Protokół Nr XIX/2020 z Sesji Rady Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 października 2020

Protokół Nr XIX/2020 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju, która odbyła się w dniu 25 września 2020 r. roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju [ PDF]

Znak: BR. 0002.2.19.2020

Protokół   Nr   XIX / 2020
z  Sesji  Rady  Powiatu  w  Busku  - Zdroju
która   odbyła   się   w   dniu   25  września  2020   roku
w   sali   konferencyjnej   Starostwa   Powiatowego
w   Busku  -  Zdroju

 

w  Sesji  udział  wzięli:

    • Radni  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju

Lista  obecności  radnych  stanowi  załącznik  nr  1  do niniejszego protokołu.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Zarządu  Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu  Powiatu  Buskiego w 2020 roku.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju za 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2020 i 2021 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Zespołu  Opieki  Zdrowotnej w Busku - Zdroju.
 12. Podjęcie   uchwały    Rady   Powiatu   w   Busku - Zdroju  zmieniającej  uchwałę w  sprawie udzielenia pomocy finansowej  Województwu Świętokrzyskiemu na realizację zadań z zakresu kultury.
 13. Podjęcie   uchwały    Rady   Powiatu   w   Busku - Zdroju   zmieniającej  uchwałę w  sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko - Zdrój na realizację zadań z zakresu kultury i kultury fizycznej.
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. "Szkolny Punkt Informacji Turystycznej kluczem do rozwoju turystyki targowo - kongresowej i prozdrowotnej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.
 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.
 17. Informacja  Świętokrzyskiego Wojewódzkiego  Inspektoratu Ochrony Roślin  i  Nasiennictwa o realizacji zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Buskiego za rok 2019.
 18. Sprawy różne i wolne wnioski.
 19. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

      

Ad. 1

Obradom przewodniczył Andrzej Gądek  -  Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał     zebranych   i  o  godz.  9.00   otworzył   XIX  Sesję   Rady   Powiatu   w   Busku  -  Zdroju.

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie  danych,  poinformował, iż:

    • Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas obrad Sesji Rady Powiatu

w Busku - Zdroju jest Starosta Buski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju.

    • Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju jest jawna, a dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku transmitowania i rejestracji obrad Rady Powiatu w Busku - Zdroju za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz ich udostępniania na podstawie art. 15 ust. 1a   ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

    • Obowiązek informacyjny w pozostałym zakresie został zrealizowany poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej administratora oraz na drzwiach sali, w której odbywają się obrady Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

 

Ad. 2

Przewodniczący Rady Powiatu  Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 Radnych (1 Radny uczestniczył w Sesji od godz. 9.05, 1 Radny uczestniczył w Sesji od godz. 9.20, 2 Radnych nieobecnych usprawiedliwionych), co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie  prawomocnych  uchwał  oraz decyzji.

 

Ad. 3

Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz, uzasadniając, zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad  pkt 13  w brzmieniu:

 

13. „Podjęcie   uchwały    Rady   Powiatu   w   Busku - Zdroju   zmieniającej  uchwałę w  sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko - Zdrój na realizację zadań z zakresu kultury i kultury fizycznej."

 

dotychczasowy pkt 14 otrzyma numerację 13,

dotychczasowy pkt 15 otrzyma numerację 14

dotychczasowy pkt 16 otrzyma numerację 15

 

Ponadto, Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz, uzasadniając, zgłosił wnioski o wprowadzenie do porządku   obrad   po  pkt  15,  pkt  16, pkt  17, pkt  18, pkt  19, pkt  20, pkt  21, pkt  22  w brzmieniu:

 

16. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/189/2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według  algorytmu  w  2020  roku   na  realizację   zadań  z  zakresu   rehabilitacji   zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim”.

 

17. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/320/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie przygotowania i wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. "Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn - etap II"."

 

18. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia  dotacji  celowej  na  dofinansowanie  prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej  p. w. Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim."

 

19. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia  dotacji  celowej  na  dofinansowanie  prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej  p. w. Świętego Stanisława  B.M. w  Świniarach."

 

20. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia  dotacji  celowej  na  dofinansowanie  prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Świętego Jakuba Starszego w Szczaworyżu."

 

21. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia  dotacji  celowej  na  dofinansowanie  prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej  p. w. Świętego Idziego Opata w Zborówku. "

 

22. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia  dotacji  celowej  na  dofinansowanie  prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Strożyskach."

