik  nr  4  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 8

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie  przeniesień w wydatkach budżetu  Powiatu  Buskiego w 2020 roku.

     Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

  W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
   uchwały  wraz  z  autopoprawką  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 2                                                              

Uchwała   Nr  XVII / 187 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia  29  maja 2020  roku  w  sprawie  przeniesień w wydatkach budżetu  Powiatu  Buskiego w 2020 roku  -  stanowi  załącznik  nr  5  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 9

Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju w sprawie  zmiany uchwały Nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030.

     Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

  W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
   uchwały  wraz  z  autopoprawką  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 1                                                      

Uchwała   Nr  XVII / 188 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia  29  maja 2020  roku  w   sprawie  zmiany  uchwały  Nr XIV/147/2019  Rady  Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030  -  stanowi  załącznik  nr  6  do  niniejszego  protokołu.

 

 

Ad. 10

Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju w sprawie  określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według  algorytmu  w  2020  roku   na  realizację   zadań  z  zakresu   rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  osób  niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.

     Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

  W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
   uchwały  wraz  z  autopoprawką  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0                                                      

Uchwała   Nr  XVII / 189 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia  29  maja 2020  roku  w  sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według  algorytmu  w  2020  roku   na  realizację   zadań  z zakresu   rehabilitacji   zawodowej  i  społecznej  osób  niepełnosprawnych w Powiecie Buskim -  stanowi  załącznik  nr  7  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 11

Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni użytkowej znajdującej się w budynku głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

     Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

  W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
   uchwały  wraz  z  autopoprawką  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0                                               

Uchwała   Nr  XVII / 190 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia  29  maja 2020  roku  w  sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni użytkowej znajdującej się w budynku głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju  -  stanowi  załącznik  nr  8  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 12

Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju w sprawie   zmiany  uchwały Nr XIX/177/2012 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

     Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

  W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
   uchwały  wraz  z  autopoprawką  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0                                                

Uchwała   Nr  XVII / 191 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia  29  maja 2020  roku  w  sprawie zmiany  uchwały Nr XIX/177/2012 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia
w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej -  stanowi  załącznik  nr  9  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 13

Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju w sprawie wyłączenia Przedszkola Specjalnego w Busku - Zdroju z Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju.

     Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

  W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
   uchwały  wraz  z  autopoprawką  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 17

przeciw - 1

wstrzymał się - 1                                                 

Uchwała   Nr  XVII / 192 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia  29  maja 2020  roku  w  sprawie wyłączenia Przedszkola Specjalnego w Busku - Zdroju z Zespołu Szkół Specjalnych
w Busku - Zdroju  -  stanowi  załącznik  nr  10  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 14

Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju w sprawie  likwidacji Przedszkola Specjalnego w Busku - Zdroju.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

  W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
   uchwały  wraz  z  autopoprawką  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                

za - 17

przeciw - 2

wstrzymał się - 0                                                     

Uchwała   Nr  XVII / 193 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia  29  maja 2020  roku  w  sprawie likwidacji Przedszkola Specjalnego w Busku - Zdroju -  stanowi  załącznik  nr  11  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 15

Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju w sprawie  zmiany  uchwały Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

     Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały. Ponadto poinformował, iż zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami oraz zapisami w Statucie Powiatu Buskiego, w skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzi od 3 do 5 Radnych.
W związku z rezygnacją Radnego Stanisława Lolo w/w Komisja będzie liczyła 4 Radnych.

  W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
   uchwały  wraz  z  autopoprawką  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 16

przeciw - 1

wstrzymał się - 1

1 Radny nie brał udziału w głosowaniu                                                     

Uchwała   Nr  XVII / 194 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia  29  maja 2020  roku  w  sprawie  zmiany  uchwały Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji -  stanowi  załącznik  nr  12  do  niniejszego  protokołu.

