Protokół Nr 103/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 stycznia 2021

Protokół Nr 103/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 9 grudnia 2020 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.103.2020

Protokół Nr 103/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 9 grudnia 2020 roku,
które odbyło się w trybie zdalnym

 

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Jerzy Kordos
 4. Wiesław Marzec
 5. Tomasz Mierzwa

oraz

 • Renata Szymańska – Gałązka – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
 • Aneta Chwalik – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju
 • Krzysztof Tułak – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju
 • Sławomir Dalach – Naczelnik Wydziału SOZ
 • Urszula Markiewicz – Inspektor w Wydziale EK
 • Grzegorz Zięba – Naczelnik Wydziału GKN
 • Krzysztof Zapiórkowski – Naczelnik Wydziału KT
 • Artur Polniak – Skarbnik Powiatu
 • Tadeusz Sempioł – Kierownik Referatu IP

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie osób na stanowisku opiekun oraz na stanowisku pielęgniarskim (Dyr. DPS w Gnojnie, Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie oraz Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS w Gnojnie w sprawie dokonania przesunięć między pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gnojnie przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w 2020 roku (Dyr. DPS w Gnojnie, Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju z realizacji Projektu „Dla Dobra Rodziny” za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju w sprawie akceptacji i wyrażenia zgody na przygotowanie aneksu do umowy na zwiększenie liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie powołania komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” w 2021 roku ( PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie powołania komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej w 2021 roku ( PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 11. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2021-2025” (Nacz. Wydz. SOZ).
 12. Przyjęcie autopoprawki do autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie uchwalenia Statutu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach (Nacz. Wydz. SOZ).
 13. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju na temat poniesionych wydatków na bieżące utrzymanie dróg w okresie od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. (Dyr. PZD w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu).
 14. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Znak: PZD.S2.3110.75.2020 w sprawie zwrotu środków w wysokości 3 870,79 zł zwróconych z ubezpieczenia, jako odszkodowanie za uszkodzenie barier (Dyr. PZD w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu).
 15. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Znak: PZD.S2.3110.80.2020, PZD.S2.3110.81.2020, PZD.S2.3110.82.2020 w sprawie zabezpieczenia środków na zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0102T Stopnica – Folwarki – Skrobaczów od km 0+000 do km 1+920 dł. 1920 m”; „Przebudowa drogi powiatowej nr 0088T Łatanice – Hołudza – Olganów od km 0+000 do km 1+000 dł. 1000 m”; „Przebudowa drogi powiatowej nr 0128T Piasek Wielki – Rzegocin – Górnowola – Pawłów od km 5+660 do km 8+015 dł. 2 355m” ( PZD w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu).
 16. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Znak: PZD.S2.3110.83.2020 w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków w kwocie 69 303,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty pensji pracowników oraz składek ZUS w miesiącu grudniu 2020 r. (Dyr. PZD w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu).
 17. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Znak: PZD.S2.3110.79.2020 w sprawie przesunięcia środków finansowych (Skarbnik Powiatu).
 18. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju Znak: PF.0760.36.2020 w sprawie przekwalifikowania wydatków w planie budżetu na 2020 rok (Skarbnik Powiatu).
 19. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju Znak: ZSP.071.7.29.2020 w sprawie dokonania przesunięcia środków finansowych w planach wydatków na 2020 rok (Skarbnik Powiatu).
 20. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju Znak: ZST-I 075.81.528.2020 w sprawie dokonania przeniesień środków finansowych pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej (Skarbnik Powiatu).
 21. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Znak: PCPR.ZAF.3011.20.2020 w sprawie dokonania przesunięć w planie finansowym (Skarbnik Powiatu).
 22. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Znak: PCPR.ZAF.3011.21.2020 w sprawie dokonania przesunięć w planie finansowym (Skarbnik Powiatu).
 23. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Znak: PCPR.ZAF.3011.23.2020 w sprawie dokonania zmian limitu wydatków w klasyfikacji budżetowej realizowanego projektu „Dla Dobra Rodziny” (Skarbnik Powiatu).
 24. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Znak: PCPR.ZAF.3011.24.2020 w sprawie zwiększenia funduszu płac oraz na częściowe zabezpieczenie wymaganego wkładu własnego w ramach realizowanego projektu pn. „Lepsze Oblicze Życia” (Skarbnik Powiatu).
 25. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju Znak: ZSTiO.032.1251.2020 w sprawie zwiększenia środków do planu finansowego na rok 2020 (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).
 26. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju Znak: ZSTiO.032.1283.2020 w sprawie przesunięcia środków do planu finansowego na rok 2020 (Skarbnik Powiatu).
 27. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju Znak: ZSTiO.032.1284.2020 w sprawie zwiększenia środków do planu finansowego na rok 2020 (Skarbnik Powiatu).
 28. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju Znak: ZSTiO.032.1288.2020 w sprawie przesunięcia środków do planu finansowego na rok 2020 (Skarbnik Powiatu).