Kolejne punkty pozostają bez zmian z zachowaniem ciągłości numeracji, tak więc:

dotychczasowy pkt 17 otrzyma numerację 23,

dotychczasowy pkt 18 otrzyma numerację 24

dotychczasowy pkt 19 otrzyma numerację 25

 

Innych  propozycji  zmian  porządku  obrad  nie  zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał pod głosowanie wniosek Przewodniczącego  Zarządu  Jerzego  Kolarza o wycofanie z porządku obrad pkt 13 w przytoczonym wyżej brzmieniu:

 

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Radny Wiesław Marzec - obecny - niegłosujący

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał pod głosowanie wniosek Przewodniczącego  Zarządu  Jerzego  Kolarza o wprowadzenie do porządku  obrad  po  pkt  15,  pkt  16 w przytoczonym wyżej  brzmieniu:

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Radny Wiesław Marzec - obecny - niegłosujący

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał pod głosowanie wniosek Przewodniczącego  Zarządu  Jerzego  Kolarza o wprowadzenie do porządku  obrad  po  pkt  16,  pkt  17 w przytoczonym wyżej  brzmieniu:

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Radny Wiesław Marzec - nieobecny na sali obrad

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał pod głosowanie wniosek Przewodniczącego  Zarządu  Jerzego  Kolarza o wprowadzenie do porządku  obrad  po  pkt  17,  pkt  18 w przytoczonym wyżej  brzmieniu:

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Radny Wiesław Marzec - nieobecny na sali obrad

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał pod głosowanie wniosek Przewodniczącego  Zarządu  Jerzego  Kolarza o wprowadzenie do porządku  obrad  po  pkt  18,  pkt  19 w przytoczonym wyżej  brzmieniu:

 

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Radny Wiesław Marzec - nieobecny na sali obrad

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał pod głosowanie wniosek Przewodniczącego  Zarządu  Jerzego  Kolarza o wprowadzenie do porządku  obrad  po  pkt  19,  pkt  20 w przytoczonym wyżej  brzmieniu:

 

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Radny Wiesław Marzec - nieobecny na sali obrad

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał pod głosowanie wniosek Przewodniczącego  Zarządu  Jerzego  Kolarza o wprowadzenie do porządku  obrad  po  pkt  20,  pkt  21 w przytoczonym wyżej  brzmieniu:

 

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Radny Wiesław Marzec - nieobecny na sali obrad

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał pod głosowanie wniosek Przewodniczącego  Zarządu  Jerzego  Kolarza o wprowadzenie do porządku  obrad  po  pkt  21,  pkt  22 w przytoczonym wyżej  brzmieniu:

 

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Radny Wiesław Marzec - nieobecny na sali obrad

 

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, porządek obrad wraz z w/w zmianami został  przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w  głosowaniu:

 

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Radny Wiesław Marzec - nieobecny na sali obrad

 

Ad. 4

Protokół  Nr  XVIII/ 2020  z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju  z  dnia  14  sierpnia  2020  roku  został  przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w   głosowaniu: 

 

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Radny Wiesław Marzec - nieobecny na sali obrad

 

Ad. 5

Sprawozdanie Zarządu  Powiatu  za  okres  międzysesyjny  tj. od  dnia  14 sierpnia 2020  roku  do  dnia 25 września 2020 roku, przedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz.

W  okresie  tym   Zarząd   odbył  6  posiedzeń. 

Sprawozdanie   z   prac  Zarządu  Powiatu  z  działalności w okresie  międzysesyjnym,  stanowi  załącznik   nr   2  do   niniejszego  protokołu.

 

1. Radny Jan Bartosik zabierając głos nawiązał do spotkania, które odbyło się w dniu 9 lipca 2020 roku w Busku - Zdroju z udziałem Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, na którym Pan Premier wręczył samorządowcom promesy w ramach  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Starosta Buski  Jerzy Kolarz otrzymał wówczas czek dla Powiatu Buskiego w wysokości 2 467 304 zł. Radny Jan Bartosik poinformował, iż w dniu 2 września 2020 roku za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego w/w środki wpłynęły na konto Starostwa Powiatowego. Środki finansowe przekazane zostały również na konta poszczególnych gmin Powiatu Buskiego, łącznie na kwotę ponad 17 mln zł.  Korzystając z okazji Radny Jan Bartosik złożył serdeczne podziękowania Panu Premierowi oraz Jego współpracownikom za duże wsparcie finansowe dla Powiatu Buskiego. Radny przypomniał również powątpiewanie ze strony Starosty Buskiego, który nazwał  otrzymany od Pana Premiera czek, tekturką lub czekiem bez pokrycia. Radny poprosił również o przedstawienie podziękowania dla Pana Premiera, o którym Starosta informował  w sprawozdaniu  z  prac Zarządu  Powiatu z działalności w okresie  międzysesyjnym. Radny dodał, iż ani w dniu 3 września 2020 roku, ani w dniu 10 września 2020 roku na posiedzeniach Zarządu Powiatu nie  został poruszony fakt, iż Powiat Buski w/w środki otrzymał. Brak również takiej informacji na stronach  BIP  Starostwa  Powiatowego.

