Protokół Nr 102/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 grudnia 2020

Protokół Nr 102/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 26 listopada 2020 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.102.2020

Protokół Nr 102/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 26 listopada 2020 roku
które odbyło się w formie telekonferencji

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Stanisław Klimczak
 2. Jerzy Kordos
 3. Wiesław Marzec
 4. Tomasz Mierzwa

oraz

 • Krzysztof Tułak – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju
 • Aneta Chwalik – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju
 • Jolanta Kałucka – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
 • Grzegorz Lasak – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju
 • Tomasz Galant – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
 • Artur Polniak - Skarbnik Powiatu
 • Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
 • Sławomir Dalach – Naczelnik Wydziału SOZ
 • Grzegorz Zięba – Naczelnik Wydziału GKN
 • Krzysztof Welenc – Naczelnik Wydziału OR
 • Ilona Marzec – Inspektor w Referacie IP

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu: Nr 99/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku, Nr 100/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku oraz Nr 101/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku.
 5. Zapoznanie się z pismem Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w sprawie przesłania wniosków i propozycji dotyczących ukształtowania ponadlokalnej sieci transportowej województwa świętokrzyskiego a także informacji na temat potencjalnych, wynikających z uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, zagrożeń realizacji planowanych zadań inwestycyjnych (Dyr. PZD w Busku – Zdroju).
 6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wymiaru czasu pracy o ¼ etatu osobie zatrudnionej na stanowisku pracownika socjalnego (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Dyr. DPS
  w Zborowie, Nacz. Wydz. SOZ, Skarbnik Powiatu).
 7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć między pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej
  w Gnojnie w 2020 roku (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 8. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem Nr 2/2020/LOŻ z realizacji Projektu „Lepsze Oblicze Życia” za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 9. Zapoznanie się z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.11.2020 r. dotyczącą zakresu świadczeń jakich Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju powinien udzielać w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dyr. ZOZ w Busku – Zdroju,
  Nacz. Wydz. SOZ).
 10. Zapoznanie się z przedłożonym przez Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju wykazem i terminami udostępnienia bazy łóżkowej, celem osiągnięcia liczby miejsc wskazanej w decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.10.2020 r. (Dyr. ZOZ
  w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 11. Zapoznanie się z pismem Zastępcy Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w kwestii występujących trudności z dostawami dla podmiotów leczniczych tlenu medycznego
  w butlach, niezbędnych do zapewnienia prawidłowej hospitalizacji pacjentów znajdujących się na salach bez dostępu do centralnej sieci gazów medycznych (Dyr. ZOZ w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 12. Zapoznanie się z pismem Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach dotyczącym problemu braków kadrowych wśród personelu medycznego a także dystrybucji środków ochrony indywidualnej (Dyr. ZOZ w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 13. Zapoznanie się z pismem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju skierowanym do Wojewody Świętokrzyskiego o udzielenie wsparcia finansowego na rozbudowę instalacji wewnętrznej tlenu (Dyr. ZOZ w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 14. Zapoznanie się z Protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe (Nacz. Wydz. SOZ).
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe (Nacz. Wydz. SOZ).
 16. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju
  w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie informatyka (Dyr. I LO w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu).
 17. Rozpatrzenie wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Buskiego w dziedzinie kultury fizycznej (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu).
 18. Zatwierdzenie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2021 (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu).
 19. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
  w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z opłat czynszowych
