Protokół Nr XX/2020 z Sesji Rady Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 listopada 2020

Protokół Nr XX/2020 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju, która odbyła się w dniu 23 października 2020 r. roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju w  trybie  hybrydowym [ PDF]

Znak: BR. 0002.2.20.2020                                                                                                  

Protokół   Nr   XX / 2020
z  Sesji  Rady  Powiatu  w  Busku  - Zdroju
która   odbyła   się   w   dniu   23  października  2020   roku
w   Starostwie   Powiatowym  w   Busku  -  Zdroju
w  trybie  hybrydowym

w  Sesji  udział  wzięli:

 • Radni  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju

oraz

 • Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju - Grzegorz Lasak

 

Listy  obecności  radnych  oraz zaproszonych osób stanowią  załączniki  nr  1  i  nr  2  do niniejszego protokołu.

      

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Zarządu  Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu  Powiatu  Buskiego w 2020 roku.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej w  Busku - Zdroju  przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2019 rok oraz podziału wyniku finansowego za ten okres.
 10. Podjęcie   uchwały    Rady   Powiatu   w   Busku - Zdroju   w   sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju. 
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przekazania petycji według właściwości.
 13. Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za I półrocze 2020 roku.
 14. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2020 roku.
 15. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w Powiecie Buskim  w I półroczu 2020 roku.
 16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Buskiego w roku szkolnym 2019/2020.
 17. Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2019 rok przez osoby zobowiązane do ich składania na podstawie art. 25 c ust. 1,3 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
 18. Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2019 rok przez Radnych Rady Powiatu w Busku - Zdroju.
 19. Zapoznanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  z protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Busku - Zdroju w Powiatowym Zarządzie Dróg w Busku - Zdroju.
 20. Sprawy różne i wolne wnioski.
 21. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

     

Ad. 1

Obradom przewodniczył Andrzej Gądek  -  Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał     zebranych   i  o  godz.  9.00   otworzył   XX  Sesję   Rady   Powiatu   w   Busku  -  Zdroju.

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie  danych,  poinformował, iż:

    • Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas obrad Sesji Rady Powiatu

w Busku - Zdroju jest Starosta Buski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju.

    • Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju jest jawna, a dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku transmitowania i rejestracji obrad Rady Powiatu w Busku - Zdroju za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz ich udostępniania na podstawie art. 15 ust. 1a   ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

    • Obowiązek informacyjny w pozostałym zakresie został zrealizowany poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej administratora oraz na drzwiach sali, w której odbywają się obrady Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

 

 

 

Ad. 2

Przewodniczący Rady Powiatu  Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 18 Radnych (1 Radny nieobecny usprawiedliwiony, Radny Stanisław Krzak uczestniczył w Sesji do godz. 10.00), co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał  oraz decyzji.

 

Ad. 3

1. Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz, uzasadniając, zgłosił wnioski o wprowadzenie do  porządku   obrad   po  pkt  12,  pkt  13  i  pkt   14  w  brzmieniu:

 

13. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/189/2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według  algorytmu  w  2020  roku   na  realizację   zadań  z  zakresu   rehabilitacji   zawodowej  i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim”.

 

14. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w  sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju na okres 5 lat powierzchni użytkowej 142,40 m2 z przeznaczeniem pod działalność apteki ogólnodostępnej bez przeprowadzania  procedury  przetargowej".

 

Kolejne punkty pozostają bez zmian z zachowaniem ciągłości numeracji, tak więc:

dotychczasowy pkt 13 otrzyma numerację 15,

dotychczasowy pkt 14 otrzyma numerację 16

dotychczasowy pkt 15 otrzyma numerację 17

dotychczasowy pkt 16 otrzyma numerację 18

dotychczasowy pkt 17 otrzyma numerację 19

dotychczasowy pkt 18 otrzyma numerację 20

dotychczasowy pkt 19 otrzyma numerację 21

dotychczasowy pkt 20 otrzyma numerację 22

dotychczasowy pkt 21 otrzyma numerację 23.

 

2. Radny Piotr Wąsowicz zgłosił wniosek, aby w porządku obrad, najlepiej na początku Sesji, uwzględnić wystąpienie Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej  w  Busku - Zdroju  na  temat  bieżącej  sytuacji  w  Szpitalu.

 

W odniesieniu do powyższego Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poinformował, iż powyższy wniosek  zostanie  uwzględniony  i zrealizowany w  początkowej  części  Sesji.

