Protokół Nr 23/2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w Powiatowym Zarządzie Dróg w Busku - Zdroju w dniu 18 września 2020 roku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 października 2020

Protokół Nr 23/2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej [ PDF ]

Znak: BR.0012.2.23.2020

 

 

Protokół Nr 23/2020

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,

 które odbyło się

w Powiatowym Zarządzie Dróg w Busku - Zdroju

w dniu 18 września 2020 roku

 

W posiedzeniu udział wzięli:

 1. Krzysztof Wojtaś - Przewodniczący Komisji
 2. Bogusława Majcherczak - Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Jan Bartosik
 4. Roman Duda

 

oraz

Krzysztof Tułak – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju

Grzegorz Paw – Kierownik Sekcji Ewidencji Planowania i Zamówień Publicznych
w Powiatowym Zarządzie Dróg w Busku - Zdroju

 

 

Proponowany porządek posiedzenia Komisji:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 5. Kontrola realizacji wybranych postępowań przetargowych w zakresie inwestycji drogowych.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś powitał zebranych i o godz. 1300 otworzył 23 posiedzenie Komisji.

 

Ad. 2

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś poinformował, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 3 Członków Komisji (1 Członek Komisji nieobecny.
O godz. 1315 do posiedzenia Komisji dołączyła Członek Komisji Bogusława Majcherczak), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – listy obecności Członków Komisji i osób zaproszonych stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany porządek posiedzenia Członkowie Komisji Rewizyjnej przyjęli w głosowaniu:

 

za – 3

przeciw – 0

wstrzymał się – 0

 

Ad. 4

Protokół Nr 22/2020 z ostatniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu
11 sierpnia 2020 roku został przyjęty bez uwag w głosowaniu:

 

za – 2

przeciw – 0

wstrzymał się – 1

 

Ad. 5

Kontrola realizacji wybranych postępowań przetargowych w zakresie inwestycji drogowych.

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak przedłożył Członkom Komisji zestawienie przetargów zrealizowanych w 2019 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu oraz zestawienie przetargów zrealizowanych w 2020 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Dyrektor PZD w Busku – Zdroju poinformował, że w 2019 roku zrealizowano 17 przetargów, w tym: 14 na roboty budowlane, 1 na świadczenie usług, 2 na dostawy, na łączną kwotę 19 308 973,50 zł.
W 2020 roku zrealizowano 3 przetargi, w tym: 2 na roboty budowlane i 1 na dostawy, na łączną kwotę 437 168,82 zł. Obecnie PZD oczekuje na rozstrzygnięcie dwóch naborów wniosków złożonych w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych.

 

O godz. 1315 do posiedzenia Komisji dołączyła Członek Komisji Bogusława Majcherczak.

 

Radny Jan Bartosik zwrócił się z pytaniem czy w okresie od m-ca stycznia 2019 roku do chwili obecnej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Busku – Zdroju były przeprowadzone kontrole zewnętrzne. Jakiego zakresu dotyczyły? Czy wydano zalecenia pokontrolne?

 

Dyrektor PZD w Busku – Zdroju poinformował, że w 2019 roku przeprowadzona została kontrola przez pracowników Referatu Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju dotycząca m.in.: zatrudnienia, funduszu płac a także środków finansowych związanych z przeprowadzanymi postępowaniami przetargowymi. W ubiegłym roku odbyła się również kontrola odnośnie wykorzystania środków na usuwanie skutków powodzi i innych klęsk żywiołowych. Przedmiotową kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Była to kontrola w formie weryfikacji dokumentacji, a także obejmowała wizję w terenie.
Ok. 1-2 lata temu w PZD kontrolę przeprowadziła Najwyższa Izba Kontroli, a ok. 4-5 lat temu kontrolę podjęły Urząd Kontroli Skarbowej i Regionalna Izba Obrachunkowa.
Z przeprowadzonych kontroli zostały sporządzone protokoły wraz z zaleceniami.

Radny Jan Bartosik zapytał czy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Busku – Zdroju jest zatrudniona osoba, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności drogowej.

 

Dyrektor PZD w Busku – Zdroju wyjaśnił, że na początku funkcjonowania PZD w Busku – Zdroju zatrudnionych było 7 pracowników posiadających takie uprawnienia. W chwili obecnej w PZD zatrudnione są 3 takie osoby (w tym Dyrektor jednostki). Dyrektor PZD wskazał na problem związany z pozyskaniem takich specjalistów wynikający ze zbyt niskich wynagrodzeń.

