Protokół Nr 104/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 stycznia 2021

Protokół Nr 104/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 17 grudnia 2020 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.104.2020

Protokół Nr 104/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 17 grudnia 2020 roku
które odbyło się w trybie zdalnym

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Jerzy Kordos
 4. Wiesław Marzec
 5. Tomasz Mierzwa

oraz

 • Aneta Chwalik – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju
 • Renata Szymańska – Gałązka – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
 • Artur Polniak - Skarbnik Powiatu
 • Sławomir Dalach – Naczelnik Wydziału SOZ
 • Urszula Markiewicz – Inspektor w Wydziale EK

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

 5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie/sprzedaż bądź likwidację środka trwałego będącego w posiadaniu Domu (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Dyr. DPS w Gnojnie, Nacz. Wydz. SOZ).

 6. Zapoznanie się z Protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej na rok 2021 pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).

 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).

 8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach
  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej w Nowym Korczynie eksponatów wraz z gablotami poświęconych Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, znajdujących się w posiadaniu Placówki (Dyr. PO-W w Winiarach, Nacz. Wydz. SOZ).

 9. Zapoznanie się z Protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty na powierzenie realizacji zadania przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej w 2021 roku(Nacz. Wydz. SOZ).

 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny
  i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej w 2021 roku (Nacz. Wydz. SOZ).

 11. Podjęcie decyzji w sprawie przekazania jednostkom oświatowym prowadzonym
  i dotowanym przez Powiat Buski środków finansowych w ramach „Rządowego wsparcia dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną” (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu).

 12. Rozpatrzenie wniosku firmy Szama – Vending Marcin Warzecha w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z opłat czynszowych za wynajem powierzchni pod automaty
  z przekąskami w związku z epidemią (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu).

 13. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień w planie finansowym (Skarbnik Powiatu).

 14. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Finansowo – Budżetowego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju (Skarbnik Powiatu).

 15. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju o zwiększenie planu dochodów i wydatków na rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2020 r. (Skarbnik Powiatu).

 16. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmniejszenia planu w dziale 855 rozdział 85504 § 4217 oraz w dziale 855 rozdział 85504 § 4219 w związku z zakończeniem realizacji Umowy z Samorządem nr 1/2020 zawartej 23 lipca 2020 roku z Wojewodą Świętokrzyskim w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” (Skarbnik Powiatu).

 17. Przyjęcie autopoprawki do projektu inicjatywy uchwałodawczej w sprawiezmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).

 18. Przyjęcie autopoprawki do projektu inicjatywy uchwałodawczej w sprawieprzeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).

 19. Przyjęcie autopoprawki do projektu inicjatywy uchwałodawczej w sprawiezmiany uchwały nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030 (Skarbnik Powiatu).

 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu na 2021 rok (Przewodniczący Zarządu).

 21. Sprawy różne.

 22. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak, który powitał zebranych i o godzinie 1015 otworzył 104 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. O godz. 1110 do posiedzenia Zarządu dołączył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz.

 

Ad. 3

Proponowany przez Wiceprzewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Protokół Nr 103/2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 5

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Renata Szymańska – Gałązka zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wyrażenie zgody na przekazanie/sprzedaż/likwidację środka trwałego będącego w posiadaniu Domu – piec konwekcyjny el. 000P-3W – nr inwentarzowy DPS-T-8-80-809-47-1 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Opinia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju do przedmiotowego wniosku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 6

Wicestarosta Buski, Przewodniczący Komisji Konkursowej Stanisław Klimczak oraz Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach zapoznali Członków Zarządu z Protokołem
z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej na rok 2021 pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych”
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 7

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej
o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych”.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 458/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 17 grudnia 2020 roku
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób
w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych”stanowi załącznik nr 6do niniejszego protokołu.

 

Ad. 8

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach zapoznał Członków Zarządu Powiatu
z wnioskiem Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej w Nowym Korczynie eksponatów wraz z gablotami poświęconych Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, znajdujących się w posiadaniu Placówki – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 9

Wicestarosta Buski, Przewodniczący Komisji Konkursowej Stanisław Klimczak oraz Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach zapoznali Członków Zarządu z Protokołem
z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty na powierzenie realizacji zadania przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej w 2021 roku
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8do niniejszego protokołu.