  za wynajem powierzchni pod automaty z przekąskami w związku z epidemią (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu).
 20. Zapoznanie się z protokołami likwidacji rzeczowych składników majątkowych stanowiących wyposażenie I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju i Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju (Nacz. Wydz. EK).
 21. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na doskonalenie nauczycieli (Nacz. Wydz. EK).
 22. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju
  o uruchomienie środków finansowych z rozdziału 80146 (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).
 23. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju o przekwalifikowanie wydatków w planie budżetu na 2020 rok (Skarbnik Powiatu).
 24. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień w planie finansowym wydatków (Skarbnik Powiatu).
 25. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian między paragrafami w planie finansowym wydatków na 2020 rok (Skarbnik Powiatu).
 26. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć środków finansowych w planach wydatków na 2020 rok (Skarbnik Powiatu).
 27. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień w planie finansowym (Skarbnik Powiatu).
 28. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Busku – Zdroju
  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień w planie finansowym (Skarbnik Powiatu).
 29. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju
  o zwiększenie planu finansowego o środki na remont pracowni historycznej usytuowanej w piwnicy starego budynku szkoły (Skarbnik Powiatu).
 30. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć środków finansowych w planach wydatków na 2020 rok (Skarbnik Powiatu).
 31. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian między działami w planie wydatków na 2020 rok (Skarbnik Powiatu).
 32. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian między rozdziałami w planie finansowym wydatków na 2020 rok (Skarbnik Powiatu).
 33. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian między paragrafami w planie finansowym wydatków na 2020 rok (Skarbnik Powiatu).
 34. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć środków finansowych w planach wydatków na 2020 rok (Skarbnik Powiatu).
 35. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki i wydatków nimi finansowanych
  w roku 2020 (Skarbnik Powiatu).
 36. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie o zwiększenie planu finansowego wydatków w bieżącym roku o kwotę 5 073,75 zł w związku ze zwrotem środków od dostawcy energii elektrycznej (Skarbnik Powiatu).
 37. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków i dochodów budżetowych
  a także o zwiększenie planu wydatków (Skarbnik Powiatu).
 38. Rozpatrzenie wniosku Kierownika Referatu Inwestycji i Promocji o zabezpieczenie
  w budżecie kwoty 22 934,04 zł z tytułu kosztów związanych z robotami dodatkowymi
  na zadaniu pn. „Dostosowanie budynku administracji samorządowej przy ul. Kopernika 6 w Busku – Zdroju pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych, poprzez rozbudowę o klatkę schodową z windą” (Kier. Ref. IP, Skarbnik Powiatu).
 39. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawiezmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020 (Skarbnik Powiatu).
 40. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawiezmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020 (Skarbnik Powiatu).
 41. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 42. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 43. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawiezmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 44. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawiezmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 45. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawiezmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).
 46. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem
  (Nacz. Wydz. GKN).
 47. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem (Nacz. Wydz. GKN).
 48. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Buskiego do dokonania czynności cywilnoprawnych (Nacz. Wydz. OR).
 49. Sprawy różne.
 50. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak, który powitał zebranych i o godzinie 1100 otworzył 102 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (1 nieobecny usprawiedliwiony), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Wiceprzewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu: Nr 99/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku,
Nr 100/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku oraz Nr 101/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku zostały przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 5

