Protokół Nr XVIII/2020 z Sesji Rady Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 września 2020

Protokół Nr XVIII/2020 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju, która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2020 r. roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju [ PDF]

Znak: BR. 0002.2.18.2020                                                                                                  

Protokół   Nr   XVIII / 2020
z  Sesji  Rady  Powiatu  w  Busku  - Zdroju
która   odbyła   się   w   dniu   14  sierpnia  2020   roku
w   sali   konferencyjnej   Starostwa   Powiatowego
w   Busku  -  Zdroju

 

w  Sesji  udział  wzięli:

 • Radni  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju

      oraz

 • Skarbnik Powiatu - Artur Polniak
 • Sekretarz Powiatu - Jerzy Służalski

Listy  obecności  radnych  oraz zaproszonych osób stanowią  załączniki  nr  1  i  nr  2  do niniejszego protokołu.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4.  Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Zarządu  Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 6. Debata  nad  Raportem o stanie Powiatu Buskiego  za  rok  2019.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju.
 8. Informacja o stanie mienia Powiatu Buskiego za 2019 rok.
 9. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku -    Zdroju  za  rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za  2019  rok.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie absolutorium z tytułu wykonania  budżetu za 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku.
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu  Powiatu  Buskiego w 2020 roku.
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030.
 15. Podjęcie   uchwały    Rady   Powiatu  w  Busku - Zdroju  w  sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Buskiego.
 16. Podjęcie   uchwały    Rady   Powiatu   w   Busku - Zdroju   w  sprawie  ustalenia  planu  sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Buski.
 17. Podjęcie   uchwały    Rady   Powiatu   w   Busku - Zdroju   w  sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 18. Podjęcie   uchwały    Rady   Powiatu   w   Busku - Zdroju   w  sprawie ustalenia zasad udzielania Stypendium Starosty Buskiego za wyniki w nauce.
 19. Podjęcie   uchwały    Rady   Powiatu   w   Busku - Zdroju   w  sprawie przyjęcia Kompleksowego  planu  rozwoju szkół w Powiecie Buskim na lata 2021 - 2026.
 20. Podjęcie   uchwały    Rady   Powiatu   w   Busku - Zdroju   w  sprawie zmiany uchwały nr XVII/191/2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIX/177/2012 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 21. Podjęcie   uchwały    Rady   Powiatu   w   Busku - Zdroju  zmieniającej  uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji projektu pn. "Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym" w ramach programu Erasmus+.
 22. Podjęcie   uchwały    Rady   Powiatu   w   Busku - Zdroju   zmieniającej  uchwałę w  sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko - Zdrój na realizację zadań z zakresu kultury i kultury fizycznej.
 23. Podjęcie   uchwały    Rady   Powiatu   w   Busku - Zdroju   w  sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w użyczenie.
 24.  Podjęcie   uchwały    Rady   Powiatu   w   Busku - Zdroju   w  sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.
 25. Sprawozdania  roczne z działań podejmowanych  w  roku  2019:
  • na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  - Nadzór Wodny w Busku - Zdroju,
  • na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  - Nadzór Wodny w Proszowicach,
  • na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  - Nadzór Wodny w Połańcu,
  • na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  - Nadzór Wodny w Staszowie,
  • na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  - Nadzór Wodny w Jędrzejowie.
 26. Informacja  Dyrektora  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w  Busku - Zdroju  na temat realizacji zadań  z  zakresu modernizacji i remontów dróg powiatowych.
 27. Zapoznanie z protokołami z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Busku - Zdroju w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju.
 28. Sprawy różne i wolne wnioski.
 29. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

 

Ad. 1

Obradom przewodniczył Andrzej Gądek  -  Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał     zebranych   i  o  godz.  9.00   otworzył   XVIII  Sesję   Rady   Powiatu   w   Busku  -  Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie  danych,  poinformował, iż:

    • Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas obrad Sesji Rady Powiatu

w Busku - Zdroju jest Starosta Buski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju.

    • Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju jest jawna, a dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku transmitowania i rejestracji obrad Rady Powiatu w Busku - Zdroju za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz ich udostępniania na podstawie art. 15 ust. 1a   ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

    • Obowiązek informacyjny w pozostałym zakresie został zrealizowany poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej administratora oraz na drzwiach sali, w której odbywają się obrady Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

 

Ad. 2

Przewodniczący Rady Powiatu  Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 17 Radnych (1 Radny uczestniczył w Sesji od godz. 9.20, 1 Radny nieobecny usprawiedliwiony), co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie  prawomocnych  uchwał  oraz decyzji.

 

Ad. 3

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, proponowany porządek obrad został  przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w  głosowaniu:

 

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Ad. 4

Protokół  Nr  XVII/ 2020  z  Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju  z  dnia  29  maja  2020  roku  został  przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w   głosowaniu: 

 

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad. 5

Sprawozdanie Zarządu  Powiatu  za  okres  międzysesyjny  tj. od  dnia  29  maja  2020  roku  do  dnia 14 sierpnia 2020 roku, przedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz.

W  okresie  tym   Zarząd   odbył  9  posiedzeń. 

Sprawozdanie   z   prac  Zarządu  Powiatu  z  działalności w okresie  międzysesyjnym,  stanowi  załącznik   nr   3  do   niniejszego  protokołu.

 

1. Radny Jan Bartosik zabierając głos nawiązał do spotkania, które odbyło się w dniu 9 lipca 2020 roku w Busku - Zdroju z udziałem Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, na którym Pan Premier wręczał samorządowcom promesy w ramach  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Starosta Buski  Jerzy Kolarz otrzymał czek dla Powiatu Buskiego w wysokości 2 467 304 zł. Radny Jan Bartosik poinformował, iż ma zapewnienie ze strony Wojewody Świętokrzyskiego, że środki te w pierwszej połowie września br. wpłynął na konto Powiatu Buskiego. Obowiązkiem Starosty jest natomiast przygotowanie stosownych wniosków w określonych terminach.  Jednocześnie Radny Jan Bartosik  zwrócił uwagę i określił zachowanie Starosty Buskiego na w/w spotkaniu jako mało życzliwe, co przejawiało się również rozpowszechnianiem informacji, że otrzymany czek, to czek bez pokrycia.

Odnosząc się do powyższego, Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż stosowne wnioski zostały  przesłane i Powiat Buski czeka na środki finansowe w ramach zarówno Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jak również z innych programów. Starosta Buski Jerzy Kolarz nie zgodził się jednak z uwagą dotyczącą Jego zachowania i braku życzliwości. Poinformował, że uczestniczył w pierwszej części spotkania  godnie reprezentując Powiat Buski, natomiast nie wziął udziału w drugiej części spotkania z Panem Premierem, bowiem nie było to spotkanie samorządowców tylko wiec wyborczy.

2. W celu zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego Radny Jan Bartosik ponowił swój wniosek o przeprowadzanie zdalnych posiedzeń Komisji i Sesji Rady Powiatu w czasie trwania  COVID-19.

Starosta Jerzy Kolarz poinformował, iż wniosek Radnego Jana Bartosika będzie przedmiotem analizy na dzisiejszej Sesji Rady Powiatu. Przypomniał jednocześnie, iż Zarząd Powiatu występował już do  Radnych z inicjatywą zakupu tabletów, jako sprzętu niezbędnego do przeprowadzania zdalnych posiedzeń Komisji czy Sesji Rady Powiatu i wówczas Radni większością głosów odrzucili tę propozycję.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek  podziękował  za  przedstawione  sprawozdanie.

Ad. 6

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył debatę nad Raportem o stanie Powiatu Buskiego  za  rok  2019.

Raport o stanie Powiatu Buskiego za rok 2019 -  stanowi  załącznik  nr  4  do  niniejszego  protokołu.

 

W debacie nad  Raportem o stanie Powiatu Buskiego za rok 2019, głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz, który poinformował, iż zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym, Zarząd Powiatu na Sesji Rady Powiatu w dniu 29 maja 2020 roku przedstawił Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Przedstawiony dokument zawiera ogólną charakterystykę powiatu, sytuację demograficzną, realizowane zadania powiatu z wyszczególnieniem przyjętych strategii, programów i planów oraz realizację uchwał Rady Powiatu. W przedmiotowym raporcie znajdują się informacje dotyczące mienia powiatu, finansów powiatu, funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu.

