Protokół Nr XXI/2020 z Sesji Rady Powiatu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 grudnia 2020

Protokół Nr XXI/2020 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju, która odbyła się w dniu 18 grudnia 2020 r. w   Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju w trybie hybrydowym [ PDF]

 

 Znak: BR. 0002.2.21.2020

 Protokół   Nr   XXI / 2020
z  Sesji  Rady  Powiatu  w  Busku  - Zdroju
która   odbyła   się   w   dniu   18  grudnia  2020   roku
w   Starostwie   Powiatowym  w   Busku  -  Zdroju
w  trybie  hybrydowym

w  Sesji  udział  wzięli:

    • Radni  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju

       oraz

       -      Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju - Grzegorz Lasak

       Listy  obecności  radnych  oraz zaproszonych osób stanowią  załączniki  nr  1  i  nr  2  do niniejszego protokołu.

      

Porządek obrad:

    1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.

    2. Stwierdzenie quorum.

    3. Przyjęcie porządku obrad.

    4. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Powiatu.

    5. Sprawozdanie Zarządu  Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.

    6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku.

    7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu  Powiatu  Buskiego w 2020 roku.

    8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030.

    9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/189/2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według  algorytmu  w  2020  roku   na  realizację   zadań  z  zakresu rehabilitacji  zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.

    10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju na okres 3 lat powierzchni użytkowej 224,70 m2 z przeznaczeniem pod działalność Pracowni Tomografii Komputerowej.

    11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie uchwalenia Statutu Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach.

    12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2021-2025".

    13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulicom w sołectwie Szaniec gmina Busko - Zdrój.

    14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z dróg powiatu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

    15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

    16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2021 rok.

    17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2021 rok. 

    18. Sprawy różne i wolne wnioski.

    19. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

      

 

Ad. 1

Obradom przewodniczył Andrzej Gądek  -  Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał     zebranych   i  o  godz.  9.00   otworzył   XXI  Sesję   Rady   Powiatu   w   Busku  -  Zdroju.

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie  danych,  poinformował, iż:

    • Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas obrad Sesji Rady Powiatu

w Busku - Zdroju jest Starosta Buski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju.

    • Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju jest jawna, a dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku transmitowania i rejestracji obrad Rady Powiatu w Busku - Zdroju za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz ich udostępniania na podstawie art. 15 ust. 1a   ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

    • Obowiązek informacyjny w pozostałym zakresie został zrealizowany poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej administratora oraz na drzwiach sali, w której odbywają się obrady Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Powiatu  Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 16 Radnych (Radny Stanisław Krzak uczestniczył w Sesji od godz. 9.10, 2 Radnych nieobecnych usprawiedliwionych), co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie  prawomocnych uchwał  oraz  decyzji.

 

Ad. 3

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, porządek obrad został przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w  głosowaniu:

 

za - 17

przeciw - 0

                                                               wstrzymał się - 0

 

Ad. 4

Protokół  Nr  XX/ 2020  z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju  z  dnia 23 października 2020  roku  został  przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w   głosowaniu: 

 

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad. 5

Sprawozdanie  Zarządu  Powiatu  za  okres  międzysesyjny  tj. od  dnia  23 października 2020  roku  do dnia 18 grudnia 2020 roku zostało zamieszczone, celem zapoznania się, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju. W okresie międzysesyjnym Zarząd   odbył   8  posiedzeń. 

W celu skrócenia czasu trwania Sesji, Radny Jan Bartosik zaproponował, aby Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz  nie omawiał w/w  sprawozdania.

Sprawozdanie   z   prac  Zarządu  Powiatu  z  działalności w okresie  międzysesyjnym,  stanowi  załącznik   nr   3  do   niniejszego  protokołu.

 

Ad. 6

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie  Powiatu  Buskiego w 2020 roku.

            Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

         Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu

     uchwały.

          W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

     uchwały  wraz  z  autopoprawką  pod  głosowanie.

            Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

       za - 16

       przeciw - 0

                                                                                  wstrzymał się - 1                                                   

       Uchwała   Nr  XXI / 237 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  18 grudnia 2020  roku  w  sprawie  zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku -  stanowi  załącznik  nr  4 do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 7

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu  Powiatu  Buskiego w 2020 roku.

            Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

       Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu

uchwały.

         W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

    uchwały  wraz  z  autopoprawką  pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

       za - 16

       przeciw - 0

                                                                             wstrzymał się - 1

Uchwała   Nr  XXI / 238 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  18  grudnia 2020  roku  w  sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku -  stanowi  załącznik  nr  5  do  niniejszego  protokołu.

          

           Ad. 8

           Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju  w  sprawie zmiany uchwały Nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030.

          

       Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

         Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu

     uchwały.

         W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

    uchwały  wraz  z  autopoprawką  pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

       za - 16

       przeciw - 0

                                                                             wstrzymał się - 1                         

       Uchwała   Nr  XXI / 239 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  18  grudnia  2020  roku  w  sprawie zmiany uchwały Nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030  -  stanowi  załącznik  nr  6  do  niniejszego  protokołu.

 

           Ad. 9

           Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju  w sprawie  zmiany uchwały Nr XVII/189/2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według  algorytmu  w  2020  roku   na  realizację   zadań  z  zakresu rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  osób  niepełnosprawnych  w  Powiecie Buskim.

          

           Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

       W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały  pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

       za - 17

       przeciw - 0

                                                                             wstrzymał się - 0

       Uchwała   Nr  XXI / 240 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  18  grudnia   2020  roku  w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/189/2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według  algorytmu  w  2020  roku   na  realizację   zadań  z  zakresu rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  osób  niepełnosprawnych  w Powiecie Buskim  -  stanowi  załącznik  nr  7  do  niniejszego  protokołu.

          

           Ad. 10

           Podjęcie   uchwały    Rady   Powiatu   w   Busku - Zdroju   w   sprawie   wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju na okres 3 lat powierzchni użytkowej 224,70 m2 z przeznaczeniem pod działalność Pracowni Tomografii Komputerowej.

          

            Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

       W związku z zapytaniami zgłoszonymi przez Radnego Grzegorza Jankowskiego i Radnego Jana Bartosika podczas Komisji Rady Powiatu, Starosta Buski Jerzy Kolarz udzielił odpowiedzi w zakresie cen za wynajem 1 m2 powierzchni pod działalność Pracowni Tomografii Komputerowej, cen za wynajem 1 m2 powierzchni pod działalność apteki ogólnodostępnej, cen za wynajem 1 m2 powierzchni pod działalność handlową - sklep spożywczo - przemysłowy - kolejno w poszczególnych latach.  Cenę wywoławczą ustala się w oparciu o uchwałę Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z 2009 roku w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Buskiego. Minimalna stawka za najem 1 m2 pod działalność usługową, handlową i gastronomiczną dla strefy peryferyjnej miasta wynosi 15 zł, zaś minimalna stawka za najem 1 m2 lokalu pod świadczenia zdrowotne dla strefy peryferyjnej miasta wynosi 5 zł.  Stawki przyjęte w postępowaniach przetargowych są wyższe niż stawki minimalne określone w w/w uchwale. Spowodowane jest to wzrostem cen za 1m2 dzierżawionych powierzchni na rynku nieruchomości oraz inflacją.  Starosta Buski przedstawił również informację w zakresie Wykonawcy oraz adaptacji pomieszczeń na potrzeby Pracowni Tomografii Komputerowej. Radny Grzegorz Jankowski wyraził stanowisko, iż proponowane stawki cen  za wynajem 1 m2  są zbyt niskie. Dodatkowych wyjaśnień udzielił również Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak. Szczegółowa informacja w powyższym zakresie sporządzona przez Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju  stanowi  załącznik  nr 8  do  niniejszego  protokołu.  Radna Teresa Krupska zabierając głos poddała propozycję zmiany  uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z 2009 roku w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Buskiego. Starosta Buski Jerzy Kolarz zapewnił, iż w stosownym czasie, po zakończeniu pandemii takie działania zostaną podjęte.