 29. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju Znak: SOSW.3011.53.2020 w sprawie przekazania niewykorzystanych środków z dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, zabezpieczonych w budżecie Powiatu z przeznaczeniem na uzupełnienie limitu wydatków w 2020 roku (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).
 30. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju Znak: SOSW.3011.54.2020 w sprawie dokonania zmian między działami w planie wydatków na 2020 rok (Skarbnik Powiatu).
 31. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju Znak: SOSW.3011.55.2020 w sprawie dokonania zmian między paragrafami w planie finansowym wydatków na 2020 rok (Skarbnik Powiatu).
 32. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju Znak: SOSW.3011.56.2020 w sprawie dokonania zmian między rozdziałami w planie finansowym wydatków na 2020 rok (Skarbnik Powiatu).
 33. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju Znak: SOSW.3011.57.2020 w sprawie zabezpieczenia brakujących środków finansowych (Skarbnik Powiatu).
 34. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie Znak: SOSW-301-13/2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na 2020 rok (Skarbnik Powiatu).
 35. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju Znak: ILO.321.87.2020 w sprawie dokonania zmiany w planie finansowym (Skarbnik Powiatu).
 36. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju Znak: ILO.321.84.2020 w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych (Skarbnik Powiatu).
 37. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju Znak: ILO.321.85.2020 w sprawie zwiększenia planu finansowego o środki zabezpieczone w budżecie Powiatu Buskiego na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).
 38. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku – Zdroju Znak: FK.071.52.2020.EK w sprawie wprowadzenia do planu wydatków budżetowych na 2020 rok przychodów uzyskanych z tytułu jednorazowych opłat wnoszonych przez podmioty powierzające wykonanie pracy cudzoziemcowi z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy obsługujących zadania związane z sezonowym zatrudnianiem cudzoziemców (Skarbnik Powiatu).
 39. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku – Zdroju Znak: FK.071.53.2020.EK w sprawie dokonania przesunięcia nadwyżki z paragrafów rzeczowych na paragraf funduszu płac (Skarbnik Powiatu).
 40. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Znak: DPS-3110/87/2020 w sprawie niewykorzystanych środków z projektu pn. „Bezpieczna Przyszłość” (Skarbnik Powiatu).
 41. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Znak: DPS.II.312.9.2020 w sprawie niewykorzystanych środków z projektu pn. „Bezpieczna Przyszłość” (Skarbnik Powiatu).
 42. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Znak: DPS.II.312.8.2020 w sprawie niewykorzystanych środków finansowych z projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (Skarbnik Powiatu).
 43. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju Znak: PODiDN.311.16.2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetowych (Skarbnik Powiatu).
 44. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju Znak: PPP.034.45.2020 w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym wydatków (Skarbnik Powiatu).
 45. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju Znak: ZSS:312.7.2020 w sprawie dokonania zmiany planu wydatków budżetowych na 2020 rok (Skarbnik Powiatu).
 46. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju Znak: PMOS.3110.17.2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2020 rok (Skarbnik Powiatu).
 47. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Finansowo – Budżetowego FN.3021.182.2020 w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju (Skarbnik Powiatu).
 48. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020 (Skarbnik Powiatu).
 49. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 50. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 51. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).
 52. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 53. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 54. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 – 2030 (Skarbnik Powiatu).
 55. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/189/2020 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2020 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim (Skarbnik Powiatu).
 56. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie w sprawie wyrażenia zgody na likwidację oraz zdjęcie ze stanu środków trwałych (Nacz. Wydz. EK).
 57. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości Powiatu Buskiego (Nacz. Wydz. GKN).
 58. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulicom w sołectwie Szaniec gmina Busko – Zdrój (Nacz. Wydz. KT).
 59. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z dróg powiatu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu (Nacz. Wydz. KT).
 60. Sprawy różne.
 61. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 1100 otworzył 103 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż aktualnie w posiedzeniu udział bierze 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Protokół Nr 102/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Przed przystąpieniem do kolejnego punktu posiedzenia Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przekazał pozostałym Członkom Zarządu, że w dniu wczorajszym Premier podał informację w zakresie przyznania środków w ramach drugiego naboru wniosków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na liście zadań objętych dofinansowaniem nie znalazł się żaden zgłoszony wniosek z Powiatu Buskiego. Ponadto, Przewodniczący Zarządu poinformował, że jeżeli zostanie ogłoszony kolejny nabór, to Powiat Buski będzie składał wnioski.