Raport zawiera szczegółowe informacje dotyczące edukacji, bezpieczeństwa i porządku publicznego, polityki społecznej i prorodzinnej, przeciwdziałaniu bezrobociu, dróg i transportu publicznego, ochrony i promocji zdrowia. W raporcie przedstawiono szczegółowo realizację zadań z zakresu: architektury i budownictwa, geodezji, katastru i gospodarki nieruchomościami, rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i geologii, promocji i nadzoru nad inwestycjami, współpracy z organizacjami pozarządowymi, współpracy z jednostkami samorządowymi na terenie powiatu. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz podkreślił, iż analizując przedmiotowy raport należy stwierdzić, że stanowi on kompendium wiedzy o podejmowanych inicjatywach i zrealizowanych przedsięwzięciach. Z przedstawionego raportu wynika, że w stosunku do roku ubiegłego liczba mieszkańców Powiatu zmniejszyła się o 696 osób. Jest to zjawisko, które obserwujemy w całym Województwie Świętokrzyskim. W roku ubiegłym w związku z reformą systemu oświaty wzrosła liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski (30.09.2018 r. – 2330 uczniów; 30.09.2019 r. – 2819 uczniów). W związku z tą reformą wielkim wyzwaniem było przygotowanie odpowiedniej bazy lokalowej. Udało się przygotować wszystkie szkoły wraz z internatami na zwiększoną liczbę uczniów. Bardzo pozytywnym czynnikiem jest to, że Powiat Buski na koniec 2019 r. posiadał najniższą w Województwie Świętokrzyskim stopę bezrobocia, która wynosiła 3,6%. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna przeniosły się do nowych siedzib. Należy się cieszyć z dobrej współpracy z jednostkami samorządu gminnego w zakresie przebudowy dróg powiatowych. Patrząc na działalność Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju należy wyrazić uznanie Dyrektorowi i pracownikom, że na koniec 2019 roku zamknięto budżet wynikiem dodatnim kwotą ok. 2 mln zł, czego efektem jest zmniejszenie zadłużenia w stosunku do 31 grudnia 2018 roku. Udało się również wykonać wiele innych remontów, zakupić dodatkowy sprzęt, utworzyć poradnię pediatryczną. Przedstawione w raporcie działania są wynikiem pracy wszystkich dyrektorów i pracowników, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz Zarządu Powiatu. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz poinformował, że Klub Radnych Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Samorządowe Busko - Zdrój, będzie głosował za udzieleniem wotum zaufania Zarządowi Powiatu.

W związku z tym, że nie było więcej chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek zamknął debatę nad Raportem o stanie Powiatu Buskiego za rok 2019.

Ad. 7

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

za - 13

przeciw - 4

wstrzymał się - 1     

 

Uchwała  Nr  XVIII / 195 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju   z  dnia  14 sierpnia 2020 roku  w  sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju  -  stanowi  załącznik  nr  5  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 8

Informacja o stanie mienia Powiatu Buskiego za 2019 rok  -  w brzmieniu stanowiącym  załącznik  nr  6  do  niniejszego protokołu została przyjęta  przez Radę  Powiatu  do  wiadomości,  bez  uwag.

 

Ad. 9

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku -    Zdroju  za  rok 2019 -  w brzmieniu stanowiącym  załącznik  nr  7  do  niniejszego protokołu zostało przyjęte  przez Radę  Powiatu  do  wiadomości,  bez  uwag.

 

      Starosta Buski Jerzy Kolarz złożył podziękowanie dla Dyrektora i całej załogi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za uzyskanie bardzo dobrego wyniku finansowego za 2019 rok.

      Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał propozycję rozważenia przez Zarząd Powiatu udzielenia nagrody dla Dyrektora ZOZ w Busku - Zdroju, biorąc pod uwagę Jego wkład pracy i zaangażowanie również w roku bieżącym w związku z COVID-19.

      Radny Jan Bartosik jako Przedstawiciel Wojewody w Radzie Społecznej przy ZOZ w Busku - Zdroju poinformował, iż zarówno On jak i cała Rada Społeczna również docenia pracę Dyrektora ZOZ i jest za rozważeniem udzielenia nagrody, jednak jak zaznaczył, w tym względzie obowiązują stosowne procedury, które  należy zachować.

      Powyższe potwierdził Starosta Jerzy Kolarz, informując, iż Zarząd Powiatu w odpowiednim czasie wdroży stosowne procedury.

     

Ad. 10

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem  z  wykonania  budżetu  za  2019  rok.

 

            Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

         W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

     uchwały  pod  głosowanie.

            Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

za - 16

przeciw - 2

wstrzymał się - 0      

 

       Uchwała   Nr  XVIII / 196 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  14 sierpnia  2020  roku  w  sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za  2019  rok -  stanowi  załącznik  nr  8  do  niniejszego  protokołu.

 

 

Ad. 11

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie absolutorium z tytułu wykonania  budżetu za 2019 rok.

 

     Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

                  Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu buskiego za 2019  rok -  stanowi  załącznik  nr  9  do

    niniejszego  protokołu.

               Uchwała Nr 64/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia  29 kwietnia 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami, pozytywnie opiniująca przedłożone sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok - stanowi załącznik  nr  10  do  niniejszego  protokołu. 

               Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  Krzysztof Wojtaś, odczytał  wniosek  Komisji  Rewizyjnej Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Busku - Zdroju za 2019 rok z tytułu wykonania  budżetu.

       Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 7 lipca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Busku - Zdroju  za 2019 rok z tytułu wykonania  budżetu  oraz  wyciąg  z  protokołu  Komisji Rewizyjnej z posiedzenia z dnia 7 lipca 2020 roku -  stanowią  załączniki  nr  11  i  12  do  niniejszego  protokołu.

       Uchwała Nr 94/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 15 lipca 2020 roku  pozytywnie opiniująca  wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Busku - Zdroju za 2019 rok  z  tytułu  wykonania  budżetu  -  stanowi  załącznik  nr  13  do  niniejszego  protokołu. 

               Głos w dyskusji zabrał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz, który poinformował, iż w 2019 roku dochody budżetu Powiatu Buskiego wyniosły 105 763 993,04 zł, wydatki natomiast zostały wykonane w kwocie 95 627 251,33 zł. Wynik budżetu to nadwyżka w kwocie 10 136 741,71 zł. W sprawozdaniu z wykonania budżetu zostały przedstawione i opisane wszystkie rodzaje wydatków. Wśród zadań na które, co roku przeznacza się najwięcej środków, jest niewątpliwie oświata, na którą wydatkowano w roku ubiegłym  44 695 090,38 zł, co stanowi prawie 47% wydatków budżetowych ogółem. Subwencja oświatowa na rok ubiegły wynosiła tylko 37 122 924 zł. Środki zostały przeznaczone na utrzymanie placówek oświatowych wchodzących w skład jednostek organizacyjnych powiatu, tj. wynagrodzeń i pochodnych, obligatoryjnych składek i opłat, remontów, dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakupów i wydatków inwestycyjnych. Rok ubiegły to był rok szczególny w oświacie, ponieważ po wprowadzeniu w 2016 roku reformy oświaty  do szkół prowadzonych przez Powiat przyszły dzieci z podwójnego rocznika. Chcąc zapewnić wszystkim chętnym miejsca w szkołach należało stanąć  na wysokości zadania i przystosować  placówki do nowej podstawy programowej, wydatkując na ten cel ogromne środki własne Powiatu. Dziś z dumą można powiedzieć, że się to udało, ponieważ w roku ubiegłym przyjęto wszystkich chętnych uczniów, zapewniając im dobre warunki nauczania i zakwaterowania w internatach szkolnych. Poniesione nakłady przyniosły wymierne rezultaty również w 2020 roku, ponieważ nabór kandydatów do buskich szkół ogólnodostępnych przeszedł oczekiwania. Bardzo dobra baza dydaktyczna ma również przełożenie na wyniki nauczania. Każdego roku uczniowie buskich szkół zdają egzaminy zewnętrzne na poziomie dużo wyższym niż średnia wojewódzka i średnia krajowa. Powiat Buski każdego roku jest w czołówce powiatów w województwie świętokrzyskim pod względem zdawalności egzaminów zewnętrznych, w tym matur. Podobnie jest  również w 2020 roku, absolwenci  techników osiągnęli zdawalność matury o ponad 22% wyższą niż średnia wojewódzka, a absolwenci liceów o blisko 11% wyższą niż średnia krajowa. Kolejną istotną pozycję w budżecie stanowią  zadania z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej,  gdzie wydatkowano  17 420 946 zł, co stanowi 18% wykonanych wydatków. Wydatkowane środki w ramach tego działu zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, rodzin zastępczych oraz Domów Pomocy Społecznej znajdujących się na terenie Powiatu Buskiego. Na  infrastrukturę drogową przeznaczono w ubiegłym roku 11 091 051 zł, tj. 12% wykonanych wydatków budżetowych. Wykonując zadania nałożone na Powiat należy mieć  świadomość tego, że  do pełnej ich  realizacji należałoby przeznaczać dużo wyższe środki niż te którymi Powiat dysponuje. Jednakże, mając do dyspozycji budżet na tym poziomie należy starać się podejmować decyzje przemyślane, racjonalne, a będą one przynosiły wymierne korzyści jak w przypadku oświaty. W trakcie roku Radni mieli czasem odmienne poglądy na niektóre tematy, były dyskusje, padały słowa krytyki, ale w większości spraw Radni dochodzili do porozumienia – i za to należy dzisiaj bardzo podziękować. Dzięki temu udało się tak wiele w roku ubiegłym wykonać. Wiceprzewodniczący Rady podziękował też kierownikom wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu, kierownikom referatów oraz wszystkim pracownikom zatrudnionym w jednostkach powiatowych. Podziękował za dobrą współpracę, życzliwe i kompetentne podejście do spraw Powiatu i mieszkańców. Przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach oceniła pozytywnie,  co świadczy, że podejmowane działania znajdują potwierdzenie również w organach władzy państwowej. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz oświadczył, iż  Klub Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Samorządowe Busko - Zdrój, będzie głosował za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2019 r.