Imienny  wykaz  głosowań przeprowadzonych podczas  XVII Sesji  Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju  w  dniu  29  maja  2020  roku  -  stanowi  załącznik  nr  13 do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 16

Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej Okręgu Kieleckiego Polskiego Związku Wędkarskiego za rok 2019 oraz Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej  Powiatu  Buskiego  za  rok 2019 - w brzmieniu stanowiącym załącznik  nr  14 i 15 do  niniejszego protokołu - zostały przyjęte przez Radę Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 17

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w  Busku - Zdroju  za  2019  rok  wraz  z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej- w  brzmieniu  stanowiącym  załącznik  nr  16  do  niniejszego  protokołu -  zostało  przyjęte  przez  Radę  Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 18

Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Buskiego  -  w  brzmieniu  stanowiącym  załącznik
nr  17
 do  niniejszego  protokołu -  została  przyjęta  przez  Radę  Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 19

Informacjana temat realizacji zadań w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz o stanie bezrobocia w 2019 roku na terenie Powiatu Buskiego, atakże Sprawozdanie za 2019 rok z realizacji powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2011 - 2020-  w  brzmieniu  stanowiącym  załącznik
nr  18 i 19
 do  niniejszego  protokołu -  zostały  przyjęte  przez  Radę  Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 20

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego
w  2019 roku
- w  brzmieniu  stanowiącym  załącznik  nr  20  do  niniejszego  protokołu -  zostało przyjęte  przez  Radę  Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 21

W sprawach  różnych  i  wolnych  wnioskach:

      1. Radni Rady Powiatu otrzymali kserokopię Uchwały Nr 64/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie opinii
o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami
- w  brzmieniu  stanowiącym  załącznik  nr  21  do  niniejszego  protokołu.

      2. Radny Grzegorz Jankowski w nawiązaniu do sprawy dotyczącej wypłaty wysokiego odszkodowania  przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, zwrócił się z pytaniem  czy  prawdą  jest, że  Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju musiał zaciągnąć kolejny kredyt, aby zapłacić w/w należności?  Radny zwrócił się z pytaniem, co Starosta Buski zrobił w tym zakresie, biorąc pod uwagę, iż na początku poszkodowana rodzina chciała załatwić sprawę polubownie? Również, zdaniem Radnego Grzegorza Jankowskiego wypłata odszkodowania nie leżała w gestii Dyrektora ZOZ, lecz Starosty i Zarządu Powiatu. Środki finansowe powinny być wygospodarowane przez Zarząd Powiatu, bez konieczności zaciągania kolejnego już kredytu
w parabanku, powodującego zadłużanie się Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

     

W odniesieniu do powyższego Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż sprawa ta była omawiana na ostatniej Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju. Zdarzenie, o którym mowa miało miejsce kilkanaście lat temu.  Ówczesny Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w  Busku - Zdroju nie podjął próby zawarcia ugody  z rodziną i sprawa po latach wróciła. Sąd zasądził wysokie odszkodowanie  oraz  rentę. To nie Zarząd czy Rada popełniła błąd lekarski, więc nie odpowiada za to.  Za powyższe odpowiada Szpital. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Busku - Zdroju, aby  szybko wypłacić odszkodowanie zaciągnął stosowne zobowiązanie finansowe, natomiast będzie dochodził również roszczeń z powództwa cywilno - prawnego i z ubezpieczenia  od osób, które dopuściły się błędu lekarskiego. 

 

      3. Radny Piotr Wąsowicz zabierał głos w sprawach:

 

      - W nawiązaniu do wcześniejszego wniosku Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Radny Piotr Wąsowicz zwrócił się z pytaniem do Starosty Buskiego, jakie zostały podjęte wspólnie
z Burmistrzem Miasta i Gminy Nowy Korczyn działania w zakresie rozwiązania problemu mieszańców wsi Czarkowy w zakresie odwodnienia drogi powiatowej.

 

      W odniesieniu do powyższego Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż na razie nie podejmował wspólnie z Burmistrzem Miasta i Gminy Nowy Korczyn działań w zakresie rozwiązania problemu mieszkańców wsi Czarkowy w zakresie odwodnienia drogi powiatowej, w związku
z ogłoszeniem przez Wody Polskie programu budowy wałów, co być może pozwoli rozwiązać w/w problem. Jednocześnie Starosta Buski zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju do skontaktowania się z Burmistrzem Miasta i Gminy Nowy Korczyn, w celu uzgodnienia ewentualnych doraźnych działań w omawianym zakresie. 
 

 

      - Radny Piotr Wąsowicz zwrócił się z pytaniem w jakim okresie dokonywany jest przegląd
i naprawa dróg powiatowych  po zimie? Radny zwrócił uwagę na duże ubytki i wyłamania po obu stronach na drodze powiatowej  Łagiewniki - Elżbiecin - Podgaje oraz oczyszczenie rowu po lewej stronie w  m. Łagiewniki.

 

      W odniesieniu do powyższego Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż przegląd dróg powiatowych po zimie odbywa się wczesną wiosną. Został już rozstrzygnięty przetarg
w przedmiotowym zakresie i przy korzystnych warunkach pogodowych powyższe prace będą realizowane.

