Protokół Nr 20/2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju w dniu 1 lipca 2020 roku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 sierpnia 2020

Protokół Nr 20/2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej [ PDF ]

Znak: BR.0012.2.20.2020

Protokół Nr 20/2020
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się
w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju
w dniu 1 lipca 2020 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

 1. Krzysztof Wojtaś – Przewodniczący Komisji
 2. Bogusława Majcherczak – Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Jan Bartosik
 4. Roman Duda

oraz

 • Piotr Zeljaś – Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach
 • Anna Król – Główny Księgowy w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach
 • Sławomir Dalach – Naczelnik Wydziału SOZ w Starostwie Powiatowym w Busku –Zdroju

 

Proponowany porządek posiedzenia Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 5. Przeprowadzenie kontroli zasadności realizacji wydatków na bieżące potrzeby w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach w 2019 roku.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś powitał zebranych i o godz. 800 otworzył 20 posiedzenie Komisji.

 

Ad. 2

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś poinformował, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Komisji (1 nieobecny usprawiedliwiony), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – listy obecności Członków Komisji i osób zaproszonych stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany porządek posiedzenia Członkowie Komisji Rewizyjnej przyjęli w głosowaniu:

 

za – 4

przeciw – 0

wstrzymał się – 0

 

Ad. 4

Protokół Nr 19/2020 z ostatniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 19 czerwca 2020 roku został przyjęty bez uwag w głosowaniu:

 

za – 3

przeciw – 0

wstrzymał się – 1

 

Ad. 5

Członek Komisji Jan Bartosik zabierając głos zaznaczył, że dokumenty przekazane przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Winiarach stanowią obszerny materiał i nie dotyczą istoty sprawy. Radny podkreślił, iż nalegał, aby posiedzenie Komisji odbyło się w Placówce w Winiarach. Ponadto, ze względu na podnoszenie pewnych spraw podczas obrad Sesji Rady Powiatu, Radny zawnioskował, aby załącznikiem do protokołu zostały kopie faktur za wycinkę drzew oraz faktur za sprzedaż wyciętego drzewa.

Następnie, Członek Komisji Jan Bartosik kierując pytania do Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach zwrócił uwagę, aby na dzisiejszym posiedzeniu Komisji poddać kontroli zagadnienia dotyczące takich spraw jak:

‒          czy prowadzone są remonty w Placówce i na jakiej zasadzie wyłaniani są wykonawcy?

Dyrektor PO-W w Winiarach Piotr Zeljaś odpowiadając poinformował, że Placówka nie prowadzi żadnych remontów, a jeżeli w Placówce są przeprowadzane remonty to przetargiem na wykonawstwo zajmuje się Referat Inwestycji i Promocji (IP) tut. Starostwa Powiatowego. Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach uzupełniając, wyjaśnił, że Referat IP przeprowadza duże inwestycje. Ponadto, Dyrektor PO-W w Winiarach poinformował, że w Placówce nie były prowadzone żadne remonty, a wynikało to z faktu, że Placówka będzie niebawem zmieniała siedzibę, jak również to, co zauważył Członek Komisji Jan Bartosik, w Placówce był przeprowadzany remont. Ponadto, Dyrektor PO-W przekazał, że drobne prace typu np. malowanie wykonywane są przez pracowników zatrudnionych w Placówce (konserwator bądź kierowca).

‒          następnie, Członek Komisji Jan Bartosik, odnosząc się do Zarządzenia Nr 2/2018 Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach w sprawie comiesięcznego kieszonkowego zapytał, w jaki sposób i na jakiej zasadzie jest przekazywane kieszonkowe?

Dyrektor PO-W w Winiarach poinformował, że jeżeli wychowanek sam potrafi rozdysponować i przechować kieszonkowe, to środki dostaje do ręki. Natomiast, w przypadku młodszych wychowanków „Kasa” wypłaca kieszonkowe wychowawcy/koordynatorowi. Każdy wychowanek ma swojego przypisanego wychowawcę, który prowadzi dla wychowanka rejestr i przechowuje środki, ewentualnie na wyraźną prośbę wychowanka dokonuje zakupów.