               Radny Stanisław Krzak zabierając głos w dyskusji podkreślił, iż absolutorium udzielane jest dla  Zarządu Powiatu, a nie dla Rady Powiatu. Rada Powiatu ma "swoje absolutorium", udzielane przez wyborców - obecnie co 5 lat. Przytoczone zostały przez przedmówców same pozytywne opinie, ale warto wspomnieć też o tym z czego Radni nie są zadowoleni. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach jest pozytywna, bowiem dokumentacja przygotowana została zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa, jednak  opinia ta nie uwzględnia  na przykład  realizacji wniosków zgłaszanych przez Radnych. Jako przykład  Radny Stanisław Krzak podał wniosek, na którym bardzo Mu zależało, dotyczący wystąpienia  przez Starostę Buskiego do samorządów Powiatów Buskiego, Pińczowskiego i Kazimierskiego o pomoc finansową na doposażenie Hospicjum. Zdaniem Radnego, w tym działaniu można było pozyskać od 100 do 200 tys zł. Radny ocenił, iż ze strony Starosty Buskiego i Zarządu Powiatu nie było żadnego  zaangażowania w tym temacie i nie udało się tych środków dla Hospicjum pozyskać. Przy absolutorium jest okazja, aby o tych wszystkich niezrealizowanych wnioskach zgłaszanych przez Radnych powiedzieć. Radny poinformował, iż zgodnie z przedstawionym uzasadnieniem nie będzie głosował za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu i prosi o odnotowanie tego faktu w protokole z Sesji. Radny chce w ten sposób wyrazić swoją negatywną opinię. W dniu dzisiejszym z inicjatywy Radnego Tomasza Mierzwy, Radni Rady Powiatu złożyli się po 100 zł, na pomoc w doposażeniu Hospicjum i jest to słuszna inicjatywa, jednak możliwe było pozyskanie dużo większych środków na powyższy cel.

Radny Stanisław Lolo poinformował, iż zostały przedstawione pozytywne opinie zarówno przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jak i Wiceprzewodniczącego Rady. Również Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach wydała pozytywne opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2019 rok oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej, bowiem spełnione zostały wymogi formalno - prawne wynikające z rozporządzeń i zgodne z uchwałą budżetową. Należy się tu pochwała dla Skarbnika Powiatu i dla pracowników. Jednakże, Radny zwrócił uwagę na  prace okołobudżetowe, które też są ważne, a w szczególności na brak należytej współpracy ze strony Starosty Buskiego w zakresie  umieszczania w projekcie budżetu proponowanych przez Radnych wniosków i inwestycji. Głównym architektem budżetu jest Starosta. Ponadto Radny zwrócił uwagę na popieranie przez Starostę i uczestnictwo w działaniach i czynnościach  sprzecznych z prawem, Radny ma tu na myśli rozpatrywanie skargi na działalność byłego Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju. Również, Radny wytknął  Staroście nieszczere deklaracje o wyjątkową dbałość o przepisy prawa. Odmowa  wydania zezwolenia firmie transportowej, która zlikwidowała połączenie przez Powiśle do Krakowa, nie były zdaniem Radnego działaniami w trosce o interes społeczny. Ponadto, Starosta Jerzy Kolarz najprawdopodobniej udziela nieprawdziwych informacji w zakresie złożonego przez Starostę zawiadomienia do Prokuratury na byłego Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju oraz co do jego rozstrzygnięcia. Starosta Buski odmawia przekazania i opublikowania tego dokumentu na stronie BIP jako informacji publicznej. Starosta Buski dysponując w Starostwie Powiatowym obsługą prawną, która winna być kompetentna, nie powinien w stosunku do podległych pracowników składać zawiadomień do Prokuratury. Zawiadomienie do Prokuratury o przestępstwie, którego nie popełniono też jest przestępstwem. Ponadto Radny zarzucił uchylanie się przez Starostę od publikacji informacji publicznych w BIP. Biorąc powyższe pod uwagę Radny Stanisław Lolo stwierdził, że również będzie głosował przeciw udzieleniu absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu  wykonania budżetu za 2019 rok.

Radna Teresa Krupska zabierając głos w dyskusji stwierdziła, iż choć w niektórych sprawach wszyscy Radni Rady Powiatu zgadzają się, to jednak są takie sytuacje i zachowania, że zaznacza się podział na opozycję i z tego powodu jest Radnej bardzo przykro. Radna Teresa Krupska stwierdziła, że Radni z Prawa i Sprawiedliwości  nie są opozycją, że zostali wybrani przez mieszkańców i chcą tym mieszkańcom służyć. Radna poinformowała, iż z wieloma uwagami zgłoszonymi przez Przedmówców zgadza się, w tym z brakiem realizacji zgłaszanych przez Radnych wniosków oraz braku konkretnego uzasadnienia, czemu dany wniosek nie może być zrealizowany.  Radna zwróciła się do Starosty Buskiego z pytaniem czy starał się o odzyskanie środków, które zainkasował Komornik przy sprawie dotyczącej zasądzonego odszkodowania? Nawiązując do spotkania z Panem Premierem Mateuszem Morawieckim, Radna cieszyła się z otrzymanej promesy w ramach  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, natomiast Starosta Buski wyraził się, że jest to tylko tekturka.  Jest to zachowanie świadczące o ciągłym niezadowoleniu ze wszystkiego co Rząd proponuje. Radna pamięta też straszenie przez Starostę reformą edukacji. Dziś okazuje się, że wszystko się powiodło. W podobnym pesymistycznym tonie są również wypowiedzi Starosty dotyczące Szpitala czy spraw z zakresu dróg. Wiadomo jaka jest sytuacja w całym kraju, ale  należy być optymistami, a nie pesymistami. Radna choć raz chciałaby usłyszeć słowa podziękowania ze strony Starosty Buskiego dla Rządu, Marszałka czy Wojewody Świętokrzyskiego. Gdy Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego był Adam Jarubas, Starosta zawsze to podkreślał. Radna Teresa Krupska stwierdziła, iż takie zachowanie Starosty Buskiego scalałoby Radę Powiatu w Busku - Zdroju, a  nie dzieliło.

Radny Grzegorz Jankowski zabierając głos poinformował, iż również będzie głosował przeciwko udzieleniu absolutorium dla Zarządu Powiatu. Radny, wyrażając pozytywną opinię i podziękowanie dla Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za Jego pracę i przychylając się do udzielenia Dyrektorowi nagrody, przypomniał  jednocześnie, że został On pozostawiony sam sobie  w sprawie dotyczącej wypłaty zasądzonego wysokiego odszkodowania, korzystając wówczas z kredytu zaciągniętego w parabanku. Ze strony Starosty Buskiego nie było żadnej pomocy dla Dyrektora ZOZ w tym zakresie. Ponadto, Radny zwrócił uwagę  na ubywanie kadry lekarskiej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju na Oddziale Chirurgii i Oddziale Ortopedii. Radny przypomniał również, iż już od 6 lat wnioskuje, bez rezultatu o  klimatyzację na sali konferencyjnej. Sukcesywnie, przez kolejne lata można było tę inwestycję zrealizować. Jest to kolejny przykład na to, że wnioski Radnych nie są realizowane. Radny przypomniał również, że był przeciwny sprzedaży/zamianie budynku Internatu ZSP na budynek obok I LO, jak się Radny wyraził "ruiny", który jest częściowo zajęty przez bibliotekę i PZO oraz  wymaga ogólnego, kompleksowego remontu, a tym samym dużych nakładów finansowych. Wcześniej Internat ZSP był własnością Powiatu, "zarabiał" na siebie i nie wymagał dofinansowania. Spełniał wymogi i zabezpieczał miejsca dla uczniów. Obecnie to Uzdrowisko czerpie korzyści finansowe z wyremontowanego budynku w świetnej lokalizacji. Radny określił, iż w takim działaniu i zarządzaniu  jest coś nie tak. Radny określił tę zamianę budynków jako strzał w kolano.