 

W związku z kolejnym pytaniem Radnego Jana Bartosika dotyczącym prowadzenia przez Powiatowy Zarząd Dróg w Busku – Zdroju Dzienników objazdu dróg, Dyrektor PZD w Busku – Zdroju przekazał, że całość prac związanych z utrzymaniem dróg powiatowych na obszarze działania Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju jest prowadzona przez 2 Obwody Drogowe: Obwód Drogowy Nr 1 w Busku – Zdroju i Obwód Drogowy Nr 2 w Stopnicy. Obwody te utrzymują odcinki dróg przebiegające przez Gminy: Busko – Zdrój, Gnojno, Wiślica, Nowy Korczyn (Obwód Drogowy Nr 1 w Busku – Zdroju), Pacanów, Solec – Zdrój, Stopnica, Tuczępy (Obwód Drogowy Nr 2 w Stopnicy). Dyrektor PZD poinformował, że w obydwu Obwodach Drogowych prowadzone są Dzienniki objazdu dróg.
W przedmiotowych Dziennikach zawarte są informacje odnośnie stanu technicznego dróg, prac jakie zostały wykonane, kompletności oznakowania dróg. W przypadku zdarzeń drogowych przedmiotowa dokumentacja jest przekazywana do Prokuratury, Ubezpieczyciela, celem wykazania, że dana droga jest utrzymywana w należytym stanie.

 

Następnie Radny Jan Bartosik zwrócił się z pytaniem czy do Powiatowego Zarządu Dróg
w Busku – Zdroju wpływały od jednostek samorządu terytorialnego, Policji, osób fizycznych wnioski, skargi dotyczące niewłaściwego stanu technicznego dróg oraz poprawy i zmiany oznakowania. Czy PZD prowadzi rejestr skarg i wniosków?

 

Dyrektor PZD w Busku – Zdroju poinformował, że Powiatowy Zarząd Dróg w Busku – Zdroju takiego rejestru nie prowadzi. Dyrektor PZD przekazał, że wnioski, które wpływają i są zasadne, Powiatowy Zarząd Dróg stara się realizować w miarę posiadanych środków finansowych. Wnioski, które przekraczają możliwości zarządcze PZD są przekazywane do Zarządu Powiatu a czasami trafiają nawet do Rady Powiatu. W przypadku niektórych wniosków Zarządowi i Radzie Powiatu również nie udaje się zabezpieczyć środków na ich realizację ze względu na ograniczone możliwości finansowe. Następnie Dyrektor PZD w Busku – Zdroju omówił procedurę zmiany oznakowania drogi wynikającą z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Dyrektor PZD w Busku – Zdroju wyjaśnił, że w celu szczegółowego rozpatrzenia wniesionych wniosków dotyczących oznakowania drogi powołuje się komisję, w której skład wchodzą m.in.: przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Busku - Zdroju, przedstawiciel Powiatowego Zarządu Dróg
w Busku – Zdroju, przedstawiciel organu zarządzającego ruchem – Starosty Buskiego.
W/w Komisja dokonuje objazdu drogi i sporządza protokół wraz ze stosowną opinią
w przedmiotowej sprawie. W przypadku pozytywnej opinii wprowadza się zmiany w projekcie stałej organizacji ruchu. W przypadku wniosków o ograniczenie prędkości na drodze np. w związku z dużą liczbą wypadków, PZD posiłkuje się opinią Komendy Powiatowej Policji, która posiada statystyki w tym zakresie.

 

Radny Jan Bartosik poruszył kwestię prowadzenia ewidencji dróg i obiektów inżynierskich. Czy PZD w Busku – Zdroju ma zakupiony program informatyczny służący do ewidencji dróg powiatowych? W jakiej formie prowadzone są książki dróg?