 

      - Radny Piotr Wąsowicz poruszył sprawę pisma z Ministerstwa Zdrowia w odpowiedzi na wniosek Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju  w zakresie wsparcia finansowego modernizacji Oddziału Chorób Zakaźnych w celu dostosowania go do wymogów sanitarno-epidemiologicznych. Stanowisko Ministerstwa w tej sprawie jest bardzo niekorzystne.  Informuje
o braku możliwości dofinansowania, pozostawiając to w gestii organu założycielskiego. Pod znakiem zapytania  pozostaje dalsze funkcjonowanie Oddziału Chorób Zakaźnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

 

      Starosta Buski Jerzy Kolarz odniósł się do w/w pisma Ministerstwa Zdrowia, przyznając, iż jest ono niekorzystne. Powiat Buski jest organem założycielskim dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, ale skoro nakazuje się utrzymywanie Oddziału Chorób Zakaźnych w gotowości, to powyższe winno być poparte  odpowiednim dofinansowaniem. Należy podjąć decyzję co do dalszego funkcjonowania w/w Oddziału.  Na wniosek Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, Rada Powiatu może podjąć decyzję  o likwidacji Oddziału Chorób Zakaźnych.

 

      4. Radny Jan Bartosik zgłosił wniosek, aby Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę zasadności realizacji wydatków na bieżące potrzeby w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach
w 2019 roku, której wyniki zostaną stosownym protokołem przedstawione Wysokiej Radzie.

      Radny dodał, iż oprócz kontroli planowanych Komisja Rewizyjna może przeprowadzać również kontrole doraźne na zlecenie Rady Powiatu.

Powyższy wniosek  został  przyjęty   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 11

przeciw - 3

wstrzymał się - 5

 

5. Radny Stanisław  Lolo zwrócił się z zapytaniem odnośnie zamknięcia w związku z remontem drogi powiatowej obok Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie. Na Sesji w miesiącu grudniu 2019 roku Starosta Buski informował, iż droga ta będzie wyłączona z ruchu na krótko, tylko na  czas remontu. Starosta informował również, że na zamknięcie drogi potrzebna jest zgoda Powiatu
i wiąże się to również z poniesieniem opłaty za każdy dzień wyłączenia drogi z ruchu.  Obecnie jest już koniec miesiąca maja, a w/w droga nadal jest zamknięta. W związku z powyższym Radny zwrócił się z pytaniem ile Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie przekazało lub przekaże środków finansowych Powiatowi Buskiemu?

 

      W odniesieniu do powyższego Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż za zajęcie pasa drogowego, celem posadowienia jakichkolwiek urządzeń obcych oczywiście nakładane są stosowne opłaty. Natomiast opłaty nie są naliczane, w przypadku gdy inwestycje w drodze wpływają na ulepszenie nawierzchni. Przebudowa odcinka drogi powiatowej jest na wniosek Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie i wiąże się z czasowym zamknięciem  do zakończenia prac.

 

6. Radny Stanisław Krzak zgłosił wniosek o wystąpienie do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o wygospodarowanie środków finansowych na uruchomienie, wzorem innych samorządów, programu dotyczącego dofinansowania budowy zbiorników wodnych na deszczówkę na terenie Powiatu Buskiego. Biorąc pod uwagę ostatnie suche lata i ograniczenia
w zużyciu wody, wniosek jest jak najbardziej zasadny. Dofinansowanie w zakresie budowy zbiorników na deszczówkę pozwoli ograniczyć w czasie suszy zużycie wody wodociągowej,
a w czasie intensywnych opadów rozwiąże problemy na oczyszczalniach ścieków.

 

Powyższy wniosek  został  przyjęty   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 1 Radny  był  nieobecny na sali obrad

 

7. Radna Teresa Krupska zwróciła się z pytaniem o  plany zagospodarowania budynku w Winiarach po przeniesieniu Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej do nowej siedziby. Radna przypomniała historię powstawania tego budynku. Radna Teresa Krupska zwróciła się również z pytaniem odnośnie przejścia  obecnego  personelu  Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej  do nowego obiektu oraz czy obecny Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej, w stosunku do którego jest wiele zarzutów nadal będzie pełnił tę funkcję? Ponadto, czy w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej jest zatrudniona pielęgniarka oraz jak zostało zagospodarowane drzewo i jakie  korzyści finansowe przyniosła wycinka drzew w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej
w Winiarach?