Radny Tadeusz Jewiarz zabierając głos przyznał rację swoim Przedmówcom oraz zwrócił się do Starosty Buskiego z prośbą o nie straszenie Radnych oraz o trochę więcej optymizmu. 

Starosta Buski  Jerzy Kolarz odniósł się do powyższych wypowiedzi Radnych, zaznaczając, iż w znacznej części są one  chybione. Co do wypowiedzi Radnego Stanisława Krzaka, Starosta stwierdził, iż wniosek dotyczący Hospicjum został złożony w 2020 roku, a absolutorium jest udzielane za rok 2019. Starosta  poinformował, iż 12 lutego 2020 roku przekazał stosowne wnioski do 20 samorządów, z których 3 udzieliło odpowiedzi zwrotnej. Starosta sygnalizował również temat wsparcia finansowego na wyposażenie dla Hospicjum na różnego rodzaju spotkaniach. To, czy poszczególne samorządy zabezpieczyły środki finansowe na ten cel, czy też nie, nie jest w gestii Starosty. Jest stosowna procedura wynikająca z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie określająca w jaki sposób można przekazać środki finansowe dla Fundacji. Radny Stanisław Krzak jako doświadczony samorządowiec doskonale zna procedury w tym względzie i wie co grozi za ich nieprzestrzeganie. Rada Powiatu stosowną uchwałą zabezpieczyła środki finansowe na poszczególne formy wsparcia dla organizacji pożytku publicznego. Ogłoszone zostały stosowne konkursy. Jest  również możliwość  skorzystania z trybu pozakonkursowego. Wystarczy złożyć stosowny wniosek. Na ogłoszony w roku bieżącym konkurs brak jest odpowiedzi, podobnie jak w roku ubiegłym, gdy konkursy ogłaszano 4 razy.

Odnosząc się do zarzutów Radnego Stanisława Lolo o braku należytej współpracy i nie realizowaniu  wniosków, Starosta Jerzy Kolarz zwrócił się z pytaniem ile razy Radny Stanisław Lolo, czy też inni Radni, którzy zarzucają brak współpracy byli, rozmawiali, złożyli konkretne wnioski w zakresie  inwestycji, remontów czy modernizacji? Starosta nie przypomina sobie, aby od początku kadencji Radny był w gabinecie u Starosty i rozmawiał na jakikolwiek temat, czy też złożył konkretny wniosek. Starosta nie zgodził się również z zarzutem o działaniach niezgodnych z prawem,  czy też, że przyczynił się do zlikwidowania połączenia autobusowego przez Powiśle do Krakowa. Nikt tutaj nie może zarzucić działań niezgodnych z prawem, a jeśli Radny tak uważa może złożyć stosowne zawiadomienie. Żadne działania niezgodne z prawem w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju nie są realizowane. Odnosząc się do złożonego zawiadomienia do Prokuratury na byłego Dyrektora PCPR w Busku - Zdroju, Starosta wyjaśnił, iż podjął takie działania, bo Jego zdaniem mogły być naruszone przepisy prawa. Prokurator analizując dokumentację w tym zakresie stwierdził, iż prawo nie zostało naruszone i w związku z tym umorzył postępowanie. Takich postępowań w całym kraju jest bardzo dużo.

Odpowiadając  na  pytania  Radnej Teresy Krupskiej, Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż pozew o odszkodowanie został skierowany nie przeciwko Powiatowi Buskiemu, lecz przeciwko Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju i konkretnym lekarzom za błąd w sztuce lekarskiej. Powiat Buski i Starosta Buski nie jest tu organem właściwym. Zgodnie z prawem, działania

w tym zakresie tylko i wyłącznie może podejmować Dyrektor Grzegorz Lasak jako szef Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju. Odnośnie czeku przekazanego przez Pana  Premiera Mateusza Morawieckiego, Starosta przyznał, iż mógł odnieść się sarkastycznie, że jest to tylko tektura, bo tak faktycznie jest do czasu, gdy nie przyjdą konkretne środki finansowe. Dwa lata temu Starosta również otrzymał czek, który do dnia dzisiejszego pozostaje bez pokrycia. Odnośnie braku wdzięczności i podziękowań, Starosta stwierdził, iż Radna mówi nieprawdę, bowiem zawsze składał podziękowania stronie Rządowej za otrzymywane realne dodatkowe środki finansowe, a można to sprawdzić sięgając do nagrań z poprzednich posiedzeń. Starosta podziękowania składał nie tylko na sali, ale też w publikatorach, mediach, na stronach internetowych. Starosta podkreślił również, iż trudno jest dziękować za  to, że w ramach algorytmu  Powiat  Buski  otrzymuje  należne  środki wynikające  z  ustaw.

W odpowiedzi na uwagi Radnego Grzegorza Jankowskiego, Starosta Buski stwierdził, iż nieprawdą jest, że Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak został pozostawiony sam sobie w sprawie dotyczącej zasądzonego odszkodowania. W gabinecie u Starosty i na Zarządzie Powiatu z Dyrektorem ZOZ były przeprowadzane dyskusje i uzgodnienia. Było jasne i czytelne, że  Powiat Buski, Zarząd Powiat  nie może przeznaczyć środków finansowych na zapłatę za wyrok sądowy. Radni wiedzą, że czas na działania w tym zakresie był krótki, były to działania godzinowe, a Komornik okazał się pazerny i jeszcze szybszy.  Dyrektor ZOZ w Busku - Zdroju miał podjąć stosowne kroki w stosunku do działań Komornika. Odnosząc się do kwestii ubywania kadry lekarskiej w ZOZ w Busku - Zdroju, Dyrektor Grzegorz Lasak na ostatnim posiedzeniu Zarządu Powiatu informował o pozyskaniu dwóch nowych lekarzy. Starosta odniósł się też do obecnej sytuacji związanej z COVID-19, która też wymusza pewne reorganizacje. Starosta podkreślił, iż w buskim szpitalu Izba Przyjęć oraz POZ pracują, realnie przyjmując pacjentów, podczas gdy w innych placówkach leczenie odbywa się na zasadzie teleporad.  W zakresie wniosku dotyczącego klimatyzacji na sali konferencyjnej, Starosta poinformował, iż Zarząd Powiatu wie, że jest taka potrzeba nie tylko na sali konferencyjnej, ale też w pozostałej części Starostwa.  Radni Rady Powiatu spotykają się na sali  raz czy dwa razy w miesiącu, podczas gdy pracownicy są w pracy każdego dnia. Zarząd Powiatu analizuje wszystkie potrzeby i wybiera  do  realizacji te najpilniejsze w miarę posiadanych środków finansowych.

Co do zarzutu Radnej Teresy Krupskiej i Radnego Tadeusza Jewiarza, o straszeniu Radnych, Starosta poinformował, iż nie straszy, lecz przedstawia realną, bieżącą sytuację na dany dzień

i obawy z tą sytuacją związane. W trosce o budżet Powiatu Buskiego stara się rzetelnie informować Radnych o bieżącej sytuacji i zagrożeniach.

Odnosząc  się  do  uwagi  Radnego  Grzegorza  Jankowskiego  w  sprawie dotyczącej budynku przy I LO, Starosta Jerzy Kolarz przypomniał, iż to nie samorząd, lecz Rząd  przygotował reformę oświaty. Samorząd natomiast musiał stanąć na wysokości zadania i zrobić wszystko, aby zapewnić wszystkim chętnym uczniom miejsca w szkołach oraz przystosować  placówki do nowej podstawy programowej, wydatkując na ten cel ogromne środki własne. Powiat Buski  bardzo dobrze wywiązał się z tego zadania.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek w nawiązaniu do uwagi Radnego Stanisława Lolo  w zakresie likwidacji połączenia autobusowego przez Powiśle do Krakowa, poinformował, iż Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz oraz Naczelnik Wydziału KT Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju osobiście przeprowadzili rozmowę z właścicielem tej firmy transportowej, który stwierdził, iż likwidacja połączenia podyktowana była względami ekonomicznymi. Sprawa ta była już szczegółowo omawiana na jednej z poprzednich Sesji Rady Powiatu. 