 

Dyrektor PZD w Busku – Zdroju poinformował, że Powiatowy Zarząd Dróg w Busku – Zdroju posiada system EWIDR przeznaczony do prowadzenia ewidencji dróg, mostów i wszystkich obiektów inżynieryjnych. W w/w systemie zaewidencjonowane są wszystkie drogi powiatowe. Wszystkie drogi mają numery ewidencyjne, numery nadane przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Każdej drodze nadany jest numer składający się z czterech cyfr i jednej litery, stanowiącej wyróżnik województwa (T). Swoją ewidencję mają także obiekty mostowe. Każdy z obiektów mostowych ma ustalony numer ewidencyjny (Jednolity Numer Inwentarzowy), nadany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Książki dróg i obiektów mostowych są prowadzone w formie papierowej i elektronicznej.

 

Radny Jan Bartosik zapytał czy Powiatowy Zarząd Dróg w Busku – Zdroju prowadzi okresowe i roczne kontrole stanu technicznego dróg powiatowych.

 

Dyrektor PZD w Busku – Zdroju wyjaśnił, że zarówno drogi, jak i obiekty mostowe podlegają zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego okresowym kontrolom, przeprowadzanym raz do roku oraz co 5 lat. Dyrektor PZD w Busku – Zdroju poinformował, że takie przeglądy zarówno dróg, jak i mostów są przeprowadzane i sporządzana jest odpowiednia dokumentacja.

 

Radny Jan Bartosik zwrócił się z pytaniem czy Powiatowy Zarząd Dróg w Busku – Zdroju posiada opracowany plan rozwoju sieci drogowej uwzględniający zakres poprawy stanu technicznego dróg powiatowych oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Odnosząc się do kwestii bezpieczeństwa ruchu, Dyrektor PZD w Busku – Zdroju poinformował, że wszystkie projekty stałej organizacji ruchu na drogach muszą spełniać kryteria zawarte w ustawie Prawo o ruchu drogowym, Rozporządzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Powiatowy Zarząd Dróg w Busku – Zdroju nie posiada planu poprawy bezpieczeństwa ruchu, określającego plan działań na kilkanaście lat. W latach poprzednich podejmowano próby stworzenia takiego planu. Podejmowane działania zależą jednak od możliwości pozyskania środków finansowych. W związku z tym, po ogłoszeniu naboru wniosków na dofinansowanie przebudowy lub remontu dróg w ramach rządowych programów sporządzana jest lista najpilniejszych potrzeb, zadań drogowych wybranych pod kątem ich zgodności z kryteriami tego programu. Powyższe przekazywane jest Zarządowi i Radzie Powiatu celem akceptacji, a następnie składane są wnioski do prowadzącego program. Po otrzymaniu dofinansowania zadania są realizowane. Dyrektor PZD przekazał, że takie plany potrzeb są sporządzane wtedy, kiedy pojawiają się możliwości pozyskania środków finansowych. Ponadto Dyrektor PZD w Busku – Zdroju przekazał, że projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych zakłada możliwość otrzymania przez samorządy dofinansowania na mniejsze projekty, które zapewnią bezpieczeństwo pieszym na drogach gminnych i powiatowych, takie jak przebudowa przejścia dla pieszych. Do tej pory, w ramach naborów wyżej oceniane są skomplikowane i bardziej kosztowne inwestycje.

 

W związku z kolejnym pytaniem Radnego Jana Bartosika odnośnie wydanego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju zarządzenia o podziale dróg powiatowych, Dyrektor PZD w Busku – Zdroju poinformował, że zaliczenie drogi do kategorii dróg powiatowych, ustalenie przebiegu dróg następuje w drodze uchwały Rady Powiatu. Dyrektor PZD w Busku – Zdroju poinformował o dwóch uchwałach w tym zakresie podjętych przez Radę Powiatu w Busku – Zdroju tj.: uchwale w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Buskiego oraz uchwale w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Buskiego.

 

Odnośnie kolejnego pytania Radnego Jana Bartosika dotyczącego zasad i kryteriów według jakich Powiatowy Zarząd Dróg w Busku – Zdroju przedstawia Zarządowi Powiatu inwestycje do realizacji na terenie Powiatu, Dyrektor PZD w Busku – Zdroju wyjaśnił, że wybór zadań, które składane są do danego programu uzależniony jest w głównej mierze od tego czy określone zadanie będzie spełniało kryteria, warunki obowiązujące w danym konkursie, co pozwoli uzyskać wysoką punktację i otrzymać dofinansowanie. Drugą kwestią limitującą liczbę i zakres inwestycji są zabezpieczane przez Radę Powiatu środki finansowe. Dyrektor PZD w Busku – Zdroju dodał, że każdego roku przedkłada Zarządowi Powiatu zestawienie obejmujące wszystkie potrzeby przebudowy i remontów dróg powiatowych wynikające z protokołów zniszczeń w skutek nawalnych deszczy, Programu Fundusz Dróg Samorządowych, zgłoszonych wniosków przez Urzędy Gmin, Rady Sołeckie, Sołtysów i zainteresowanych mieszkańców oraz z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych.

