Protokół Nr XXII/2020 z Sesji Rady Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 stycznia 2021

Protokół Nr XXII/2020 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2020 r. w   Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju w trybie hybrydowym [ PDF]

 

Znak: BR. 0002.2.22.2020

Protokół Nr XXII / 2020
z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju
która odbyła się w dniu 30 grudnia 2020 roku
w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju
w trybie hybrydowym

 

w Sesji udział wzięli:

 • Radni Rady Powiatu w Busku - Zdroju

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za 2020 i 2021 rok.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

 

 

Ad. 1

Obradom przewodniczył Andrzej Gądek - Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał zebranych i o godz. 9.00otworzył XXII Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, poinformował, iż:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas obrad Sesji Rady Powiatu
  w Busku - Zdroju jest Starosta Buski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju.
 • Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju jest jawna, a dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku transmitowania i rejestracji obrad Rady Powiatu w Busku - Zdroju za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz ich udostępniania na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
 • Obowiązek informacyjny w pozostałym zakresie został zrealizowany poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej administratora oraz na drzwiach sali, w której odbywają się obrady Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

 

Ad. 2

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 16 Radnych (3 Radnych nieobecnych usprawiedliwionych: Jan Bartosik, Roman Duda, Stanisław Lolo), co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz decyzji.

 

Ad. 3

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, porządek obrad został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

 

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Ad. 4

Protokół Nr XXI/ 2020 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 18 grudnia 2020 roku został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

 

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad. 5

Sprawozdanie Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny tj. od dnia 18 grudnia 2020 roku do dnia 30 grudnia 2020 roku zostało zamieszczone, celem zapoznania się, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju. W okresie międzysesyjnym Zarząd odbył 3  posiedzenia.

Radni Rady Powiatu nie wnosili uwag i zapytań do w/w sprawozdania.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poinformował, iż z uwagi na okres świąteczny, nie odbyły się posiedzenia Komisji Rady Powiatu. W związku z powyższym przy podejmowaniu uchwał, Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz omówi kolejno poszczególne projekty uchwał Rady Powiatu.

 

Ad. 6

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił projekt uchwały wraz z autopoprawką wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

Radny Tadeusz Jewiarz zwrócił się z pytaniem jakie jest łączne zadłużenie Powiatu Buskiego na obecną chwilę?

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż zadłużenie Powiatu Buskiego na 1 stycznia 2020 roku z tytułu obligacji i kredytów razem wynosiło 26,5 mln zł. W tym roku planujemy spłatę 2,5 mln zł i w projekcie budżetu na rok 2021 spłatę kolejnego 2,5 mln zł. Przy utrzymaniu takiego trendu do końca obecnej kadencji zadłużenie będzie wynosiło w granicach 16 mln zł.

Radna Teresa Krupska zwróciła się z pytaniem, czy z programu pn. "Powiat Buski - STOP koronawirusowi" zostały zakupione kalendarze za kwotę 75 tys. zł?

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz potwierdził, iż w ramach w/w projektu zakupione zostały nie tylko kalendarze, ale również wiele innych materiałów promocyjnych. Powyższe wynika z założeń i konstrukcji projektu pn. "Powiat Buski - STOP koronawirusowi", gdzie określony procent wydatków całego budżetu przeznaczony jest na promocję projektu.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXII / 249 / 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku - stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

 

 

Ad. 7

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił projekt uchwały wraz z autopoprawką wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXII / 250 / 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku - stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 8

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił projekt uchwały wraz z autopoprawką wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXII / 251 / 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030 - stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

 

 

Ad. 9

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił w/w projekt uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXII / 252 / 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego - stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 10

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za 2020 i 2021 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił w/w projekt uchwały.

Radny Grzegorz Jankowski zwrócił się z pytaniem, czy firma wybrana do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za 2020 i 2021 rok, jest to nowa firma, czy firma powielana z lat poprzednich?

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż wybrana firma jest tą samą, która wybrana była do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju również w bieżącym roku (bowiem wybrana inna tańsza firma nie wywiązała się z zobowiązań) i w latach poprzednich. Firma ta złożyła najkorzystniejszą ofertę spośród 5 podmiotów.