Odnosząc się do powyższego Starosta Buski Jerzy Kolarz przekazał Radnemu kserokopię podziękowania przesłaną w dniu 17 września 2020 roku na ręce Pana Premiera Mateusza Morawieckiego. Starosta Buski przyznał, iż mając wcześniejsze złe doświadczenie, kiedy Powiat Buski otrzymał czek nie znajdujący pokrycia finansowego, mógł wyrazić się, że jest to tylko tekturka. Za otrzymane w dniu 2 września 2020 roku środki finansowe dla Powiatu Buskiego, Starosta Buski bardzo dziękuje i w dzisiejszym sprawozdaniu z prac Zarządu Powiatu za  okres  międzysesyjny poinformował o powyższym zarówno Radę Powiatu jak i mieszkańców Powiatu Buskiego. Starosta przyznał, iż na posiedzeniach Zarządu Powiatu nie było informacji w przedmiotowej sprawie, ponieważ środki te nie są jeszcze formalnie wprowadzone do budżetu oraz dodał, że  nie wszystkie  informacje podlegają publikacji na stronach BIP.

2. Radny Jan Bartosik zwrócił się z pytaniem według jakich zasad  dyrektorzy szkół przyznają nagrody dla nauczycieli i czy jest to konsultowane, opiniowane ze Związkami Zawodowymi w poszczególnych szkołach? Radny podkreślił, iż nie neguje nagród, a jedynie chciałby poznać zasady ich przyznawania, biorąc pod uwagę  pojedyncze negatywne głosy nauczycieli o sposobie przyznawania  w/w  nagród.

Odnosząc się do powyższego Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż nagrody Starosty przyznawane są zgodnie ze stosownym regulaminem. Na wniosek rad pedagogicznych Zarząd przyznaje po 1 nagrodzie dla 1 nauczyciela z każdej szkoły. W zakresie nagród przyznawanych przez Dyrektorów Szkół  również są stosowne i jasne przepisy, kto może występować o nagrodę i kto uczestniczy w opiniowaniu tej nagrody. Wniosek o nagrodę zgłosić mogą członkowie rady pedagogicznej, rodzice, zakładowe organizacje związkowe albo z własnej inicjatywy wnioskować może dyrektor. To rada pedagogiczna z organizacjami w skład której wchodzą również związki zawodowe opiniuje wnioski i po tej opinii dyrektor przyznaje nagrody dla nauczycieli. Starosta przyznał, iż może być niezadowolenie ze strony nauczycieli, bowiem z uwagi na ograniczone środki finansowe w oświacie, wnioski o nagrody przygotowane przez dyrektorów szkół  na kwotę ok. 250 tys zł, zredukowane zostały o 50%.

3. Radny Tadeusz Jewiarz zwrócił się do Starosty Buskiego i Zarządu Powiatu z prośbą o podjęcie działań w zakresie zamontowania barier ochronnych  na drodze w miejscowości Niziny. Odbył się odbiór  końcowy zadania przebudowy w/w drogi powiatowej, problemem pozostaje jednak wąski pas rowu, który w niektórych miejscach osiąga głębokość nawet 150 cm. Stąd potrzeba zamontowania barier ochronnych w  celu  zwiększenia  bezpieczeństwa   użytkowników  ruchu  drogowego. Radny zgłaszał w/w prośbę  również  na  posiedzeniach  Komisji Rady Powiatu.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek  podziękował  za  przedstawione  sprawozdanie.

Przewodniczący Rady Powiatu  Andrzej Gądek o godz. 10.15 ogłosił 5 minutową przerwę w obradach, w celu przewietrzenia sali. Po przerwie przystąpiono do realizacji pkt 6 porządku obrad.

 

Ad. 6

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie  Powiatu  Buskiego w 2020 roku.

            Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

         Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu

     uchwały.

       Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz udzielił odpowiedzi na zapytanie Radnej Teresy Krupskiej dotyczące zadań inwestycyjnych rocznych w 2020 roku.

