Protokół Nr 107/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 stycznia 2021

Protokół Nr 107/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 29 grudnia 2020 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.107.2020

 

Protokół Nr 107/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 29 grudnia 2020 roku
które odbyło się w trybie zdalnym

 

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Jerzy Kordos
 4. Wiesław Marzec
 5. Tomasz Mierzwa

oraz

 • Krzysztof Tułak – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
 • Artur Polniak - Skarbnik Powiatu
 • Renata Krzemień – Naczelnik Wydziału EK

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju o zmianę pierwszej strony Załącznika nr 1 – „Ujednolicony wykaz nazw i przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Buskiego” w związku ze zmianą przebiegu drogi powiatowej 0023T i 0024T przez Powiat Kielecki (Dyr. PZD w Busku – Zdroju).
 6. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój w sprawie wydania opinii na cele zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dotyczącej zadania pn. „Rozbudowa ul. Zielonej i Batalionów Chłopskich w Busku – Zdroju” (Dyr. PZD w Busku – Zdroju).
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kwalifikacji dróg położonych w granicach administracyjnych gminy Wiślica do kategorii dróg gminnych (Dyr. PZD w Busku – Zdroju).
 8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
  w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie stawki wynagrodzenia zasadniczego 2 nauczycieli praktycznej nauki zawodu (Nacz. Wydz. EK).
 9. Zapoznanie się ze sprawozdaniami Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych
  i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju z realizacji projektów edukacyjnych pn.: „Szkolny Punkt Informacji Turystycznej kluczem do rozwoju turystyki targowo – kongresowej
  i prozdrowotnej” oraz „Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym”
  (Nacz. Wydz. EK).
 10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju z realizacji projektu edukacyjnego pn.: „Europejczycy: Wspólna historia i wspólna przyszłość” (Nacz. Wydz. EK).
 11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
  w Busku – Zdroju o zwiększenie planu finansowego na 2020 rok (Skarbnik Powiatu).
 12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
  w Busku – Zdroju o dokonanie przeniesień w planie finansowym (Skarbnik Powiatu).
 13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju o dokonanie zmian między paragrafami w planie finansowym wydatków na 2020 rok (Skarbnik Powiatu).
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 16. Przyjęcie autopoprawki do projektu inicjatywy uchwałodawczej w sprawiezmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 17. Przyjęcie autopoprawki do projektu inicjatywy uchwałodawczej w sprawieprzeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 18. Przyjęcie autopoprawki do projektu inicjatywy uchwałodawczej w sprawiezmiany uchwały nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030 (Skarbnik Powiatu).
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 1400 otworzył 107 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. O godz. 1430 do posiedzenia Zarządu dołączył Członek Zarządu Wiesław Marzec.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Protokół Nr 106/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 5

W nawiązaniu do pisma Znak: PZD-S3.4110.12.2020 z dnia 16.12.2020 r. dotyczącego wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg powiatowych i ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Buskiego, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zmianę pierwszej strony Załącznika nr 1 – „Ujednolicony wykaz nazw i przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Buskiego” w związku ze zmianą przebiegu drogi powiatowej 0023T i 0024T przez Powiat Kielecki – załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 6

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój w sprawie wydania opinii na cele zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, na podstawie art. 11b ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych dotyczącej zadania pn. „Rozbudowa ul. Zielonej i Batalionów Chłopskich w Busku – Zdroju” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował realizację w/w inwestycji drogowej. Jednocześnie decyzją Zarządu Powiatu, Dyrektor PZD w Busku – Zdroju został zobowiązany do przygotowania na następne posiedzenie stosownego projektu uchwały
w przedmiotowym zakresie.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 7

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kwalifikacji dróg położonych w granicach administracyjnych gminy Wiślica do kategorii dróg gminnych – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Następnie Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kwalifikacji dróg położonych w granicach administracyjnych gminy Wiślica do kategorii dróg gminnych.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 467/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 grudnia 2020 roku
w sprawie  wyrażenia opinii dotyczącej kwalifikacji dróg położonych w granicach administracyjnych gminy Wiślica do kategorii dróg gminnychstanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 8

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju z dnia 10.12.2020 r. Znak: ZSTiO.1122.1328.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie o 20% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego dwóch nauczycieli praktycznej nauki zawodu w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 9

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu Powiatu
ze sprawozdaniami Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju z realizacji projektów edukacyjnych pn.: „Szkolny Punkt Informacji Turystycznej kluczem do rozwoju turystyki targowo – kongresowej i prozdrowotnej” za okres wrzesień - listopad 2020 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego protokołuoraz „Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym” za okres wrzesień - listopad 2020 roku
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

 

Ad. 10

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu Powiatu ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju z przebiegu realizacji projektu edukacyjnego pn.: „Europejczycy: Wspólna historia i wspólna przyszłość” za okres od 01.09.2020 r. do 30.11.2020 r. - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 11

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju z dnia 22.12.2020 r. Znak: PMOS.3110.22.2020 o zwiększenie planu finansowego na 2020 rok:

-       dział 854 rozdział 85407 paragraf 4010 o kwotę 10 135 zł,

-       dział 854 rozdział 85407 paragraf 4110 o kwotę 2 489 zł - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 12

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju z dnia 23.12.2020 r. Znak: PMOS.3110.23.2020 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w budżecie na 2020 rok- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 13

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju z dnia 22.12.2020 r. Znak: SOSW.3011.62.2020 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian między paragrafami w planie finansowym wydatków na 2020 r.- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

O godz. 1430 do posiedzenia Zarządu dołączył Członek Zarządu Wiesław Marzec.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 14

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 468/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 grudnia 2020 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 rokustanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 15

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 469/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 grudnia 2020 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 rokustanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 16

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 17

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 18

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 19

W sprawach różnych nie zgłoszono żadnych wniosków.

 

Ad. 20

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1445 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

 

Protokół sporządziła:

Barbara Nowocień

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2021-01-07
Data publikacji:2021-01-07
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:327