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak poinformował Członków Zarządu, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 8 października 2020 roku podjął Uchwałę Nr 2775/20 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji
o przystąpieniu do sporządzania „Regionalnego planu transportowego województwa świętokrzyskiego na lata 2021 – 2027”. Opracowanie Planu powierzono Świętokrzyskiemu Biuru Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Przedmiotowy Plan ma służyć koordynacji
i kompleksowemu planowaniu potrzeb inwestycyjnych w zakresie ponadlokalnych sieci transportowych na obszarze województwa świętokrzyskiego, obejmujących transport drogowy, kolejowy, lotniczy, wodny, rowerowy i publiczny. W związku z powyższym Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego zwróciło się o przesłanie w terminie do dnia 20.11.2020 r. wniosków i propozycji dotyczących ukształtowania ponadlokalnej sieci transportowej województwa świętokrzyskiego a także informacji na temat potencjalnych, wynikających z uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, zagrożeń realizacji planowanych zadań inwestycyjnych - załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Dyrektor PZD w Busku – Zdroju poinformował, że do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego przesłane zostały następujące wnioski i propozycje:

 • budowa obwodnicy m. Busko – Zdrój (obwodnica wschodnia),
 • przebudowa drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi Kraków – Busko – Zdrój
  do drogi Busko - Zdrój – Nowy Korczyn,
 • przebudowa drogi powiatowej Kargów – Tuczępy – Dobrów – Grzybów,
 • budowa ścieżki rowerowej Busko – Zdrój – Solec – Zdrój,
 • budowa ścieżki rowerowej Busko – Zdrój – Wiślica,
 • zmiana kategorii drogi powiatowej Stopnica – Solec – Zdrój - Zielonki i zaliczenie jej do kategorii dróg wojewódzkich,
 • wykonanie obwodnicy m. Solec – Zdrój,
 • budowa dwóch rond na drodze krajowej Nr 73 w m. Stopnica oraz drodze krajowej
  Nr 79 w m. Zielonki.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu na wniosek Członka Zarządu Jerzego Kordosa zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju do skierowania do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku, pisma z prośbą o uwzględnienie w w/w Planie dodatkowego odcinka drogi pomiędzy drogami krajowymi Nr 73 i 79 od m. Szczeglin do m. Biechów.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 6

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Jolanta Kałucka zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wymiaru czasu pracy
o ¼ etatu osobie zatrudnionej na stanowisku pracownika socjalnego - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej mówi: § 6 ust. 2 pkt 1 „Warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest:

 1. zatrudnianie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na stu mieszkańców domu”.

 

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie jest przeznaczony dla 65 osób w związku z tym
w myśl przepisów niezbędne jest utrzymanie zatrudnienia pracowników socjalnych na poziomie 1 i 0,3 etatu.

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z wirusem SARS-CoV-2 konieczna jest
w tej chwili dodatkowa obsługa lokatorów Lokali Aktywizujących w zakresie szeroko rozumianej pracy socjalnej, tj. konieczność prowadzenia akt osobowych, umów i całej dokumentacji związanej z lokatorami oraz pełna obsługa mieszkańców w zakresie zakupów, wyjazdów itp. Dotychczas, w związku z długotrwałym zwolnieniem pracownicy socjalnej zatrudnionej na cały etat zatrudniono na zastępstwo osobę w wymiarze ¾ etatu. Aby utrzymać wskaźnik zatrudnienia, zwiększono czasowo drugiej pracownicy wymiar czasu pracy
z ½ etatu do ¾ etatu. Od dnia 23.11.2020 r. wraca do pracy pracownica socjalna na cały etat, jednak w obecnej sytuacji epidemiologicznej zasadnym jest utrzymanie zwiększonego wymiaru czasu pracy drugiej pracownicy.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie wymiaru czasu pracy
o ¼ etatu osobie zatrudnionej na stanowisku pracownika socjalnego do dnia 30 czerwca
2021 r. Powyższe powinno zostać zrealizowane w ramach własnego budżetu jednostki.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Następnie Dyrektor DPS w Zborowie przekazała Członkom Zarządu informację w zakresie bieżącej sytuacji, związanej z koronawirusem SARS-CoV-2, w Domu Pomocy Społecznej
w Zborowie.

 

Dyrektor PCPR w Busku – Zdroju przekazała Członkom Zarządu informację w zakresie bieżącej sytuacji, związanej z koronawirusem SARS-CoV-2, w Domu Pomocy Społecznej
w Ratajach Słupskich, Domu Pomocy Społecznej w Słupi oraz Domu Pomocy Społecznej
w Gnojnie.

 

 

Ad. 7

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Aneta Chwalik, Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przedstawili wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie oraz Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS w Gnojnie z dnia 13.11.2020 r. Znak: DPS.XI.48.20.2020
w sprawie dokonania przesunięć między pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w 2020 roku
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Opinia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju do w/w wniosku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 8

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Aneta Chwalik zapoznała Zarząd Powiatu ze Sprawozdaniem Nr 2/2020/LOŻ z realizacji Projektu „Lepsze Oblicze Życia” za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

 

Ad. 9

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju Grzegorz Lasak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.11.2020 r. polecającą Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju:

 • w ramach I poziomu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w wyżej wymienionym podmiocie leczniczym w okresie od 6 listopada 2020 r. do odwołania, 5 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2;
 • w ramach II poziomu zabezpieczenia poprzez zapewnienie w wyżej wymienionym podmiocie leczniczym w okresie od 6 listopada 2020 r. do odwołania, 190 łóżek,
  w tym 8 łóżek intensywnej terapii z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej dla pacjentów z podejrzeniem bądź potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2;
 • w okresie od 6 listopada 2020 r. do odwołania, realizację świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 w następujących zakresach:
 1. chirurgia,
 2. ortopedia i traumatologia narządu ruchu.