Radny Stanisław Lolo nawiązał do słów Starosty Buskiego, że aby załatwić jakiś wniosek

o inwestycję do budżetu to trzeba iść do gabinetu Starosty. Radny zna inną  procedurę składania i załatwiania wniosków. Radny wielokrotnie składał wnioski o remont, o przebudowę drogi, o budowę chodnika. Nie jest więc prawdą zarzut, że Radni nie składają wniosków. Składają, lecz nie są one realizowane.  Radny przypomniał wniosek nie załatwiony przez 1,5 roku dotyczący drogi na odcinku Pacanów - Niegosławice - Chrzanów. W ocenie Radnego Stanisława Lolo, Starosta po prostu kłamie, również w kwestii dotyczącej likwidacji linii autobusowej - przewóz z Mielca do Krakowa, z którego często korzystali studenci. Informacja od Przewoźnika była taka, że zrezygnował z powodu odmowy przez Starostę wydania zezwolenia wjazdu na teren powiatu autobusem o większych gabarytach niż dopuszczalny tonaż, mimo, że przez wiele lat jeździł tą trasą. Starosta odmówił Przewoźnikowi, bowiem Ten nie wyznaczył dwóch przystanków autobusowych.  Zamknięcie linii autobusowej, zdaniem Starosty jest działaniem w interesie społecznym, a dla Radnego Stanisława Lolo  jest to absurd.

Radny Grzegorz Jankowski przypomniał, iż zgłaszał potrzebę wykonania nowego ogrodzenia  przy Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju od strony Al. Mickiewicza. Starosta wówczas poinformował, iż inwestycja ta nie może zostać zrealizowana z uwagi na brak środków finansowych.  Radny zaznaczył, iż przy I  Liceum Ogólnokształcącym w Busku - Zdroju, którego Starosta jest absolwentem wykonano nowe ogrodzenie. Jako absolwent Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju Radny Grzegorz Jankowski ponawia swoją  prośbę.  Odnośnie wypowiedzi Starosty o czekach bez pokrycia, Radny proponuje, aby Starosta ich nie przyjmował wówczas nie będzie problemu. W sprawie zasądzonego odszkodowania, Radny Grzegorz Jankowski zauważył, że wyrok Sądu nie przyszedł z dnia na dzień. Skoro Komornik miał czas na zajęcie konta, to również był czas na odpowiednie działania i decyzje. Radny zastanawia się, co mogło by się wydarzyć, gdyby Dyrektor ZOZ nie miał możliwości wzięcia kredytu w parabanku?

       Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poinformował, iż w skład Powiatu Buskiego wchodzi 8 Gmin i Radni  spoza Gminy Busko - Zdrój,  też chcieliby realizować inwestycje w swoich Gminach.

       Odnosząc się do wykonania nowego ogrodzenia przy Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju od strony Al. Mickiewicza Starosta Buski poinformował, iż dla Dyrektora Sylwestra Pałki ważniejsza była modernizacja szkoły, budowa boisk, modernizacja Warsztatów Szkolnych niż nowe ogrodzenie. Prawdą jest, że ogrodzenie jest sprzed kilkudziesięciu lat, ale  jest ono odnowione i spełnia swoją rolę. Starosta wyraził nadzieję, że przyjdzie taki czas, że z subwencji oświatowej wystarczy środków finansowych  na wszystkie potrzebne działania i jeszcze zostanie na drobne remonty i modernizacje. Radny Grzegorz Jankowski na pewno doskonale wie jak ogromne środki finansowe skierowane zostały na oświatę i jak ta oświata w Powiecie Buskim przez ostatnie lata zmieniła się na lepsze. Duża liczba uczniów z innych powiatów chce uczyć się w buskich szkołach.

 

Radna Teresa Krupska stwierdziła, że Starosta trochę niefortunnie wyraził się, że aby coś załatwić trzeba  przyjść do Jego gabinetu. Radni nie chcą chodzić prywatnie do gabinetu Starosty, by coś załatwić. Radni chcą składać wnioski drogą służbową. Radna ponownie zwróciła się z pytaniem, czy Dyrektor ZOZ w Busku - Zdroju zaskarżył działania Komornika i jaki jest tego rezultat. Starosta Buski powinien posiadać taką wiedzę. Ponadto Radna przypomniała, iż niejednokrotnie składała zapytania w różnych sprawach i czasami jak się wyraziła była obśmiewana. Radna była również świadkiem sytuacji, że z Zarządem Powiatu można sobie "coś załatwić". Radna przypomniała, że wniosek o odblaski na  barierkach przy moście złożyła na piśmie i czekała rok na jego realizację, natomiast inne wnioski są załatwiane po znajomości, od ręki. Radna Teresa Krupska cieszy się, że  przeznaczono  środki finansowe na zakup kosiarki dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju, co zwiększy efektywność pracy. Radna zwróciła również uwagę na dokładne wykoszenie w roku bieżącym poboczy przy drodze przez Grotniki do Rataj, za co składa Dyrektorowi PZD w Busku - Zdroju podziękowanie. Radna Teresa Krupska raz jeszcze zaleciła Staroście Buskiemu trochę więcej optymizmu.

 

 

Radny Stanisław Krzak ocenił Starostę jako mistrza w udzielaniu odpowiedzi. Takiej umiejętności i wprawy nabywa się z czasem, jednak  nie załatwia to problemu. Radny zauważył, iż Jego wniosek o pomoc dla Hospicjum został powtórzony w miesiącu lutym 2020 roku, a składany był na przełomie października/listopada 2019 roku, co można sprawdzić w protokołach czy na nagraniach. Odpowiedź Starosty jest próbą zrugania Radnego i nie zawiera merytorycznej odpowiedzi, czy jakieś samorządy zadeklarowały pomoc czy też nie.  Radny nie zgadza się z wyjaśnieniami Starosty i nie pozwoli wmówić sobie, że  nie  wie za czym głosuje i  kiedy zgłaszał swój wniosek.

 

Starosta Buski Jerzy Kolarz udzielił wyjaśnień Radnej Teresie Krupskiej w zakresie sprzętu będącego w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju, określając, iż jest to dobry, kompletny sprzęt. Starosta raz jeszcze podkreślił, iż wnioski Radnych są realizowane na tyle na ile pozwala budżet. Jeśli Radni są ciągle przeciw budżetowi to znaczy, że nie chcą, aby był on realizowany, w tym również, aby były realizowane wnioski.

 

Co do sprawy Hospicjum, Starosta Jerzy Kolarz poinformował, iż zrobił wszystko co do Niego należało. Wysłał pisma, rozmawiał, spotkał się z samorządowcami. Natomiast za budżety Gmin i Powiatów Starosta nie odpowiada  i nie może wchodzić w kompetencje innych samorządów.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek dodał, iż Dyrektor Fundacji Św. Brata Alberta osobiście odwiedził każdą parafię, odbywały się zbiórki, mógł więc również osobiście odwiedzić poszczególne samorządy.

 

Radny Tadeusz Jewiarz raz jeszcze zwrócił się z apelem do Starosty o więcej optymizmu w wypowiedziach oraz o nie straszenie Radnych. Radny zaznaczył, że Starosta w swojej wypowiedzi oparł się wyłącznie na roku 2020,  a  absolutorium  dotyczy  roku  2019.

 

Radny Stanisław Lolo poinformował, iż oczywiście popiera wszelkie zbiórki i udzielanie pomocy, lecz zastanawia Go fakt, dlaczego Dyrektor Fundacji mając zabezpieczone środki finansowe nie składa stosownych wniosków. Wyjaśnieniem może być to, że wystąpienie o dotację na konkretny cel wiąże się z koniecznością rozliczenia  co do złotówki, a w przypadku zbiórki pieniędzy nie ma takiego obowiązku.

 

Starosta Jerzy Kolarz wyjaśnił Radnemu Tadeuszowi Jewiarzowi skąd bierze się czasem brak  wiary i optymizmu, a wyjaśnił to na przykładzie wysokości otrzymanej w roku ubiegłym subwencji oświatowej, która wynosiła 37 mln zł, natomiast wydatkowano 43 mln zł. Gdyby subwencja oświatowa tak jak we wcześniejszych latach pokrywała w 100 % wydatki, to te 6 mln zł można byłoby przeznaczyć na inne zadania. 

      

       Zamykając  dyskusję,  Przewodniczący Rady  poddał  w/w  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

          

      

        Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

za - 12

przeciw - 5

wstrzymał się - 1    

Uchwała   Nr  XVIII / 197 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  14  sierpnia  2020  roku  w  sprawie absolutorium z tytułu wykonania  budżetu za 2019 rok  -  stanowi  załącznik

nr  14  do  niniejszego  protokołu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek złożył gratulacje Zarządowi Powiatu.

