Protokół Nr 105/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 stycznia 2021

Protokół Nr 105/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 18 grudnia 2020 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.105.2020

Protokół Nr 105/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 18 grudnia 2020 roku
które odbyło się w trybie zdalnym

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Jerzy Kordos
 4. Wiesław Marzec
 5. Tomasz Mierzwa

oraz

 • Artur Polniak - Skarbnik Powiatu
 • Sławomir Dalach – Naczelnik Wydziału SOZ

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Wdrożenie uchwał Rady Powiatu z XXI Sesji Rady Powiatu z dnia 18 grudnia 2020 roku.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawiezmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020 (Skarbnik Powiatu).
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawiezmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 1045 otworzył 105 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Wdrożenie uchwał Rady Powiatu z XXI Sesji Rady Powiatu z dnia 18 grudnia 2020 roku – załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Uchwała Nr XXI/237/2020 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 18 grudnia 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku.

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

-       Uchwałę przekazuje się do:

-       Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach – Zespół Zamiejscowy
w Sandomierzu.

-       Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XXI/238/2020 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 18 grudnia 2020 roku
w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku.

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

-       Uchwałę przekazuje się do:

-       Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach – Zespół Zamiejscowy
w Sandomierzu.

-       Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XXI/239/2020 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 18 grudnia 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 – 2030.

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

-       Skarbnik Powiatu Artur Polniak zobowiązany jest do przesłania powyższej uchwały
w formie elektronicznej w programie BESTIA do:

-       Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach – Zespół Zamiejscowy
w Sandomierzu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XXI/240/2020 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 18 grudnia 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/189/2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2020 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
w Powiecie Buskim.

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Aneta Chwalik, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Busku – Zdroju Marian Szostak, Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach.

-       Uchwałę przekazuje się do:

-       Wojewody Świętokrzyskiego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XXI/241/2020 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 18 grudnia 2020 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju na okres 3 lat powierzchni użytkowej 224,70 m2 z przeznaczeniem pod działalność Pracowni Tomografii Komputerowej.

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju Grzegorz Lasak, Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach oraz Naczelnik Wydziału GKN Grzegorz Zięba.

-       Uchwałę przekazuje się do:

-       Wojewody Świętokrzyskiego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XXI/242/2020 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 18 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach.

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach Piotr Zeljaś, Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach oraz Naczelnik Wydziału OR Krzysztof Welenc.

-       Uchwałę przekazuje się do:

-       Wojewody Świętokrzyskiego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XXI/243/2020 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 18 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w latach 2021-2025".

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

-       Uchwałę przekazuje się do:

-       Wojewody Świętokrzyskiego.

-       Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XXI/244/2020 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 18 grudnia 2020 roku
w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulicom w sołectwie Szaniec gmina Busko - Zdrój.

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału KT Krzysztof Zapiórkowski.

-       Uchwałę przekazuje się do:

-       Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój.

-       Wojewody Świętokrzyskiego.

-       Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XXI/245/2020 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 18 grudnia 2020 roku
w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z dróg powiatu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia,
a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału KT Krzysztof Zapiórkowski oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

-       Uchwałę przekazuje się do:

-       Wojewody Świętokrzyskiego.

-       Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XXI/246/2020 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 18 grudnia 2020 roku
w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

-       za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału GKN Grzegorz Zięba oraz Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju Grzegorz Wojciechowski.

-       Uchwałę przekazuje się do:

-       Wojewody Świętokrzyskiego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XXI/247/2020 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 18 grudnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2021 rok.

-       za wdrożenie powyższej uchwały odpowiedzialny jest Przewodniczący Rady Powiatu oraz Przewodniczący Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju.

-       Uchwałę przekazuje się do:

-       Wojewody Świętokrzyskiego.

-       Uchwałę otrzymują dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz służb inspekcji i straży oraz Naczelnicy/Kierownicy Wydziałów Starostwa Powiatowego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XXI/248/2020 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 18 grudnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2021 rok.

-       za wdrożenie powyższej uchwały odpowiedzialni są Przewodniczący Rady Powiatu, Przewodniczący Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju oraz Przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu w Busku – Zdroju.

-       Uchwałę przekazuje się do:

-       Wojewody Świętokrzyskiego.

-       Uchwałę otrzymują dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz służb inspekcji i straży oraz Naczelnicy/Kierownicy Wydziałów Starostwa Powiatowego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 5

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 461/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 18 grudnia 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

 

Ad. 6

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 462/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 18 grudnia 2020 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 rokustanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 7

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 463/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 18 grudnia 2020 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 rokustanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 8

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 464/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 18 grudnia 2020 roku
w sprawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 9

W sprawach różnych:

 

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku – Zdroju w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju.

 

W związku z poprawą wyników finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju – Rada Społeczna przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w dniu 17 grudnia 2020 roku podjęła uchwałę Nr 15/2020 w sprawie wniosku o przyznanie nagrody rocznej Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju za rok 2019 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Po zapoznaniu się z przedmiotową uchwałą, Zarząd Powiatu postanowił przyznać Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju Panu Grzegorzowi Lasakowi nagrodę roczną za rok 2019 w wysokości 25 000 zł brutto.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 465/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 18 grudnia 2020 roku
w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 10

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1100 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

 

Protokół sporządziła:

Barbara Nowocień

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2021-01-07
Data publikacji:2021-01-07
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:302