Współadministrowanie danymi osobowymi z Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 grudnia 2020

Zasadnicza treść uzgodnień dotyczących współadministrowania danymi osobowymi przez Starostę Buskiego i Przewodniczącego Powiatowego Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju - art. 26 ust. 2 (zd. 2) RODO*.

Starosta Buski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju przy ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój (dalej określany Starostą) i Przewodniczący Powiatowego Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju (dalej określany Przewodniczącym Zespołu) z siedzibą w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Armii Krajowej 19, 28-100 Busko-Zdrój, zwanymi łącznie „Współadministratorami”, zawarli Porozumienie dotyczące współadministrowania danymi osobowymi przetwarzanymi przez Starostę oraz Przewodniczącego Zespołu celem realizacji zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ustalając w drodze wspólnych uzgodnień zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO*.

 1. Porozumienie dotyczące współadministrowania danymi osobowymi określa:
  1. cele i sposoby przetwarzania danych osobowych,
  2. zakres odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO*, a w szczególności obowiązków odnoszących się do wykonywania przez osobę, której dane dotyczą przysługujących jej praw oraz podawania przy zbieraniu danych informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO*,
  3. relacje pomiędzy Współadministratorami, a podmiotami których dane dotyczą,
  4. punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą.
 2. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:
  1. orzeka o stopniu niepełnosprawności osoby powyżej 16 roku życia,
  2. orzeka o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia,
  3. orzeka o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 Ustawy,
  4. wystawia osobie posiadającej prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności legitymację dokumentującą niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności,
  5. wydaje osobie posiadającej prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności z odpowiednim wskazaniem kartę parkingową,
  6. współdziała z ośrodkami pomocy społecznej oraz z placówkami służby zdrowia w zakresie określonym przepisami prawa oraz realizuje inne zadania określone przepisami.
 3. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przetwarza dane osobowe w celach, o którym mowa w pkt 2 w sposób tradycyjny oraz z wykorzystaniem systemów informatycznych:
  1. Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMON), w którym przetwarza się dane osobowe celem usprawnienia i podniesienia jakości orzekania o niepełnosprawności oraz realizacji zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
  2. Edicta – w którym przetwarza się dane osobowe w związku z obsługą dokumentacji.
 4. Starosta przetwarza dane osobowe w związku z prowadzeniem czynności kancelaryjnych, przechowywaniem bieżącej i archiwalnej dokumentacji, zapewnieniem obsługi administracyjno - biurowej Powiatowemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w sposób tradycyjny oraz z wykorzystaniem systemu informatycznego do elektronicznej obsługi dokumentacji (Edicta).
 5. Realizacja praw, o których mowa w art. 12-23 RODO* ciąży na Przewodniczącym Zespołu działającym w imieniu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, przy czym każda osoba, której dane dotyczą, uprawniona jest do wystąpienia z żądaniem realizacji tych praw wobec każdego ze Współadministratorów.
 6. Realizacja obowiązku, o którym mowa w art. 13 i art. 14 RODO* w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 2 i 4 ciąży na Przewodniczącym Zespołu.
 7. Funkcję punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 zd. 3 RODO* dla osób, których dane dotyczą pełni Inspektor Ochrony Danych Starosty. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:

Inspektor Ochrony Danych
ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój
Tel.: 41 370 50 27
e-mail: iod@powiat.busko.pl

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)

 

 


 Klauzula informacyjna dotycząca współadministrowania danymi osobowymi

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1
z późn. zm.      

Informujemy, że dokonujemy współadministrowania danymi osobowymi.

Współadministratorzy danych osobowych i ich dane kontaktowe

Współadministratorami danych osobowych, są:

Starosta Buski

ul. Mickiewicza 15

28-100 Busko-Zdrój

e-mail: starostwo@powiat.busko.pl

tel. 41 370 50 00

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Armii Krajowej 19

28-100 Busko-Zdrój

e-mail: pzo@powiat.busko.pl

tel. 41 370 50 81

 

Inspektor ochrony danych

Wszelkich informacji na temat przetwarzania danych osobowych udziela powołany przez Współadministratorów Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować pisemnie na adresy podane powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@powiat.busko.pl.

 

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą celem:

 1. orzekania o stopniu niepełnosprawności osoby powyżej 16 roku życia,
 2. orzekania o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia,
 3. orzekania o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r. poz.426 ze zm.),
 4. wystawiania osobie posiadającej prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności legitymację dokumentującą niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności,
 5. wydania osobie posiadającej prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności z odpowiednim wskazaniem kartę parkingową,
 6. podejmowania czynności związanych z prowadzeniem czynności kancelaryjnych, przechowywaniem bieżącej i archiwalnej dokumentacji, zapewnieniem obsługi administracyjno - biurowej Powiatowemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są:

 1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r. poz.426 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018r. poz. 2027 ze zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002r., Nr 17, poz. 162  ze zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r.  w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej Dz. U. 2014r. poz. 818),
 5. Rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych Dz. U. 2016r. poz. 1438),
 6. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.),
 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz.U. z 2007r. Nr 228, poz. 1681),
 8. ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.  z 2020r. poz. 110 ze zm.) oraz inne przepisy sektorowe.

 

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie stosownych umów, porozumień podpisanych ze Starostą Buskim bądź Powiatowym Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Odbiorcami danych osobowych będę w szczególności operatorzy pocztowi w związku ze świadczeniem usług pocztowych, dostawcy usług IT w związku z obsługą systemów informatycznych i aplikacji wykorzystywanych w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju. Odbiorcami danych będzie również Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, który zapewnia eksploatację Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Minister właściwy do spraw cyfryzacji – jeśli korespondencja została przesłana drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy e-PUAP.

 

Okres retencji danych

Powierzone dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo, jak będzie to niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Następnie dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z kategoriami archiwalnymi określonymi rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Osobom, których dane są przetwarzane służy: prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowaniapoprawienia swoich danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Realizacja niektórych uprawnień może podlegać ograniczeniom ze względu na obowiązujące przepisy prawa.

 

Prawo do skargi

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest konieczne do tego, abyśmy mogli zrealizować cele, o których mowa powyżej. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy i realizacji wniesionego żądania.

 

Przekazywanie i profilowanie

Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, w tym odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Inspektor Ochrony Danych
Data utworzenia:2020-12-07
Data publikacji:2020-12-07
Osoba sporządzająca dokument:Bartosz Świetnicki
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:353