 

Ad. 5

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Renata Szymańska – Gałązka zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie osób na stanowisku opiekun oraz na stanowisku pielęgniarskim.

Wniosek Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie DPS.I.011.38.2020 z dn. 24.11.2020 r. wraz z opinią Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Znak: PCPR.ZRP.47000.DPS.79.2020 z dn. 26.11.2020 r. do wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz o godz. 1110 opuścił posiedzenie Zarządu przekazując prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Zarządu Stanisławowi Klimczakowi.

 

Ad. 6

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Renata Szymańska – Gałązka zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie dokonania przesunięć między pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gnojnie przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w 2020 roku.

Wniosek Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie DPS.II.311.17.2020 z dn. 30.11.2020 r. wraz z opinią Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Znak: PCPR.ZPON.540.1.1.22.2020 z dn. 01.12.2020 r. do wniosku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju oraz Naczelnik Wydziału SOZ pozytywnie zarekomendowali powyższy wniosek.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 7

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Aneta Chwalik zapoznała Zarząd Powiatu ze Sprawozdaniem Nr 3/2020/DDR z realizacji Projektu „Dla Dobra Rodziny” za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

 

Ad. 8

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Aneta Chwalik zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem Znak: PCPR.ZPON.540.1.3.20.2020 z dn. 24.11.2020 r. w sprawie akceptacji i wyrażenia zgody na przygotowanie aneksu do umowy na zwiększenie liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Dyrektor PCRP w Busku – Zdroju poinformowała, że powołany Zarządzeniem Starosty Buskiego Zespół dokonał oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim o 5 osób. Zespół dokonał oceny biorąc pod uwagę w szczególności ważność posiadanych przez kandydatów na uczestników orzeczeń o stopniu niepełnosprawności; adekwatność profilu terapii zajęciowej oferowanej przez Warsztat do rodzaju niepełnosprawności tych kandydatów oraz możliwość zapewnienia przez Warsztat warunków lokalowych, rzeczowych, organizacyjnych i kadrowych umożliwiających przyjęcie zwiększonej liczby uczestników.

Zespół pozytywnie zaopiniował w/w wniosek.

 

Naczelnik Wydziału SOZ nie zgłosił żadnych uwag do zgłoszonego wniosku.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 9

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Aneta Chwalik przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” w 2021 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 448/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 9 grudnia 2020 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” w 2021 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 10

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalachprzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej w 2021 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 449/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 9 grudnia 2020 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej w 2021 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 11

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2021-2025” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 12

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie uchwalenia Statutu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach poinformował, że w związku ze zgłoszoną przez Urząd Wojewódzki uwagą do powyższego projektu uszczegółowiony został zapis w § 2 punkt 4 w zakresie podziału miejsc w Placówce na 12 socjalizacyjnych i 2 interwencyjne. 

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę do autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak poinformował, że wniosek złożony do Wojewody Świętokrzyskiego przezZgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, jako Organ Prowadzący Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Dom Ojca Gwidona” w Pacanowie w sprawie przedłużenia pozwolenia na prowadzenie całodobowej placówki typu socjalizacyjnego dla 30 wychowanków, na okres 6 miesięcy – do 30 czerwca 2021 r. został pozytywnie rozpatrzony.

 

Ad. 13

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd Powiatu z informacją na temat poniesionych wydatków na bieżące utrzymanie dróg w okresie od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz o godz. 1140 dołączył do posiedzenia Zarządu.