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz w imieniu Zarządu Powiatu podziękował Radnym za udzielenie absolutorium, deklarując dalszą pracę na rzecz rozwoju Powiatu Buskiego. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zachęcił do współpracy i wyraził nadzieję, że uda się znaleźć wspólny język, bowiem wszyscy Radni pracują dla dobra mieszkańców Powiatu Buskiego. W dialogu  więcej  można  zdziałać,  niż  w  ciągłej  krytyce.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek, na wniosek Radnego Piotra Wąsowicza o godz. 11.40 ogłosił 10-minutową przerwę, a po wznowieniu obrad o godz. 11.50 przystąpiono do realizacji  punktu 12  porządku  obrad.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Zioło za zgodą Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja  Gądka  od  godz. 11.50,  nie  uczestniczył w dalszej części Sesji Rady Powiatu.

 

Ad. 12

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie  Powiatu  Buskiego w 2020 roku.

            Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

         Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu

     uchwały.

           Radny Stanisław Lolo zwrócił się z pytaniem odnośnie zaplanowanych podwyżek płac. 300 zł, o których poinformował Starosta, to jest średnia. Oznacza to, że  nie każdy pracownik otrzyma taką samą kwotę. Radny zwrócił się z pytaniem, czy istnieje jakieś pisemne kryterium przyznawania wysokości podwyżek, czy też zależy to tylko i wyłącznie od Starosty, że jeden pracownik bardziej  Mu się  podoba,  a  inny  mniej? 

           Starosta Buski Jerzy Kolarz potwierdził, iż 300 zł to jest średnia podwyżek. Nie każdy pracownik otrzyma 300 zł podwyżki. Jeden pracownik może dostać 100 zł, a  inny 400 zł.  Zależy to przede wszystkim od  wydajności  pracy,  od  zajmowanego  stanowiska, od stażu pracy,  od wykształcenia i to się odnosi do pracowników Starostwa Powiatowego. Natomiast każdy dyrektor w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu, również dokona podziału wysokości podwyżek dla pracowników w swoich jednostkach. Starosta poinformował, iż nie są to spisane kryteria, lecz ogólne przepisy, które stanowią, że podwyżka, czy nagroda jest uznaniową kierownika, który zarządza daną  jednostką.

          W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

     uchwały   wraz  z  autopoprawką pod  głosowanie.

            Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

       za - 17

       przeciw - 0

                                                                                  wstrzymał się - 0   

                                                                        1 Radny obecny - niegłosujący 

       Uchwała   Nr  XVIII / 198 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  14 sierpnia  2020  roku  w  sprawie  zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku  -  stanowi  załącznik  nr  15 do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 13

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu  Powiatu  Buskiego w 2020 roku.

            Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

       Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu

uchwały. Dodatkowo przypomniał, iż podwyżki płac dotyczą tylko pewnej grupy pracowników, bowiem część pracowników już w tym roku znaczące podwyżki otrzymała. Jest to grupa, która otrzymywała minimalne wynagrodzenie. Te podwyżki wynosiły często w granicach 500 zł i więcej. O powyższym Starosta szczegółowo informował Radnych podczas Komisji Rady Powiatu.

       Radny Grzegorz Jankowski zauważył, iż należałoby dodać, że podwyżki dla osób najmniej zarabiających  wynikały  z  ustaleń  rządowych.

       Starosta przyznał, iż wynika to z przepisów o kwocie najniższego wynagrodzenia, natomiast środki finansowe na ten cel Powiat musi znaleźć we własnym budżecie.

         W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

    uchwały  wraz  z  autopoprawką  pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Uchwała   Nr  XVIII / 199 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  14 sierpnia  2020  roku  w  sprawie przeniesień w wydatkach budżetu  Powiatu  Buskiego w 2020 roku  -  stanowi  załącznik  nr  16  do  niniejszego  protokołu.

          

           Ad. 14

           Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju  w  sprawie zmiany uchwały Nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030.

          

       Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

         Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu

     uchwały.

         W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

    uchwały  wraz  z  autopoprawką  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

       Uchwała   Nr  XVIII / 200 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  14 sierpnia  2020  roku  w  sprawie zmiany uchwały Nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030  -  stanowi  załącznik  nr  17  do  niniejszego  protokołu.

 

           Ad. 15

           Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Buskiego.

          

           Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

       W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały  pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

       Uchwała   Nr  XVIII / 201 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  14 sierpnia  2020  roku  w  sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Buskiego - stanowi  załącznik  nr  18  do  niniejszego  protokołu.

           Ad. 16

           Podjęcie   uchwały    Rady   Powiatu   w   Busku - Zdroju   w   sprawie  ustalenia  planu  sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Buski.

          

            Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

       W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały  pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

       Uchwała   Nr  XVIII / 202 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  14  sierpnia  2020  roku  w  sprawie  ustalenia  planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Buski - stanowi  załącznik  nr  19  do  niniejszego  protokołu.

          

           Ad. 17

           Podjęcie   uchwały    Rady   Powiatu   w   Busku - Zdroju   w  sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

          

            Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

       W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały  pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                               

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

       Uchwała   Nr  XVIII / 203 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  14 sierpnia  2020  roku  w  sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania - stanowi załącznik nr 20  do  niniejszego  protokołu.

          

           Ad. 18

           Podjęcie   uchwały    Rady   Powiatu   w   Busku - Zdroju   w   sprawie  ustalenia zasad udzielania Stypendium Starosty Buskiego za wyniki w nauce.

           

           Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

       W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały  pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

       Uchwała   Nr  XVIII / 204 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  14 sierpnia  2020  roku  w  sprawie ustalenia zasad udzielania Stypendium Starosty Buskiego za wyniki w nauce - stanowi  załącznik  nr  21  do  niniejszego  protokołu.

          

           Ad. 19

           Podjęcie   uchwały    Rady   Powiatu   w   Busku - Zdroju   w   sprawie  przyjęcia Kompleksowego  planu  rozwoju  szkół  w  Powiecie  Buskim na lata 2021 - 2026.

           

       Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

       W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały  pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

       Uchwała   Nr  XVIII / 205 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  14 sierpnia  2020  roku  w  sprawie  przyjęcia  Kompleksowego  planu  rozwoju szkół w Powiecie Buskim na lata 2021 - 2026 -  stanowi  załącznik  nr  22  do  niniejszego  protokołu.

          

           Ad. 20

           Podjęcie   uchwały    Rady   Powiatu   w   Busku - Zdroju   w   sprawie   zmiany uchwały nr XVII/191/2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIX/177/2012 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej  i  opiekuńczej.

          

            Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

       W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały  pod  głosowanie.

 

 

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

       Uchwała   Nr  XVIII / 206 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  14 sierpnia  2020  roku  w  sprawie zmiany uchwały nr XVII/191/2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIX/177/2012 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej - stanowi  załącznik  nr  23  do  niniejszego  protokołu.

          

           Ad. 21

           Podjęcie   uchwały    Rady   Powiatu   w   Busku - Zdroju   zmieniającej  uchwałę w  sprawie  wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji projektu pn. "Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym" w ramach programu Erasmus+.

           

            Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

       W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały  pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

       Uchwała   Nr  XVIII / 207 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  14 sierpnia  2020  roku zmieniająca uchwałę w  sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji projektu pn. "Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym" w ramach programu Erasmus+ -  stanowi  załącznik  nr  24  do  niniejszego  protokołu.

          

           Ad. 22

       Podjęcie   uchwały    Rady   Powiatu   w   Busku - Zdroju  zmieniającej  uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko - Zdrój na realizację zadań z zakresu kultury i kultury fizycznej.

           

            Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

       W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały  pod  głosowanie.

      

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

       

       Uchwała   Nr  XVIII / 208 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  14 sierpnia  2020  roku   zmieniająca  uchwałę w  sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko - Zdrój na realizację zadań z zakresu kultury i kultury fizycznej - stanowi  załącznik  nr  25  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 23

       Podjęcie   uchwały    Rady   Powiatu   w   Busku - Zdroju  w  sprawie  wyrażenia  zgody  dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w użyczenie.

           

            Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

       W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały  pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

      

       Uchwała   Nr  XVIII / 209 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  14 sierpnia  2020  roku  w  sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w użyczenie - stanowi  załącznik  nr  26  do  niniejszego  protokołu.

 

           Ad. 24

       Podjęcie   uchwały    Rady   Powiatu   w   Busku - Zdroju  w  sprawie  wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

           

            Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

       W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały  pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

       Uchwała   Nr  XVIII / 210 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  14 sierpnia  2020  roku  w  sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem - stanowi  załącznik  nr  27  do  niniejszego  protokołu.

 

       Imienny wykaz głosowań przeprowadzonych podczas  XVIII  Sesji  Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju  w  dniu  14  sierpnia  2020  roku  -  stanowi  załącznik  nr  28  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 25

Sprawozdania  roczne z działań podejmowanych  w  roku  2019:

       - na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  - Nadzór Wodny w Busku - Zdroju,

       - na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  - Nadzór Wodny w Proszowicach,

       - na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  - Nadzór Wodny w Połańcu,

       - na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  - Nadzór Wodny w Staszowie,

       - na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  - Nadzór Wodny w Jędrzejowie.