 

Radny Jan Bartosik zwrócił się z pytaniem czy Powiatowy Zarząd Dróg w Busku – Zdroju prowadzi plan odzysku materiałów budowlanych oraz sposobu ich wykorzystania.

 

Dyrektor PZD w Busku – Zdroju wskazał na problem w zakresie ponownego wykorzystania ziemi z wykopów, materiałów powstających w wyniku rozbiórki nawierzchni asfaltowych np. destruktu asfaltowego. W/w materiał był wykorzystywany do utwardzania placów, poboczy, podbudów drogowych. Obowiązujące przepisy z zakresu prawa ochrony środowiska, traktujące destrukt jako odpad, znacznie utrudniają ponowne korzystanie z tego zasobu, gdyż Powiatowy Zarząd Dróg musiałby spełniać odpowiednie warunki magazynowania odpadów. Dyrektor PZD przekazał, że Powiatowy Zarząd Dróg umieszcza w specyfikacji przetargowej zapis, w którym wskazuje, że Wykonawca we własnym zakresie zapewni odbiór tych materiałów. PZD w Busku – Zdroju gromadzi tylko te materiały, które kwalifikują się do ponownego wykorzystania np. kostkę brukową.

 

Następnie Radny Jan Bartosik zapytał, czy realizując poszczególne inwestycje Powiatowy Zarząd Dróg w Busku – Zdroju ma opracowany plan finansowy przebudowy, remontów wraz z utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych.

 

Dyrektor PZD w Busku – Zdroju poinformował, że środki przekazywane przez Radę Powiatu na realizację poszczególnych inwestycji ujęte są w budżecie Powiatu i budżecie PZD w dziale 600 – Transport i łączność, w rozbiciu na poszczególne rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Roboty polegające na przebudowie dróg finansowane są ze środków inwestycyjnych. Nazwa każdego realizowanego odcinka drogi ujęta jest w budżecie jako odrębna pozycja wraz z długością danego odcinka i środkami zabezpieczonymi na jego wykonanie. Remonty dróg, polegające na położeniu nowej nakładki asfaltowej, nie są realizowane ze środków inwestycyjnych, ale także ujęte są w budżecie jako odrębne pozycje wraz z długościami odcinków dróg i środkami przeznaczonymi na ich realizację. Odrębną pulę stanowią wydatki na bieżące utrzymanie dróg. Dyrektor PZD poinformował, że otrzymuje przyznane przez Radę Powiatu środki na powyższy cel w rozbiciu na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej. Wydatki na bieżące utrzymanie dróg podzielone są na następujące kategorie: zimowe utrzymanie dróg, zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg, poziome oznakowanie dróg, pionowe oznakowanie dróg, kopanie, renowacja i czyszczenie rowów, koszenie traw, wycinka krzaków, oprysk, letnie utrzymanie (sprzątanie ulic i dróg), remont
i utrzymanie mostów, remont chodników, remont dróg powiatowych (masa, tłuczeń), remonty cząstkowe, wycinka drzew, nasadzenie. Dyrektor PZD nadmienił, że przedkłada Zarządowi Powiatu kwartalne, półroczne sprawozdania z wykorzystania tych środków.

 

Radny Jan Bartosik zgłosił wniosek, aby na dzisiejszym posiedzeniu Komisji kontrolą objąć realizację n/w postępowań przetargowych:

 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Piasek Wielki – Zagajów – Chinków – Strażnik – Solec Zdrój od km 0+010 do km 7+000 długości 6990 m.
 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0091T Dobrowoda – Piasek Mały – Solec Zdrój od km 5+480 do km 7+900.