Radny Grzegorz Jankowski zauważył, iż tańsza nie oznacza lepsza. Ponadto, zwrócił się z pytaniem, czy firma, która od lat bada sprawozdanie finansowe tej samej jednostki, nie robi tego rutynowo, schematycznie? Radny poprosił o podanie różnicy finansowej pomiędzy najtańszą i najdroższą ofertą.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz wyraził stanowisko, iż nie obawia się o schematyczność badania, bowiem Biegli Rewidenci również podlegają stosownym kontrolom. Poinformował, iż zapytania ofertowe wystosowano do 5 podmiotów, z czego tylko ten jeden odpowiedział, była to więc jedyna i najtańsza oferta, choć wyższa niż zaplanowane na to zadanie środki finansowe.

Radny Grzegorz Jankowski zwrócił się z pytaniem, czy w takim przypadku nie należało powtórzyć zapytania? Zdaniem Radnego nie jest to miarodajne, gdy jedna firma dyktuje cenę. Być może podmioty z lokalnego rynku podjęłyby się powyższego zadania. Wygląda na to, że jedynym kryterium w tym postępowaniu była cena.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz potwierdził, iż jedynym kryterium była cena, natomiast w przez wiele lat żaden podmiot z rynku lokalnego nie składał ofert w powyższym postępowaniu.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 14

przeciw - 0

wstrzymał się - 2

Uchwała Nr XXII / 253 / 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za 2020 i 2021 rok - stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Imienny wykaz głosowań przeprowadzonych podczas XXII Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju w dniu 30 grudnia 2020 roku - stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 11

W sprawach różnych i wolnych wnioskach:

1. Radny Grzegorz Jankowski zwrócił się z pytaniami dotyczącymi wydzierżawienia dawnego budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju, przy ul. Bohaterów Warszawy przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju:

- Jaki jest całkowity koszt remontu tego obiektu?

- Czy obiekt jest remontowany przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, a w zamian za to Dzierżawca obniży koszty czynszu?

- Na jaki okres czasu ta umowa została lub zostanie podpisana i od kiedy to ma zacząć funkcjonować?

Radny Grzegorz Jankowski podkreślił, iż Radni nie mają żadnych informacji w powyższym zakresie.

Do udzielenia szczegółowych odpowiedzi na powyższe pytania, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorza Lasaka.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz dodał, iż całkowity koszt remontu to jest ok. 550-560 tys zł. Pomieszczenia przygotowywane są pod działalność punktu szczepień oraz Poradni działających przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju. Co do kompensacji kosztów remontu Przewodniczący Zarządu poinformował, iż nie posiada pewnych informacji w tej sprawie, natomiast umowa dzierżawy zawarta jest na okres ok. 5 lat, jeśli będzie to niezbędne dla celów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

2. Radny Piotr Wąsowicz w trosce o powrót w przyszłości do normalności, zwrócił się z pytaniem o możliwość wykonania testów w kierunku COVID-19 nauczycielom i uczniom w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Buski, po zakończeniu etapu nauczania zdalnego.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż w tym kierunku podjęte zostały już pewne działania. W terminie do 4 stycznia 2021 roku dyrektorzy poszczególnych szkół zobowiązani zostali do zebrania od nauczycieli i pracowników obsługi szkół i internatów, deklaracji w zakresie wykonania testów. Na dziś do dyspozycji pozostaje ok. 500 testów z możliwością wystąpienia o dodatkowe. Po uzyskaniu informacji co do ilości chętnych, jest możliwość przeprowadzenia takich badań. Ustalono już wstępny harmonogram obsługi szkół w tym zakresie w terminie od 11 do 15 stycznia 2021 roku - dziennie ok. 70 wymazów. Jeśli chodzi o uczniów, to z uwagi na ich dużą ilość na razie nie ma takiej możliwości. Jeśli po feriach uczniowie wrócą do nauczania stacjonarnego, a tego jeszcze na pewno nie wiemy oraz wyrażą zgodę na badania, wówczas Zarząd Powiatu będzie szukał możliwości rozwiązań w powyższym zakresie.

3. Radna Teresa Krupska w imieniu Radnych i Mieszkańców zwróciła się z pytaniami dotyczącymi wydzierżawienia dawnego budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju, przy ul. Bohaterów Warszawy przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju. Radna Teresa Krupska zaznaczyła, iż Radni fizycznie nie mieli możliwości zapoznania się z w/w umową dzierżawy, zawartą, jak poinformował Starosta Buski na okres 5 lat. Czy w tej umowie zawarte są odpowiednie zapisy oraz jakie są konsekwencje, kary umowne na wypadek zerwania warunków umowy przez Dzierżawcę? Ile wynosi czynsz za dzierżawę? Radna przypomniała, iż budynek szkoły został sprzedany za 1 mln 800 tys zł. Koszt adaptacji budynku dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju to 600 tys zł. Radna raz jeszcze prosi o przedstawienie kosztów dzierżawy w/w budynku. Ponadto Radna zwróciła się również z pytaniem o koszty dzierżawy powierzchni przez Firmę Affidea, prosząc o informację ile Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju powyższa Firma płaci za dzierżawę.