-  w  brzmieniu  stanowiącym  odpowiednio  załączniki nr 29, 30, 31, 32, 33 do niniejszego  protokołu zostały przyjęte przez Radę Powiatu do wiadomości.

 

Radny Tomasz Mierzwa poinformował, iż Wody Polskie w swoim zakresie działań mają m. in. opiniowanie, uzgadnianie projektów i wydawanie decyzji. Radny zwrócił uwagę na nagminne przedłużanie terminów i jako przykład podał wspólną inwestycję Powiatu Buskiego z dwoma gminami, gdzie  wydanie decyzji trwało od września 2019 roku do maja 2020 roku. Takie działania niesamowicie torpedują wykonywanie projektów, powodują wydłużanie czasu ich realizacji i często powodują utratę  dofinansowania, z uwagi na brak wykonania projektu w terminie. Być może Rada Powiatu mogłaby wystąpić z Apelem  do Wód  Polskich o szybsze działania w tym zakresie.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek również zgłosił uwagi co do działalności Wód Polskich.

Radna Teresa Krupska wyraziła opinię, iż Wody Polskie  mają jeszcze więcej do obsługi wałów niż Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju kilometrów dróg. Zaznaczyła, iż Wody Polskie rozpoczęły działalność dopiero w roku ubiegłym i jeszcze się organizują. Z obserwacji Radnej wynika, że jeszcze  nigdy Kanał Strumień, czy rzeka Maskalis nie były tak dobrze wyczyszczone jak obecnie.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek wyraził odmienny pogląd co do jakości  wyczyszczenia Kanału Strumień. Problemy w tym zakresie są już od 20 lat. Wody Polskie nie rozpoczęły działalności w roku ubiegłym, lecz powstały w miejsce wcześniej działających zarządów melioracji.

Starosta Buski Jerzy Kolarz również zgłosił uwagi, co do działalności Wód Polskich, przyznając rację  Radnemu Tomaszowi Mierzwie w zakresie  wydłużania  terminów  uzgadniania  projektów i wydawania  decyzji. Ponadto, zdaniem Starosty w Wodach Polskich winien być opracowany szczegółowy harmonogram prac, a tego nie ma. Często, działania podejmowane są dopiero po interwencji ze strony sztabu zarządzania kryzysowego, tak jak to miało również miejsce w roku bieżącym. Dodał, iż Wody Polskie mają 1/5 wałów niż PZD kilometrów dróg.

 

Ad. 26

Informacja  Dyrektora  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w  Busku - Zdroju  na temat realizacji zadań  z  zakresu modernizacji i remontów dróg powiatowych -  w  brzmieniu  stanowiącym  załącznik nr 34 do  niniejszego  protokołu  została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości, bez uwag.

 

Ad. 27

Protokoły z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Busku - Zdroju w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju - w  brzmieniu  stanowiącym  odpowiednio  załączniki nr  35  i  nr  36  do  niniejszego  protokołu zostały przyjęte przez Radę Powiatu do wiadomości.

 

Radny Jan Bartosik jako Członek Komisji Rewizyjnej poinformował, iż podczas w/w kontroli Komisja tylko "dotknęła" pewnych danych. W trakcie przeprowadzania kontroli Radny zadawał liczne pytania m. in. o kieszonkowe dla Wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach. Z przedstawionego zestawienia wynikało, że jeden z wychowanków dostawał 1/4 wartości kieszonkowego. Radny poprosił o doprecyzowanie informacji w tym zakresie. Druga sprawa dotyczyła  noty księgowej za uczestnictwo dzieci w zimowisku. Koszt  tego wyjazdu wynosił 6 125 zł za tygodniowy pobyt dla 5 osób. Zdaniem Radnego jest to zbyt wysoka kwota, tym bardziej, że jest to tylko 50% kosztów jak pierwotnie informował Dyrektor Placówki. Zatem, Radny chciałby wiedzieć jaki jest ostateczny  i całkowity  koszt w/w wyjazdu.

W odniesieniu do powyższego Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował i przekazał Radnemu pisemną  szczegółową  informację  w  powyższym  zakresie,  w  brzmieniu stanowiącym załącznik nr  37  do  niniejszego protokołu.

 

Radna Bogusława Majcherczak jako Członek Komisji Rewizyjnej również odniosła się do prac Komisji, informując, iż z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne posiedzenie Komisji odbywało się w Starostwie Powiatowym, a nie w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach. Członkowie Komisji analizowali dokumentację dostarczoną przez Dyrektora Placówki, co  zdaniem Radnej w pewien sposób  ograniczało zakres i szczegółowość  kontroli.  Radna wyraziła nadzieję, iż w przyszłości  Komisja Rewizyjna będzie miała pełny wgląd do wszystkich dokumentów na miejscu w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach.

 

Ad. 28

W  sprawach  różnych   i wolnych  wnioskach:

1.  Radny Grzegorz Jankowski  zwrócił się z pytaniem, czy dokonywany był w Starostwie Powiatowym przegląd stanowisk pracy? O powyższym Starosta Buski informował na przełomie miesięcy marzec/kwiecień 2020 roku. Ponadto, Radny zwrócił się z pytaniem o wykaz osób, które nabyły prawa  emerytalne, a w dalszym ciągu są zatrudnione. W nawiązaniu do wniosku Radnego Jana Bartosika w sprawie wprowadzenia zdalnych Sesji, Radny Grzegorz Jankowski zwrócił się z pytaniem  czy będzie on  w dniu dzisiejszym procedowany.

W odniesieniu do powyższego Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż przegląd kadr i analiza zatrudnienia monitorowana jest na bieżąco. Efektem tego jest ograniczenie zatrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu. W przypadku odejścia pracowników na emeryturę, tam gdzie jest to możliwe  nie  ma  nowych zatrudnień, a w zamian za zwiększenie zakresu obowiązków pracownikom proponowane są wyższe wynagrodzenia. Starosta Jerzy Kolarz poinformował, iż w Starostwie Powiatowym generalnie nie ma pracowników, którzy nabyli prawa emerytalne i nadal pracują. W roku bieżącym  na emeryturę odeszło 3 pracowników. Odnosząc się do wniosku Radnego Jana Bartosika Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż wniosek będzie procedowany na dzisiejszej Sesji. Jeśli Radni wyrażą pozytywną opinię, zostanie wszczęta stosowna procedura w zakresie zakupu tabletów, jako sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia zdalnych posiedzeń. Członkowie Zarządu Powiatu podjęli już wcześniej decyzję o zakupie tabletów na potrzeby posiedzeń Zarządu Powiatu.

2. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek zaproponował odłożenie w czasie realizacji zdalnych posiedzeń Komisji i Sesji Rady Powiatu. Aby przeprowadzać zdalne obrady potrzebny jest zakup odpowiedniego sprzętu dla Radnych. W przeprowadzonym  w tej sprawie  na początku bieżącego roku głosowaniu, Radni Rady Powiatu w większości opowiedzieli się negatywnie. Również dziś, Przewodniczący Rady Andrzej Gądek odniósł się  negatywnie  do zakupu tabletów. W zakresie zagrożenia epidemiologicznego podkreślił, iż na ulicach, czy targowiskach, gdzie są duże skupiska ludzi nie są przestrzegane zasady bezpieczeństwa w zakresie  zachowania  odstępu  czy  noszenia  maseczek.

3. Radny Piotr Wąsowicz zwrócił  uwagę  Przewodniczącemu  Rady  Powiatu  Andrzejowi  Gądkowi o  nie  rozpowszechnianie w swoich wypowiedziach treści rasistowskich.

W związku ze zbliżającym się początkiem roku szkolnego, Radny Piotr Wąsowicz zwrócił się z pytaniem o jego organizację w sytuacji ciągłego wzrostu liczby zachorowań na COVID-19. Ministerstwo Edukacji informuje, że nie będą obowiązywały na terenie szkół maseczki. Radny zwrócił się z pytaniem, czy buskie szkoły są na tyle wyposażone w sprzęt, aby w sytuacji wprowadzenia nauczania zdalnego zabezpieczyć wszystkich uczniów? Z rozmów przeprowadzonych z rodzicami wynika, że niektórzy uczniowie nie tylko ze względu na brak zasięgu  internetu, ale  i  na  brak  sprzętu  nie  mogli  uczestniczyć  w  zajęciach  zdalnych. Radny chciałby,  aby to było  wzięte  pod  uwagę przez dyrektorów szkół. Radny zwrócił się z pytaniem jak będą funkcjonowały szkoły i jak będą zorganizowane zajęcia biorąc pod uwagę,  że  klasy  liczą  po  ok. 30 uczniów? Czy jest już jakiś pomysł w sytuacji  wzrostu zachorowań oraz jak w tej sytuacji  będą  funkcjonowały  internaty?