 

3. Radny Tadeusz Jewiarz zabrał głos odnośnie wprowadzenia do porządku obrad pkt 14 w brzmieniu: "Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w  sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju na okres 5 lat powierzchni użytkowej 142,40 m2 z przeznaczeniem pod działalność apteki ogólnodostępnej bez przeprowadzania  procedury  przetargowej".  Radny zwrócił się z pytaniem, czy nie ma tu pewnego konfliktu, gdyż pierwsza  umowa  może być zawarta na 3 lata, a dopiero druga na okres 5 lat.

 

Do powyższego odniósł się Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz informując, iż powierzchnia użytkowa z przeznaczeniem pod działalność apteki jest już dzierżawiona od 10 lat, zatem nie jest to pierwsza umowa. Ponadto, stosuje się tutaj inne przepisy niż ustawa o gospodarce nieruchomościami.

 

Innych  propozycji  zmian  porządku  obrad  nie  zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał pod głosowanie wniosek Przewodniczącego  Zarządu Jerzego Kolarza o wprowadzenie do porządku  obrad  po  pkt  12,  pkt  13 w przytoczonym wyżej  brzmieniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał pod głosowanie wniosek Przewodniczącego  Zarządu  Jerzego  Kolarza o wprowadzenie do porządku  obrad  po  pkt  13,  pkt  14 w przytoczonym wyżej  brzmieniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Pozostałe punkty pozostają bez zmian z zachowaniem ciągłości numeracji jak podano wyżej.

 

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, porządek obrad wraz z w/w zmianami został  przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w  głosowaniu:

 

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Ad. 4

Protokół  Nr  XIX/ 2020  z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju  z  dnia  25  września 2020  roku  został  przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w   głosowaniu: 

 

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad. 5

Sprawozdanie  Zarządu  Powiatu  za  okres  międzysesyjny  tj. od  dnia  25  września  2020  roku  do  dnia 23 października 2020 roku, przekazane zostało Radnym Rady Powiatu w formie papierowej oraz zamieszczone zostało na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju, celem zapoznania się. W okresie międzysesyjnym Zarząd  odbył  5 posiedzeń. 

Sprawozdanie   z   prac  Zarządu  Powiatu  z  działalności w okresie  międzysesyjnym,  stanowi  załącznik   nr   3  do   niniejszego  protokołu.

 

1. Radny Ludomir Leszczyński w odniesieniu do w/w sprawozdania zwrócił się z pytaniem dlaczego Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju w sprawie zwiększenia środków finansowych na pokrycie kosztów  indywidualnego  nauczania.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż wniosek dotyczący indywidualnego nauczania został rozpatrzony pozytywnie, natomiast nie zwiększono budżetu tejże placówki.  Zarząd Powiatu w miesiącu listopadzie dokona szczegółowej analizy wydatków i wówczas  jeśli będzie  taka  potrzeba  budżety w poszczególnych jednostkach będą uzupełniane. Ponadto, obecnie w szkołach wprowadzone jest nauczanie zdalne, więc nauczanie indywidualne stało się bezprzedmiotowe.

2. Radna Teresa Krupska powołując się na zapisy w protokole z posiedzenia Zarządu Powiatu poinformowała, iż Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach  w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne przekazanie wyciętego drzewa osobie deklarującej przyjęcie drzewa w zamian za jego usunięcie z terenu Placówki. Radna przypomniała, iż zlecono Wykonawcy wycięcie ok. 30 drzew, za co zapłacono  prawie 8 tys zł. Za kwotę 1 tys zł zostały sprzedane najpiękniejsze, najzdrowsze drzewa, takie jak lipy, buki, jesiony i teraz jeszcze trzeba prosić kogoś, aby zabrał resztę drzewa za darmo. Radną dziwi, że Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe, biorąc pod uwagę, że są firmy, które w rozliczeniu za wycinkę, po prostu zabierają ścięte drzewa. Ponadto Radna poinformowała, że Dyrektor Placówki w terminie do końca bieżącego roku zobowiązany został do nasadzenia drzewek podobnego gatunku  jak te, które zostały wycięte, na zakup których również trzeba przeznaczyć środki finansowe. Radna zwróciła się z pytaniem jaki to jest system gospodarności? Radna podkreśliła, iż jest absolutnie oburzona takim działaniem. Ponadto, czytając protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu, Radnej nasuwa się wniosek, że Zarząd Powiatu wszystko rozpatruje pozytywnie.