 

Zarządzenie Nr 2/2018 z dnia 29.01.2018 r. wewnętrzne Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach w sprawie zwiększenia wysokości kwoty comiesięcznego kieszonkowego dla wychowanków przebywających w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

W odpowiedzi na pytanie Członka Komisji Jana Bartosika, Dyrektor PO-W w Winiarach Piotr Zeljaś poinformował, że pogotowie kasowe wynosi 2 000 zł. Rozwijając, Główny Księgowy w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach Anna Król przekazała, że pogotowie kasowe uzupełnianie jest trzy razy w miesiącu 10, 20 i na ostatni dzień miesiąca.

 

Członek Komisji Jan Bartosik kontynuując, zapytał jak często dzieci mają kupowane ubrania?

‒          odpowiadając, Dyrektor PO-W w Winiarach poinformował, że do 2019 roku zakup odzieży odbywał się z początkiem każdej pory roku (sezonowo), natomiast od 2019 roku została wprowadzona zmiana i teraz wychowawcy na bieżąco kupują to, co jest dzieciom potrzebne.

Następnie, Członek Komisji Jan Bartosik zapytał czy jadłospis jest ustalany z dziećmi?

‒          Dyrektor PO-W w Winiarach poinformował, że jadłospis nie jest ustalany z dziećmi, aczkolwiek jest tak optymalny i zróżnicowany, aby dzieci nie narzekały.

Ponadto, Członek Komisji Jan Bartosik odnosząc się do znajdującej się w Placówce w latach 90 Izby Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego, zapytał o przedmioty - eksponaty, które się tam znajdowały, czy prowadzony jest ich jakiś spis?

‒          odpowiadając, Dyrektor PO-W w Winiarach poinformował, iż Izba jest w stanie nienaruszonym, zostało dokonane jej odgrzybienie oraz została pomalowana. Wszystkie eksponaty, które się tam znajdowały są na swoim miejscu, spisu żadnego nie ma.

Członek Komisji Jan Bartosik zapytał jak długo dzieci przebywają w Placówce?

‒          odpowiadając, Dyrektor PO-W w Winiarach w Placówce poinformował, że jeden z wychowanków, który opuści Placówkę w najbliższych dniach przebywał w niej 20 lat. Teoretycznie wychowankowie mogą przebywać w Placówce do 25 roku życia do czasu zakończenia nauki, wyjątek stanowią wychowankowie, którzy podlegają szkolnictwu specjalnemu i których edukacja trwa do 24 roku życia.

Kolejno, z uwagi na fakt, że dzieci wywodzą się z rodzin rozbitych, mających problemy Członek Komisji Jan Bartosik zapytał czy Dyrektorzy szkół, do których uczęszczają wychowankowie Placówki, zgłaszają na wychowanków skargi.

‒          odpowiadając, Dyrektor PO-W w Winiarach poinformował, że skargi na wychowanków zdarzają się, wynika to przede wszystkim z zaburzeń, z jakimi dzieci przebywające w Placówce borykają się.

Następnie, Członek Komisji Jan Bartosik zapytał czy w Placówce jest wdrożony system HACCP oraz gdzie zaopatruje się Placówka w podstawowe produkty rolne?

‒          odpowiadając, Dyrektor PO-W w Winiarach poinformował, że w Placówce jest wdrożony system HACCP, jest on kontrolowany, sprawdzany oraz są prowadzone szkolenia. Następnie, Główny Księgowy w PO-W w Winiarach Anna Król poinformowała, że głównym dostawcą produktów spożywczych jest Hurtownia SAWA, która wygrała przetarg, natomiast, jeśli wyniknie nagła potrzeba zakupu jakichś produktów, to są one kupowane w małym lokalnym warzywniaku.

 

Następnie, zabierając głos Członek Komisji Roman Duda zapytał, kiedy ostatnio w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach była kontrola finansowa ze Starostwa Powiatowego?

Odpowiadając, Dyrektor PO-W w Winiarach Piotr Zeljaś poinformował, że kontrola finansowa ze Starostwa Powiatowego jest, co roku. Jest ona udokumentowana, sprawdzane są wydatki, sprawozdania, poprawność księgowań.

Następnie, Członek Komisji Roman Duda zapytał czy w Placówce zatrudniona jest pielęgniarka?