 

Ad. 14

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem Znak: PZD.S2.3110.75.2020 z dn. 01.12.2020 r. w sprawie zwrotu środków w wysokości 3 870,79 zł zwróconych z ubezpieczenia, jako odszkodowanie za uszkodzenie barier – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Zwrot wyżej wymienionych środków przeznaczony zostanie na remont uszkodzonych barier.

 

Skarbnik Powiatu Artur Polniak poinformował, że jeżeli w budżecie jednostki pozostają niewykorzystane środki finansowe to nie ma potrzeby zwiększać limitu wydatków.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zdecydował, aby Dyrektor w ramach posiadanych upoważnień dokonał przesunięcia środków z paragrafów, na których środki nie zostaną wydatkowane do końca roku i zabezpieczył remont uszkodzonych barier w ramach posiadanego w budżecie Powiatowego Zarządu Dróg limitu wydatków np. z zimowego utrzymania dróg.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 

 

Ad. 15

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskami Znak: PZD.S2.3110.80.2020, PZD.S2.3110.81.2020, PZD.S2.3110.82.2020 z dn. 03.12.2020 r. w sprawie zabezpieczenia środków na zadania pn.:

‒          „Przebudowa drogi powiatowej nr 0102T Stopnica – Folwarki – Skrobaczów od km 0+000 do km 1+920 dł. 1920 m” wartość zadania 1 304 650,69 zł (dofinansowanie 1 043 720,00 zł, środki własne 260 930,69 zł);

‒           „Przebudowa drogi powiatowej nr 0088T Łatanice – Hołudza – Olganów od km 0+000 do km 1+000 dł. 1000 m” wartość zadania 641 485,00 zł (dofinansowanie 513 188,00 zł, środki własne 128 297,00 zł);

‒           „Przebudowa drogi powiatowej nr 0128T Piasek Wielki – Rzegocin – Górnowola – Pawłów od km 5+660 do km 8+015 dł. 2 355m” wartość zadania 2 558 576,73 zł (dofinansowanie 2 046 861,00 zł, środki własne 511 715,73 zł) – w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 13, 14, 15 do niniejszego protokołu.

Dyrektor PZD w Busku – Zdroju poinformował, że w związku ze złożeniem wniosków w ramach dodatkowego naboru do programu Fundusz Dróg Samorządowych na liście podstawowej znalazło się zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 0128T Piasek Wielki – Rzegocin – Górnowola – Pawłów od km 5+660 do km 8+015 dł. 2 355m”, a na liście rezerwowej zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0102T Stopnica – Folwarki – Skrobaczów od km 0+000 do km 1+920 dł. 1920 m” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 0088T Łatanice – Hołudza – Olganów od km 0+000 do km 1+000 dł. 1000 m”.

Ponadto, Dyrektor PZD w Busku – Zdroju poinformował, że aby móc uzyskać środki z FDS do 23 grudnia br. należy przedstawić podpisaną umowę z wykonawcą.

 

W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Zarządu Jerzego Kolarza Dyrektor PZD w Busku – Zdroju poinformował, że w wyniku otwarcia przetargu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0128T Piasek Wielki – Rzegocin – Górnowola – Pawłów od km 5+660 do km 8+015 dł. 2 355m” najniższa uzyskana kwota to 1 450 197,01 zł.

 

W uzupełnieniu, Skarbnik Powiatu Artur Polniak poinformował, że wprowadzenie do budżetu źródeł finansowania innych niż środki własne będzie możliwe dopiero po podpisaniu umowy.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zabezpieczył środki na powyższe zadania w wartościach, które wynikają z kosztorysów.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 16

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem Znak: PZD.S2.3110.83.2020 z dn. 03.12.2020 w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków w kwocie 69 303,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty pensji pracowników oraz składek ZUS w miesiącu grudniu 2020 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu powyższego wniosku, Skarbnik Powiatu Artur Polniak zaproponował zabezpieczenie środków na paragrafie 4010 w kwocie 45 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w miesiącu grudniu br. oraz na paragrafie 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 10 000 zł.

Ponadto, Skarbnik Powiatu zawnioskował do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie dodatkowych środków dla Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju w wysokości 45 000,00 zł z przeznaczeniem na fundusz nagród. 