Przedmiotowa decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.11.2020 r. stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

 

 

 

Ad. 10

Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z przedłożonym przez Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju wykazem i terminami udostępnienia bazy łóżkowej, celem osiągnięcia liczby miejsc wskazanej w decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia
15.10.2020 r. - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 11

Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z odpowiedzią Zastępcy Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach na pismo Starosty Buskiego z dnia 4 listopada 2020 r. w kwestii występujących trudności z dostawami dla podmiotów leczniczych tlenu medycznego w butlach, niezbędnych do zapewnienia prawidłowej hospitalizacji pacjentów znajdujących się w salach bez dostępu do centralnej sieci gazów medycznych – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 12

Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z odpowiedzią Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na pismo z dnia 3 listopada 2020 r. Znak: SOZ.8023.11.2020 dotyczące informacji o poważnych brakach kadrowych lekarzy specjalistów, a także środków ochrony indywidualnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 13

Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z pismem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju skierowanym do Wojewody Świętokrzyskiego o udzielenie wsparcia finansowego na rozbudowę instalacji wewnętrznej tlenu – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak poinformował, że w dniu dzisiejszym odebrał z rąk Wojewody Świętokrzyskiego promesę w kwocie 500 000 zł. Przekazane środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i zostaną przeznaczone na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”. Zadanie, które zostanie wykonane w Szpitalu w ramach pozyskanych funduszy to „Rozbudowa instalacji tlenowej w Szpitalu Powiatowym w Busku - Zdroju”. Całość zadania należy wykonać i rozliczyć do końca br.

 

W dalszej części posiedzenia Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak poinformował, że Starosta Buski zwrócił się do Burmistrzów i Wójtów Miast i Gmin z terenu Powiatu Buskiego o wsparcie finansowe realizowanych przez Szpital inwestycji. Trwają uzgodnienia z samorządami w tym zakresie.

 

Ad. 14

Wicestarosta Buski, Przewodniczący Komisji Konkursowej Stanisław Klimczak zapoznał Członków Zarządu z Protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 15

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 434/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 listopada 2020 roku
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania
z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowestanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 16

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju Tomasz Galant zwrócił się
z wnioskiem do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na zatrudnienie od dnia 1 stycznia 2021 roku informatyka w wymiarze ⅓ etatu – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. Dyrektor I LO w Busku – Zdroju przekazał, że po przeprowadzonej kontroli przez Starostwo Powiatowe w Busku – Zdroju – Referat Audytu Wewnętrznego
i Kontroli w miesiącach wrzesień – październik 2020 r., zalecono zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za system informatyczny – Administratora Systemów Informatycznych. Obecnie w Szkole znajduje się ponad 100 stanowisk komputerowych, w tym 3 pracownie informatyczne, 2 stanowiska w sekretariacie, 2 stanowiska w księgowości oraz 3 stanowiska kierownicze.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 17

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wykaz wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Buskiego w dziedzinie kultury fizycznej. Wpłynęło łącznie 63 wnioski,
w tym: w dyscyplinie boks 10 wniosków, w dyscyplinie mini piłka nożna 11 wniosków,
w dyscyplinie bilard 8 wniosków, w dyscyplinie pływanie 9 wniosków, w dyscyplinie piłka nożna 12 wniosków, w dyscyplinie mini siatkówka 13 wniosków.

 

Wykaz zawodników i trenerów oraz osób, którym przyznano nagrody oraz wysokość tych nagród stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. Łączna wysokość środków przeznaczonych na Nagrody – 16 600 zł.

 

Powyższy wykaz został zaakceptowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 18

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd PowiatuzPlanem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu przyjął Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 r. w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw
i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 19

Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju Grzegorz Wojciechowski zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie pisma skierowanego przez PU „Vending” w Kielcach o zwolnienie z opłat za wynajem powierzchni użytkowej pod ustawienie dwóch automatów do sprzedaży przekąsek w okresie ograniczeń spowodowanych pandemią. Umowa zawarta z kontrahentem zobowiązuje do uiszczania comiesięcznej opłaty w kwocie 123 zł brutto.