‒          odpowiadając, Dyrektor PO-W w Winiarach Piotr Zeljaś poinformował, że na dzień dzisiejszy pielęgniarki w Placówce nie ma. Pielęgniarka była zatrudniona wcześniej na pół etatu, ale przeszła do innego zakładu. Na chwilę obecną nie ma sytuacji, które wymagałyby obecności pielęgniarki w Placówce. Wybrane czynności pielęgniarki tupu ustalanie wizyt, zabezpieczenia leków itp. wykonuje pedagog. Ponadto, Dyrektor PO-W w Winiarach poinformował, że w roku ubiegłym do końca m-ca listopada odbyto 200 wizyt lekarskich. Były to wizyty kontrolne lub ze wskazaniem. Sporadycznie zdarzały się wizyty u lekarza pierwszego kontaktu, większość wizyt stanowiły wizyty u specjalistów (Kielce, Warszawa).

 

Następnie, zabierając głos Przewodniczący Komisji Krzysztof Wojtaś zapytał czy Placówka ma sponsorów?

‒          odpowiadając, Dyrektor PO-W w Winiarach Piotr Zeljaś poinformował, że sponsorzy zdarzają się sporadycznie. Takim sponsorem były osoby uczestniczące w Pielgrzymce rowerowej, która co roku zatrzymywała się w Placówce.

Wiceprzewodnicząca Komisji Bogusława Majcherczak zapytała, jaką sumę stanowiły darowizny otrzymane od sponsorów w 2019 roku?

‒          Główny Księgowy w PO-W w Winiarach Anna Król poinformowała, że w roku 2019 środki finansowe przekazane od sponsorów stanowiły znikome kwoty, były za to darowizny rzeczowe. Ponadto, Główny Księgowy w PO-W w Winiarach przekazała, że środki od sponsorów przekazywane są na konto Placówki, nie są przyjmowane do kasy, następnie Placówka przekazuje je na konto Powiatu, a dopiero po zawnioskowaniu o ich ewentualny zwrot przekazywane są z powrotem na konto Placówki.   

Wiceprzewodnicząca Komisji Bogusława Majcherczak zapytała czy Placówka podejmuje działania w celu pozyskania środków finansowych od sponsorów?

‒          odpowiadając, Dyrektor PO-W w Winiarach Piotr Zeljaś wyjaśnił, że wszystkie środki finansowe przekazywane od sponsorów wpływają na zwiększenie kosztu utrzymania wychowanka w Placówce.

 

Zabierając głos Członek Komisji Roman Duda zauważył, że jeżeli jedną z funkcji Placówki jest podejmowanie takich działań, aby dziecko trafiło z powrotem do domu rodzinnego, to czy zdarzył się przypadek, że dziecko z Placówki trafiło z powrotem do domu rodzinnego?

‒          odpowiadając, Dyrektor PO-W w Winiarach Piotr Zeljaś poinformował, że za jego kadencji zdarzyły się może dwa lub trzy przypadki, że wychowankowie wracali do domu rodzinnego, z czego dwa razy umieszczenia dzieci odbywały się w trybie postanowienia Sądu, a nie w trybie interwencyjnym. Następnie, odpowiadając Dyrektor PO-W w Winiarach poinformował, że dzieci, które przebywają w Placówce mają rodziców, nie zawsze obojga, ale mają.

Członek Komisji Jan Bartosik zapytał o budynek, który znajduje się obok Placówki, a w którym były cztery komplety mieszkań.

‒          odpowiadając, Dyrektor PO-W w Winiarach poinformował, że budynek został sprzedany przez Powiat, mieszkania kupili mieszkańcy, którzy w chwili zakupu stali się właścicielami budynku.

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Bogusława Majcherczak zapytała ile wynosi budżet jednostki?

‒          odpowiadając Główny Księgowy w PO-W w Winiarach Anna Król przekazała, że budżet jednostki na początku roku 2019, bez składki zdrowotnej, wynosił 1 613 418 zł, później budżet zwiększono o 54 499 zł – wzrost wynagrodzeń i na koniec roku budżet wynosił 1 667 917 zł, przy czym 21 967,47 zł zostało zwrócone na konto Powiatu.

 

W odpowiedzi na pytanie Członka Komisji Jana Bartosika, z czego wynikał zwrot środków do budżetu Powiatu, Dyrektor PO-W w Winiarach wyjaśnił, że środki miały być przeznaczone na zakup samochodu osobowego do Placówki. Następnie, w odpowiedzi na pytanie Wiceprzewodniczącej Komisji Bogusławy Majcherczak, Dyrektor PO-W w Winiarach poinformował, że Placówka dysponuje trzema samochodami: dziewięcioosobowym busem (6-letni), samochodem osobowym marki opel corsa z 1994 roku oraz volkswagenem transporterem (około 18 -letni) – przejęty w styczniu br. ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie.