 

Powyższy wniosek został przyjęty przez Członków Komisji w głosowaniu:

 

za – 4

przeciw – 0

wstrzymał się – 0

 

Odnośnie inwestycji przebudowa drogi powiatowej Dobrowoda – Piasek Mały – Solec Zdrój, Radny Jan Bartosik zwrócił się z pytaniem czy do badań laboratoryjnych zostały pobrane próbki materiałów użytych do budowy drogi.

 

Dyrektor PZD w Busku – Zdroju poinformował, że powyższe określone zostało w specyfikacji przetargowej. Wyszczególnione zostało jakie badania będą wykonane oraz kto pokrywa ich koszt. Dyrektor PZD przekazał, że takie badania wykonuje niezależne od Wykonawcy laboratorium. Badania są wykonywane na każdym etapie realizacji inwestycji. Wszystkie materiały mają atesty.

 

Odpowiadając na pytanie Radnego Jana Bartosika czy w trakcie przebudowy tej drogi zostały wykonane badania nośności i stopnia zagęszczenia podłoża, Dyrektor PZD w Busku – Zdroju potwierdził, że takie badania zostały wykonane.

 

Odnośnie przedłożonego przez Dyrektora PZD w Busku – Zdroju zestawienia przetargów zrealizowanych w 2019 roku i 2020 roku, Radny Jan Bartosik zwrócił się z pytaniem czy odbioru końcowego robót drogowych dokonano w terminie. Czy były zawierane aneksy dotyczące przedłużenia terminu odbioru?

 

Kierownik Sekcji Ewidencji Planowania i Zamówień Publicznych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Busku – Zdroju Grzegorz Paw poinformował, że o 22 dni przedłużono termin realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Piasek Wielki – Zagajów – Chinków – Strażnik – Solec Zdrój od km 0+010 do km 7+000 długości 6990 m”.

 

Dyrektor PZD w Busku – Zdroju poinformował, że zmiany w/w terminu odbioru robót dokonano za zgodą Wojewody Świętokrzyskiego, gdyż przedmiotowa inwestycja realizowana była przy udziale środków rządowych.

 

Radny Jan Bartosik zwrócił się z pytaniem na jaki okres Wykonawca udzielił gwarancji na zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Piasek Wielki – Zagajów – Chinków – Strażnik – Solec Zdrój od km 0+010 do km 7+000 długości 6990 m” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0091T Dobrowoda – Piasek Mały – Solec Zdrój od km 5+480 do km 7+900”.

 

Dyrektor PZD w Busku – Zdroju przekazał, że w przypadku obydwu zadań Wykonawca udzielił gwarancji na okres 5 lat. Dyrektor PZD dodał, że okres udzielonej gwarancji stanowił jedno z kryterium oceny ofert.

 

Radny Jan Bartosik skierował do Dyrektora PZD w Busku – Zdroju kolejne pytania, czy przebudowa dróg realizowana była w oparciu o pozwolenie na budowę oraz czy po zakończeniu robót w/w drogi poddane zostały kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

Dyrektor PZD w Busku – Zdroju przekazał, że przebudowa dróg realizowana była w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych. Dyrektor PZD w Busku – Zdroju wyjaśnił, że jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę to po zakończeniu robót, przed rozpoczęciem użytkowania, należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie. W przypadku robót realizowanych w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych takiego obowiązku nie ma. Wydział Architektury i Budownictwa przekazuje jeden egzemplarz dokumentacji dotyczącej danego zadania Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, który w każdej chwili może dokonać kontroli. Dyrektor PZD dodał, że Powiatowy Zarząd Dróg w trakcie takich robót, prowadzonych na podstawie zgłoszenia robót budowlanych, prowadzi dziennik budowy pomimo braku takiego obowiązku.

 

Następnie Radny Jan Bartosik poprosił o dzienniki budowy prowadzone dla zadań „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Piasek Wielki – Zagajów – Chinków – Strażnik – Solec Zdrój od km 0+010 do km 7+000 długości 6990 m” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0091T Dobrowoda – Piasek Mały – Solec Zdrój od km 5+480 do km 7+900”, celem sprawdzenia czy wyszczególniono w nich zapisy dotyczące robót zanikających / ulegających zakryciu.