          W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

     uchwały   wraz  z  autopoprawką  pod  głosowanie.

            Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

       za - 17

       przeciw - 0

       wstrzymał się - 0                                                   

       Uchwała   Nr  XIX / 211 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  25  września  2020  roku  w  sprawie  zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku  -  stanowi  załącznik  nr  3 do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 7

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu  Powiatu  Buskiego w 2020 roku.

            Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

       Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu

uchwały.

         W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

    uchwały  wraz  z  autopoprawką  pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

       za - 17

       przeciw - 0

       wstrzymał się - 0

 

Uchwała   Nr  XIX / 212 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  25  września  2020  roku  w  sprawie przeniesień w wydatkach budżetu  Powiatu  Buskiego w 2020 roku  -  stanowi  załącznik  nr  4  do  niniejszego  protokołu.

          

           Ad. 8

           Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju  w  sprawie zmiany uchwały Nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030.

          

       Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

         Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu

     uchwały.

         W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

    uchwały  wraz  z  autopoprawką  pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

       za - 16

       przeciw - 0

       wstrzymał się - 0

       1 Radny obecny - niegłosujący 

 

       Uchwała   Nr  XIX / 213 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  25  września  2020  roku  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr XIV/147/2019  Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju  z  dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030  -  stanowi  załącznik  nr  5  do  niniejszego  protokołu.

 

           Ad. 9

           Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju  w sprawie  zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za 2019 rok.

          

           Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

       W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały  pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                  

       za - 17

       przeciw - 0

       wstrzymał się - 0

       Uchwała   Nr  XIX / 214 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  25  września  2020  roku  w  sprawie  zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za 2019 rok - stanowi  załącznik  nr  6  do  niniejszego  protokołu.

          

           Ad. 10

           Podjęcie   uchwały    Rady   Powiatu   w   Busku - Zdroju   w   sprawie   upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2020 i 2021 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

          

            Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

       W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały  pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

       za - 17

       przeciw - 0

      wstrzymał się - 0

       Uchwała   Nr  XIX / 215 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  25  września  2020  roku  w  sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2020 i 2021 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju - stanowi  załącznik  nr  7  do  niniejszego  protokołu.

          

           Ad. 11

           Podjęcie   uchwały    Rady   Powiatu   w   Busku - Zdroju   w  sprawie  określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Zespołu  Opieki  Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

          

            Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

       W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały  pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                               

       za - 13

       przeciw - 0

       wstrzymał się - 4

       Uchwała   Nr  XIX / 216 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  25  września  2020  roku  w  sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Zespołu  Opieki  Zdrowotnej w Busku - Zdroju - stanowi załącznik nr 8  do  niniejszego  protokołu.

          

           Ad. 12

           Podjęcie   uchwały    Rady   Powiatu   w   Busku - Zdroju  zmieniającej  uchwałę w  sprawie udzielenia pomocy finansowej  Województwu Świętokrzyskiemu na realizację zadań z zakresu kultury.

            Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

       W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały  pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

       za - 17

       przeciw - 0

      wstrzymał się - 0

       Uchwała   Nr  XIX / 217 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  25  września  2020  roku  zmieniającej  uchwałę w  sprawie udzielenia pomocy finansowej  Województwu Świętokrzyskiemu na realizację zadań z zakresu kultury - stanowi  załącznik  nr  9  do  niniejszego  protokołu.

          

           Ad. 13

           Podjęcie  uchwały   Rady  Powiatu   w   Busku - Zdroju   w   sprawie  wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. "Szkolny Punkt Informacji Turystycznej kluczem do rozwoju turystyki targowo - kongresowej i prozdrowotnej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa  Świętokrzyskiego  na  lata  2014-2020.

          

            Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

       W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały  pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                

       za - 17

       przeciw - 0

       wstrzymał się - 0

       Uchwała   Nr  XIX / 218 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  25  września  2020  roku  w  sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. "Szkolny Punkt Informacji Turystycznej kluczem do rozwoju turystyki targowo - kongresowej i prozdrowotnej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - stanowi  załącznik  nr  10  do  niniejszego  protokołu.

          

           Ad. 14

           Podjęcie   uchwały    Rady   Powiatu   w   Busku - Zdroju   w  sprawie  wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

           

            Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

       W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały  pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

       za - 17

       przeciw - 0

       wstrzymał się - 0

       Uchwała   Nr  XIX / 219 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  25  września  2020  roku  w  sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem -  stanowi  załącznik  nr  11  do  niniejszego  protokołu.