 

Kolejno, w odpowiedzi na pytanie Wiceprzewodniczącej Komisji Bogusławy Majcherczak odnośnie ilości dzieci, które przebywały w internatach, Dyrektor PO-W w Winiarach przekazał, że dwoje wychowanków przebywało w internacie w Busku – Zdroju, jeden wychowanek w Krakowie, jeden wychowanek w Pińczowie i jeden wychowanek w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie.

Główny Księgowy w PO-W w Winiarach Anna Kórl poinformowała, że na koniec 2019 roku w Placówce przebywało 21 wychowanków, natomiast na chwilę obecną jest ich 16. Uzupełniając, Dyrektor PO-W w Winiarach przekazał, że jeden wychowanek w najbliższym czasie usamodzielni się. Ponadto, zgodnie z nowymi wymogami, gdzie w Placówce ma przebywać 14 wychowanków, zostanie wystosowane pismo do Wojewody Świętokrzyskiego z prośbą o wyrażenie zgody, aby w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej mogło przebywać 15 wychowanków.

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś o godz. 855 ogłosił przerwę w obradach.

 

O godz. 910 obrady zostały wznowione.

 

 

Komisja Rewizyjna przystąpiła do kontrolowania dostarczonych dokumentów księgowych, podczas której zadawano szczegółowe pytania, na które odpowiadał Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach Piotr Zeljaś oraz Główny Księgowy w PO-W w Winiarach Anna Król:

‒          Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Bogusława Majcherczak – jak został rozdysponowany Fundusz Socjalny?

‒          Główny Księgowy w PO-W w Winiarach Anna Król – z ZFŚS w jednostce w 2019 roku zostały rozdysponowane środki w wysokości 40 827,39 zł; środki z ZFŚS zostały wypłacone na wczasy pod gruszą oraz na Święta Wielkanocne oraz na Boże Narodzenie. Środki wypłacane pracownikom z Funduszu uzależnione są od dochodów danego pracownika.

‒          Członek Komisji Jan Bartosik – ilu pracowników otrzymało nagrody?

‒          Główny Księgowy w PO-W w Winiarach Anna Król – każdy z pracowników otrzymał nagrodę.

 

Lista nagród przyznanych pracownikom Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach na koniec 2019 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

‒          Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Bogusława Majcherczak – co należy do obowiązków pracownika socjalnego?

‒          Dyrektor PO-W w Winiarach Piotr Zeljaś – świadczy pracę na „grupie”, prowadzi dokumentację wychowanka (tzn. pisze plany usamodzielnienia; wizyty domowe dla wychowanków, których jest zamiar urlopowania; odbywa wizyty do rodzin w celu sprawdzenia sytuacji rodzinnej; prowadzi, wypełnia oraz zmienia plany usamodzielnienia; prowadzi sprawy wychowanków związane z meldunkami, rentami, wnioskami o przyznanie grupy inwalidzkiej, itp.). 

‒          Członek Komisji Jan Bartosik – iloma numerami telefonicznymi dysponuje Placówka?

‒          Dyrektor PO-W w Winiarach Piotr Zeljaś – Placówka dysponuje trzema numerami: pokój Wychowawców (trzy telefony bezprzewodowe w pokoju Wychowawców oraz na każdym korytarzu), administracja i gabinet Dyrektora.

‒          Członek Komisji Jan Bartosik – jakie czynności są podejmowane, jeżeli zostanie wykorzystane pogotowie kasowe?

‒          Główny Księgowy w PO-W w Winiarach Anna Król – zgodnie z Regulaminem pogotowie kasowe doładowywane jest trzy razy w miesiącu 10, 20 i na ostatni dzień miesiąca uzupełniając je do stałej kwoty – 2 000 zł. W przypadku, jeśli wyniknie jakaś nadzwyczajna sytuacja, to pobierany jest czek, który następnie jest rozliczany.

‒          Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Bogusława Majcherczak – jaka kwota była wydatkowana z konta „Zakup usług pozostałych” i na jaki cel?

‒          Główny Księgowy w PO-W w Winiarach Anna Król – wydatkowana kwota to 85 768 zł i były one przeznaczone m.in. na kolonie letnie, zimowisko, mieszkania i internaty dla wychowanków, wyżywienie w internatach, drobne naprawy, przeglądy, przewozy, bilety miesięczne.