 

Odpowiadając na zapytanie Radnego Jana Bartosika, Kierownik Sekcji Ewidencji Planowania i Zamówień Publicznych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Busku – Zdroju Grzegorz Paw poinformował, że konstrukcja poszerzenia jezdni drogi powiatowej Nr 0091T Dobrowoda – Piasek Mały – Solec Zdrój przedstawia się następująco: stabilizacja cementem o grubości 15 cm, podbudowa z kruszywa – warstwa dolna o grubości 15 cm, podbudowa z kruszywa – warstwa górna o grubości 10 cm. Kierownik Sekcji Ewidencji Planowania i Zamówień Publicznych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Busku – Zdroju Grzegorz Paw dodał, że podbudowa wykonana została w technologii MMCE. Nawierzchnia to warstwa wyrównawcza oraz warstwa ścieralna o grubości 4 cm.

 

Radny Jan Bartosik nadmienił, że otrzymał zdjęcia świadczące o tym, że do wykonania poszerzenia użyto materiału z dodatkiem gliny.

 

Dyrektor PZD w Busku – Zdroju uzupełnił, że w/w droga była pierwszym projektem realizowanym przez PZD w Busku – Zdroju według takiej technologii. Przedmiotowa technologia jest skuteczna i będzie stosowana przez PZD w Busku – Zdroju tam, gdzie będzie to możliwe. Poszerzenia drogi zostały wykonane zgodnie z przyjętą technologią. Nie ma możliwości, aby warstwy podbudowy nie miały założonej grubości 15 czy 10 cm.
Do wykonania podbudowy użyto mieszanki kruszywa o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm. Przedłożono atesty potwierdzające spełnianie wymogów. Inspektor Nadzoru dokonał odbioru w/w robót. Badania laboratoryjne dotyczące nośności konstrukcji poszerzenia również potwierdziły spełnianie wymogów.

 

Radny Jan Bartosik poinformował o uwagach zgłaszanych przez mieszkańców dotyczących zastosowanego rozwiązania w m. Piasek Wielki, gdzie zamiast chodnika, powstała ścieżka rowerowa. Radny nadmienił, że jest to wieś o zwartej zabudowie.  We wsi znajduje się Kościół, placówka WTZ, sklep, budynek OSP. Następnie Radny Jan Bartosik zwrócił uwagę na oznakowanie w/w ścieżki rowerowej, które nie dopuszcza ruchu pieszych. Radny stwierdził, że większą uwagę powinno zwracać się na bezpieczeństwo mieszkańców.

 

Dyrektor PZD w Busku – Zdroju poinformował, że po wybudowaniu chodnika pojawia się problem jego właściwego utrzymania. Dyrektor PZD w Busku – Zdroju przypomniał,
że z obecnych przepisów wynika, że w odniesieniu do niektórych wskazanych miejsc to nie zarządca drogi, lecz właściciele poszczególnych nieruchomości mają zapewnić utrzymanie czystości przez uprzątnięcie błota, śniegu i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości. Drugą kwestią, która przemawiała za budową ścieżki rowerowej, było to, że nie wszędzie szerokość pasa drogowego była wystarczająca do wybudowania chodnika. Dyrektor PZD nadmienił, że musiałby uzyskać zgodę na odstępstwo od przepisu w zakresie umożliwiającym zmniejszenie szerokości chodnika. Następnie Dyrektor PZD w Busku – Zdroju zwrócił uwagę na kwestię usytuowania chodnika względem jezdni, jego pochylenia, spadku, informując, że budowa chodnika kolidowałaby z istniejącymi ogrodzeniami posesji.

 

Odpowiadając na pytanie Radnego Jana Bartosika czy projekt przewiduje prawidłowe oznakowanie poziome i pionowe, Dyrektor PZD w Busku – Zdroju poinformował,
że oznakowanie wykonywane jest zgodnie z założeniami. W niektórych przypadkach wykonywane jest tylko pionowe oznakowanie dróg.

 

Radny Jan Bartosik zwrócił uwagę, że w obrębie wjazdu na drogę powiatową Nr 0095T
od strony m. Nowy Korczyn brak było znaku ograniczającego tonaż. Znak ten został ustawiony po około pół roku od zakończenia inwestycji.

 

Dyrektor PZD w Busku – Zdroju wyjaśnił, że realizacja inwestycji ze środków rządowych wymusza taką konstrukcję nawierzchni, która znosi ograniczenia tonażu. Projekt oznakowania, projekt zgłoszony do Wojewody Świętokrzyskiego takiego ograniczenia nie zakładał.
W/w znak został ustawiony po okresie około pół roku użytkowania na wniosek mieszkańców.