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Skarbnika Powiatu zabezpieczając środki na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w miesiącu grudniu br. oraz na składki na ubezpieczenie społeczne, jak również środki z przeznaczeniem na fundusz nagród w proponowanej wysokości.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 17

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem Znak: PZD.S2.3110.79.2020 z dn. 03.12.2020 w sprawie przesunięcia środków finansowych w kwocie 12 372,00 zł z § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne na § 4010 wynagrodzenia osobowe – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 18

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju Znak: PF.0760.36.2020 z dn. 03.12.2020 r. w sprawie przekwalifikowania wydatków w planie budżetu na 2020 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, biorąc pod uwagę pozytywną rekomendację Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 19

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju Znak: ZSP.071.7.29.2020 z dn. 04.12.2020 r. w sprawie dokonania przesunięcia środków finansowych w planach wydatków na 2020 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, biorąc pod uwagę pozytywną rekomendację Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 20

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju Znak: ZST-I 075.81.528.2020 z dn. 03.12.2020 r. w sprawie dokonania przeniesień środków finansowych pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Ponadto, Skarbnik Powiatu zawnioskował do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie środków w wysokości 23 000,00 zł z przeznaczeniem na fundusz nagród.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju oraz zabezpieczył dodatkowe środki w wysokości 23 000,00 zł z przeznaczeniem na fundusz nagród w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 21

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Znak: PCPR.ZAF.3011.20.2020 z dn. 03.12.2020 r. w sprawie dokonania przesunięć w planie finansowym br. – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, biorąc pod uwagę pozytywną rekomendację Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 22

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Znak: PCPR.ZAF.3011.21.2020 z dn. 03.12.2020 r. w sprawie dokonania przesunięć w planie finansowym – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, biorąc pod uwagę pozytywną rekomendację Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 23

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Znak: PCPR.ZAF.3011.23.2020 z dn. 03.12.2020 r. w sprawie dokonania zmian limitu wydatków w klasyfikacji budżetowej realizowanego projektu „Dla Dobra Rodziny” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, biorąc pod uwagę pozytywną rekomendację Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 24

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Znak: PCPR.ZAF.3011.24.2020 z dn. 03.12.2020 r. w sprawie zwiększenia funduszu płac o kwotę 27 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz na częściowe zabezpieczenie wymaganego wkładu własnego w ramach realizowanego projektu pn. „Lepsze Oblicze Życia” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Ponadto, Skarbnik Powiatu Artur Polniak wystąpił z wnioskiem do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju z przeznaczeniem na fundusz nagród w wysokości 21 000,00 zł.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju oraz zabezpieczył dodatkowe środki w wysokości 21 000,00 zł z przeznaczeniem na fundusz nagród w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 25

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju Znak: ZSTiO.032.1251.2020 z dn. 27.11.2020 r. w sprawie zwiększenia środków do planu finansowego na rok 2020 o niewykorzystane środki z dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, zabezpieczone w budżecie Powiatu w wysokości 20 769,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników szkoły – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Ponadto, Skarbnik Powiatu Artur Polniak wystąpił z wnioskiem do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych dla pracowników Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na fundusz nagród.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju oraz zabezpieczył dodatkowe środki w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na fundusz nagród w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

W odpowiedzi na pytania Członków Zarządu Skarbnik Powiatu poinformował, że aby móc we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu wypłacić nagrody to należy zwiększyć budżety na fundusz nagród w sześciu jednostkach tj. w: Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Powiatowym Zarządzie Dróg, Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym. Łączna kwota środków przeznaczonych na fundusz nagród dla w/w jednostek wynosi 154 000,00 zł.  

 

Ad. 26

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju Znak: ZSTiO.032.1283.2020 z dn. 03.12.2020 r. w sprawie przesunięcia środków do planu finansowego na rok 2020 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, biorąc pod uwagę pozytywną rekomendację Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 27

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju Znak: ZSTiO.032.1284.2020 z dn. 03.12.2020 r. w sprawie zwiększenia środków do planu finansowego na rok 2020 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, biorąc pod uwagę pozytywną rekomendację Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 28

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju Znak: ZSTiO.032.1288.2020 z dn. 03.12.2020 r. w sprawie przesunięcia środków do planu finansowego na rok 2020 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, biorąc pod uwagę pozytywną rekomendację Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 29