W odniesieniu do powyższego Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przypomniał, iż powyższa sprawa była już wielokrotnie omawiana i wyjaśniana. W/w wycinka drzew podyktowana była uzasadnioną, stosowną decyzją Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniony został Wykonawca. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż osoba fizyczna może sobie wybrać Wykonawcę jakiego chce i umówić się z Nim jak chce. Natomiast w omawianym wyżej przypadku zachowane muszą zostać stosowne procedury i tak też to zostało zrobione.  Część ściętego drzewa udało się sprzedać, część nabywcy nie znalazła, ale jak Przewodniczący Zarządu poinformował, osobiście kontaktował się z jednym z przedsiębiorców z terenu Powiatu Buskiego, który zadeklarował, że drzewo zabierze, plac uprzątnie oraz wpłaci określoną kwotę darowizny na rzecz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach.  Przewodniczący Zarządu poinformował również o procedurze stosowanej przy wycince drzew w Powiatowym Zarządzie Dróg w Busku - Zdroju. Co do nasadzeń nowych drzew Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż Dyrektor  Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach winien się wywiązać jak najszybciej z w/w zobowiązania,  starając  się  jednocześnie  pozyskać  sadzonki  drzew w sposób nieodpłatny.

3. Radny Stanisław Lolo nawiązał do swojego wniosku zgłoszonego podczas ostatniej Sesji Rady Powiatu jak również złożonego w formie pisemnej, w którym zwrócił się do Starosty Buskiego i Zarządu Powiatu o wystąpienie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przebudowę skrzyżowania na drodze krajowej Nr 73 Warszawa - Kielce - Tarnów - dotyczy skrzyżowania z drogą powiatową z miejscowości Pacanów w kierunku Niegosławic. Zapisy w protokole z posiedzenia Zarządu Powiatu mówią, że Zarząd Powiatu analizował powyższy wniosek i zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju do przekazania go do GDDKiA. Radny Stanisław Lolo liczył, że to Zarząd Powiatu jako właściciel drogi sam wystąpi do GDDKiA. Radny poinformował, że w takiej sytuacji równie dobrze sam mógłby skierować wniosek do GDDKiA i na przyszłość tak będzie robił, skoro Zarząd Powiatu jest tylko pośrednikiem. Jednocześnie Radny przypomniał wcześniejszą wypowiedź Starosty Buskiego z Sesji absolutoryjnej, że: Radni z PiS nie składają wniosków,  a nie, że są one nierozpatrywane.

W odniesieniu do powyższego Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż Zarząd Powiatu, czy Powiat nie jest właścicielem w/w skrzyżowania. Jeśli jest skrzyżowanie dwóch dróg mających inną podległość to realizatorem inwestycji jest zawsze Zarządca wyższego rzędu. Tak więc wniosek Radnego Stanisława Lolo na posiedzeniu Zarządu Powiatu został przeanalizowany z zobowiązaniem dla Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju do przekazania go do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, celem rozpatrzenia.

 

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poprosił o wystąpienie Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej  w  Busku - Zdroju  na  temat  bieżącej  sytuacji  w  Szpitalu  związanej  z  COVID-19.

 