           Ad. 15

       Podjęcie   uchwały    Rady   Powiatu   w   Busku - Zdroju  w sprawie  wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

           

            Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

       W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały  pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

       za - 17

       przeciw - 0

       wstrzymał się - 0

       

       Uchwała   Nr  XIX / 220 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  25  września  2020  roku  w  sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem - stanowi  załącznik  nr  12  do  niniejszego  protokołu.

          

           Ad. 16

       Podjęcie   uchwały    Rady   Powiatu   w   Busku - Zdroju  w sprawie  zmiany  uchwały  Nr XVII/189/2020  Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według  algorytmu  w  2020  roku  na  realizację   zadań  z  zakresu   rehabilitacji   zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.

           

            Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

            Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił w/w projekt uchwały.

       W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały  pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

       za - 17

       przeciw - 0

       wstrzymał się - 0

       Uchwała   Nr  XIX / 221 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  25  września  2020  roku   w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr XVII/189/2020  Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według  algorytmu  w  2020  roku  na  realizację   zadań  z  zakresu   rehabilitacji  zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim  - stanowi  załącznik  nr  13  do  niniejszego  protokołu.

           Ad. 17

       Podjęcie   uchwały    Rady   Powiatu   w   Busku - Zdroju  w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/320/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie przygotowania i wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. "Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn - etap II".

      

                    Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

            Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił w/w projekt uchwały.

       W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały  pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                  

       za - 17

       przeciw - 0

       wstrzymał się - 0

       Uchwała   Nr  XIX / 222 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  25  września  2020  roku   w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr XXX/320/2017  Rady  Powiatu  w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie przygotowania i wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. "Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn - etap II" - stanowi  załącznik  nr  14  do  niniejszego  protokołu.

 

       Ad. 18

       Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia  dotacji  celowej  na  dofinansowanie  prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej  p. w. Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim.

 

                    Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

       W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały  pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

       za - 17

       przeciw - 0

       wstrzymał się - 0

Uchwała   Nr  XIX / 223 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  25  września  2020  roku   w  sprawie udzielenia  dotacji  celowej  na  dofinansowanie  prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej  p. w. Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim - stanowi  załącznik  nr  15  do  niniejszego  protokołu.

 

 

       Ad. 19

       Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia  dotacji  celowej  na  dofinansowanie  prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej  p. w. Świętego Stanisława  B.M. w  Świniarach.

      

                    Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

       W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały  pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

       za - 17

       przeciw - 0

       wstrzymał się - 0

Uchwała   Nr  XIX / 224 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  25  września  2020  roku   w  sprawie udzielenia  dotacji  celowej  na  dofinansowanie  prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej  p. w. Świętego Stanisława  B.M. w  Świniarach - stanowi  załącznik  nr  16  do  niniejszego  protokołu.

 

       Ad. 20

       Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia  dotacji  celowej  na  dofinansowanie  prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Świętego Jakuba Starszego w Szczaworyżu.

      

                    Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

       W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały  pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

       za - 17

       przeciw - 0

       wstrzymał się - 0

Uchwała   Nr  XIX / 225 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  25  września  2020  roku   w  sprawie udzielenia  dotacji  celowej  na  dofinansowanie  prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Świętego Jakuba Starszego w Szczaworyżu - stanowi  załącznik  nr  17  do  niniejszego  protokołu.

 

       Ad. 21

       Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia  dotacji  celowej  na  dofinansowanie  prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej  p. w. Świętego Idziego Opata w Zborówku.

      

                    Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

       W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały  pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                  

       za - 17

       przeciw - 0

      wstrzymał się - 0

       Uchwała   Nr  XIX / 226 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  25  września  2020  roku   w  sprawie udzielenia  dotacji  celowej  na  dofinansowanie  prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej  p. w. Świętego Idziego Opata w Zborówku - stanowi  załącznik  nr  18  do  niniejszego  protokołu.

      

      

       Ad. 22

       Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia  dotacji  celowej  na  dofinansowanie  prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Strożyskach.

      

                    Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

       W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały  pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

       za - 17

       przeciw - 0

       wstrzymał się - 0

       Uchwała   Nr  XIX / 227 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  25  września  2020  roku   w  sprawie udzielenia  dotacji  celowej  na  dofinansowanie  prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Strożyskach - stanowi  załącznik  nr  19  do  niniejszego  protokołu.