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju Znak: SOSW.3011.53.2020 z dn. 03.12.2020 r. w sprawie przekazania niewykorzystanych środków z dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, zabezpieczonych w budżecie Powiatu z przeznaczeniem na uzupełnienie limitu wydatków w 2020 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, biorąc pod uwagę pozytywną rekomendację Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 30

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju Znak: SOSW.3011.54.2020 z dn. 03.12.2020 r. w sprawie dokonania zmian między działami w planie wydatków na 2020 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, biorąc pod uwagę pozytywną rekomendację Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 31

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju Znak: SOSW.3011.55.2020 z dn. 03.12.2020 r. w sprawie dokonania zmian między paragrafami w planie finansowym wydatków na 2020 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, biorąc pod uwagę pozytywną rekomendację Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 32

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju Znak: SOSW.3011.56.2020 z dn. 03.12.2020 r. w sprawie dokonania zmian między rozdziałami w planie finansowym wydatków na 2020 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, biorąc pod uwagę pozytywną rekomendację Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 33

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju Znak: SOSW.3011.57.2020 z dn. 03.12.2020 r. w sprawie zabezpieczenia brakujących środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli – 95 000 zł, zakup paliwa na dowóz uczniów na zajęcia dydaktyczne – 3 000 zł oraz na zakup gazu i energii elektrycznej 15 000 zł – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

Ponadto, Skarbnik Powiatu Artur Polniak wystąpił z wnioskiem do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju w wysokości 39 000,00 zł z przeznaczeniem na fundusz nagród.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju oraz zabezpieczył dodatkowe środki w wysokości 39 000,00 zł z przeznaczeniem na fundusz nagród w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 34

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie Znak: SOSW-301-13/2020 z dn. 03.12.2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na 2020 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, biorąc pod uwagę pozytywną rekomendację Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 35

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju Znak: ILO.321.87.2020 z dn. 03.12.2020 r. w sprawie dokonania zmiany w planie finansowym – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, biorąc pod uwagę pozytywną rekomendację Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 36

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju Znak: ILO.321.84.2020 z dn. 03.12.2020 r. w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, biorąc pod uwagę pozytywną rekomendację Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 37

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju Znak: ILO.321.85.2020 z dn. 03.12.2020 r. w sprawie zwiększenia planu finansowego o środki zabezpieczone w budżecie Powiatu Buskiego na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, biorąc pod uwagę pozytywną rekomendację Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 38

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku – Zdroju Znak: FK.071.52.2020.EK z dn. 02.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia do planu wydatków budżetowych na 2020 rok środków w wysokości 2 425,00 zł – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, biorąc pod uwagę pozytywną rekomendację Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 39

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku – Zdroju Znak: FK.071.53.2020.EK z dn. 02.12.2020 r. w sprawie dokonania przesunięcia nadwyżki z paragrafów rzeczowych na paragraf funduszu płac – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, biorąc pod uwagę pozytywną rekomendację Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 40

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Znak: DPS-3110/87/2020 z dn 03.12.2020 r. w sprawie niewykorzystanych środków z projektu pn. „Bezpieczna Przyszłość” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Powiatu poinformował, że dokonuje się zmniejszenia po stronie wydatków, a następnie dokonuje się zmniejszenia po stronie dochodów zwracając niewykorzystane środki w wysokości 59 463,47 zł do Urzędu Marszałkowskiego.

 

Po przeanalizowaniu, biorąc pod uwagę pozytywną rekomendację Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

 

Ad. 41

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Znak: DPS.II.312.9.2020 z dn. 03.12.2020 r. w sprawie niewykorzystanych środków finansowych z projektu pn. „Bezpieczna Przyszłość” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Powiatu poinformował, że dokonuje się zmniejszenia po stronie wydatków, a następnie dokonuje się zmniejszenia po stronie dochodów zwracając niewykorzystane środki w wysokości 82 475,60 zł do Urzędu Marszałkowskiego.

 

Po przeanalizowaniu, biorąc pod uwagę pozytywną rekomendację Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 42

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Znak: DPS.II.312.8.2020 z dn. 01.12.2020 r. w sprawie niewykorzystanych środków finansowych z projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, biorąc pod uwagę pozytywną rekomendację Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 43

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju Znak: PODiDN.311.16.2020 z dn. 02.12.2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetowych – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, biorąc pod uwagę pozytywną rekomendację Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 44

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju Znak: PPP.034.45.2020 z dn. 03.12.2020 r. w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym wydatków – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Powiatu poinformował, że w ramach limitu wydatków jednostki Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dokonała przesunięć, aby zabezpieczyć środki na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych dla Poradni, o które wnioskowała Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu, a następnie zgodnie z w/w wnioskiem pozostałe środki zostaną przeniesione w celu zabezpieczenia na funduszu płac.