       Po zakończeniu dyskusji, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały  pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

       za - 17

       przeciw - 0

                                                                             wstrzymał się - 0

       Uchwała   Nr  XXI / 241 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  18  grudnia   2020  roku  w  sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju na okres 3 lat powierzchni użytkowej 224,70 m2 z przeznaczeniem pod działalność Pracowni Tomografii Komputerowej - stanowi  załącznik  nr  9  do  niniejszego  protokołu.

           

          

           Ad. 11

           Podjęcie   uchwały    Rady   Powiatu   w   Busku - Zdroju   w  sprawie  uchwalenia Statutu Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach.

          

            Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

       Powołując się na zapisy sprawozdania z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym, Radna Teresa Krupska zwróciła się z pytaniem, czy Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach Piotr Zeliaś przedłożył pełną analizę kosztów Placówki? Starosta Buski Jerzy Kolarz wyjaśnił, iż Dyrektor Piotr Zeljaś winien to uczynić w najbliższym czasie. Ustawa  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada obowiązek zmiany struktury organizacyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach. W związku z koniecznością dostosowania Placówki do standardu w zakresie liczby dzieci, zachodzi potrzeba uchwalenia nowego Statutu Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach. Nowy Statut uwzględnia fakt, że liczba dzieci umieszczonych w Placówce z dniem 1 stycznia 2021 roku nie może przekraczać 14. Stąd  zachodzi potrzeba dokonania całościowej analizy kosztów Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach.

       Po zakończeniu dyskusji, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały  pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                               

       za - 17

       przeciw - 0

                                                                             wstrzymał się - 0

       Uchwała   Nr  XXI / 242 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  18  grudnia   2020  roku  w  sprawie uchwalenia Statutu Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach - stanowi  załącznik  nr  10  do  niniejszego  protokołu.

          

          

           Ad. 12

           Podjęcie   uchwały    Rady   Powiatu   w   Busku - Zdroju  w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2021-2025".

          

            Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

       W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały  pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

       za - 17

       przeciw - 0

                                                                             wstrzymał się - 0

      

       Uchwała   Nr  XXI / 243 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  18  grudnia   2020  roku  w  sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2021-2025" - stanowi  załącznik  nr  11  do  niniejszego  protokołu.

 

           Ad. 13

           Podjęcie  uchwały   Rady  Powiatu   w   Busku - Zdroju   w   sprawie   zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulicom w sołectwie Szaniec gmina Busko - Zdrój.

          

            Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

       Radny Jan Bartosik poinformował, iż jest za podjęciem powyższej uchwały oraz zwolnieniem z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulicom w sołectwie Szaniec gmina Busko - Zdrój, lecz uważa jednocześnie, że  powyższe powinno zostać rozliczone  pomiędzy Powiatem, a Gminą Busko - Zdrój. W odpowiedzi, Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż na takie rozliczenie nie pozwalają przepisy prawa. Jednocześnie Starosta  Buski wskazał przykłady wspierania działań Powiatu ze strony Gminy Busko - Zdrój, jak na przykład dofinansowanie przy modernizacji dróg.

       W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały  pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                

       za - 17

       przeciw - 0

                                                                             wstrzymał się - 0

       Uchwała   Nr  XXI / 244 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  18  grudnia   2020  roku  w  sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulicom w sołectwie Szaniec gmina Busko - Zdrój  - stanowi  załącznik  nr  12  do  niniejszego  protokołu.

           

           Ad. 14

           Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w  sprawie  ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z dróg powiatu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

          

            Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

       W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały  pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

       za - 17

       przeciw - 0

                                                                             wstrzymał się - 0

       Uchwała   Nr  XXI / 245 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  18  grudnia   2020  roku  w  sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z dróg powiatu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu -  stanowi  załącznik  nr  13  do  niniejszego  protokołu.

 

           Ad. 15

           Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w  sprawie  wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

          

            Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

       W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały  pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

       za - 17

       przeciw - 0

                                                                             wstrzymał się - 0

       Uchwała   Nr  XXI / 246 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  18  grudnia   2020  roku  w  sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem -  stanowi  załącznik  nr  14  do  niniejszego  protokołu.