 

Radny Jan Bartosik zwrócił się z pytaniem czy w trakcie realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Piasek Wielki – Zagajów – Chinków – Strażnik – Solec Zdrój był taki moment, że nie było Inspektora Nadzoru.

 

Dyrektor PZD w Busku – Zdroju zaprzeczył, że taka sytuacja miała miejsce. Dyrektor PZD wyjaśnił, że nastąpiła zmiana Inspektora Nadzoru ze względu na rezygnację z pracy jednego
z pracowników PZD. O powyższym zawiadomieni zostali Wojewoda Świętokrzyski oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

 

Radny Jan Bartosik stwierdził, że powyższą ścieżkę należy oznakować tak, aby z ustawionych znaków drogowych wynikało, że jest to droga dla pieszych. Obecnie pieszy jest pozbawiony możliwości bezpiecznego poruszania się.

 

Radny Jan Bartosik zapytał o wartość robót po przetargu na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Piasek Wielki – Zagajów – Chinków – Strażnik – Solec Zdrój od km 0+010 do km 7+000 długości 6990 m” a także o wartość robót dodatkowych i całkowitą wartość zadania po zakończeniu robót.

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju oraz Kierownik Sekcji Ewidencji Planowania i Zamówień Publicznych w PZD w Busku – Zdroju poinformowali, że wartość robót po przetargu na w/w zadaniu to 4 313 625,24 zł. Zawarto jeden aneks na roboty dodatkowe na kwotę 300 051,12 zł. Prace dodatkowe były współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody. W trakcie realizacji zadania wystąpiły także roboty zaniechane. Całkowita wartość zadania po zakończeniu inwestycji to 4 243 033,95 zł. Oszczędności, które wystąpią w trakcie realizacji zadania są zwracane do Wojewody Świętokrzyskiego.

 

Radny Jan Bartosik przekazał, uwagi mieszkańców dotyczące realizacji przebudowy drogi powiatowej Piasek Wielki – Zagajów – Chinków – Strażnik – Solec Zdrój odnoszące się do wykonania zjazdów na posesję.

 

Dyrektor PZD w Busku – Zdroju wyjaśnił, że asfaltowa nawierzchnia zjazdów została wykonana u właścicieli tych posesji, którzy pokryli koszty jej realizacji. Dyrektor PZD dodał, że jeżeli w trakcie realizacji inwestycji dokonywana jest rozbiórka dotychczasowych zjazdów wykonanych z kostki brukowej lub z nawierzchnią asfaltową to Inwestor ma obowiązek ich odbudowy. Jeżeli PZD posiada decyzję o pozwoleniu na budowę sprzed np. trzech lat, to w tym okresie powstały nowe budynki i zjazdy do tych posesji też należy wykonać.

 

Radny Jan Bartosik powrócił do kwestii odzysku materiałów budowlanych oraz zapisów specyfikacji dotyczących odbioru przedmiotowych materiałów przez Wykonawcę. Radny zwrócił uwagę, że niektóre z tych materiałów są użyteczne.

 

Dyrektor PZD w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak poinformował, że materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania (betonowe kręgi spod dróg - jeżeli nie są złamane, bariery ochronne, znaki drogowe) są demontowane i odwożone na teren Powiatowego Zarządu Dróg. PZD nie zabiera betonowych kręgów spod istniejących zjazdów, zakupionych przez mieszkańców.

 

Radny Jan Bartosik zwrócił uwagę, że niedługo po wykonanej przebudowie drogi krajowej
w Stopnicy, podczas której wykonano nowe zjazdy na posesje realizowano chodnik
w m. Wolica i w trakcie tej inwestycji dokonano ponownej wymiany betonowych kręgów pod zjazdami.

 

W związku z wątpliwościami zgłaszanymi Radnemu Janowi Bartosikowi odnośnie dwóch firm z m. Staszów funkcjonujących pod jednym adresem, przystępujących do przetargów, Dyrektor PZD w Busku – Zdroju wyjaśnił, że po zamieszczeniu na stronie internetowej informacji
o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, Wykonawcy składają oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

 

Radny Jan Bartosik zwrócił się z pytaniem czy Wykonawca przedmiotowej inwestycji przedłożył program zapewnienia jakości określający organizację wykonywania robót, kwalifikacje i doświadczenie pracowników, metody, procedury kontroli i sterowania jakością robót a także procedury kontroli podwykonawców. Czy w przypadku w/w inwestycji roboty zlecano Podwykonawcom?