4. Radna Teresa Krupska zwróciła się z pytaniami dotyczącymi przeniesienia z miejscowości Winiary do miejscowości Kostki, Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej. Czy jest już ostateczna decyzja co do nowej siedziby Placówki w budynku dawnej szkoły w Kostkach? Czy będzie to dzierżawa czy użyczenie budynku oraz na jaki okres czasu? Jakie są koszty adaptacji tego budynku? Radna Teresa Krupska zaznaczyła, iż oprócz Zarządu Powiatu pozostali Radni nie znają ani zapisów umowy, ani kosztów. Zatem, Radna prosi o informacje w powyższym zakresie.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż dziś nie posiada ze sobą materiałów, ale już wielokrotnie wcześniej informował Radnych w sprawach podnoszonych przez Radną Teresę Krupską. Odnośnie budynku w miejscowości Kostki, najpierw faktycznie rozważany był wniosek o dzierżawę, jednak ostatecznie po rozmowach z Burmistrzem Miasta i Gminy Busko - Zdrój zdecydowano, że będzie to umowa użyczenia na okres 25 lat. Obecnie doprecyzowywane są jeszcze zapisy co do korzystania z boiska przy budynku szkoły przez mieszkańców miejscowości Kostki, w zakresie ograniczenia z korzystania lub korzystania według ustalonego regulaminu, co wynika z potrzeby zachowania zasad bezpieczeństwa, o które Zarządca terenu musi zadbać. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż w zakresie kosztów, inaczej sprawa przedstawia się przy dzierżawie, a inaczej przy użyczeniu. Zrezygnowano z dzierżawy na rzecz bezpłatnego użyczenia. Czynsz dzierżawny byłby kompensacją kosztów związanych z nakładami i wiązałby się z opłatą VAT przez obie strony. W przypadku bezpłatnego użyczenia na 25 lat nie ponosimy żadnych kosztów czynszu, ponosimy jednak koszty eksploatacyjne budynku i po 25 latach przekazujemy budynek w takim stanie, w jakim został on przygotowany dla potrzeb Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej, wraz z naszymi nakładami finansowymi tj. ok. 600 tys zł. Można powiedzieć, że po skompensowaniu powyższego, wychodzi na to jakbyśmy niewielki czynsz przez te 25 lat płacili. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przypomniał, iż Powiat Buski zwrócił się ponownie o środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym między innymi na zadanie dotyczące: Rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Kostkach Dużych z przeznaczeniem na publiczną placówkę opiekuńczo - wychowawczą. Czekamy na decyzję Rządu w tym zakresie. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż obecnie doprecyzowywane są ostanie zapisy umowy, chcąc uzgodnić jak najbardziej korzystne warunki zarówno dla Powiatu jak i dla Gminy Busko - Zdrój a po Nowym Roku ta umowa bezpłatnego użyczenia na 25 lat powinna zostać podpisana. W przypadku gdyby Gmina Busko - Zdrój zechciała wcześniej wypowiedzieć w/w umowę, to winna zwrócić Powiatowi Buskiemu nakłady proporcjonalnie do czasu użytkowania budynku.

Radna Terasa Krupska przyjęła powyższe informacje przedstawione przez Przewodniczącego Zarządu Jerzego Kolarza jako wyczerpujące.

Odnosząc się do pytań Radnej Teresy Krupskiej zawartych powyżej w punkcie 3, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż zawarta jest umowa dzierżawy dawnego budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju, przy ul. Bohaterów Warszawy przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju. Budynek ten wydzierżawiony jest na okres 5 lat, za kwotę 10 tys zł brutto miesięcznie. Biorąc pod uwagę prawie 5 tys m2 powierzchni - działka wraz z budynkiem - daje to ok. 2 zł za m2 całej powierzchni działki. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż nie ma możliwości wcześniejszego wypowiedzenia umowy, ponieważ Właściciel musiałby zwracać poniesione nakłady. O powyższym była już mowa, podczas wcześniejszych spotkań na posiedzeniach Komisji, Sesji. W zakresie pytania o koszty dzierżawy powierzchni w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju przez Firmę Affidea, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż w/w Firma wydzierżawia dwie powierzchnie. Za jedną płaci ok. 2,5 tys zł, a za drugą ok. 3 tys zł. Firma Affidea samodzielnie wyremontowała sobie pomieszczenia, które wydzierżawia, dostosowując je pod potrzeby tomografu i rezonansu. Wysokości stawek czynszu za wynajem 1 m2, były omawiane podczas podejmowania uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju na okres 3 lat powierzchni użytkowej 224,70 m2 z przeznaczeniem pod działalność Pracowni Tomografii Komputerowej. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał się do przekazania Radnej pisemnej informacji w tej sprawie przekazanej przez Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