‒          Członek Komisji Jan Bartosik – czy zdarzają się przypadki, że nie ma do dyspozycji samochodu służbowego i pracownik jedzie własnym oraz czy oprócz Dyrektora Placówki jeszcze jakiś pracownik ma przyznany ryczałt?

‒          Dyrektor PO-W w Winiarach Piotr Zeljaś – bardzo rzadko zdarzają się przypadki, że pracownik korzysta z własnego samochodu w celach służbowych. Tylko jedna osoba ma przyznany ryczałt – Dyrektor Placówki.

‒          Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Bogusława Majcherczak – jaki jest koszt utrzymania wychowanka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach?

‒          Główny Księgowy w PO-W w Winiarach Anna Król – na rok 2019 ogłoszony koszt utrzymania w Placówce jednego wychowanka wynosił 5 113,85 zł, po 2019 roku został przeliczony na podstawie poniesionych w 2019 r. kosztów i wynosi 5 362,45 zł.

‒          Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Bogusława Majcherczak – ilu było wychowanków na początku 2019 roku?

‒          Główny Księgowy w PO-W w Winiarach Anna Król – na początku 2019 roku było ponad 30 wychowanków, a na koniec 2019 roku 21.

‒          Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Bogusława Majcherczak – jeżeli jako główną przyczynę wysokich kosztów podaje się koszty utrzymania budynku Placówki, to w przypadku przeniesienia do mniejszego obiektu, jak będzie to rzutować, jeśli chodzi o koszty?

‒          Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach – zostały poddane analizie tzw. koszty bytowe budynku w Winiarach, które aktualnie wynoszą ok. 90 000 zł oraz budynku, do którego ma się przenieść Placówka. Obliczenia zostały dokonane na podstawie przeliczenia na metry kwadratowe powierzchni budynków. Po przeliczeniu, różnica utrzymania budynków wyniosła około 70 000 zł rocznie na korzyść mniejszego obiektu. Ponadto, Naczelnik Wydziału SOZ poinformował, że do końca miesiąca ma zostać przygotowany projekt, a następnie wybrany zostanie wykonawca. W uzupełnieniu Główny Księgowy w PO-W w Winiarach Anna Król podała, że za rok 2019 koszty gazu wyniosły 56 000 zł rocznie, a koszty prądu około 26 000 zł.

‒          Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Bogusława Majcherczak – czy przeniesienie Placówki będzie rzutowało na zmianę kosztów zatrudnienia czy będą takie same oraz ile fizycznie osób pracuje w Placówce?

‒          Dyrektor PO-W w Winiarach Piotr Zeljaś – obecnie zatrudnionych jest dwadzieścia osób świadczących pracę plus trzy osoby na urlopach macierzyńskich.

‒          Główny Księgowy w PO-W w Winiarach Anna Król – dwadzieścia pięć osób zatrudnionych na 21 etatach (obecnie jedna osoba przebywa na urlopie bezpłatnym).

‒          Członek Komisji Jan Bartosik – analizował koszty zawarte w fakturze za wyjazd dzieci na zimowisko. Ponadto, Członek Komisji Jan Bartosik zwrócił uwagę, że wszystkie dokumenty księgowe są opisane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

‒          Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Bogusława Majcherczak – czy na koniec grudnia praktykowane jest robienie zapasów żywności?

‒          Główny Księgowy w PO-W w Winiarach Anna Król – kupowane jest to, co jest niezbędne, a wydatkowana jest kwota, która jest zabezpieczona na wskazanym paragrafie. Jeżeli zbywają zabezpieczone środki finansowe to kupowane są artykuły z dłuższym okresem przydatności.

‒          Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Bogusława Majcherczak – czy prowadzona jest działalność kulturalna dla dzieci?

‒          Główny Księgowy w PO-W w Winiarach Anna Król – organizowane są różne wyjazdy dla wychowanków np.: na łyżwy, do kina, do kręgielni, wycieczki rowerowe, warsztaty kulinarne, organizacja urodzin, dzień dziecka, itp..

‒          Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Bogusława Majcherczak – czy Placówka występowała z prośbą do sponsorów o dofinansowanie wyjazdów wychowanków?