Pismo Dyrektora PMOS w Busku – Zdroju oraz PU „Vending” w Kielcach w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwolnienie PU „Vending” w Kielcach z opłat za wynajem powierzchni użytkowej pod ustawienie dwóch automatów do sprzedaży przekąsek w okresie ograniczeń spowodowanych pandemią.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 20

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu Powiatu
z protokołami likwidacji rzeczowych składników majątkowych stanowiących wyposażenie
I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszego protokołu oraz Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 21

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju z dnia 06.11.2020 roku Znak: ZSS:142.5.2020
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 22

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju z dnia 20.10.2020 r. Znak: ZSP.071.7.20.2020 o uruchomienie środków finansowych z rozdziału 80146 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w 2020 roku- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 23

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju z dnia 18.11.2020 r. Znak: PF.0760.34.2020 o przekwalifikowanie wydatków w planie budżetu na 2020 rok
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 24

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju z dnia 04.11.2020 r. Znak: PPP.034.40.2020 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień w planie finansowym wydatków- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 25

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju z dnia 04.11.2020 r. Znak: SOSW.3011.50.2020 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian między paragrafami w planie finansowym wydatków na 2020 rok
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 26

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju z dnia 18.11.2020 r. Znak: ZSP.071.7.27.2020
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć środków finansowych w planach wydatków na 2020 rok- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 

Ad. 27

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Busku - Zdroju z dnia 05.11.2020 r. Znak: PINB.3124.10.2020 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień środków finansowych w planie finansowym na 2020 rok- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 28

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Busku - Zdroju z dnia 05.11.2020 r. Znak: PINB.3124.11.2020 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień środków finansowych w planie finansowym na 2020 rok- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 29

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju z dnia 18.11.2020 r. Znak: ILO.321.76.2020
o zwiększenie planu finansowego o środki w kwocie 12 000 zł na remont pracowni historycznej usytuowanej w piwnicy starego budynku Szkoły - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 29 do niniejszego protokołu. Planowany koszt remontu według kosztorysu inwestorskiego to 24 427,34 zł. Środki finansowe jakie I LO będzie mogło zabezpieczyć
w ramach własnego budżetu to 12 472,34 zł.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 30

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju z dnia 17.11.2020 r. Znak: ZSP.071.7.24.2020
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć środków finansowych w planach wydatków na 2020 rok- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 31

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju z dnia 14.10.2020 r. Znak: SOSW.3011.45.2020 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian między działami w planie finansowym wydatków na 2020 rok
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 32

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju z dnia 19.10.2020 r. Znak: SOSW.3011.48.2020 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian między rozdziałami w planie finansowym wydatków na 2020 rok
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 33

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju z dnia 19.10.2020 r. Znak: SOSW.3011.47.2020 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian między paragrafami w planie finansowym wydatków na 2020 rok
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 34

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju z dnia 05.11.2020 r. Znak: ZSP.071.7.23.2020 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć środków finansowych w planach wydatków na 2020 rok- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 35

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju z dnia 17.11.2020 r. Znak: ZSP.071.7.25.2020 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki i wydatków nimi finansowanych w roku 2020- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 36

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z pismem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie z dnia 02.11.2020 r. Znak: DPS.II.311.11.2020 informującym, że w dniu 23 października 2020 r. wpłynęły na rachunek bankowy Domu środki od dostawcy energii elektrycznej w 2019 roku w wysokości 5 073,75 zł. Zwrot jest wynikiem dokonanych korekt faktur za energię, za okres od maja do sierpnia 2019 roku
w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku zmieniającej ustawę
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Dyrektor DPS
w Gnojnie zwróciła się z wnioskiem o zwiększenie planu finansowego wydatków w bieżącym roku o kwotę zwrotu w dziale 852 rozdział 85202 § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 37

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie z dnia 28.10.2020 r. Znak: DPS-3110/76/2020 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków i dochodów budżetowych w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 • po stronie dochodów w dziale 852 rozdział 85202 § 0950 – 1 899 zł – kwota uzyskana z odszkodowania za niesprawny komputer,
 • po stronie dochodów w dziale 852 rozdział 85202 § 0940 – 4 981 zł – kwota uzyskana ze zwrotu z tytułu korekt faktur za energię w roku 2019.