5. Radny Grzegorz Jankowski zwrócił się z wnioskiem, aby Radni Rady Powiatu w Busku - Zdroju otrzymali, celem zapoznania się, umowę zawartą pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej
w Busku- Zdroju a Dzierżawcą budynku po Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy. Reasumując, dodał, iż przedmiotowy budynek został pochopnie sprzedany przez Powiat Buski, bowiem po 5 latach dzierżawy, Dzierżawcy zwrócą się poniesione koszty bez żadnych nakładów.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż w związku z powyższym wnioskiem zwróci się do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorza Lasaka o udostępnienie Radnym przedmiotowej umowy.

Odnosząc się do drugiej części wypowiedzi Radnego Grzegorza Jankowskiego, stwierdził, iż trudno było przewidzieć obecną sytuację związaną z COVID-19, a tym samym, że Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju w związku z obsługą pacjentów tylko z COVID-19, będzie potrzebował dodatkowych pomieszczeń na przeniesienie Poradni i utworzenie bezpiecznego punktu szczepień. Na dzień podejmowania decyzji o sprzedaży budynku w 2019 roku sytuacja była zupełnie inna. Budynek był zbędny, nieużytkowany niszczał, a koszty utrzymywania budynku były nieuzasadnione.

Radny Grzegorz Jankowski zauważył, iż Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju częściowo został już zwolniony z decyzji leczenia pacjentów tylko z COVID-19, więc punkt szczepień można utworzyć w budynku Szpitala. Ponadto, Radny przypomniał, iż przed sprzedażą budynku po Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, proponował zagospodarowanie go dla potrzeb Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na archiwum. Zdaniem Radnego Grzegorza Jankowskiego zarówno ta sprzedaż budynku jak i zamiana budynku Internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych na budynek przy I Liceum Ogólnokształcącym w Busku - Zdroju, były równie niepotrzebne i nietrafione.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż potrzeby Starostwa Powiatowego w zakresie archiwum są zapewnione. Dodatkowo w 2021 roku kończy się dzierżawa dotycząca wynajmu pomieszczeń dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i będą to kolejne wolne powierzchnie na składowanie dokumentacji archiwalnej. Było kilka pomysłów na zagospodarowanie budynków po Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju, w tym również pod potrzeby nowej siedziby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ostatecznie jednak zapadły inne decyzje i jeden z budynków został sprzedany. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podkreślił, iż zawsze stara się zapewnić jak najlepsze warunki lokalowe zarówno dla pracowników Starostwa oraz podległych jednostek, a także dla interesantów tych instytucji. Budynek przy I Liceum Ogólnokształcącym w Busku - Zdroju jest dobrze zagospodarowany, został złożony również stosowny wniosek w zakresie termomodernizacji tego obiektu, natomiast niezagospodarowany budynek po Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju został sprzedany.

6. Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz w imieniu Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju złożył wszystkim serdeczne podziękowanie za pracę w 2020 roku, a szczególne podziękowania skierował do służb medycznych, które swoją bardzo ciężką pracą udowodniły, że zasługują na ogromne słowa uznania.

 

Ad. 12

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek dziękując wszystkim obecnym za udział o godz. 10.25zamknął XXII Sesję Rady Powiatu
w Busku - Zdroju. Jednocześnie z okazji zbliżającego się Nowego 2021 Roku przekazał życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności Mieszkańcom Powiatu Buskiego, Radnym, Pracownikom Starostwa Powiatowego i wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu oraz służb, inspekcji i straży. W trosce o szybki powrót do normalności zachęcił do szczepień przeciw COVID-19.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządziła: Barbara Banaś

 

Niniejszy protokół stanowi zwięzłą, skróconą wersję przebiegu posiedzenia XXII Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2020 roku. Dokładny jej przebieg zawiera nagranie, udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju. (https://bip.powiat.busko.pl/art,4290,xxii-sesja-rady-powiatu-w-busku-zdroju-nagranie-wideo-z-dnia-30-grudnia-2020-r)

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2021-01-14
Data publikacji:2021-01-14
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:97