 

Do konkursu na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej w 2021 roku, wpłynęła 1 oferta złożona przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia, ul. Szpitalna 10, 31-024 Kraków. Oferta złożona przez w/w Zgromadzenie w ocenie Komisji spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej. Jednakże
z przedstawionych załączników do oferty wynika, iż Oferent posiada zgodę Wojewody Świętokrzyskiego na przedłużenie terminu dostosowania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego im. Bł. Gwidona
z Montpellier w Pacanowie do standardów, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do dnia 30 czerwca 2021 roku.
W wyniku oceny merytorycznej ofert Komisja stwierdziła, że oferta spełnia wszystkie kryteria merytoryczne otwartego konkursu ofert. Komisja po przeanalizowaniu informacji
i opisów zawartych w ofercie złożonej przez w/w Zgromadzenie stwierdziła, że Oferent zapewnia realizację zadania określonego w przedmiotowym konkursie na najlepszym poziomie i gwarantuje rzetelną realizację przedmiotowego zadania, ale tylko przez pierwsze półrocze 2021 r. W ocenie Radcy Prawnego tut. Starostwa należy dokonać wyboru tej oferty
i zawrzeć umowę na realizację zadania pod nazwą: Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej na okres I półrocza 2021 roku. Wobec powyższego, z uwagi na dobro dzieci przebywających w Placówce, Komisja Konkursowa rekomenduje zawarcie umowy na powierzenie realizacji przedmiotowego zadania Zgromadzeniu Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia, ul. Szpitalna 10, 31-024 Kraków na okres odpowiadający udzielonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego zgodzie tj. od
1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Dotacja na realizację powyższego zadania na 2021 rok wynosi 1 722 600 zł. W związku z tym, w przypadku zawarcia umowy z w/w Oferentem na okres do 30 czerwca 2021 r., dotacja może być przyznana tylko na 6 miesięcy i wynosić będzie połowę w/w kwoty tj. 861 300 zł.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu przychylił się do stanowiska Komisji Konkursowej
w powyższym zakresie.

 

Ad. 10

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej w 2021 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 459/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 17 grudnia 2020 roku
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej w 2021 rokustanowi załącznik nr 9do niniejszego protokołu.

 

Ad. 11

Działając na podstawie § 10c ust. 17 i § 10d ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.)
– w związku z koniecznością wypłaty nauczycielom jednorazowego dofinansowania zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, Inspektor w Wydziale EK Urszula Markiewicz zwróciła się do Zarządu Powiatu o:

 1. zwiększenie budżetów jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Buski
  o łączną kwotę 154 337,11 zł, w tym:

  1. I Liceum Ogólnokształcące w Busku – Zdroju – 22 821,06 zł,

  2. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju - 23 025,58 zł,

  3. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju
   – 20 919,96 zł,

  4. Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju – 24 855,74 zł,

  5. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Busku – Zdroju – 24 952,46 zł,

  6. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Broninie – 28 083,35 zł,

  7. Zespół Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju – 5 752,00 zł,

  8. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Busku – Zdroju – 2 926,99 zł,

  9. Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju – 999,97 zł.

 2. przekazanie dotacji celowej dla niepublicznych jednostek oświatowych dotowanych przez Powiat Buski w łącznej kwocie 8 448,99 zł, w tym:

 1. Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku – Zdroju Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – 4 948,99 zł,

 2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego SIGMA w Busku – Zdroju – 3 500 zł.

Jednocześnie Inspektor w Wydziale EK Urszula Markiewicz poinformowała, że zgodnie
z § 10d ust. 8 i 9 powołanego wyżej rozporządzenia organ dotujący przekazuje na rachunek bankowy jednostki systemu oświaty środki na wypłatę w/w dofinansowania w terminie
do dnia 21 grudnia 2020 r. Przedmiotowe dofinansowanie jest wypłacane nauczycielom
w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

Pismo Wydziału EK w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 12

Inspektor w Wydziale EK Urszula Markiewicz zapoznała Członków Zarządu Powiatu
z wnioskiem firmy Szama – Vending Marcin Warzecha w sprawie wyrażenia zgody
na zwolnienie (od m-ca listopada br. do momentu unormowania sytuacji) z opłat czynszowych za wynajem powierzchni pod automaty z przekąskami zlokalizowane
w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Busku – Zdroju w związku
z epidemią – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 13

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Busku - Zdroju z dnia 08.12.2020 r. Znak: PINB.3124.14.2020 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień środków finansowych w planie finansowym na 2020 rok- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 14

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Wydziału Finansowo – Budżetowego z dnia 11.12.2020 r. Znak: FN.3021.193.2020 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień w planie finansowym wydatkówStarostwa Powiatowego w Busku – Zdroju- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 