Jednocześnie Dyrektor DPS w Zborowie zwróciła się z wnioskiem o zwiększenie planu wydatków:

 • po stronie wydatków w dziale 852 rozdział 85202 § 4210 – 1 899 zł – w celu zakupu nowego sprzętu komputerowego,
 • po stronie wydatków w dziale 852 rozdział 85202 § 4260 – 4 981 zł – celem zapłaty za energię z bieżących okresów rozliczeniowych - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 38

Inspektor w Referacie IP Ilona Marzec oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznali Zarząd Powiatu z wnioskiem Kierownika Referatu IP z dnia 23.11.2020 r. Znak: IP.042.11.18.2020
o zabezpieczenie w budżecie kwoty 22 934,04 zł z tytułu kosztów związanych z robotami dodatkowymi na zadaniu pn. „Dostosowanie budynku administracji samorządowej przy
ul. Kopernika 6 w Busku – Zdroju pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych, poprzez rozbudowę o klatkę schodową z windą”- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

 

Skarbnik Powiatu zaproponował, aby środki na powyższy cel przesunąć z zadania
pn. „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju przy ul. Kopernika 6”.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Kierownika Referatu IP o zabezpieczenie w budżecie kwoty 22 934,04 zł z tytułu kosztów związanych z robotami dodatkowymi na zadaniu pn. „Dostosowanie budynku administracji samorządowej przy
ul. Kopernika 6 w Busku – Zdroju pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych, poprzez rozbudowę o klatkę schodową z windą”. Środki na powyższy cel Zarząd Powiatu postanowił przesunąć z zadania pn. „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju przy ul. Kopernika 6”.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 39

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 435/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 listopada 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 40

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 436/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 listopada 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 41

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 437/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 listopada 2020 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 rokustanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 42

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 438/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 listopada 2020 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 rokustanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 43

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 439/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 listopada 2020 roku
w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 44

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 440/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 listopada 2020 roku
w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 45

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 441/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 listopada 2020 roku
w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 46

Naczelnik Wydziału GKN Grzegorz Zięba poinformował, że Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu pomiędzy Dyrektorem Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju a PU „Vending” w Kielcach – powierzchni użytkowej 1,5 m2 w celu zainstalowania dwóch automatów do sprzedaży napojów i przekąsek na czas od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2023 r. znajdującej się w głównym holu budynku PMOS przy ul. Kusocińskiego 3 w Busku – Zdroju.

 

Następnie Naczelnik Wydziału GKN Grzegorz Zięba przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 442/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 listopada 2020 roku
w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem stanowi załącznik nr 46 do niniejszego protokołu.

 

 

Ad. 47

Naczelnik Wydziału GKN Grzegorz Zięba zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 47 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 48

Naczelnik Wydziału OR Krzysztof Welenc przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Buskiego do dokonania czynności cywilnoprawnych.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 443/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 listopada 2020 roku
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Buskiego do dokonania czynności cywilnoprawnych stanowi załącznik nr 48 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 49

 

W sprawach różnych:

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie z dnia 25.11.2020 r. Znak: DPS-3110/86/2020 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2020 w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość”- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 49 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 444/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku stanowi załącznik nr 50 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 445/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020 stanowi załącznik nr 51 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 446/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku stanowi załącznik nr 52 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 447/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik nr 53 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do projektu inicjatywy uchwałodawczej w sprawie uchwalenia Statutu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach
– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 54 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z pismem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach z dnia 13.11.2020 r. stanowiącym odpowiedź na wniosek Radnego Stanisława Lolo w sprawie przebudowy skrzyżowania drogi krajowej Nr 73 Kielce – Tarnów z drogą powiatową Nr 0145T Pacanów – Niegosławice – Chrzanów – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 55 do niniejszego protokołu.

Ad. 50

Po zrealizowaniu porządku obrad Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak podziękował obecnym za udział i o godzinie 1430 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Protokół sporządziła:

Barbara Nowocień

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2020-12-15
Data publikacji:2020-12-15
Osoba sporządzająca dokument:Wioleta Waga
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:351