      

       Imienny wykaz głosowań przeprowadzonych podczas  XIX   Sesji  Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju  w  dniu  25  września  2020  roku  -  stanowi  załącznik  nr  20  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 23

Informacja  Świętokrzyskiego Wojewódzkiego  Inspektoratu Ochrony Roślin  i  Nasiennictwa o realizacji zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Buskiego za rok 2019 - w  brzmieniu  stanowiącym  załącznik nr 21  do  niniejszego  protokołu  -  została  przyjęta  przez Radę Powiatu bez uwag do wiadomości. 

Ad. 24

W  sprawach  różnych   i wolnych  wnioskach:

1. Radny Ludomir Leszczyński zwrócił się do Starosty Buskiego z pytaniem o wyniki egzaminów maturalnych głównych i poprawkowych w 2020 roku w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski.

Starosta Buski Jerzy Kolarz udzielił odpowiedzi na zapytanie Radnego Ludomira Leszczyńskiego w zakresie wyników maturalnych w 2020 roku w poszczególnych szkołach prowadzonych przez Powiat Buski tj. I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju oraz Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju z rozbiciem na Licea Ogólnokształcące i Technika. Szczegółowa informacja w powyższym zakresie stanowi załącznik nr 22  do  niniejszego  protokołu. Generalnie w Liceach Ogólnokształcących średnia zdawalności wynosi 92,9%, w Technikach  78,09%. Łącznie jest to 86,31% zdawalności, podczas gdy w województwie świętokrzyskim średnia zdawalność wynosi 73,40%, a w Polsce 74,00%.  Wyniki egzaminów poprawkowych znane będą 30 września 2020 roku.

2. Radny Piotr Wąsowicz zwrócił się z pytaniem w zakresie funkcjonowania szkół prowadzonych przez Powiat Buski w dobie pandemii. Jak szkoły ponadpodstawowe są przygotowane do nauczania zdalnego bądź nauczania hybrydowego, w tym jakie jest zaopatrzenie w niezbędny sprzęt taki jak kamery, sprawne komputery i itp? Ponadto Radny zwrócił uwagę na zachowanie uczniów w różnych środkach lokomocji. W zatłoczonych busach nie są przestrzegane podstawowe zasady bezpieczeństwa takie jak  obowiązek  noszenia  maseczek czy zachowanie dystansu. Problem ten był już poruszany, lecz w dalszym ciągu jest to nieprzestrzegane. Biorąc pod uwagę ciągły wzrost ilości zachorowań jest to bardzo istotna sprawa. 

Odnosząc się do powyższego Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż odbyły się spotkania z dyrektorami szkół, celem omówienia i przygotowania placówek do nowego roku szkolnego, w tym do zabezpieczenia nauczania zdalnego i hybrydowego. W miarę możliwości do szkół rozdysponowany został sprzęt komputerowy, w klasach zamontowane zostały kamery. Dyrektorzy zostali zobowiązani do przygotowania placówek w powyższym zakresie. Problemy mogą mieć jednak uczniowie z miejscowości, gdzie nie ma dobrego łącza internetowego. Starosta Buski poinformował, iż szkoły są zabezpieczone również w środki ochrony osobistej. Starosta stwierdził, iż szkoły prowadzone przez Powiat Buski są w miarę dobrze przygotowane na wypadek nauczania zdalnego czy hybrydowego. Dodał, iż zarówno dyrektorzy, nauczyciele jak i uczniowie muszą wspólnie dbać i  przestrzegać ustalonych w szkołach reguł postępowania. Co do transportu zbiorowego, Starosta stwierdził, iż obowiązku noszenia maseczek przez pasażerów powinni pilnować kierowcy busów, w związku z powyższym Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego zobowiązany zostanie do wystąpienia do wszystkich przedsiębiorców wykonujących transport zbiorowy na terenie Powiatu Buskiego o respektowanie powyższego.

3. Radny Piotr Wąsowicz za pośrednictwem Starosty Buskiego zwrócił się do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju z prośbą o rozeznanie sprawy w m. Łagiewniki w zakresie możliwości i konieczności postawienia lustra na zakręcie przy ul. Miodowej, gdzie znajduje się studnia, w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Radny zwraca się w tej sprawie w imieniu Mieszkańców miejscowości Łagiewniki.

Starosta Buski Jerzy Kolarz odnosząc się do powyższego poinformował, iż wniosek zostanie skierowany do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju, celem rozeznania przedmiotowej sprawy.