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej  w  Busku - Zdroju Grzegorz Lasak  poinformował, iż Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję polecającą Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju  w okresie od dnia 19 października 2020 roku realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla pacjentów z całego województwa świętokrzyskiego.  Na mocy przedmiotowej decyzji wyeliminowani są z leczenia w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju pozostali pacjenci Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, Chirurgii Ogólnej,  Ginekologiczno - Położniczego, Geriatrii, Interny, Gruźlicy i Chorób Płuc. Jedynym kryterium  branym obecnie pod uwagę jest pozytywny wynik COVID-19. Ponadto konieczne jest zaprzestanie działalności trzech Poradni działających przy ZOZ w Busku - Zdroju. Dyrektor poinformował, iż do dnia 16 listopada br., w/w Poradnie przeniesione zostaną do pomieszczeń wydzierżawionych w budynku dawnej szkoły budowlanki. W związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju stał się jednym dużym Oddziałem Zakaźnym przeznaczonym do hospitalizacji pacjentów z COVID-19. Dyrektor poinformował, iż złożył do Wojewody Świętokrzyskiego wniosek w sprawie zmiany w/w decyzji, proponując pewne rozwiązania w zakresie wyłączenia części Szpitala i pozostawienia jej dla pacjentów z negatywnym wynikiem COVID-19, jednak Wojewoda Świętokrzyski nie wyraził zgody na powyższe. Czynione są starania, aby pacjenci cały czas mieli zapewniony dostęp do lekarzy, gdzie  być może trudniej jest do godz. 18.00, ale po godz. 18.00 działa nocna i świąteczna opieka medyczna. Dyrektor poinformował, iż Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju  działa na  tyle  na  ile  może w tym  trudnym okresie. Wyzwanie, które Wojewoda Świętokrzyski postawił przed Zespołem Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, wymaga zintensyfikowania działań mających na celu zabezpieczenie pacjentów, ale też  personelu Szpitala, który jest zdziesiątkowany. Pojawiają się liczne, już nie tylko pojedyncze zakażenia, ale ogniska zakażeń na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych jak Geriatria, Interna, Chirurgia. Trudna sytuacja jest na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej. Z uwagi na coraz mniejszą ilość pielęgniarek z uwagi na kwarantannę lub pogorszenie stanu zdrowia, pielęgniarki  przesuwane są do pracy z Oddziału na Oddział. Dyrektor poinformował, iż pracownicy Szpitala też już są pacjentami. Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak poinformował, iż zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego ZOZ w Busku - Zdroju od dnia 19 października 2020 roku do 25 października 2020 roku powinien zapewnić 44 łóżka dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem COVID-19, a na dzień dzisiejszy w Szpitalu przebywa już blisko 50  pacjentów z pozytywnym wynikiem. Łączna liczba zgonów z tytułu koronawirusa wynosi obecnie 7. Dyrektor ZOZ poinformował, iż podczas spotkania z Wojewodą Świętokrzyskim, w którym uczestniczył wraz ze Starostą Buskim, deklarowano m. in. pomoc ze strony konsultantów wojewódzkich związaną z przeniesieniem przebywających obecnie w ZOZ w Busku - Zdroju pacjentów z negatywnym wynikiem COVID-19 do innych placówek, by móc zacząć przyjmować pacjentów z wynikiem dodatnim. Tego polecenia Wojewody Świętokrzyskiego ci konsultanci nie wykonali, a Dyrektor ZOZ był adresatem skarg i interwencji. Dyrektor poinformował o problemach w tym zakresie, wskazując np. na pacjentki Oddziału Ginekologiczno - Położniczego, którym inne Szpitale w regionie odmówiły przyjęcia, podczas gdy Oddział  Ginekologiczno - Położniczy w Busku - Zdroju pełnił rolę Ośrodka Opieki Położniczo - Ginekologicznego dla kobiet z podejrzeniem zakażenia wirusem COVID-19. Dyrektor zwrócił uwagę na brak  solidarności  z innymi szpitalami, które próbują różnych pacjentów dowozić do Szpitala w Busku - Zdroju, nawet takich, którzy nie mają dodatniego wyniku COVID-19.  Dyrektor  poinformował o przypadkach kierowania do ZOZ w Busku - Zdroju pacjentów, którzy oprócz COVID-19 cierpią także na inne schorzenia m. in. choroby psychiczne, czy pacjenci po udarze. Dyrektor poinformował o incydencie, kiedy ze Szpitala w Morawicy próbowano skierować pacjenta do Szpitala w Busku - Zdroju, podczas gdy pacjent ten winien być zabezpieczony przez profilowaną jednostkę. To są również przykłady na to, że polecenia Wojewody Świętokrzyskiego nie są wykonywane, a Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju jest beneficjentem skarg. Dyrektor ZOZ poinformował, iż obecnie należy podać do Wojewody Świętokrzyskiego realną liczbę łóżek w Szpitalu, które mogą być przeznaczone do leczenia pacjentów z COVID-19, w oparciu o możliwości kadrowe. W rejestrze Wojewody w ZOZ w Busku - Zdroju jest wykazane 202 łóżka + 5 izolatek. Mówiąc realną liczbę łóżek, Dyrektor ZOZ ma na myśli po pierwsze względy bezpieczeństwa, po drugie obsadę personelu pielęgniarskiego, który obecnie jest znacznie okrojony z uwagi na zachorowania, również na COVID-19 i kwarantannę. Dyrektor zaznaczył, że dziś nie tyle samo łóżko jest istotne, ale to, kto się zajmie pacjentem  i czy jest co najmniej zapewniony dostęp do tlenu. Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju posiada duży zbiornik z tlenem, który jest rozprowadzany sieciowo w wyremontowanych, zmodernizowanych pomieszczeniach jak np. Oddział Ginekologii. Ok. 99% pacjentów z COVID-19 wymaga tlenoterapii. Stosowane są też butle tlenowe, które jednak szybko się zużywają. Dyrektor poinformował, że podczas spotkania z Wojewodą padła również deklaracja odnośnie zapewnienia Szpitalowi niezbędnego sprzętu i środków ochrony osobistej. Dyrektor wskazał na znaczny wzrost zużycia tego rodzaju asortymentu oraz tlenu medycznego. Dyrektor poinformował o dokonaniu zakupów m. in. masek i kombinezonów ochronnych. Pacjenci z COVID-19 w Szpitalu w Busku - Zdroju, podobnie jak w innych szpitalach leczeni są farmakologicznie, zachowawczo.  Dyrektor poinformował o utworzeniu punktu pobierania wymazów, który został usytuowany na parkingu obok budynku administracyjnego Szpitala. By odciążyć pielęgniarki, do pobierania wymazów przez 7 dni w tygodniu poproszone zostały Wojska Obrony Terytorialnej.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak złożył podziękowanie dla całej załogi Szpitala za wspólną pracę, zrozumienie i solidarność.  Zwracając się do  Rady Powiatu i Zarządu Powiatu podziękował za dotychczasowe wsparcie i pomoc oraz  poprosił na przyszłość o większe zaufanie i niespowalnianie pewnych działań, aby jeszcze lepiej służyć  pacjentom. Dyrektor podziękował Radnemu Janowi Bartosikowi za wspólny wyjazd do Pana Marszałka i pomoc w pozyskaniu środków finansowych. Dyrektor podziękował Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego i Wojewodzie Świętokrzyskiemu za pomoc finansową i wsparcie w zakresie zaopatrzenia Szpitala w niezbędny sprzęt.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek przyłączył się do w/w podziękowań dla Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Wojewody Świętokrzyskiego. Jednocześnie  wskazał przypadki i zwrócił uwagę na potrzebę zabezpieczenia pacjentów z terenu Powiatu Buskiego z innymi chorobami niż COVID - 19. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Zioło, jako lekarz zwrócił uwagę na wysoką umieralność spowodowaną przez choroby współistniejące.  Jeśli pacjent choruje na nadciśnienie i się nie leczy to możliwość wystąpienia udaru przy COVID-19 wzrasta 10-krotnie, a przy chorobach serca przy COVID-19, 8-krotnie wzrasta ryzyko zawału. Jest to  bardzo istotne, biorąc pod uwagę utrudniony dostęp do specjalistów.

Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak poinformował, iż sugerował doradcom Wojewody Świętokrzyskiego, aby rozłożyć ten ciężar walki z koronawirusem na wszystkie szpitale lub, aby chociaż utworzyć dodatkowy Oddział w Pińczowie, czy w Chmielniku. Dyrektor wyraził nadzieję, że to z czasem nastąpi.  Dyrektor stwierdził, iż nie chciałby zawyżać statystyk umieralności w Szpitalu w Busku - Zdroju z tego tytułu, że jest wyznaczony  do  świadczenia opieki zdrowotnej w związku z COVID-19. Dyrektor stwierdził, że od 1989 roku pod pretekstem reform psuje się system ochrony zdrowia w Polsce. Zaznaczył i podał przykłady, że akurat w służbie zdrowia w tamtym okresie czasu były dobre rozwiązania. Obecnie trudno jest wskazać pozytywny okres w zakresie ochrony zdrowia.

Radny Piotr Wąsowicz zwrócił się z pytaniem do Dyrektora ZOZ o sprecyzowanie ile jest w Szpitalu w Busku - Zdroju łóżek z respiratorami i jak się to ma w stosunku do innych szpitali? 

W odniesieniu do powyższego Dyrektor poinformował, iż  Szpital w Busku - Zdroju zabezpieczył zgodnie z  decyzją Wojewody Świętokrzyskiego 11 łóżek respiratorowych  dla pacjentów z COVID-19.  Zgodnie z ogólną liczbą łóżek ZOZ w Busku - Zdroju powinien tych łóżek zabezpieczyć 20, jednak Dyrektor ZOZ nie zgodził się na powyższe, bowiem nie posiada na tyle personelu medycznego. Dyrektor przypomniał, iż  Wojewoda Świętokrzyski deklarował pomoc konsultantów wojewódzkich, jednak to nie zostało zrealizowane.  Dyrektor wskazał, że inne, większe  szpitale zabezpieczają  mniejszą  liczbę łóżek  respiratorowych.

Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak nadmienił również o zasłyszanych informacjach odnośnie objęcia przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju nadzoru nad dwoma obiektami uzdrowiskowymi Oblęgorek i Mikołaj przeznaczonymi dla pacjentów z COVID-19 jako izolatoria.  Zdaniem Dyrektora w/w podmioty posiadają lekarzy więc winni zabezpieczyć kadrę lekarską we własnym zakresie. Dyrektor poinformował, iż nie będzie w stanie zabezpieczyć ani jednego lekarza do pracy w w/w podmiotach.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak udzielił odpowiedzi na  zapytanie Radnej Bogusławy Majcherczak w zakresie zabezpieczenia osób dializowanych  z uwzględnieniem przypadków, gdy  osoba dializowana  może być zarażona COVID- 19. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak udzielił również odpowiedzi na  zapytanie Radnej Bogusławy Majcherczak odnośnie przyspieszonych szkoleń dla pielęgniarek w zakresie obsługi respiratorów. Takie przeszkolenie zostało zorganizowane i trwało, ale zostało przerwane, bo w tej chwili cały szpital  jest Oddziałem Zakaźnym  i Dyrektor nie przewiduje zwiększenia bazy łóżkowej do 20, bo nie będzie w stanie zabezpieczyć personelu medycznego, biorąc pod uwagę, iż pacjenta przy respiratorze zaintubować musi lekarz.

Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju stał się podmiotem leczniczym przeznaczonym do hospitalizacji pacjentów z COVID-19. Decyzja Wojewody w tym względzie jest ostateczna. W przypadku protestu i braku zgody na decyzję  Wojewody, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej zostaje odwołany, a w Jego miejsce powołany zostaje Pełnomocnik Wojewody do zarządzania Szpitalem. Starosta  Buski zwrócił uwagę na obecnie dobrą sytuację finansową Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

Dyrektor Grzegorz Lasak wyraził nadzieję, że Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju  sprosta wyzwaniom postawionym przez Wojewodę Świętokrzyskiego i nie zawiedzie pacjentów i społeczeństwa. 

 

Radny Stanisław Krzak za zgodą Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka uczestniczył w Sesji Rady Powiatu do godz. 10.00. Od godz. 10.00 liczba Radnych uczestniczących w Sesji wynosiła  17.

Przewodniczący Rady Powiatu  Andrzej Gądek o godz. 10.30 ogłosił 10 minutową przerwę w obradach, w celu przewietrzenia sali. Po przerwie przystąpiono do realizacji pkt 6 porządku obrad.

 

 

Ad. 6

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie  Powiatu  Buskiego w 2020 roku.

            Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

         Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu

     uchwały.

          W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

     uchwały   wraz  z  autopoprawką  pod  głosowanie.

            Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

       za - 17

       przeciw - 0

       wstrzymał się - 0                                                   

       Uchwała   Nr  XX / 228 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  23 października 2020  roku  w  sprawie  zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku -  stanowi  załącznik  nr  4 do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 7

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu  Powiatu  Buskiego w 2020 roku.

            Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

       Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu

uchwały.

         W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

    uchwały  wraz  z  autopoprawką  pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

       za - 17

       przeciw - 0

        wstrzymał się - 0

Uchwała   Nr  XX / 229 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  23  października 2020  roku  w  sprawie przeniesień w wydatkach budżetu  Powiatu  Buskiego w 2020 roku -  stanowi  załącznik  nr  5  do  niniejszego  protokołu.

          

           Ad. 8

           Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju  w  sprawie zmiany uchwały Nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030.

          

       Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

         Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu

     uchwały.

         W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

    uchwały  wraz  z  autopoprawką  pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

       za - 17

       przeciw - 0

       wstrzymał się - 0                           

       Uchwała   Nr  XX / 230 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  23  października   2020  roku  w  sprawie zmiany uchwały Nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030  -  stanowi  załącznik  nr  6  do  niniejszego  protokołu.

 

           Ad. 9

           Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju  w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej w Busku - Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2019  rok  oraz  podziału  wyniku  finansowego  za  ten  okres.