Ad. 15

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju z dnia 02.12.2020 r. Znak: PMOS.3110.19.2020 o zwiększenie planu dochodów i wydatków na rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2020 r.- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

O godz. 1110 do posiedzenia Zarządu dołączył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz jednocześnie przejmując dalsze prowadzenie obrad.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 16

W związku z zakończeniem realizacji Umowy z Samorządem nr 1/2020 zawartej 23 lipca 2020 roku z Wojewodą Świętokrzyskim w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w dniu 24 listopada 2020 roku, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju zwróciła się z wnioskiem z dnia 10.12.2020 r. Znak: PCPR.ZAF.3020.57.2020 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmniejszenia planu w następującej klasyfikacji budżetowej realizowanego projektu:

- zmniejszenie w dziale 855 rozdział 85504 § 4217 o kwotę 29 257,00 zł;

- zmniejszenie w dziale 855 rozdział 85504 § 4219 o kwotę 5 457,00 zł.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego protokołu został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 17

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 16do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 18

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 19

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 20

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu na 2021 rok.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 460/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 17 grudnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu na 2021 rok stanowi załącznik nr 19do niniejszego protokołu.

 

Ad. 21

W sprawach różnych:

 1. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zapoznał Członków Zarządu z informacją
  w zakresie przyznania środków w ramach drugiego naboru wniosków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na liście zadań objętych dofinansowaniem nie znalazł się żaden zgłoszony wniosek z Powiatu Buskiego.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zgłosił wniosek, aby w kolejnym naborze
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Powiat Buski złożył
n/w wnioski:

 1. Roboty termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej. Wymiana instalacji c.o. w budynku szkoły oraz internatu Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju przy ul. Mickiewicza 23. Wymiana instalacji c.o. w budynku szkoły oraz internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju przy ul. Mickiewicza 13 i 21. Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju przy ul. Kopernika 6, wymiana okien i drzwi, ocieplenie ścian oraz stropodachu, montaż fotowoltaiki.

 2. Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Kostkach Dużych z przeznaczeniem na publiczną placówkę opiekuńczo – wychowawczą.

 3. Modernizacja i rozbudowa pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi w celu zapobiegania i zwalczania COVID-19.

W/w zadania będą realizowane przez Powiat pod warunkiem otrzymania dofinansowania w wysokości 70% - 80% wartości zadania.

Członek Zarządu Jerzy Kordos zgłosił wniosek aby w kolejnym naborze w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Powiat Buski złożył n/w wnioski:

 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska – Pacanów – Oleśnica – Strzelce dł. 3,962 km.

 2. Roboty termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej. Wymiana instalacji c.o. w budynku szkoły oraz internatu Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju przy ul. Mickiewicza 23. Wymiana instalacji c.o. w budynku szkoły oraz internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju przy ul. Mickiewicza 13 i 21. Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju przy ul. Kopernika 6, wymiana okien i drzwi, ocieplenie ścian oraz stropodachu, montaż fotowoltaiki.

 3. Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Kostkach Dużych z przeznaczeniem na publiczną placówkę opiekuńczo – wychowawczą.

 

Wniosek zgłoszony przez Przewodniczącego Zarządu został przyjęty przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 1 głosie –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 1. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
  w Busku – Zdroju skierowanym do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego stanowiącym uzupełnienie wcześniej przesłanej informacji związanej ze sporządzeniem „Regionalnego planu transportowego województwa świętokrzyskiego na lata 2021 – 2027”załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 2. Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju z dnia 16.12.2020 r. Znak: ZSP.071.7.30.2020 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć środków finansowych w planach wydatków na 2020 rok- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 21do niniejszego protokołu.

  Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 3. Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z uchwałą Nr 15/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju
  w sprawie wniosku o przyznanie nagrody rocznej dla Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. W związku z poprawą wyników finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju – Rada Społeczna przy Zespole Opieki Zdrowotnej
  w Busku – Zdroju wnioskuje do Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju o przyznanie nagrody rocznej dla Pana Grzegorza Lasaka – Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju – za rok 2019. Po zapoznaniu się z przedmiotową uchwałą, Zarząd Powiatu postanowił przyznać Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju Panu Grzegorzowi Lasakowi nagrodę roczną za rok 2019 w wysokości
  25 000 zł. Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach został zobowiązany do przygotowania stosownej uchwały w powyższym zakresie.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 22

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1150 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Protokół sporządziła:

Barbara Nowocień

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2021-01-07
Data publikacji:2021-01-07
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:312