 

           Ad. 16

           Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w  sprawie  przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2021 rok.

          

            Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

       W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały  pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

       za - 17

       przeciw - 0

                                                                             wstrzymał się - 0

       Uchwała   Nr  XXI / 247 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  18  grudnia   2020  roku  w  sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2021 rok -  stanowi  załącznik  nr  15  do  niniejszego  protokołu.

 

           Ad. 17

           Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w  sprawie  zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2021 rok.

          

            Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

       W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały  pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:                                 

       za - 17

       przeciw - 0

                                                                             wstrzymał się - 0

       Uchwała   Nr  XXI / 248 / 2020   Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  18  grudnia   2020  roku  w  sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2021 rok -  stanowi  załącznik  nr  16  do  niniejszego  protokołu.

 

       Imienny wykaz głosowań przeprowadzonych podczas XXI Sesji  Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju  w  dniu  18  grudnia  2020  roku  -  stanowi  załącznik  nr  17  do  niniejszego  protokołu.

      

Ad. 18

W  sprawach  różnych   i  wolnych  wnioskach:

1. Starosta Buski Jerzy Kolarz przekazał Radnym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Szczególne słowa skierował do Radnego Romana Dudy, od którego również przekazał   pozdrowienia.

2. Starosta Buski Jerzy Kolarz udzielił odpowiedzi na zapytanie Radnego Jana Bartosika zgłoszone podczas posiedzenia Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju w zakresie kwot najniższych średnich zasadniczych wynagrodzeń w poszczególnych grupach zawodowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju na dzień 17 grudnia 2020 roku.

3. Starosta Buski Jerzy Kolarz zwrócił się do Radnych z prośbą o przychylność i wsparcie u Wojewody Świętokrzyskiego w zakresie drugiego naboru podziału środków finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W pierwszym naborze tylko 3 Gminy z terenu Powiatu Buskiego - Wiślica, Tuczępy i Gnojno otrzymały dofinansowanie.  Zdaniem Starosty Buskiego jedynym kryterium  do oceny złożonych wniosków była decyzja Pana Premiera. Dodał, iż wiele samorządów w Polsce wyraża podobne stanowisko. Radny Jan Bartosik nie zgodził się z powyższym stwierdzeniem. Jego zdaniem środki finansowe skierowane zostały do najbiedniejszych Gmin z najpilniejszymi potrzebami. Również Radny Tadeusz Jewiarz oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Zioło, jako Kierownik Ośrodka Zdrowia w Tuczępach stwierdzili, iż środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gminy Tuczępy zostały przekazane trafnie.

4. W odpowiedzi na zapytanie Radnego Ludomira Leszczyńskiego, czy Starosta Buski przewiduje jakąś formę podziękowań dla Gmin z terenu Powiatu Buskiego, które przekazały środki finansowe dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju w związku z COVID-19, Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż wspólnie z Dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju  Grzegorzem Lasakiem przekażą stosowne podziękowania.

5. Radny Tomasz Mierzwa w imieniu Mieszkańców m. Szaniec złożył podziękowanie  za podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulicom w sołectwie Szaniec gmina Busko - Zdrój.

 

Ad. 19

Wobec zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej  Gądek dziękując wszystkim obecnym za udział  o  godz. 10.30  zamknął  XXI  Sesję  Rady  Powiatu w Busku  -  Zdroju.   Jednocześnie z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia przekazał życzenia dla wszystkich Mieszkańców Powiatu Buskiego.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządziła: Barbara Banaś

 

Niniejszy protokół stanowi zwięzłą, skróconą wersję przebiegu posiedzenia XXI Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju, która odbyła się w dniu 18 grudnia 2020 roku. Dokładny jej przebieg zawiera nagranie, udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2020-12-29
Data publikacji:2020-12-29
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:124

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-12-30 14:58:04Mateusz OlszewskiDodano skan protokołuProtokół Nr XXI/2020 z Sesji Rady Powiatu