          

           Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

       W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały  pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

       za - 17

       przeciw - 0

       wstrzymał się - 0

       Uchwała   Nr  XX / 231 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  23  października  2020 roku w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej w Busku - Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2019 rok oraz podziału wyniku  finansowego  za  ten  okres  -  stanowi  załącznik  nr  7  do  niniejszego  protokołu.

          

           Ad. 10

           Podjęcie   uchwały    Rady   Powiatu   w   Busku - Zdroju   w   sprawie  oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

          

            Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

       W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały  pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

       za - 14

       przeciw - 1

       wstrzymał się - 2

       Uchwała   Nr  XX / 232 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  23  października  2020  roku  w  sprawie  oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju - stanowi  załącznik  nr  8  do  niniejszego  protokołu.

         

           Ad. 11

           Podjęcie   uchwały    Rady   Powiatu   w   Busku - Zdroju   w  sprawie  wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

          

            Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

       W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały  pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                               

       za - 15

       przeciw - 0

                                                                             wstrzymał się - 2

       Uchwała   Nr  XX / 233 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  23  października  2020  roku  w  sprawie  wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem - stanowi  załącznik  nr  9  do  niniejszego  protokołu.

          

          

           Ad. 12

           Podjęcie   uchwały    Rady   Powiatu   w   Busku - Zdroju  w sprawie  przekazania petycji według właściwości.

          

            Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

       W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały  pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                  

       za - 17

       przeciw - 0

                                                                             wstrzymał się - 0

      

       Uchwała   Nr  XX / 234 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  23  października  2020  roku  w  sprawie  przekazania petycji według właściwości - stanowi  załącznik  nr  10  do  niniejszego  protokołu.

 

           Ad. 13

           Podjęcie  uchwały   Rady  Powiatu   w   Busku - Zdroju   w   sprawie   zmiany  uchwały  Nr XVII/189/2020  Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według  algorytmu  w  2020  roku  na  realizację   zadań  z  zakresu   rehabilitacji   zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.

          

            Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

       W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały  pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                

       za - 17

       przeciw - 0

                                                                             wstrzymał się - 0

       Uchwała   Nr  XX / 235 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  23  października 2020  roku   w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr XVII/189/2020  Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według  algorytmu  w  2020  roku  na  realizację   zadań  z  zakresu   rehabilitacji   zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim  - stanowi  załącznik  nr  11  do  niniejszego  protokołu.

          

           Ad. 14

           Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w  sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju na okres 5 lat powierzchni użytkowej 142,40 m2 z przeznaczeniem pod działalność apteki ogólnodostępnej bez przeprowadzania  procedury przetargowej.

            Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

       W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały  pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

       za - 17

       przeciw - 0

                                                                             wstrzymał się - 0

      

      

      

       Uchwała   Nr  XX / 236 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  23  października 2020  roku   w  sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju na okres 5 lat powierzchni użytkowej 142,40 m2 z przeznaczeniem pod działalność apteki ogólnodostępnej bez przeprowadzania  procedury przetargowej -  stanowi  załącznik  nr  12  do  niniejszego  protokołu.

          

       Imienny wykaz głosowań przeprowadzonych podczas XX Sesji  Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju  w  dniu  23  października  2020  roku  -  stanowi  załącznik  nr  13  do  niniejszego  protokołu.

      

       Ad. 15

       Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za I półrocze 2020 roku - w  brzmieniu  stanowiącym  załącznik nr 14  do  niniejszego  protokołu  -  została  przyjęta  przez Radę Powiatu bez uwag do wiadomości.

 

       Ad. 16

       Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2020 roku - w brzmieniu  stanowiącym  załącznik nr 15  do  niniejszego  protokołu  -  została  przyjęta  przez Radę Powiatu bez uwag do wiadomości.

      

       Ad. 17

       Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w Powiecie Buskim  w I półroczu 2020 roku - w  brzmieniu  stanowiącym  załącznik nr 16  do  niniejszego  protokołu  -  została  przyjęta  przez Radę Powiatu bez uwag do wiadomości.

      

       Ad. 18

       Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Buskiego w roku szkolnym 2019/2020 - w  brzmieniu  stanowiącym  załącznik nr 17  do  niniejszego  protokołu  -  została  przyjęta  przez Radę Powiatu bez uwag do wiadomości.

      

       Ad. 19

       Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2019 rok przez osoby zobowiązane do ich składania na podstawie art. 25 c ust. 1,3 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym - w  brzmieniu  stanowiącym  załącznik nr 18  do  niniejszego  protokołu  -  została  przyjęta  przez Radę Powiatu bez uwag do wiadomości.