4. Radny Stanisław Lolo zwrócił się z wnioskiem do Starosty Buskiego i Zarządu Powiatu  o wystąpienie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przebudowę skrzyżowania na drodze krajowej Nr 73 Warszawa - Kielce - Tarnów - dotyczy skrzyżowania z drogą powiatową z miejscowości Pacanów w kierunku Niegosławic.  Jadąc od Tarnowa w kierunku Buska - Zdroju na skrzyżowaniu jest usytuowana wysepka z przejściem dla pieszych i za tą wysepką brak jest pasa do skrętu w lewo. Powyższy problem podnoszony jest już od wielu lat zarówno przez Mieszkańców jak i użytkowników ruchu drogowego. Utrudniony skręt w lewo zwłaszcza dla samochodów ciężarowych, busów czy ciągników powoduje wstrzymywanie i blokowanie ruchu na drodze. W celu udrożnienia ruchu pojazdów,  Radny wnioskuje o przebudowę w/w skrzyżowania.

Starosta Buski Jerzy Kolarz odnosząc się do powyższego poinformował, iż wniosek zostanie skierowany do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach, celem rozeznania przedmiotowej sprawy.

5. Radna Bogusława Majcherczak przytoczyła artykuł z lokalnej prasy, w którym Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju informuje, że pacjenci zapisani do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w  Przychodni Rejonowej Nr 1 i Nr 2 w Busku - Zdroju oraz Ośrodków Zdrowia w Dobrowodzie, Kołaczkowicach i Szczaworyżu, ze względu na brak umowy z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju nie mogą korzystać z bezpłatnych badań diagnostycznych. Radna  zwróciła się z pytaniem, czy dotyczy to badań laboratoryjnych?

Starosta Buski Jerzy Kolarz potwierdził powyższe. W/w Przychodnie Rejonowe i Ośrodki Zdrowia  podpisały stosowne porozumienia z innym podmiotem niż Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju i pacjenci tych ośrodków  mają  tam  możliwość wykonywania bezpłatnych badań.

6. Radna Bogusława Majcherczak nawiązując do posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu, które odbyło się w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju poinformowała, iż Komisja wystąpiła do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych  na zakup niezbędnych narzędzi diagnostycznych dla potrzeb Poradni, wnioskując o jego pozytywne załatwienie.  Radna podkreśliła ogromną rolę jaką pełnią Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne w dzisiejszym świecie oraz zwróciła uwagę na coraz większe zapotrzebowanie na psychologów i pedagogów jak również odpowiednie narzędzia diagnostyczne do wykonywania badań. Ogromne tempo życia powoduje coraz większe problemy natury psychicznej  zarówno wśród  dzieci, młodzieży jak i dorosłych, świadczy o tym również rosnąca liczba samobójstw.

W odniesieniu do powyższego Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż Zarząd Powiatu analizował przedmiotowy wniosek. Po konsultacji z Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju, wniosek będzie przedmiotem ponownej analizy na posiedzeniu Zarządu Powiatu i będzie  on  realizowany w miarę posiadanych środków finansowych.

7. Radna Teresa Krupska zwróciła się z pytaniem odnośnie Komisji Wojewódzkiej opiniującej remonty dróg. Kto i jakie kryteria przedstawia w/w Komisji w zakresie remontów dróg na terenie Powiatu Buskiego? Zdaniem Radnej, to Radni z danego terenu są najbardziej zorientowani  co do potrzeb remontów dróg w poszczególnych Gminach, więc ich udział podczas wizytacji Komisji Wojewódzkiej byłby w pełni uzasadniony. Radna poinformowała, iż podobno Komisja Wojewódzka odbyła już wizytację dróg na terenie Powiatu Buskiego, jednak brak jest dokładnych informacji w powyższym zakresie.

Odnosząc się do powyższego Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż wszystkie te informacje są dostępne w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju.  Wystarczy kontakt z Dyrektorem Krzysztofem Tułakiem, który udostępni kserokopię wniosku skierowanego do Wojewody Świętokrzyskiego. Powołana przez Starostę Buskiego Komisja wyłoniona spośród pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju dokonuje objazdu dróg i weryfikacji potrzeb, a następnie na podpis Starosty Buskiego sporządzany jest wniosek przesyłany do Komisji Wojewódzkiej, zajmującej się szacowaniem skutków nawalnych deszczy. Komisja Wojewódzka wizytuje drogi, ocenia, spisuje wnioski i przysyła stosowny protokół zwrotny. Odcinki dróg zakwalifikowane przez Komisję Wojewódzką są przedmiotem wnioskowania do Wojewody Świętokrzyskiego o środki finansowe. W/w Komisja wizytuje drogi powiatowe w asyście Dyrektora lub Pracownika Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju, dowolnie dobierając kolejność dróg w poszczególnych gminach lub rozkładając wizytację na dwa wyjazdy, tak jak to było ostatnio, zatem udział Radnych podczas wizytacji może być utrudniony.