‒          Główny Księgowy w PO-W w Winiarach Anna Król – w roku 2018 zdarzały się przypadki, że były dofinansowywane wyjazdy dla dzieci niewielkimi kwotami. Nie zdarzyło się, aby sponsor pokrył cały koszt wyjazdu na wypoczynek dla wychowanków.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś po wysłuchaniu wyjaśnień podziękował za obecność Dyrektorowi Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach oraz Głównemu Księgowemu.

 

Po przeprowadzeniu wyrywkowej kontroli dokumentów finansowych za 2019 rok oraz wyrywkowo za 2020 rok w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach Komisja Rewizyjna przystąpiła do sformułowania stanowiska.

 

Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż kontrolowane faktury są opisane w sposób prawidłowy i zgodny z obowiązującymi przepisami. Komisja Rewizyjna w kontrolowanych dokumentach nie stwierdziła zastrzeżeń. Roczny budżet Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach został zrealizowany w sposób prawidłowy. W 2019 roku w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach nie były przeprowadzane żadne remonty. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że koszt wycinki drzew, zgodnie z załączoną fakturą wyniósł 7 995,00 zł (brutto), natomiast, do dnia 01.07.2020 roku sprzedaż w/w drzewa nie została zakończona i zysk ze sprzedaży wynosi 1 043,44 zł (brutto).

 

Faktura za wycinkę drzew na obszarze Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach na kwotę 7 995,00 zł stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Trzy faktury ze sprzedaży drzewa na kwoty kolejno: I – 596,32 zł; II – 264,60 zł; III – 182,52 zł stanowią załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu:

za – 3

przeciw – 0

wstrzymał się – 1

Ad. 6

W sprawach różnych nie zgłoszono żadnych wniosków.

 

Ad. 7

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś podziękował zebranym za przybycie i o godz. 1050 zamknął posiedzenie Komisji.

 

Podpisy:

 1. Krzysztof Wojtaś – Przewodniczący Komisji  ……………………………………….
 2. Roman Duda – ………………………………………………………………………..
 3. Bogusława Majcherczak – Wiceprzewodnicząca Komisji ………………………….
 4. Jan Bartosik – .………….……………………………………………………………

 

Protokół otrzymują:

 1. Kierownik jednostki kontrolowanej ………………………………………………….
 2. Przewodniczący Rady Powiatu ………………………………………………………

 

Protokół sporządziła:

Wioleta Waga

 


Busko - Zdrój, dnia 01.07.2020 r.

Znak: BR.0012.2.20.2020

 

Pan
Andrzej Gądek
Przewodniczący Rady Powiatu
w Busku - Zdroju

 

Zgodnie z wnioskiem przyjętym podczas XVII Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju w dniu 29 maja 2020 roku, Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Busku - Zdroju zobowiązana została do przeprowadzenia kontroli zasadności realizacji wydatków na bieżące potrzeby w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach w 2019 roku.

 

W dniu 1 lipca 2020 roku Komisja Rewizyjna w składzie:

 1. Krzysztof Wojtaś - Przewodniczący Komisji
 2. Bogusława Majcherczak -Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Jan Bartosik
 4. Roman Duda

(Ludomir Leszczyński - nieobecny usprawiedliwiony)

 

przeprowadziła wyrywkową kontrolę dokumentów finansowych Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach za rok 2019 oraz wyrywkowo za rok 2020.

 

Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż kontrolowane faktury są opisane w sposób prawidłowy
i zgodny z obowiązującymi przepisami. Komisja Rewizyjna w kontrolowanych dokumentach nie stwierdziła uchybień. Roczny budżet Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej
w Winiarach został zrealizowany w sposób prawidłowy. W roku 2019 w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach nie były przeprowadzane żadne remonty. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że koszt wycinki drzew, zgodnie z załączoną fakturą wyniósł
7 995,00 zł, natomiast do dnia 1.07.2020 roku sprzedaż w/w drzewa nie została zakończona
i zysk ze sprzedaży wynosi 1 043,44 zł.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu:

za - 3

przeciw - 0

wstrzymał się - 1

 

Podpisy:

1. Krzysztof Wojtaś - Przewodniczący Komisji ..........................................................................

2. Bogusława Majcherczak -Wiceprzewodnicząca Komisji ........................................................

3. Jan Bartosik ..............................................................................................................................

4. Roman Duda ............................................................................................................................

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2020-08-13
Data publikacji:2020-08-13
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:246