 

W odniesieniu do powyższego Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż decyzja o przeniesieniu placówki podyktowana jest wprowadzeniem standardów dotyczących liczby dzieci. Na koniec 2019 roku w Placówce przebywało 21 dzieci. W roku bieżącym kilku wychowanków zostanie usamodzielnionych i pozostanie ok. 15 osób. Pozostawienie tych wychowanków w tak dużym obiekcie  spowoduje  znaczny  wzrost  kosztów  utrzymania. Stąd decyzja  o przeniesieniu Placówki do mniejszego obiektu od września, a być może dopiero z końcem bieżącego roku. To nie Starosta czy Zarząd Powiatu będzie decydował o powyższym, lecz Rada Powiatu w Busku - Zdroju. Nie zapadły również jeszcze żadne decyzje co do zagospodarowania budynku w Winiarach.
O powyższym decydować  będzie  również  Rada Powiatu. Odnosząc się do osoby Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach, Starosta stwierdził, iż mimo tego, że były skargi, to nie zostały one potwierdzone. Kontrola Wydziału Polityki  Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nie potwierdziła, iż skargi są prawdziwe.
Dyrektor nie ma  jakiegokolwiek prawomocnego skazania jakimkolwiek wyrokiem sądowym, który zabraniałby mu pełnienia funkcji publicznej.  Dyrektor realizuje swoje zadania, a w związku z dzisiejszym wnioskiem, również Komisja Rewizyjna będzie miała możliwość kontroli w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej
w Winiarach. Odnosząc się do pytania w zakresie personelu, Starosta Buski poinformował, iż planowane jest przeniesienie, a nie likwidacja Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej, zatem przeniesienie nastąpi wraz  z  personelem oczywiście jeśli wyrazi zgodę. Odpowiadając na pytanie Radnych Stanisława Lolo i Jana Bartosika Starosta Buski poinformował o ilości etatów i ilości pracowników zatrudnionych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach. Jest to 26 pracowników, w tym 15 zatrudnionych na pełny etat  i 11 na etaty niepełne. Dodał, iż w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach brak jest zatrudnienia pielęgniarki. Ponadto Starosta Buski  raz  jeszcze  przedstawił informację  w  zakresie zlecenia  i procedury wycinki  drzew
w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej  w Winiarach oraz  zagospodarowania  w/w drzewa po wycince.

 

8. Radny Tadeusz Jewiarz powołując się na zapisy Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2020  roku
 w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami, stwierdził, iż dane wykazane w w/w Uchwale nie potwierdzają stanowiska Starosty Buskiego, iż   "Rząd łata dziury kosztem samorządów". Realizacja dochodów Powiatu Buskiego nie potwierdza powyższego.

 

Starosta Buski nie zgodził się z w/w tezą. Szczegółowa analiza budżetu Powiatu Buskiego dokładnie pokazuje niedoszacowanie w ciągu ostatnich lat w zakresie subwencji oświatowej. Oświata jest zadaniem własnym Powiatu, ale środki na ten cel winien zapewnić budżet państwa.

 

9. Odpowiadając na zapytanie Radnego Grzegorza Jankowskiego w sprawie terminu montażu klimatyzacji na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż ewentualne decyzje podjęte zostaną po podsumowaniu II kwartału br., na dziś nie ma decyzji w przedmiotowej sprawie.

 

10. W odpowiedzi na zapytanie Radnego Ludomira Leszczyńskiego, Starosta Buski Jerzy Kolarz zapewnił, iż Szkoły prowadzone przez Powiat Buski są w pełni przygotowane do przeprowadzenia egzaminów maturalnych z zachowaniem zaleceń w związku z COVID-19.

 

11. Starosta Buski Jerzy Kolarz zachęcił Radnych do udziału w uroczystości z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego.

 

 

Ad. 22

Wobec zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek dziękując wszystkim obecnym za udział  o  godz. 11.30  zamknął  XVII  Sesję  Rady  Powiatu w Busku  -  Zdroju.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządziła:

Barbara Banaś

 

Niniejszy protokół stanowi zwięzłą, skróconą wersję przebiegu posiedzenia XVII Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju, która odbyła się w dniu 29 maja 2020 roku. Dokładny jej przebieg zawiera nagranie, udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju. [ https://bip.powiat.busko.pl/art,3864,xvii-sesja-rady-powiatu-w-busku-zdroju-nagranie-wideo-z-dnia-29-maja-2020-r ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2020-06-10
Data publikacji:2020-06-10
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:242