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju oraz Kierownik Sekcji Ewidencji Planowania i Zamówień Publicznych w PZD w Busku – Zdroju przekazali, że Inwestor może w specyfikacji przetargowej określić czy dopuszcza udział Podwykonawców. Główny Wykonawca powinien dokonać zgłoszenia Podwykonawcy Inwestorowi, celem akceptacji. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju oraz Kierownik Sekcji Ewidencji Planowania i Zamówień Publicznych w PZD w Busku – Zdroju poinformowali, że zanim główny Wykonawca otrzyma pieniądze na swój rachunek, musi udowodnić, że zapłacił Podwykonawcy.

 

Radny Jan Bartosik zapytał o wartość robót po przetargu na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0091T Dobrowoda – Piasek Mały – Solec Zdrój od km 5+480 do km 7+900”
a także o wartość robót dodatkowych i całkowitą wartość zadania po zakończeniu robót.

 

Kierownik Sekcji Ewidencji Planowania i Zamówień Publicznych w PZD w Busku – Zdroju Grzegorz Paw poinformował, że wartość robót po przetargu na w/w zadaniu to
1 168 581,59 zł. Całkowita wartość zadania po zakończeniu inwestycji to 1 077 164,54 zł.
Na tym zadaniu wystąpiły oszczędności.

 

Następnie Radny Jan Bartosik przekazał uwagi mieszkańców dotyczące zamieszczanych na stronie internetowej informacji o wynikach postępowań przetargowych. W przedmiotowej informacji nie ma wskazanego terminu wykonania przez Wykonawcę danego zadania.

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju oraz Kierownik Sekcji Ewidencji Planowania i Zamówień Publicznych w PZD w Busku – Zdroju wyjaśnili, że Prawo zamówień publicznych nie wymaga tego na tym etapie postępowania. Informacja na temat terminu
w jakim Wykonawca ma zrealizować zadanie zawarta jest w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Komisja Rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń do przedstawionej dokumentacji i informacji.

Głosowano:

za – 4

przeciw – 0

wstrzymał się – 0.

 

Ad. 6

W sprawach różnych nie zgłoszono żadnych wniosków.

 

Ad. 7

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś podziękował zebranym za przybycie i o godz. 1505 zamknął posiedzenie Komisji.

 

Podpisy:

 1. Krzysztof Wojtaś - Przewodniczący Komisji ………………………………………………...
 2. Bogusława Majcherczak - Wiceprzewodnicząca Komisji …………………………………...
 3. Jan Bartosik - …………………………………………………………………………………..
 4. Roman Duda - ………………………………………………………………………………….
 5. Ludomir Leszczyński - ………………………………………………………………………...

 

Protokół otrzymują:

 1. Kierownik jednostki kontrolowanej ………………………………………………………….
 2. Przewodniczący Rady Powiatu ………………………………………………………………..

 

 

 

 

Protokół sporządziła:

Barbara Nowocień

 

Notatka służbowa z dn. 08.10.2020 r.

W dniu 8 października 2020 r. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał się z protokołem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 września 2020 roku, której przedmiotem było przeprowadzenie kontroli realizacji wybranych postępowań przetargowych w zakresie inwestycji drogowych.

Po zapoznaniu się z w/w protokołem Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak wniósł poprawkę polegającą na zmianie zapisu na stronie 3 protokołu z słów „Dyrektor PZD w Busku – Zdroju poinformował, że Powiatowy Zarząd Dróg w Busku – Zdroju takiego rejestru nie prowadzi.” na „Dyrektor PZD w Busku – Zdroju poinformował, że Powiatowy Zarząd Dróg w Busku – Zdroju taki rejestr prowadzi.”.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2020-10-19
Data publikacji:2020-10-19
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:238

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-10-30 11:46:33Mateusz OlszewskiDodano: "Notatka służbowa z dn. 08.10.2020 r."Protokół Nr 23/2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w Powiatowym Zarządzie Dróg w Busku - Zdroju w dniu 18 września 2020 roku