8. Radna Teresa Krupsa zwróciła się z prośbą, aby Komisja do spraw Bezrobocia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dokonała wizytacji placu przy Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach. Radna  chciałaby sprawdzić czy uporządkowany został należycie teren po wycince drzew, bo z tego co  wie,  to nadal na placu zalegają sterty gałęzi.

W odniesieniu do powyższego Przewodniczący Komisji do spraw Bezrobocia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Jerzy Kordos poinformował, iż nie ma problemu, by zorganizować powyższy wyjazd Komisji. Radna Teresa Krupska  mogła się zwrócić z tym bezpośrednio do Przewodniczącego Komisji, bez konieczności zgłaszania  podczas Sesji. Ponadto jako Członek Zarządu poinformował, iż Zarząd Powiatu wizytował Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach i nie stwierdził zaniedbań w podnoszonym przez Radną zakresie, co zostało udokumentowane na zdjęciach.

Z kolei Radna Teresa Krupska stwierdziła, iż Zarząd Powiatu powinien poinformować Radę Powiatu o wizycie w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach oraz o jej wynikach.

9. Radny Tomasz Mierzwa w imieniu Dyrektora Hospicjum Fundacji Gospodarczej Św. Brata Alberta w Kielcach złożył podziękowanie Radnym Rady Powiatu za wsparcie finansowe z przeznaczeniem na wyposażenie Hospicjum. Stosowne podziękowanie zamieszczone jest również na stronie internetowej Hospicjum.

10. Radny Stanisław Krzak zwrócił się z wnioskiem do Starosty Buskiego i Zarządu Powiatu  o wystąpienie do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach odnośnie realizacji inwestycji  przebudowy czy też remontu  drogi  od Wiślicy w kierunku Nowego Korczyna na odcinku przez miejscowość Szczerbaków do Strożysk.  Radny poinformował, iż od lat rozważana była kwestia budowy obwodnicy przed  miejscowością Wiślica i chciałby wiedzieć, czy to zostało przyjęte do realizacji.

Starosta Buski Jerzy Kolarz odnosząc się do powyższego poinformował, iż wniosek zostanie skierowany do  Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, celem rozeznania przedmiotowej sprawy oraz objęciem pełną przebudową  lub remontem w/w odcinka drogi.

11. Radny Stanisław Krzak zwrócił się do Starosty Buskiego z prośbą o streszczanie wystąpień w zakresie przedstawiania sprawozdań Zarządu  Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.  Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek również poparł powyższą prośbę. 

Odnosząc się do powyższego Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż stara się w sposób szczegółowy przedstawiać sprawozdania z prac Zarządu Powiatu za okres pomiędzy Sesjami, by nie spotkać się z zarzutami ze strony Radnych, że celowo nie zostali Oni o czymś poinformowani.  Rada Powiatu może natomiast podjąć decyzję o publikacji sprawozdania tylko na stronach BIP Starostwa Powiatowego, bez konieczności referowania  sprawozdania podczas obrad Sesji.

12. Starosta Buski Jerzy Kolarz odnosząc się do prośby Radnego Tadeusza Jewiarza, zgłoszonej w pkt 5, odnośnie  podjęcia działań w zakresie zamontowania barier ochronnych  na drodze powiatowej w miejscowości Niziny, poinformował, iż wniosek zostanie skierowany do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju, celem rozeznania i przedstawienia analizy kosztowej w w/w zakresie.

Ad. 25

Wobec zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej  Gądek dziękując wszystkim obecnym za udział  o  godz. 11.30  zamknął  XIX  Sesję  Rady  Powiatu

w Busku  -  Zdroju.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządziła: Barbara Banaś

 

Niniejszy protokół stanowi zwięzłą, skróconą wersję przebiegu posiedzenia XIX Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju, która odbyła się w dniu 25 września 2020 roku. Dokładny jej przebieg zawiera nagranie, udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju (https://bip.powiat.busko.pl/art,4068,xix-sesja-rady-powiatu-w-busku-zdroju-nagranie-wideo-z-dnia-25-maja-2020-r).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2020-10-12
Data publikacji:2020-10-12
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:79