Odnosząc się do powyższego Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż jak Radny Piotr Wąsowicz doskonale wie, w ostatnim czasie odbyło się kilka konferencji z udziałem Ministra Edukacji, według których wszyscy są doskonale przygotowani do nowego roku szkolnego. Tyle tylko, że całość spoczywa na dyrektorach szkół. To dyrektorzy odpowiadają za działania i podejmują decyzje w sytuacjach kryzysowych wspólnie z Sanepidem. Wspólnie decydują o dalszym trybie prowadzenia zajęć, zakresie i osobach objętych kwarantanną. Starosta stwierdził, iż mamy tu jedną wielką niewiadomą. Zarząd Powiatu przeprowadza rozmowy z dyrektorami szkół, podczas których informują w jaki sposób  przygotowują się do zajęć szkolnych. Odnośnie sprzętu Starosta Buski poinformował, iż w celu  zabezpieczenia nauczania hybrydowego w klasach montowane są  szerokokątne kamery. Na dziś z rządowego programu zakupiono ponad 40 laptopów  dla   uczniów  najbardziej   potrzebujących,   jest   to  jednak  niewiele  biorąc  pod  uwagę  prawie 3 tysiące uczniów. W ramach obecnie realizowanego przez Powiat Buski projektu, dyrektorzy szkół zaopatrzeni zostaną częściowo w środki dezynfekcyjne. Maseczki w szkołach nie są obowiązkowe, więc pozostaje to w gestii  uczniów. Stosowane będą podstawowe zasady zachowania dystansu, wietrzenia klas, być może wydłużania przerw itp. Uczniowie póki co będą przyjmowani do internatów, a sytuacja będzie monitorowana na bieżąco. Rozważa się również w przypadku podejrzenia zakażenia, wykonywanie testów. Będzie to generować koszty, ale należy jak najlepiej zabezpieczyć uczniów i nauczycieli. Są to jeszcze kwestie otwarte, do dyskusji na kolejnych spotkaniach z dyrektorami.

4. Starosta Buski Jerzy Kolarz w odpowiedzi na zapytanie Radnej Teresy Krupskiej poinformował, iż na wniosek Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorza Lasaka, Sąd obniżył o 50% koszty Komornika.  

5. Radny Stanisław Lolo, w związku z nieprawdziwymi sugestiami Starosty, że Radni nie składają wniosków, przypomniał swój wniosek o przebudowę i remont drogi powiatowej  na odcinku od stadionu w Pacanowie przez Słupię obok Domu Pomocy Społecznej. Czy mimo tego, że wniosek nie był  omówiony w gabinecie,  to  został  już  rozpatrzony?

W odniesieniu do powyższego Starosta Jerzy Kolarz poinformował, iż wniosek ten był zgłoszony do naboru, a w roku bieżącym został powtórzony. Jest też deklaracja ze strony Rady Miejskiej w Pacanowie, że będzie przedmiotem dofinansowania o ile dofinansowanie do wniosku będzie na poziomie minimum 70%. Tak więc wniosek w przedmiotowym zakresie jest złożony, jest pozytywna ocena wniosku i jeśli zyska  aprobatę będzie realizowany. Czekamy na ostateczną decyzję  w zakresie  dofinansowania.

6. Radna Bogusława Majcherczak zwróciła się z pytaniem odnośnie procentowego wykonania realizacji projektu przesiewowego badania jelita grubego, realizowanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.  Odpowiedź może być udzielona na kolejnej Sesji lub podana do publicznej wiadomości.

Ponadto  Radna  przypomniała wcześniejszy wniosek Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu dotyczący zamontowania klimatyzacji w salach lekcyjnych od strony południowej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju. Radna ponownie w imieniu Komisji prosi o rozważenie powyższego wniosku, biorąc pod uwagę, iż w miesiącach maj, czerwiec, wrzesień nauka i przyswajanie wiedzy w wysoko nagrzanych pomieszczeniach jest bardzo uciążliwa.

W odniesieniu do powyższego Starosta Buski Jerzy Kolarz przedstawił informację w zakresie programu przesiewowego badania jelita grubego. Program ten jest mocno rozpropagowany  w lokalnych mediach i na stronie internetowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.  Na chwilę obecną Starosta nie posiada informacji o procentowym wykonaniu programu, ale  na  pewno wiele  osób  z tych badań skorzystało.

W odniesieniu do klimatyzacji w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju, Starosta poinformował, iż Zarząd Powiatu zna i analizuje ten problem. Wykonanie klimatyzacji to jest koszt kilkuset tysięcy złotych. W tym zakresie prowadzone są rozmowy z Dyrektor ZSTiO w Busku - Zdroju, celem znalezienia optymalnego rozwiązania. Starosta dodał, iż w żadnej ze szkół w klasach nie ma zamontowanej klimatyzacji. Realizacja pewnych inwestycji uzależniona jest od wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej.

7. W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym, Radna Teresa Krupska zwróciła się z pytaniem o sytuację Wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach w związku z przeniesieniem Placówki i na jakim etapie są  prace  remontowe  nowej  lokalizacji Placówki?

Starosta  Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż na dzień dzisiejszy Zarząd Powiatu podjął decyzję, że z uwagi na wzrost kosztów rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Kostkach Dużych z przeznaczeniem na Publiczną Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą”, będzie podejmował rozmowy z Burmistrzem Miasta i Gminy w Busku – Zdroju w zakresie zmiany warunków umowy z nieodpłatnego użyczenia na dzierżawę.  Jednocześnie Zarząd Powiatu będzie czynił starania o pozyskanie środków zewnętrznych z Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację przedmiotowego zadania. W związku z powyższym oraz w związku z obecną sytuacją COVID-19 Zarząd Powiatu podjął decyzję o pozostawieniu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w dotychczasowej siedzibie na okres do roku czasu. Jednocześnie wystosowany zostanie wniosek do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia o  możliwość zwiększenia liczby dzieci  w w/w Placówce na okres jednego roku.

8. Radna Bogusława Majcherczak złożyła Radzie Powiatu podziękowania za przeznaczenie środków finansowych  na rzecz Stowarzyszenia Razem Dzieciom, dzięki którym dzieci z terenu Powiatu Buskiego mogły skorzystać z wakacyjnego wypoczynku. Radna przedstawiła zakres działania Stowarzyszenia Razem Dzieciom, zachęcając Radnych do współpracy.

9. Radna Teresa Krupska zwróciła uwagę w zakresie potrzeby zatrudnienia pielęgniarki w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach, biorąc pod uwagę planowane zwiększenie ilości Wychowanków. 

W odniesieniu do powyższego Starosta Jerzy Kolarz  poinformował, iż zabezpieczenie dzieci i stworzenie  warunków zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa spoczywa na Dyrektorze Placówki  Opiekuńczo -Wychowawczej w Winiarach.

5. Radni Rady Powiatu powrócili do  dyskusji w zakresie wniosku Radnego Jana Bartosika w sprawie wprowadzenia zdalnych posiedzeń Komisji oraz Sesji Rady Powiatu na czas zagrożenia epidemiologicznego COVID-19. Radny Tomasz Mierzwa ponowił wniosek o zakup tabletów dla Radnych, jako  sprzętu  niezbędnego  do  przeprowadzania  zdalnych  posiedzeń.

Mateusz Olszewski - Informatyk w Starostwie Powiatowym przedstawił Radnym wstępne kalkulacje dotyczące zakupu  tabletów  dla  Radnych.

Po dyskusji, Przewodniczący Rady Powiatu  Andrzej Gądek poddał pod głosowanie wniosek  w sprawie  zakupu tabletów dla Radnych, celem prowadzenia zdalnych Sesji Rady Powiatu oraz posiedzeń Komisji Rady Powiatu w czasie trwania COVID-19.

 

Wniosek  został przyjęty   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

za - 10

przeciw - 3

wstrzymał się - 4

 

Ad. 29

Wobec zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej  Gądek dziękując wszystkim obecnym za udział  o  godz. 13.25  zamknął  XVIII  Sesję  Rady  Powiatu w Busku  -  Zdroju.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządziła: Barbara Banaś

 

Niniejszy protokół stanowi zwięzłą, skróconą wersję przebiegu posiedzenia XVIII Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju, która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2020 roku. Dokładny jej przebieg zawiera nagranie, udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju (https://bip.powiat.busko.pl/art,3995,xviii-sesja-rady-powiatu-w-busku-zdroju-nagranie-wideo-z-dnia-14-sierpnia-2020-r)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2020-09-04
Data publikacji:2020-09-04
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:184