 

Po przeanalizowaniu, biorąc pod uwagę pozytywną rekomendację Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 45

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju Znak: ZSS:312.7.2020 z dn. 03.12.2020 r. w sprawie dokonania zmiany planu wydatków budżetowych na 2020 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 45 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, biorąc pod uwagę pozytywną rekomendację Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 46

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju Znak: PMOS.3110.17.2020 z dn. 02.12.2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2020 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 46 do niniejszego protokołu.

Ponadto, Skarbnik Powiatu Artur Polniak wystąpił z wnioskiem do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych dla Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju w wysokości 11 050,00 zł z przeznaczeniem na fundusz nagród.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju oraz zabezpieczył dodatkowe środki w wysokości 11 050,00 zł z przeznaczeniem na fundusz nagród w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 47

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem Znak: FN.3021.182.2020 z dn. 04.12.2020 r. w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 47 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 48

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 450/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020 stanowi załącznik nr 48 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 49

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 451/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku stanowi załącznik nr 49 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 50

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 452/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku stanowi załącznik nr 50 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 51

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 453/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik nr 51 do niniejszego protokołu.

 

 

Następnie, Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 454/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020 stanowi załącznik nr 52 do niniejszego protokołu.

 

 

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku – podział rezerwy ogólnej.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 455/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku – podział rezerwy ogólnej stanowi załącznik nr 53 do niniejszego protokołu.

 

 

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 456/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik nr 54 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 52

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 55 do niniejszego protokołu.

Ponadto, Skarbnik Powiatu poinformował, że do powyższej inicjatywy zostanie wprowadzona autopoprawka wynikająca z konieczności wypłaty nauczycielom jednorazowego dofinansowania zakupu sprzętu lub oprogramowania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 53

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 56 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy  5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 54

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 – 2030 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 57 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 55

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/189/2020 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2020 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 58 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 56

Inspektor w Wydziale EK Urszula Markiewicz zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie Znak: SOSW.0720-21/2020 z dn. 01.12.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację oraz zdjęcie ze stanu środka trwałego i pozostałych środków trwałych – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 59 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 57

Naczelnik Wydziału GKN Grzegorz Zięba przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości Powiatu Buskiego.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 457/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości Powiatu Buskiego stanowi załącznik nr 60 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 58

Naczelnik Wydziału KT Krzysztof Zapiórkowski zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulicom w sołectwie Szaniec gmina Busko – Zdrój – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 61 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 59

Naczelnik Wydziału KT Krzysztof Zapiórkowski zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z dróg powiatu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 62 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 60

W sprawach różnych:

1.     Inspektor w Wydziale EK Urszula Markiewicz zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Stowarzyszenia „Voce” w sprawie aneksowania umowy o realizację zadania publicznego pn.: „Międzynarodowy Konkurs Wokalny Bella Voce Busko – Zdrój 2020 r.” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 63 do niniejszego protokołu.

Inspektor w Wydziale EK omówiła, z czego wynika konieczność dokonania zmian pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu. Inspektor w Wydziale EK zaznaczyła, że nie ulegnie zmianie kwota dofinansowania, jaką otrzymało Stowarzyszenie na organizację w/w Konkursu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

2.     Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju na okres 3 lat powierzchni użytkowej 224,70m2 z przeznaczeniem pod działalność Pracowni Tomografii Komputerowej – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 64 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

3.     Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zapoznał pozostałych Członków Zarządu z wnioskiem Redakcji „Echa Dnia” w sprawie wsparcia finansowego organizacji „69 Plebiscytu Sportowego – Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu 2020” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 65 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został negatywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

4.     Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na wniosek Radnego Rady Powiatu Stanisława Krzaka w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 771 na odcinku Wiślica – Szczerbaków oraz budowy obwodnicy m. Wiślica – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 66 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 61

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1335 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Protokół sporządziła:

Wioleta Waga

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2021-01-29
Data publikacji:2021-01-29
Osoba sporządzająca dokument:Wioleta Waga
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:260