      

       Ad. 20

       Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2019 rok przez Radnych Rady Powiatu w Busku - Zdroju - w  brzmieniu  stanowiącym  załącznik nr  19  do  niniejszego  protokołu  -  została  przyjęta  przez Radę Powiatu bez uwag do wiadomości.

 

       Ad. 21

       Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś zapoznał Radę Powiatu z protokołem Nr 23/2020 z dnia 18 września 2020 roku z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Busku - Zdroju w Powiatowym Zarządzie Dróg w Busku - Zdroju - w  brzmieniu  stanowiącym  załącznik nr 20  do  niniejszego  protokołu. Tematem kontroli była realizacja wybranych postępowań przetargowych w zakresie inwestycji drogowych.

      

       Radny Jan Bartosik zabrał głos jako Członek Komisji Rewizyjnej. Radny poinformował, iż podczas posiedzenia Komisji zadawał pytania Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofowi Tułakowi  m. in. w zakresie:

       -  Czy w jednostce jest prowadzony rejestr skarg i wniosków?

       -  Czy w jednostce jest plan poprawy bezpieczeństwa  ruchu  drogowego?

       - Czy jednostka prowadzi plan odzysku materiałów budowlanych oraz sposobu ich wykorzystywania np. ze znaków drogowych, barier czy przepustów? Podczas kontroli stwierdzono brak  faktur  w  powyższym  zakresie.

   Radny Jan Bartosik poinformował, iż Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej przekazał, że żadna z powyższych kwestii na dzień dzisiejszy nie jest w Powiatowym Zarządzie Dróg w Busku - Zdroju realizowana. 

       Ponadto, Radny Jan Bartosik nawiązując do przebudowy drogi powiatowej  Nr 0095T na odcinku w kierunku Piasku Wielkiego, gdzie zaprojektowano ścieżkę rowerową kosztem chodników i powierzchni dla pieszych, poinformował, iż został tam ustawiony znak dla rowerów, natomiast  brak jest znaku dla pieszych (C-13/C-16), co jest istotne, biorąc pod uwagę, iż po stronie zaprojektowanej  ścieżki rowerowej  znajdują się budynki Kościoła, sklepu, OSP  czy byłej szkoły. Radny stwierdził, iż powyższe  należałoby  uregulować w sposób prawidłowy i zgodny z prawem.

      

       W odniesieniu do powyższego Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zobowiązany został  do odniesienia się w formie pisemnej do  uwag zgłoszonych przez Radnego  Jana  Bartosika.

           

       Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek podał przykład ponownego wykorzystania  przepustów wykopanych  przy budowie drogi  powiatowej do odwodnienia  innej drogi powiatowej. 

      

       Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż w wielu przypadkach przepusty stanowią własność osób fizycznych, natomiast  te stanowiące własność Powiatu są składowane  w Obwodzie Drogowym w Busku - Zdroju  i w Stopnicy.

               W/w protokół został przyjęty  przez  Radę Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 22

W  sprawach  różnych   i  wolnych  wnioskach:

1. Starosta Buski Jerzy Kolarz udzielił odpowiedzi na zapytania Radnego Grzegorza Jankowskiego  zgłoszone podczas Komisji Rady Powiatu, dotyczące aktualnej liczby osób chorych na COVID-19 oraz przebywających na kwarantannie lub w izolacji ze względu na COVID-19 w poszczególnych jednostkach organizacyjnych  powiatu  -  szczegółowa  informacja  w  powyższym  zakresie -  stanowi  załącznik  nr  21  do  niniejszego protokołu.

 

Ad. 23

Wobec zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej  Gądek dziękując wszystkim obecnym za udział  o  godz. 11.20  zamknął  XX  Sesję  Rady  Powiatu w Busku  -  Zdroju.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządziła: Barbara Banaś

 

Niniejszy protokół stanowi zwięzłą, skróconą wersję przebiegu posiedzenia XX Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju, która odbyła się w dniu 23 października 2020 roku. Dokładny jej przebieg zawiera nagranie, udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju (https://bip.powiat.busko.pl/art,4149,xx-sesja-rady-powiatu-w-busku-zdroju-nagranie-wideo-z-dnia-23-pazdziernika-2020-r).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2020-11-17
Data publikacji:2020-11-17
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:73